Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 3061
451
Verse 7:


பிறவி மாயப் பிணக்கி லழுந்தினும்
உறவெ லாஞ்சிந்தித் துன்னி உகவாதே
அறவ னெம்பிரா னன்பிலா லந்துறை
மறவா தேதொழு தேத்தி வணங்குமே.

People of this world!  Even if you have sunk low in the false births which are at variance with one another, without feeling elated, by thinking very often about all the relations, make obeisance, praising and worshiping with joined hands without forgetting Aṉbil Alantuṟai, the abode of our master, who is the embodiment of all virtues.

Arunachala Siva.

452
Verse  6:

வெள்ள முள்ள விரிசடை நந்தியைக்
கள்ள முள்ள மனத்தவர் காண்கிலார்
அள்ள லார்வய லன்பிலா லந்துறை
உள்ள வாறறி யார்சில ரூமரே.

Those who have deceptive minds are not capable of seeing.  Siva, who has the appellation of Nandi also, and who has on his spreading matted locks, the floods of Gaṅga.  Some dumb-mutes, do not know his existence in Aṉbil Ālantuṟai which has fields which have mire.

Arunachala Siva.453
Verse  5:

கொக்கி றகர் குளிர்மதிச் சென்னியர்
மிக்க ரக்கர் புரமெரி செய்தவர்
அக்க ரையின ரன்பிலா லந்துறை
நக்கு ருவரும் நம்மை யறிவரே.


Siva who wears a flower that resembles the feather of a crane, He has on his head a cool crescent moon.  He burnt the cities of the proud demons. He wears chank-beads on his waist. The god with a naked form in aṉpil ālanturai will know us.

Arunachala Siva.

454
Verse  4:

சங்கை யுள்ளதுஞ் சாவது மெய்யுமை
பங்க னாரடி பாவியேன் நானுய்ய
அங்க ணனெந்தை யன்பிலா லந்துறைச்
செங்க ணாரடிச் சேரவும் வல்லனே.

Life is full of doubtful existence. Death is certain. Having fully known this I who did not think of the feet of the god who has Uma on one half, to be saved, all these years.
Siva who has benign looks who is our father, am I now capable of reaching the feet of Siva with red eyes who dwells in aṉpil ālantuṟai?

Arunachala Siva.455
Verse 3:

அன்பின் ஆனஞ்ச மைந்துட னாடிய
என்பின் ஆனை யுரித்துக் களைந்தவன்
அன்பி லானையம் மானையள் ளூறிய
அன்பி னால்நினைந் தாரறிந் தார்களே.

Siva who removed the skin of an elephant by flaying it and converted into a skeleton and who bathed with desire, in the five products of the cow offered with love.
He who dwells in aṉpil, and the god who is the father. Those who realized him, bestowed their thoughts on him, with love which springs from the heart.

Arunachala Siva.456
Verse 2:


கார ணத்தர் கருத்தர் கபாலியார்
வார ணத்துரி போர்த்த மணாளனார்
ஆர ணப்பொரு ளன்பிலா லந்துறை
நார ணற்கரி யானொரு நம்பியே.


The unequaled supreme soul in aṉpil ālantūṟai, who is the meaning of the Vedas and who is difficult to be found out by Nārayanan Tirumāl, is the cause of all things. He
is in the minds of all. He holds a skull in his hand  and is the permanent bridegroom who covers himself with the skin of an elephant.

Arunachala Siva.

457
Tiru Anpil Alanturai:
 
Verse 1:


வானஞ் சேர்மதி சூடிய மைந்தனை
நீநெஞ் சேகெடு வாய்நினை கிற்கிலை
ஆனஞ் சாடியை யன்பிலா லந்துறைக்
கோன்எஞ் செல்வனைக் கூறிட கிற்றியே.

My mind! You will perish if you are not able to think of the youth who adorns the crescent moon that is in the sky.  You become capable of uttering the names of Siva, who bathes in the fire products of the cow. And our god who is the King in aṉpil ālantuṟai.

Arunachala Siva.

458
Verse  10:

அரக்க னார்தலை பத்து மழிதர
நெருக்கி மாமலர்ப் பாதம் நிறுவிய
பொருப்ப னாருறை புள்ளிருக்கு வேளூர்
விருப்பி னால்தொழு வார்வினை வீடுமே.

Having pressed down to destroy all the ten heads of demon  Ravanan, the karmas of people who worship with desire PuḷḷirukkuVēḷūr, where the god who is seated in Kailash, and fixed firmly his feet resembling big lotus, will perish.

Padigam on Tirup Pullirukkuvelur completed.

Arunachala Siva.


459
Verse  9:

Not available.

Arunachala Siva.

460
Verse 8:


உள்ள முள்கி யுகந்து சிவனென்று
மெள்ள வுள்க வினைகெடு மெய்ம்மையே
புள்ளி னார்பணி புள்ளிருக்கு வேளூர்
வள்ளல் பாதம் வணங்கித் தொழுமினே.

Thinking in your mind and feeling happy meditating without bustle on Siva, all the karmas will be destroyed. That is true worship, joining your hands and prostrating at the feet of the munificent Lord in Puḷḷirukkuvēḷūr where the two birds, Jaṭāyu and Sampāti, worshiped God.

Arunachala Siva.


461
Verse  7:

கையி னோடுகால் கட்டி யுமரெலாம்
ஐயன் வீடின னென்பதன் முன்னம்நீர்
பொய்யி லாஅரன் புள்ளிருக்கு வேளூர்
மையு லாவிய கண்டனை வாழ்த்துமே.

Before time when your relations will say, our master has expired by tying your hands and feet with a piece of cloth, (It is the custom to tie the thumbs and big toes of a corpse with a small piece of cloth), you praise the god of black neck, Haraṉ who never fails in granting his grace, in Puḷḷirukkuvēḷūr.

Arunachala Siva.


462
Verse  6:

குற்ற மில்லியைக் கோலச் சிலையினால்
செற்ற வர்புரஞ் செந்தழ லாக்கியைப்
புற்ற ரவனைப் புள்ளிருக்கு வேளூர்
பற்ற வல்லவர் பாவம் பறையுமே.


The one who has no blemish, the one who made the cities of the enemies to be consumed by red fire, with the help of a beautiful bow, (the Meru), the one who wears cobras living in ant-hills, the sins of those who are capable of holding as their support Puḷḷirukkuvēlūr of that god, will vanish.

Arunachala Siva.

463
Verse  5:


செங்கண் மால்பிர மற்கும் அறிவொணா
அங்கி யின்னுரு வாகி யழல்வதோர்
பொங்க ரவனைப் புள்ளிருக்கு வேளூர்
மங்கை பாகனை வாழ்த்த வருமின்பே.

Having assumed the form of Light, which could not be known by Vishnu of red eyes, and Brahma, the one who has angry cobra that is naturally wrathful.  Happiness will come to those who praise the Lord, who has a lady on his half and who is in Puḷḷirukkuvēlūr.

Arunachala Siva.
464
Verse  4:

தன்னு ருவை யொருவர்க் கறிவொணா
மின்னு ருவனை மேனிவெண் நீற்றனைப்
பொன்னு ருவனைப் புள்ளிருக்கு வேளூர்
என்ன வல்லவர்க் கில்லை யிடர்களே.

The god who has a brilliant form like the lightning, which could not be known by anybody, the god who has besmeared his form with the holy ash, one who has the form as bright as gold, for those who can say that Puḷḷirukkuvēlūr is the residence of that god there will be no sufferings.

Arunachala Siva.


465
Verse 3:


அரும றையனை ஆணொடு பெண்ணனைக்
கருவி டம்மிக வுண்டவெங் கண்டனைப்
புரிவெண் நூலனைப் புள்ளிருக்கு வேளூர்
உருகி நைபவ ருள்ளங் குளிருமே.

God who is in the form of the abstruse  Vēdas, who is both male and female, who is our hero who drank much the black poison, who wears the white sacred thread of three strands. Those whose hearts melt and forgot themselves in Puḷḷirukkuvēlūr will be comforted in mind.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 3061