Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 3146
451
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 28, 2018, 11:11:57 AM »
Verse  10:

சீரின் மிகப்பொலி யுந்திருப் பூவணம்
ஆர விருப்பிட மாவுறை வான்றனை
ஊரன் உரைத்தசொன் மாலைகள் பத்திவை
பாரில் உரைப்பவர் பாவம் அறுப்பரே.


They that sing Nampiaarooran's word-garlands
ten here on earth adoring the Lord
abiding willingly in Poovanam stay
shall weed out their sins deed-borne!

Padigam on Tirup Poovanam completed.

Arunachala Siva.

452
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 28, 2018, 11:10:10 AM »
Verse  9:

Not available.

Arunachala Siva.

453
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 28, 2018, 11:08:13 AM »
Verse  8:

Not available.

Arunachala Siva.

454
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 28, 2018, 11:04:13 AM »
Verse  7:


மிக்கிறை யேயவன் துன்மதி யாலிட
நக்கிறை யேவிர லாலிற வூன்றி
நெக்கிறை யேநினை வார்தனி நெஞ்சம்
புக்குறை வான்உறை பூவணம் ஈதோ!

On count of Ravana's wrong motive born
of self aggrandizement of his Kingship, Lord's laugh in fury
and mild press of Kayilai crushed the demon; He enters the hearts
and indwells inseparably in the devout. Isn't Poovanam His sober stay?

Arunachala Siva.


455
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 28, 2018, 11:01:08 AM »
Verse  6:


மின்னனை யாள்திரு மேனி விளங்கஓர்
தன்னமர் பாகம தாகிய சங்கரன்
முன்னினை யார்புரம் மூன்றெரி யூட்டிய
பொன்னனை யான்உறை பூவணம் ஈதோ!


Flash holy mien of Uma is His part and whole;
Sankara is His name auspicious; gold in hue,
He flamed up the forts of they that little thought of Him;
Our Lord is He. Isn't Poovanam his choice site?

Arunachala Siva.


456
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 28, 2018, 09:04:21 AM »
Verse  5:


நடையுடை நல்லெரு தேறுவர் நல்லார்
கடைகடை தோறிடு மின்பலி என்பார்
துடியிடை நன்மட வாளொடு மார்பில்
பொடிஅணி வார்உறை பூவணம் ஈதோ!


Mounts He a Bull benign of majestic gait;
asks He at every girl's doorstep 'Give alms';
with lush glow of slim-drum like waist of Uma
He besmears ash upon! Isn't Poovanam His gay abode?

Arunachala Siva.457
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 28, 2018, 07:45:54 AM »
Verse  4:


நிலனுடை மான்மறி கையது தெய்வக்
கனலுடை மாமழு ஏந்தியோர் கையில்
அனலுடை யார்அழ கார்தரு சென்னிப்
புனலுடை யார்உறை பூவணம் ஈதோ!

The faun of earth, sports His arm, the divine afflatus
beams from big battle axe from off another,
fires, a third fondles, yet waters control His crest!
Thus shows our Lord.Isn't Poovanam His complex stay?

Arunachala Siva.

458
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 28, 2018, 07:42:17 AM »
Verse  3:

தெள்ளிய பேய்பல பூத மவற்றொடு
நள்ளிருள் நட்டம தாடல் நவின்றோர்
புள்ளுவ ராகும் அவர்க்கவர் தாமும்
புள்ளுவ னார்உறை பூவணம் ஈதோ!

In pitch dense dark dance He does
with goodly ghosts and goblins galore
that assure His Oneness, stealthy wild
to the stealthy. Isn't Poovanam His shady haunt?

Arunachala Siva.

459
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 27, 2018, 10:51:58 AM »
Verse  2:

எண்ணி யிருந்து கிடந்தும் நடந்தும்
அண்ண லெனாநினை வார்வினை தீர்ப்பார்
பண்ணிசை யார்மொழி யார்பலர் பாடப்
புண்ணிய னார்உறை பூவணம் ஈதோ!


He deletes the deeds of they that merely be
or lie or move to think on Him as ONE Primordial;
many a maiden of tuneful speech hymn His Form
of Virtue in verse. Isn't Poovanam His abode?

Arunachala Siva.460
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 27, 2018, 10:49:07 AM »
Tirup Poovanam:

Verse  1:

திருவுடை யார்திரு மாலய னாலும்
உருவுடை யார்உமை யாளையொர் பாகம்
பரிவுடை யார்அடை வார்வினை தீர்க்கும்
புரிவுடை யார்உறை பூவணம் ஈதோ!

More is His weal than fair Vishnu's and Brahma's;
of His whole mien, Mother Uma is part;
love unlimited is He urgent to undo deeds
of the devout. Isn't Poovanam His Home?

Arunachala Siva.
461
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 27, 2018, 10:43:59 AM »
Verse  10:

வீடு பெறப்பல ஊழிகள் நின்று
    நினைக்கும் இடம்வினை தீருமிடம்
பீடு பெறப்பெரி யோர திடங்கொண்டு
    மேவினர் தங்களைக் காக்கும்இடம்
பாடு மிடத்தடி யான்புகழ் ஊரன்
    உரைத்தஇம் மாலைகள் பத்தும்வல்லார்
கூடும் இடஞ்சிவ லோகன் இடங்கலிக்
    கச்சி அனேகதங் காவதமே.


The place is meant to meditate on Lord with gross body for eons
of dissolution even, to attain salvation, annul deeds; get great grace
through the path of service to sages supreme;
also for Lord to save those who traversed the path of grace
from falling into the whirl of birthing's ponds; and it is none
but Anekatangaavatam in the hub of Kacchi city.
Whoever sing these word garlands ten of famed Nampiaarooran,
on entering the shrine shall pass into the bower of Sivoham!


Padigam on Tiru Anekatagaavatam completed.

Arunachala Siva.

462
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 27, 2018, 10:41:09 AM »
Verse 9:


சங்கை யவர்புணர் தற்கரி யான்றள
    வேனகை யாள்வி ராமிகுசீர்
மங்கை யவள்மகி ழச்சுடு காட்டிடை
    நட்டநின் றாடிய சங்கரனெம்
மங்கைய வன்னன லேந்து பவன்கனல்
    சேரொளி யன்னதொர் பேரகலத்
தங்கை யவன்னுறை கின்ற இடங்கலிக்
    கச்சி அனேகதங் காவதமே.


Dear to the doubters, to the relish of far famed
inseparable Uma, He dances in the burning ghat;
He is the Dancer Sankara
inveterate to me as my palm;
He carries flames in an arm mighty fair
by luminous Mazhu axe; He, the Lord stays
firm in the hub and bustle of Kacchi metro
city's shrine of Anekatangaavatam!

Arunachala Siva.

463
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 27, 2018, 10:34:19 AM »
Verse  8:

புல்லி யிடந்தொழு துய்துமெ னாதவர்
    தம்புர மூன்றும் பொடிப்படுத்த
வில்லி இடம்விர வாதுயிர் உண்ணும்வெங்
    காலனைக் கால்கொடு வீந்தவியக்
கொல்லி இடங்குளிர் மாதவி மவ்வல்
    குராவகு ளங்குருக் கத்திபுன்னை
அல்லி யிடைப்பெடை வண்டுறங் குங்கலிக்
    கச்சி அனேகதங் காவதமே.

The ONE who of yore has taken us in full
albeit we little acknowledge Him at length; The ONE
that ashed the triple diabolic forts of demons racked
by budda's rationale with a single Dart; the ONE
that legged Yama and slew him sans mercy for beings;
is also the One whose apt abode is cool wood of jasmine,
moogri, kuraa, makizham, kurukkatti, punnai and maatavi buds,
the lady bees rest amid Kacchi's pomp rich Anekatangaavatam!

Arunachala Siva.

464
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 27, 2018, 10:30:02 AM »
Verse  7:


கட்டு மயக்க மறுத்தவர் கைதொழு
    தேத்தும் இடங்கதி ரோனொளியால்
விட்ட இடம்விடை யூர்தி இடங்குயிற்
    பேடைதன் சேவலொ டாடுமிடம்
மட்டு மயங்கி அவிழ்ந்த மலர்ஒரு
    மாதவி யோடு மணம்புணரும்
அட்ட புயங்கப் பிரான திடங்கலிக்
    கச்சி அனேகதங் காவதமே.


He wipes out the feel engendered by Pasam bond;
Him all worship with folded arms; Vehicle of His
is Taurus mount; Wearer of eight great serpents
is but He; proper precincts of His is the temple
Anekatangaavatam in pomp-rich bustling hub
of Kacchi city cool in shade from Sun's scorching ray,
where Koels mate with their males in the fuzzy groves
of matchless Matavi brimming honey blooming to beckon!


Arunachala Siva.

465
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 27, 2018, 10:26:23 AM »
Verse  6:


தண்ட முடைத்தரு மன்தமர் என்தம
    ரைச்செயும் வன்றுயர் தீர்க்குமிடம்
பிண்ட முடைப்பிற வித்தலை நின்று
    நினைப்பவர் ஆக்கையை நீக்குமிடம்
கண்ட முடைக்கரு நஞ்சை நுகர்ந்த
    பிரான திடங்கடல் ஏழுகடந்
தண்ட முடைப்பெரு மான திடங்கலிக்
    கச்சி அனேகதங் காவதமே.


Relieves He, the prickly pain inflicted on my kin
of servitors, by the punishing-finishing rod plying
agents of Yama ; annuls He, the birthing maze
of beings bogged in embodied carnal life; quaffed up He,
the venom, that pinked His neck, as egregious eat;
seven seas-girt earth apart, mighty is He, the big brooder
upon all His hetero-, homo-cosmic eggs; proper to He,
is the temple in the hub of Kacchi's Anekatangaavatam!

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 3146