Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 2977
46
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 21, 2018, 10:18:18 AM »
Verse  8 and 9:

Not available.

Arunachala Siva.

47
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 21, 2018, 10:14:32 AM »
Verse  7:


துறவித் தொழிலே புரிந்துன் சுரும்படி யேதொழுவார்
மறவித் தொழிலது மாற்றுகண் டாய்மதின் மூன்றுடைய
அறவைத் தொழில்புரிந் தந்தரத் தேசெல்லு  மந்திரத்தேர்ப்
பறவைப் புரமெரித் தாயெம்மை யாளும் பசுபதியே.


Siva, who burnt the flying cities having chariots which moved by chanting Mantram, and which wandered in the sky, committing deeds of violence and which had three walls of fortifications;  (See 1st verse.)  Desiring only the act of renunciation;
remove the nature of forgetfulness of your devotees, who worship only your feet on which bees swarm on the flowers.

Arunachala Siva.

48
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 21, 2018, 10:10:21 AM »
Verse  6:


அடலைக் கடல்கழி வானின் னடியிணை யேயடைந்தார்
நடலைப் படாமை விலக்குகண் டாய்நறுங் கொன்றைதிங்கள்
சுடலைப் பொடிச்சுண்ண மாசுணஞ் சூளா  மணிகிடந்து
படரச் சுடர்மகு டாவெம்மை யாளும் பசுபதியே.

Siva, who has a crown of matted locks, where fragrant Koṉṟai flowers, fine-powder of sacred ash found in the cremation ground, rock snakes and the chief gem in a diadem, lie and move.   (See 1st verse.).  In order to be rid of the ocean of sufferings,
prevent the devotees who approached your two feet themselves, from undergoing suffering.

Arunachala Siva.


49
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 21, 2018, 10:05:04 AM »
Verse  5:


இடுக்கொன்று மின்றியெஞ் சாமையுன் பாத மிறைஞ்சுகின்றார்க்
கடர்க்கின்ற நோயை விலக்குகண் டாயண்ட  மெண்டிசையும்
சுடர்த்திங்கள் சூடிச் சுழல்கங்கை யோடுஞ் சுரும்புதுன்றிப்
படர்க்கொண்ட செஞ்சடை யாயெம்மை யாளும் பசுபதியே.

Wearing a crescent moon of brilliance, the bees swarming along with Ganga, which whirls,  Siva has red matted locks, which spreads in many worlds and in all the eight directions. (See 1st verse.). Without any difficulty what so-ever, prevent the diseases that oppress devotees who prostrate before your feet, entirely.

Arunachala Siva.

50
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 21, 2018, 10:01:32 AM »
Verse  4:


ஒருவரைத் தஞ்சமென் றெண்ணாதுன் பாத மிறைஞ்சுகின்றார்
அருவினைச் சுற்ற மகல்விகண் டாயண்ட  மேயணவும்
பெருவரைக் குன்றம் பிளிறப் பிளந்துவேய்த் தோளியஞ்சப்
பருவரைத் தோலுரித் தாயெம்மை யாளும் பசுபதியே.


Splitting an elephant that had the appearance of a big mountain with hillocks, which touched the heaven, to roar, you flayed the skin from the big mountain to make lady, Uma who had shoulders like bamboo, fear. (See 1st verse.).  Without thinking of anybody as their support have the irresistible acts that surround those who prostrate before your feet, removed.

Arunachala Siva.

51
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 21, 2018, 09:56:55 AM »
Verse  3:

தாரித் திரந்தவி ராவடி யார்தடு மாற்றமென்னும்
மூரித் திரைப்பௌவ நீக்குகண் டாய்முன்னை நாளொருகால்
வேரித்தண் பூஞ்சுட ரைங்கணை வேள்வெந்து வீழச்செந்தீப்
பாரித்த கண்ணுடை யாயெம்மை யாளும் பசுபதியே.

In the past, at one time, Siva, who has a frontal eye from which fire spread to make Manmatha , who had five cool flowers which had honey and were shining, to be burnt and to fall down.  (See 1st verse.)  Remove the ocean which has strong waves which is the confusion of devotees as poverty does not leave them.

Arunachala Siva.

52
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 21, 2018, 09:51:20 AM »
Verse 2:


உடம்பைத் தொலைவித்துன் பாதந் தலைவைத்த வுத்தமர்கள்
இடும்பைப் படாம லிரங்குகண் டாயிரு ளோடச் செந்தீ
அடும்பொத் தனைய வழன்மழு வாவழ லேயுமிழும்
படம்பொத் தரவரை யாயெம்மை யாளும் பசுபதியே.


God who has a flowing red-hot iron, whose fire drives the darkness and which is like the flower of Aṭumpu! (hare-leaf).  [Aṭampu is another form of this word;]
Who conceals the waist with the hood of a cobra which spits fire. (See 1st verse.)
Having brought to an end being born in human bodies, men of sterling worth who adorned their heads with your feet, take compassion so that they may not undergo sufferings.

Arunachala Siva.

53
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 03:22:42 PM »
General  -  Pasupati Tiru Viruttam:

Verse  1:

சாம்பலைப் பூசித் தரையிற் புரண்டுநின் றாள்பரவி
ஏம்பலிப் பார்கட் கிரங்குகண் டாயிருங்  கங்கையென்னும்
காம்பலைக் கும்பணைத் தோளி கதிர்ப்பூண் வனமுலைமேல்
பாம்பலைக் குஞ்சடை யாயெம்மை யாளும்  பசுபதியே.

Siva who has matted locks in which the cobra harasses the beautiful breasts, wearing jewels which spread rays, of the lady great Ganga, who has big shoulders by which she harasses the bamboo, and who admits us as his prot?g?!.  Smearing with sacred ash, rolling the body to the right, to and around, a sacred place ((generally in fulfillment of a vow), praising your feet in the second person, take compassion on those who feel intense ardor towards you.

Arunachala Siva.54
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 03:14:42 PM »
Verse  10:

கடவுந் திகிரி கடவா தொழியக் கயிலையுற்றான்
படவுந் திருவிர லொன்றுவைத் தாய்பனி மால்வரைபோல்
இடவம் பொறித்தென்னை யேன்றுகொள் ளாயிருஞ் சோலைதிங்கள்
தடவுங் கடந்தையுட் டூங்கானை மாடத்தெந்  தத்துவனே.


Our ultimate reality in Tūṅkaṉai Māṭam in Kaṭantai, where the big gardens stroke the moon! When the chariot in which he was driving did not proceed further, to make Ravanan, who lifted Kailash suffer, you fixed one toe.  Admit me as your protege, inscribing on my shoulder, the form of bull which is as white as the big snow-clad Himālayam.

Padigam on Tiruth Tunganai Matam completed.

Arunachala Siva.

55
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 03:13:00 PM »
Verses from 3 to 9:


Not available.

Arunachala Siva.

56
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 03:10:52 PM »
Verse  3:

Not available.

Arunachala Siva.

57
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 03:06:01 PM »
Verse  2:

ஆவா சிறுதொண்ட னென்னினைந் தானென் றரும்பிணிநோய்
காவா தொழியிற் கலக்குமுன் மேற்பழி  காதல்செய்வார்
தேவா திருவடி நீறென்னைப் பூசுசெந் தாமரையின்
பூவார் கடந்தையுட் டூங்கானை மாடத்தெம் புண்ணியனே.My Siva who is the embodiment of all virtues and who is in Tūṅkāṉai Māṭam in Kaṭantai, where red lotus flowers are in abundance!  Alas! Thinking, what the humble devotee thought about me, if you do not save me from the incurable disease and mental worry, reproach will attach you. The god of people, who cherish you with love!

Arunachala Siva.

58
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 10:01:44 AM »
Tiruth  Tunkanai Matam:

Verse 1:

பொன்னார் திருவடிக் கொன்றுண்டு விண்ணப்பம் போற்றிசெய்யும்
என்னாவி காப்பதற் கிச்சையுண் டேலிருங் கூற்றகல
மின்னாரு மூவிலைச் சூலமென் மேற்பொறி மேவுகொண்டல்
துன்னார் கடந்தையுட் டூங்கானை மாடச்  சுடர்க்கொழுந்தே.

The flame in Tūṅkāṉai Māṭam in Kaṭantai where the clouds desired by people are crowded!  There is one respectful representation to your golden feet.
If it is your will to protect the life of mine who is worshiping you, the dark god of death to leave me at a distance. Inscribe on my shoulder the trident of three blades which shine like lightning.

Arunachala Siva.


59
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 09:55:49 AM »
Verse  2:

கருடத் தனிப்பாகன் காண்டற் கரியன காதல்செய்யில்
குருடர்க்கு முன்னே குடிகொண் டிருப்பன கோலமல்கு
செருடக் கடிமலர்ச் செல்விதன் செங்கம லக்கரத்தால்
வருடச் சிவப்பன மாற்பே றுடையான் மலரடியே.

See 1st verse.  They were difficult to be seen by the unequaled driver of Eagle. Eagle is the vehicle of Vishnu, are deep-seated before the people who have lost the outward eyes and inward eyes, if they cherish him with love.  They become red when Uma, who is as soft as the bright flower of Cheruṭam, which has increasing beauty, gently rubs them with her hands which are like red-lotus flowers.

Two Verse composition of Tiru Marperu completed.

Arunachala Siva.

60
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 09:48:59 AM »
Tiru Marperu:

Verse  1:


மாணிக் குயிர்பெறக் கூற்றை யுதைத்தன மாவலிபால்
காணிக் கிரந்தவன் காண்டற் கரியன கண்டதொண்டர்
பேணிக் கிடந்து பரவப் படுவன பேர்த்துமஃதே
மாணிக்க மாவன மாற்பே றுடையான் மலரடியே.


The feet of Siva, in Māṟpēṟu, which resembles the lotus flower, kicked the god of death, the life span of sixteen years to be permanent, on behalf of the bachelor, Mārkaṇdēyaṉ.  They were difficult to be seen by Vishnu, who begged from Mahabali, three feet of land which was his as of right.  are praised in the second person with love by devotees who realized him within themselves, lying prostrate.  Even in the state of non-duality, which sometimes undergoes slight change, it is the bliss of salvation. They are like rubies.

Arunachala Siva.

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 2977