Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 3200
46
Verse  8:

பார்ப்பதி யைப்பகை சாற்றிய தக்கனைப்
பார்ப்பதென் னேஏடி யுந்தீபற
பணைமுலை பாகனுக் குந்தீபற.

O friend,
desist from looking at Daksha who proclaimed His enmity towards Parvati and
fly Unti !
Unto Him whose consort is blessed with buxom breasts,
fly Unti!

Arunachala Siva.

47
Verse  7:


வெய்யவன் அங்கி விழுங்கத் திரட்டிய
கையைத் தறித்தானென் றுந்தீபற
கலங்கிற்று வேள்வியென் றுந்தீபற.

When fierce Agni gathered havis in his hand to eat it,
His hand was severed.
So say and fly Unti !
Say that the sacrifice was thwarted and fly Unti!

Arunachala Siva.

48
Verse  6:


ஆவா திருமால் அவிப்பாகங் கொண்டன்று
சாவா திருந்தானென் றுந்தீபற
சதுர்முகன் தாதையென் றுந்தீபற.

Alas,
Vishnu consumed havis and barely survived.
Say so and fly Unti !
Say he is the father of the Four-faced and fly Unti !

Arunachala Siva.

49
Verse  5:

சாடிய வேள்வி சரிந்திடத் தேவர்கள்
ஓடிய வாபாடி உந்தீபற
உருத்திர நாதனுக் குந்தீபற.


When assailed the sacrifice collapsed and the Devas fled away;
of such fleeing sing and fly Unti !
To please Lord-Rudra,
fly Unti !

Arunachala Siva.

50
Verse  4:


உய்யவல் லாரொரு மூவரைக் காவல்கொண்டு
எய்யவல் லானுக்கே உந்தீபற
இளமுலை பங்கனென் றுந்தீபற.

He saved the three who merited survival,
His ostiaries.
Yet,
He was valiant to smite.
Fly Unti !
With the heaving of your young breasts,
fly Unti!

Arunachala Siva.

51
Verse  3:


தச்சு விடுத்தலும் தாமடி யிட்டலும்
அச்சு முறிந்ததென் றுந்தீபற
அழிந்தன முப்புரம் உந்தீபற.


When the chariot was ready He placed His foot on it.
The axle broke !
Fly Unti !
Yet perished were the citadels.
Fly Unti !

Arunachala Siva.

52
Verse 2:

ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில்
ஓரம்பே முப்புரம் உந்தீபற
ஒன்றும் பெருமிகை உந்தீபற.


Two arrows we beheld not in Ekampar's hand.
For the three citadels,
one would do.
Fly Unti !
Even one was too many.
Fly Unti !

Arunachala Siva.

53
Tiru Undiyar:

Verse 1:


வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல்
உளைந்தன முப்புரம் உந்தீபற
ஒருங்குடன் வெந்தவா றுந்தீபற. 

Bent was the bow;
the rumpus broke out;
The citadels three perished.
Fly Unti !
They were burnt simultaneously.
Fly Unti !


Arunachala Siva.54
Verse  20:


மாவார ஏறி
    மதுரைநகர் புகுந்தருளித்
தேவார்ந்த கோலந்
    திகழப் பெருந்துறையான்
கோவாகி வந்தெம்மைக்
    குற்றேவல் கொண்டருளும்
பூவார் கழல்பரவிப்
    பூவல்லி கொய்யாமோ.


Riding majestically a charger,
He entered the city of Madurai.
He,
of Perunturai,
in His comely and godly form,
made His advent as a Monarch.
We will hail His flower-bedecked and ankleted feet that,
in grace,
ply us in ministration,
And gather blossoms from lianas.

The 20 verse composition - Tirup Poovalli completed.

Arunachala Siva.

55
Verse  19:

அத்தி யுரித்தது
    போர்த்தருளும் பெருந்துறையான்
பித்த வடிவுகொண்
    டிவ்வுலகிற் பிள்ளையுமாம்
முத்தி முழுமுதலுத்
    தரகோச மங்கைவள்ளல்
புத்தி புகுந்தவா
    பூவல்லி கொய்யாமோ.

He flayed a tusker and was mantled in its hide, He is the Lord of Perunturai.
In His form of a mad man,
He became an infant too.
He,
The munificent One of Uttharakosamangkai,
Is indeed the sole cause and source of Moksha.
Let us sing how He indwells our inner sensorium and gather blossoms from lianas.

Arunachala Siva.

56
Verse  18:

சீரார் திருவடித்
    திண்சிலம்பு சிலம்பொலிக்கே
ஆராத ஆசையதாய்
    அடியேன் அகமகிழத்
தேரார்ந்த வீதிப்
    பெருந்துறையான் திருநடஞ்செய்
பேரானந் தம்பாடிப்
    பூவல்லி கொய்யாமோ.


To hearken to the sound of the ever-during anklets adorning His glorious and sacred feet,
I foster insatiable longing.
To my soul's rejoicing,
the Lord of Perunturai in the streets of which chariots galore ply,
Enacts His dance divine of supreme bliss.
This we will sing and gather blossoms from lianas.

Arunachala Siva.

57
Verse  17:


முன்னாய மாலயனும்
    வானவருந் தானவரும்
பொன்னார் திருவடி
    தாமறியார் போற்றுவதே
என்னாகம் உள்புகுந்
    தாண்டுகொண்டான் இலங்கணியாம்
பன்னாகம் பாடிநாம்
    பூவல்லி கொய்யாமோ. 


Vishnu and Brahma ? the outstanding among the Devas -,
The heavenly immortals and also the Asuras know not of His auric and sacred feet.
If this be so,
can we,
Poor mortals,
duly hail Him at all?
Lo,
He entered into my soul,
redeemed me and ruled me.
Of His dazzling jewels ? the numerous snakes -,
We will sing and gather flowers from creepers.

Arunachala Siva.

58
Verse  16:


திண்போர் விடையான்
    சிவபுரத்தார் போரேறு
மண்பால் மதுரையிற்
    பிட்டமுது செய்தருளித்
தண்டாலே பாண்டியன்
    தன்னைப் பணிகொண்ட
புண்பாடல் பாடிநாம்
    பூவல்லி கொய்யாமோ. 

He has for His mount the puissant martial bull.
He indeed is a martial bull unto the dwellers of Sivapuram.
He carried earth in Madurai and ate in grace,
rice-cakes.
While serving,
He was hurt by the Pandya who caned Him.
Lo,
of His injury we will sing and gather flowers from creepers.

Arunachala Siva.

59
Verse  15:


அங்கி அருக்கன்
    இராவணன்அந் தகன்கூற்றன்
செங்கண் அரிஅயன்
    இந்திரனுஞ் சந்திரனும்
பங்கமில் தக்கனும்
    எச்சனுந்தம் பரிசழியப்
பொங்கியசீர் பாடிநாம்
    பூவல்லி கொய்யாமோ. 


Agni,
Surya,
Ravana,
Antakaasura,
Yama,
red-eyed Vishnu,
Brahma,
Indra,
Chandra,
Daksha ? the abode of flaws and Yaksha :
these were denuded,
by Him,
Of their honor.
Let us sing His glory that soars up and up,
and gather blooms from lianas.

Arunachala Siva.

60
Verse  14:

படமாக என்னுள்ளே
    தன்னிணைப்போ தவையளித்திங்கு
இடமாகக் கொண்டிருந்
    தேகம்பம் மேயபிரான்
தடமார் மதில்தில்லை
    அம்பலமே தானிடமா
நடமாடு மாபாடிப்
    பூவல்லி கொய்யாமோ.


Like an ever-enduring picture etched in my mind,
He blessed me with His aeviternal and flower-feet twain.
The Lord of Ekampam is en-templed in me.
Having the Ambalam at walled Tillai rich in broad pools,
as the Forum,
He dances there.
Of this ,we will sing and gather flowers from creepers.

Arunachala Siva.

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 3200