Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 [301] 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... 3147
4501
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 26, 2017, 08:50:09 AM »
Verse 3:


கூறணிந்தார் கொடியிடையைக் குளிர்சடைமே லிளமதியோ
டாறணிந்தா ராடரவம் பூண்டுகந்தா ரான்வெள்ளை
ஏறணிந்தார் கொடியதன்மே லென்பணிந்தார் வரைமார்பில்
நீறணிந்தார் கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.

The Lord in Neṟikkāraikkaṭu in Kachi of great bustle, had Uma who has a waist like the creeper, as one half.  He wore on the cool matted locks, a crescent moon, with a river.
He becomes eminent by adorning himself with dancing cobras.  He adorned his flag with the form of a bull.  He wore as ornaments on his chest which is like the mountain, bones and sacred ash.

Arunachala Siva.

4502
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 26, 2017, 08:46:22 AM »
Verse  2:


காரூரு மணிமிடற்றார் கரிகாட ருடைதலைகொண்
டூரூரன் பலிக்குழல்வா ருழைமானி னுரியதளர்
தேரூரு நெடுவீதிச் செழுங்கச்சி மாநகர்வாய்
நீரூரு மலர்ப்பொய்கை நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


In the great and fertile city of Kachi in whose streets cars move slowly, Siva in Neṟikkāraikkātu which has natural tanks having flowers, in which water spreads.
He has a beautiful neck which is like the sable cloud;  dwells in the scorched cremation ground holding a broken skull.  He wanders from village to village, to receive alms.  He dresses in a skin of a spotted deer, flayed from it.

Arunachala Siva.

4503
General Discussion / Re: Punar vasu star day - 25.06.2017
« on: June 25, 2017, 03:09:17 PM »
The crowd is less because of water problem in T'malai.   However, those who reside
there will do always this.

Arunachala Siva.

4504
General Discussion / Punar vasu star day - 25.06.2017
« on: June 25, 2017, 11:18:20 AM »
Today is Punarvasu star day.  In the month of Margazhi, Bhagavan was born.
Punarvasu is also the birth star of Sri Rama.  Every Punarvasu day, the Asramam is
celebrating as a festival, with special abhikshekam, alankaram and arti for Sri Ramaneswara Mahalingam. After Arti, the Asramam is arranging a feast for the
visitors and devotees., with sweets. 

The devotees also sing Punarvasu vannam of Muruganar, verses in praise of the Punarvasu star, Bhagavan's birth star.

Arunachala Siva.

4505
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 09:27:54 AM »
Tiruk Kachi Neri Karaikkadu:

Verse  1:

வாரணவு முலைமங்கை பங்கினரா யங்கையினில்
போரணவு மழுவொன்றங் கேந்திவெண் பொடியணிவர்
காரணவு மணிமாடங் கடைநவின்ற கலிக்கச்சி
நீரணவு மலர்ப்பொய்கை நெறிக்காரைக் காட்டாரே.

In Kachi which has sound that is produced at the end of the world and has beautiful storeys near which the clouds come close.  Sivaṉ in Neṟikkāraikkādu which has natural tanks full of water in which there are flowers, having on one half a young lady on whose breasts the bodice adheres.  Holding in the palm a battle-axe fix for warfare will adorn himself with white sacred ash.


Arunachala Siva.

4506
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 09:22:30 AM »
Verse  11:


பைம்பொன்சீர் மணிவாரிப் பலவுஞ்சேர் கனியுந்தி
அம்பொன்செய் மடவரலா ரணிமல்கு பெருவேளூர்
நம்பன்றன் கழல்பரவி நவில்கின்ற மறைஞான
சம்பந்தன் தமிழ்வல்லார்க் கருவினைநோய் சாராவே.


In the Kaveri, which takes in a sweep yellow gold, eminent precious stones, and pushes many fruits in a group, praising the feet of Siva in Peruvēḷūr where rows of ladies who are adorned with gold jewels crowd to bathe in that river.  The Karmas difficult to be shaken and diseases will not approach those who are capable of reciting the Tamizh songs composed by Jnana Sambandhan, who has knowledge of the Vēdas.

Padigam on Tirup Peruvelur completed.

Arunachala Siva.

4507
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 09:17:24 AM »
Verse  10:


புற்றேறி யுணங்குவார் புகையார்ந்த துகில்போர்ப்பார்
சொற்றேற வேண்டாநீர் தொழுமின்கள் சுடர்வண்ணம்
மற்றேரும் பரிமாவு மதகளிறு மிவையொழியப்
பெற்றேறும் பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.


The Jains who become lean by doing penance so that an anthill might grow concealing them, and the Buddhists who cover their bodies with a cloth which resembles smoke,.
do not accept their words as being clear truth. Devotees!  You worship the color of Siva which is like the rising sun,  the god who rides on a bull when eminent chariot, horse and an elephant of must remain without use, will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.


4508
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 09:12:46 AM »
Verse  9:

சேணியலு நெடுமாலுந் திசைமுகனுஞ் செருவெய்திக்
காணியல்பை யறிவிலராய்க் கனல்வண்ண ரடியிணைக்கீழ்
நாணியவர் தொழுதேத்த நாணாமே யருள்செய்து
பேணியவெம் பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.


Vishnu who grew tall to touch the sky to measure the sky and Brahma who has four faces one for each quarter, fighting with each other, with out being able to see the nature of Siva which can be easily seen for devotees.  Our god Siva loved them, granting his grace without their feeling shame when they worshipped with joined hands and praised him, feeling shameful when they stood under the feet of Siva, whose color is like fire.  He will not leave Peruvēlūr.

Arunachala Siva,


4509
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 09:08:52 AM »
Verse  8:


எரியார்வேற் கடற்றானை யிலங்கைக்கோன் றனைவீழ
முரியார்ந்த தடந்தோள்க ளடர்த்துகந்த முதலாளர்
வரியார்வெஞ் சிலைபிடித்து மடவாளை யொருபாகம்
பிரியாத பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.


The chief who became great by pressing down the big shoulders which were very strong, to make the King of Lanka who had an army as extensive as the sea and has a Spear spitting fire to fall under the mountain.  The great god, Siva who is never separated from a lady who is on one half, and holding a cruel bow with bands,
will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.

4510
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 09:05:00 AM »
Verse 7:


மறப்பிலா வடிமைக்கண் மனம்வைப்பார் தமக்கெல்லாம்
சிறப்பிலார் மதிலெய்த சிலைவல்லா ரொருகணையால்
இறப்பிலார் பிணியில்லார் தமக்கென்றும் கேடிலார்
பிறப்பிலாப் பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.


Siva is the eminent abode of refuge to those who think of bondage without forgetting.
He is able to handle the bow from which he discharged a single arrow on the forts.
He has no death. He has no diseases, has no damage to him;  The god who has no birth, will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.

4511
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 09:00:47 AM »
Verse  6:


விரித்தார்நான் மறைப்பொருளை யுமையஞ்ச விறல்வேழம்
உரித்தாரா முரிபோர்த்து மதின்மூன்று மொருகணையால்
எரித்தாரா மிமைப்பளவி லிமையோர்க டொழுதிறைஞ்சப்
பெருத்தாரெம் பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.


Siva expounded the meaning of the four Vedas. Uma to be seized with fear flayed the skin of an elephant,  formerly victorious, burnt with a single arrow all the three forts.
The celestial beings who do not wink, to worship him with joined hands and pay homage.  Our great god assumed a big form in the short time taken for winking.
He will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.


4512
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 08:57:18 AM »
Verse  5:


விழையாதார் விழைவார்போல் விகிர்தங்கள் பலபேசிக்
குழையாதார் குழைவார்போற் குணநல்ல பலகூறி
அழையாவு மரற்றாவு மடிவீழ்வார் தமக்கென்றும்
பிழையாத பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.


People who do not sincerely desire but pretend like those who desire speaking words at variance with their intentions - people who hears do not melt and talk about many good qualities like people whose hearts really melt, the great god who does not fail to grant his grace to those who fall at his feet uttering a loud cry bewailing.
He will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.4513
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 08:53:03 AM »
Verse  4:


இறைக்கொண்ட வளையாளோ டிருகூறா யொருகூறு
மறைக்கண்டத் திறைநாவர் மதிலெய்த சிலைவலவர்
கறைக்கொண்ட மிடறுடையர் கனல்கிளருஞ் சடைமுடிமேல்
பிறைக்கொண்ட பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.


Being two halves have been united with a lady who wears bangles on her wrist. In one-half, he has a eminent tongue with which he chants Vēdas from his neck.
Capable god who discharged an arrow on the forts, has a neck in which poison is staying. The great god who placed a crescent moon on the matted locks, coiled into a crown and which is shining like fire, will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.


4514
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 08:49:57 AM »
Verse  3:


குணக்குந்தென் றிசைக்கண்ணுங் குடபாலும் வடபாலும்
கணக்கென்ன வருள்செய்வார் கழிந்தோர்க்கு மொழிந்தோர்க்கும்
வணக்கம்செய் மனத்தராய் வணங்காதார் தமக்கென்றும்
பிணக்கஞ்செய் பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.

Siva will bestow his grace equally without partiality to people in the east, south, west and north.  Being people who pay obeisance mentally to persons who left this world and others. The god who in apparent opposition always to those who do not pay homage to him, will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.4515
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 08:46:41 AM »
Verse  2:


கருமானி னுரியுடையர் கரிகாட ரிமவானார்
மருமானா ரிவரென்று மடவாளோ டுடனாவர்
பொருமான விடையூர்வ துடையார்வெண் பொடிப்பூசும்
பெருமானார் பிஞ்ஞகனார் பெருவேளூர் பிரியாரே.


He wears as dress the skin of the black antelope.  He dwells in the scorched cremation ground, is always united with a lady, to be praised by people as the son-in-law of Himavaṉ, in both the words are honorific plural suffixes in the third person.  He has eminent and fighting bull on which he rides.  The great god who smears himself with white sacred ash will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 [301] 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... 3147