Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 [306] 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... 2995
4576
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 23, 2016, 10:37:45 AM »
Verse  7:குற்றமின்மை யுண்மைநீயென் றுன்னடியார் பணிவார்
கற்றகேள்வி ஞானமான காரணமென் னைகொலாம்
வற்றலாமை வாளரவம் பூண்டயன்வெண் டலையில்
துற்றலான கொள்கையானே சோபுரமே யவனே.Siva who has an idea of eating from the white skull of Brahman, adorning yourself with a dried tortoise shell and a cruel cobra, your devotees will bow before you thinking that you are the good qualities and faults.
What is the reason for yourself shining as the education, listening to words of wisdom spoken by learned men, and spiritual wisdom for those devotees?


Arunachala Siva.

4577
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 23, 2016, 10:34:26 AM »
Verse  6:


கொன்னவின்ற மூவிலைவேற் கூர்மழுவாட் படையன்
பொன்னைவென்ற கொன்றைமாலை சூடும்பொற்பென் னைகொலாம்
அன்னமன்ன மென்னடையாள் பாகமமர்ந் தரைசேர்
துன்னவண்ண ஆடையினாய் சோபுரமே யவனே.


Siva who has a man`s loin-cloth which is bright in color, and desiring on one half a lady who has gentle gait like the swan?  Holding a trident of three blades which has greatness, what is the reason for appearing elegant by wearing a garland of Koṉṟai which is superior to gold in color?


Arunachala Siva.4578
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 23, 2016, 10:31:28 AM »
Verse  5:

நாற்றமிக்க கொன்றைதுன்று செஞ்சடைமேன் மதியம்
ஏற்றமாக வைத்துகந்த காரணமென் னைகொலாம்
ஊற்றமிக்க காலன் றன்னை யொல்கவுதைத் தருளி
தோற்றமீறு மாகிநின்றாய் சோபுரமே யவனே.

Kicking the god of death who is very enthusiastic in his duty, to grow weak.
you were permanent, being the beginning and end of all things.
What is the reason for placing on the red matted locks in which Koṉṟai flowers of strong fragrance are close, a crescent moon to grant it distinction, and feeling happy on account of that?

Arunachala Siva.


4579
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 23, 2016, 10:28:20 AM »
Verse  4:

பல்லிலோடு கையிலேந்திப் பல்கடையும் பலிதேர்ந்
தல்லல்வாழ்க்கை மேலதான வாதரவென் னைகொலாம்
வில்லைவென்ற நுண்புருவ வேனெடுங்கண் ணியொடும்
தொல்லையூழி யாகிநின்றாய் சோபுரமே யவனே.

Siva who existed from very ancient times many aeons along with a lady who has sharp eyebrows like the bow and long eyes resembling spear, holding a skull without teeth, collecting alms in many entrances of houses, what is the reason for your love for the life of distress?

Arunachala Siva.


4580
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 23, 2016, 10:24:04 AM »
Verse  3:

தீயராய வல்லரக்கர் செந்தழலுள் ளழுந்தச்
சாயவெய்து வானவரைத் தாங்கியதென் னைகொலாம்
பாயும்வெள்ளை யேற்றையேறிப் பாய்புலித்தோலுடுத்த
தூயவெள்ளை நீற்றினானே சோபுரமே யவனே.


Riding upon a white bull which gallops, the god who smears pure white sacred ash and who dresses in a skin of a tiger which pounces on its prey. Discharging an arrow to make the strong demons who were cruel, to sink in the red fire and perish.
what is the reason for supporting the celestial beings?

Arunachala Siva.

4581
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 23, 2016, 10:20:13 AM »
Verse  2:

விடையமர்ந்து வெண்மழுவொன் றேந்திவிரிந் திலங்கு
சடையொடுங்கத் தண்புனலைத் தாங்கியதென் னைகொலாம்
கடையுயர்ந்த மும்மதிலுங் காய்ந்தனலுள் ளழுந்தத்
தொடைநெகிழ்ந்த வெஞ்சிலையாய் சோபுரமே யவனே.

Siva, who has a cruel bow from which the bow-string became loose to shoot an arrow to being angry with all the three forts which had high entrances to be engulfed by fire.
seated on a bull. Holding a sharp battle-axe in the hand, what is the reason for bearing the cool water of Ganga to be concealed in the shining matted locks
which is loosened?

Arunachala Siva.


4582
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 23, 2016, 10:14:45 AM »
Tiruch Chopuram:

Verse 1:


வெங்கணானை யீருரிவை போர்த்துவிளங் கும்மொழி
மங்கைபாகம் வைத்துகந்த மாண்பதுவென் னைகொலாம்
கங்கையோடு திங்கள்சூடிக் கடிகமழுங் கொன்றைத்
தொங்கலானே தூயநீற்றாய் சோபுரமே யவனே.


Siva who dwells in Chopuram!
having worn the crescent along with the Ganga.
God who wears a garland of Koṉṟai which spreads fragrance!
Who smears pure sacred ash!
Covering yourself with the skin of an elephant of cruel eyes, wet with blood.
What is the excellence of having a lady of clear words on one half and becoming great.

Arunachala Siva.

4583
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2016, 08:39:28 AM »
Verse  11:வந்த மரபின் அரசளிப்பான்
    வனஞ்சார் தவத்தின் மருவியபின்
சிந்தை மதிநூல் தேரமைச்சர்
    சிலநாள் ஆய்ந்து தெளிந்தநெறி
முந்தை மரபின் முதல்வர்திருத்
    தொண்டு முயல்வார் முதற்றாக
இந்து முடியார் திருவஞ்சைக்
    களத்தில் அவர்பால் எய்தினார்.When the ruler of the hoary dynasty betook himself
To the forest for performing askesis,
The intellectually great ministers, well versed
In monarchic and dynastic works, studied the situation
For a few days with care and arrived at the clear conclusion
That according to the rules prescribed, the right to rule
Vested in the kingly servitor of the Lord;
So they called on him at Tiruvanjaikkalam
Where abides the crescent-crested Lord.


Arunachala Siva.

4584
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2016, 08:36:55 AM »
Verse  10:


நீரில் மலிந்த கடல்அகழி
    நெடுமால் வரையின் கொடிமதில்சூழ்
சீரின் மலிந்த திருநகரம்
    அதனிற் செங்கோற் பொறையனெனும்
காரின் மலிந்த கொடைநிழன்மேற்
    கவிக்குங் கொற்றக் குடைநிழற்கீழ்த்
தாரின் மலிந்த புயத்தரசன்
    தரணி நீத்துத் தவஞ்சார்ந்தான்.

While so, the garlanded king Sengkol Poraiyan
Who reigned under the shade of the cloud of his
Munificence beneath which was held aloft his white
Parasol, from the glorious beauteous city
Girt with a sea-like moat and huge hill-like,
Lofty walls whence wafted aloft the royal banners,
Quitting his royal office, took to tapas.   

Arunachala Siva.

4585
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2016, 08:34:15 AM »
Verse  9:


திருமஞ் சனமும் கொணர்ந்துதிரு
    வலகும் இட்டுத் திருமெழுக்கு
வருமன் புடன்இன் புறச்சாத்தி
    மற்று முள்ள திருப்பணிகள்
பெருமை பிறங்கச் செய்தமைத்துப்
    பேணும் விருப்பில் திருப்பாட்டும்
ஒருமை நெறியி னுணர்வுவர
    ஓதிப் பணிந்தே யொழுகுநாள் .


He would secure holy water for the Lord's ablutions,
Sweep the yards of the temple and coat them all,
In sweet love, with cow-dung; he would also perform
Gloriously many other acts of service and recite
Holy hymns in integrated consciousness. Thus he throve.

Arunachala Siva.

4586
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2016, 08:31:27 AM »
Verse  8:


உலகின் இயல்பும் அரசியல்பும்
    உறுதி யல்ல எனவுணர்வார்
புலரி யெழுந்து புனல்மூழ்கிப்
    புனித வெண்ணீற் றினும்மூழ்கி
நிலவு திருநந் தனவனத்து
    நீடும் பணிகள் பலசெய்து
மலரு முகையுங் கொணர்ந்துதிரு
    மாலை சாத்த மகிழ்ந்தமைத்து.He felt it in his consciousness that worldly life
And kingly life are impermanent;
He would wake up at dawn, bathe in the water
And the holy ash, do pious
And manifold and ever-during service in the sacred gardens,
And gather flowers and blooms for weaving
Garlands to deck the Lord therewith.

Arunachala Siva.

4587
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2016, 08:28:32 AM »
Verse  7:


மண்மேற் சைவ நெறிவாழ
    வளர்ந்து முன்னை வழியன்பால்
கண்மேல் விளங்கு நெற்றியினார்
    கழலே பேணுங் கருத்தினராய்
உண்மே வியஅன் பினராகி
    யுரிமை யரசர் தொழில்புரியார்
தெண்ணீர் முடியார் திருவஞ்சைக்
    களத்தில் திருத்தொண் டேபுரிவார்.   He grew up for the thriving of the Saivite way
On earth; by reason of his tapas in his past lives,
He was endowed with love and devotion to serve
The ankleted feet of the Lord who sports an eye
In His forehead; his soul, all compact of love, would not
Pursue the privileges of a monarch; he but served
Tiruvanjaikkalam's Lord in whose matted hair
Courses the pellucid Ganga.

Arunachala Siva.

4588
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2016, 08:25:31 AM »
Verse  6:


திருமா நகரந் திருவவதா
    ரஞ்செய் விழவின் சிறப்பினால்
வருமா களிகூர் நெய்யாடல்
    எடுப்ப வான மலர்மாரி
தருமா விசும்பின் மிகநெருங்கத்
    தழங்கும் மொலிமங் கலந்தழைப்பப்
பெருமா நிலத்தில் எவ்வுயிரும்
    பெருகு மகிழ்ச்சி பிறங்கினவால்.

At his divine avatar, the citizens of that great city,
In exceeding delight performed 'neiyaadal';
The heavens rained ethereal flowers that mantled the sky;
Auspicious sounds soared aloft everywhere;
Each and every life in this immense world
Felt an ever-increasing rapture.   

Arunachala Siva.


4589
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2016, 08:22:22 AM »
Verse 5:


முருகு விரியும் மலர்ச்சோலை
    மூதூ ரதன்கண் முறைமரபின்
அருகி யழியுங் கலிநீக்கி
    அறங்கொள் சைவத் திறந்தழைப்பத்
திருகு சினவெங் களியானைச்
    சேரர் குலமும் உலகுஞ்செய்
பெருகு தவத்தால் அரனருளால்
    பிறந்தார் பெருமாக் கோதையார்.


In that hoary city bounded by fragrant gardens
By reason of the great tapas ever wrought by the world
And the Chera dynasty endowed with wrathful
And musty elephants, to quell Kali that weakens
And causes piety to waste away, and to cause
Righteous Saivism to flourish, Perumaakkothaiyaar
Came to be born by the grace of Siva.

Arunachala Siva.

4590
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2016, 08:19:46 AM »
Verse  4:


வேத நெறியின் முறைபிறழா
    மிக்க ஒழுக்கந் தலைநின்ற
சாதி நான்கும் நிலைதழைக்கும்
    தன்மைத் தாகித் தடமதில்சூழ்
சூத வகுள சரளநிரை
    துதையுஞ் சோலை வளநகர்தான்
கோதை யரசர் மகோதையெனக்
    குலவு பெயரும் உடைத்துலகில்.

There thrive the citizens of the four castes
Poised in the unswerving conduct of the Vedic way;
The bountiful city is girt with the gardens of mango
Vakula, Sarala and other trees encircled by great
And lofty walls; in this world it goes by the glorious name
Makothai, the seat of Kothai kings.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 [306] 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... 2995