Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 [300] 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... 3172
4486
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:44:25 PM »
Verse  8:

நாமமெ னைப்பல வும்முடை யான்நல னோங்கு நாரையூர்
தாமொம் மெனப்ப றையாழ் குழல் தாளார் கழல்பயில
ஈம விளக்கெரி சூழ்சு டலை யியம்பும் மிடுகாட்டில்
சாம முரைக்கநின் றாடு வானுந் தழலாய சங்கரனே.

Siva has ever so many names when the sound of the anklets, flute and lute blend with the sound of the drum which makes a sound like `mom`. In Nāraiyūr of increasing beauty in the burial-ground, where the light of the firebrand burns with a sound, lighting the dance-arena, it is Saṅkaraṉ who is himself the form of fire and dances, when the noise in the cremation ground resembles Samavedam.

Arunachala Siva.

4487
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:41:23 PM »
Verse  7:

கள்ளி யிடுதலை யேந்துகை யர்கரி காடர் கண்ணுதலர்
வெள்ளிய கோவண வாடை தன்மேல் மிளிரா டரவார்த்து
நள்ளிரு ணட்டம தாடுவர் நன்னல னோங்கு நாரையூர்
உள்ளிய போழ்தி லெம்மேல் வருவல் வினையாயின வோடுமே.


Siva holds in his hand a skull left in the cremation ground where cactus grows.  He lives in the scorched cremation ground; he has a frontal eye. Tying a shining and dancing cobra on the dress which is a white loin-cloth, he will dance in the dense darkness.  The irresistible Karmas which are to approach us will flee when we think of Nāṟaiyūr where prosperity is always on the increase.

Arunachala Siva.

4488
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:38:41 PM »
Verse  6:

பாரு றுவாய் மையினார் பரவும் பரமேட்டி பைங்கொன்றைத்
தாரு றுமார் புடையான் மலையின் றலைவன் மலைமகளைச்
சீரு றுமா மறுகிற் சிறைவண் டறையுந் திருநாரை
யூரு றையெம் மிறைவர்க் கிவையொன் றொடொன் றொவ்வாவே.

Siva who is in the most exalted place is worshipped by truthful people whose fame has spread throughout the world.  He wears on his chest fertile garlands of Koṉṟai flowers, he is the chief of the mountain Kailash. He will embrace the daughter of the mountain with great esteem these things are at variance with one another for the Lord who dwells in Tirunāraiyūr where in the big streets bees with wings hum.

Arunachala Siva.

4489
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:35:32 PM »
Verse  5:


பொங்கி ளங்கொன் றையினார் கடலில் விடமுண் டிமையோர்கள்
தங்களை யாரிடர் தீர நின்ற தலைவர் சடைமேலோர்
திங்களை வைத்தன லாட லினார்திரு நாரை யூர்மேய
வெங்கனல் வெண்ணீ றணிய வல்லா ரவரே விழுமியரே.

Siva wears fresh and Verdent flowers of Koṉṟai, he is the chief who stood as a help to remove the inescapable suffering of the immortals who do not wink, by drinking the poison that rose in the ocean.  Having placed on the matted locks, a crescent moon, he dances in the fire.  He who smears on his body white holy ash well burnt in the hot fire and who is in Tirunāraiyūr is the most exalted person.

Arunachala Siva.

4490
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:32:22 PM »
Verse  4:


துஞ்சிரு ளாடுவர் தூமுறுவல் துளங்குமு டம்பினராய்
அஞ்சுட ராரெரி யாடு வரார்அழ லார்வி ழிக்கண்
நஞ்சுமிழ் நாக மரைக்கசைப் பர்நல னோங்கு நாரையூர்
எஞ்சிவ னார்க்கடி மைப்படு வார்க்கினி யில்லை யேதமே.


Siva will dance in that darkness when everything is absorbed in the great infinite.
He will dance in the bright and unbearable fire with a body moving from side to side, with an innocent smile he has in his frontal eye fire of unbearable heat. He will tie round his waist a cobra that spits poison. For those who become the slaves of our Siva  in Nāraiyūr whose prosperity is always increasing, there will be no sufferings here-after.

Arunachala Siva.

4491
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:25:38 PM »
Verse  3:


மாயவன் சேயவன் வெள்ளி யவன் விடஞ்சேரு மைமிடற்றன்
ஆயவ னாகியொ ரந்தர மும்மவ னென்று வரையாகம்
தீயவ னீரவன் பூமி யவன்றிரு நாரை யூர்தன்னில்
மேயவ னைத்தொழு வாரவர் மேல்வினை யாயின வீடுமே.


Siva is black in color. He is red in color. He is white in color.  (These refer to the three faces namely Agōram, Vāmatēvam, Satyojatham and  of the five faces of the Sadasivamurthi, according to grammar, implying something which has not been made explicit by expressing another thing associated or connected with it, we must add the remaining two faces, Taṟpuruṭam, and Isaṉam which are like gold and marble in color.). He has a neck as black as the cloud, in which the poison stays. Being himself each and every difference, like this, His body which is like the mountain, is fire.
He is the water.  He is the earth. The karmas of those who worship Sivaṉ who is in Tirunāraiyūr will perish.

Arunachala Siva,

4492
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:22:21 PM »
Verse  2:

தீவினை யாயின தீர்க்க நின்றான் றிருநாரை யூர்மேயான்
பூவினை மேவு சடைமுடி யான்புடை சூழப் பலபூதம்
ஆவினி லைந்துங்கொண் டாட்டு கந்தா னடங்கார் மதின்மூன்றும்
ஏவினை யெய் தழித்தான் கழலே பரவா வெழுவோமே.

Siva was steadfast in completely removing the evil actions.  He who dwells in Tirunāraiyūr who has matted hairs coiled into a crown on which there are flowers.
He derived pleasure by being bathed with all the five products got from the cow, and who is surrounded by many Bhutas. We shall rise high in doing service by praising the feet of Siva who destroyed all the three forts of the enemies by discharging an arrow.

Arunachala Siva.

4493
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:16:06 PM »
Verse  2:


விண்ணின்மின் னேர்மதி துத்திநாகம் விரிபூ மலர்க்கொன்றை
பெண்ணின்முன் னேமிக வைத்துகந்த பெருமா னெரியாடி
நண்ணிய தன்னடி யார்களோடுந் திருநாரை யூரானென்
றெண்ணுமி னும்வினை போகும்வண்ண மிறைஞ்சுந் நிறைவாமே.


Siva who rejoiced in having placed in front of the lady Ganga, the crescent moon, which is like lightning in the sky, a cobra with spots on it hood, and blossomed, shining Koṉṟai flowers.  He dances in the fire. People of this world! Meditate upon him as residing in Nāraiyūr, along with the devotees who have approached him.  Bow before him in order that your karmas may leave you. You will be full of happiness.

Arunachala Siva.

4494
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 12:18:23 PM »
Tiru Naraiyur:

Verse  1:

காம்பினை வென்றமென் றோளி பாகங் கலந்தா னலந்தாங்கு
தேம்புனல் சூழ்திகழ் மாமடு விற்றிரு நாரை யூர்மேய
பூம்புனல் சேர்புரி புன்ச டையான் புலியின் னுரிதோன்மேல்
பாம்பினை வீக்கிய பண்ட ரங்கன் பாதம் பணிவோமே.

Siva who combined in himself a half of the lady of soft shoulders which are superior to bamboo, who is in Tirunāraiyūr which has big and prominent pools surrounded by sweet water and which has many good properties,  who has golden twisted matted locks, on which the beautiful water of Ganga stays, we shall bow before the feet of Pantarankan, tied tightly a cobra on the skin of a tiger which was flayed.

Arunachala Siva.

4495
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 12:13:13 PM »
Verse  11:

தேவியை வவ்விய தென்னிலங்கை யரையன் றிறல்வாட்டி
ஏவியல் வெஞ்சிலை யண்ணல்நண்ணு மிராமேச் சுரத்தாரை
நாவியன் ஞானசம் பந்தனல்ல மொழியா னவின்றேத்தும்
பாவியன் மாலைவல்லா ரவர்தம்வினை யாயின பற்றறுமே.


On Siva in Rameswaram, which was established by the chief who had a cruel bow from which arrows could be discharged and who destroyed the strength of the king of Lanka, in the South who carried off the wife of Raman. The acts, good and bad, of those who are capable of reciting the garland of verses which contain all the good qualities of poetry and which were praised with desire by words that bear good, by Jnana Sambandhaṉ who has a good tongue, will completely perish.

Padigam on Tiru Rameswaram concluded.

Arunachala Siva.


4496
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 12:03:06 PM »
Verse  10:


பின்னொடு முன்னிடு தட்டைச்சாத்திப் பிரட்டே திரிவாரும்
பொன்னெடுஞ் சீவரப் போர்வையார்கள் புறங்கூறல் கேளாதே
இன்னெடுஞ் சோலைவண் டியாழ்முரலு மிராமேச் சுரமேய
பன்னெடு வெண்டலை கொண்டுழலும் பரமர் செயுஞ்செயலே.


The Jains who wander straying from the path of virtue, clad with mats at the back and front which are hanging, without heeding the slanderous words of the Buddhists, who cover their bodies with a long golden colored cloth by name 'Sīvaram', people of this world save yourselves by comprehending the act of the supreme god who wanders with a white skull with teeth intact, and who dwells in Rameswaram, where in the long and pleasant gardens the bees hum like the music produced in Yazh.

Arunachala Siva.

4497
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 11:58:38 AM »
Verse  9:


கோவல னான்முக னோக்கொணாத குழக னழகாய
மேவல னொள்ளெரி யேந்தியாடு மிமையோ ரிறைமெய்ம்மை
ஏவல னார்புகழ்ந் தேத்திவாழ்த்து மிராமேச் சுரமேய
சேவல வெல்கொடி யேந்துகொள்கையெம் மிறைவர் செயுஞ்செயலே.

The youth who could not be seen by Vishnu who incarnated as Kannan - Kovalan  and Brahma,  of four faces, Siva who is beautiful and desired by all.  The master of the celestial beings, who do not wink, and who dances holding a bright fire.
the act of our Lord is the nature of holding a victorious flag with the form of a strong bull, the Lord who is in Rameswaram, which Raman, who was a very good archer and who cared for truth, praised singing its fame and sang songs of benediction.

Arunachala Siva.

4498
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 11:54:37 AM »
Verse  8:

பொன்றிகழ் சுண்ணவெண் ணீறுபூசிப் புலித்தோ லுடையாக
மின்றிகழ் சோதியர் பாடலாடன் மிக்கார் வருமாட்சி
என்றுநல் லோர்கள் பரவியேத்து மிராமேச் சுரமேயார்
குன்றினா லன்றரக் கன்றடந்தோ ளடர்த்தார்கொளுங் கொள்கையே.


Smearing himself with white sacred ash of fine powder which shines like gold and having tiger's skin as his dress, the excellence of the appearance of Siva who is great in singing and dancing and has brilliance glittering like the lightning. The nature that Siva who pressed down the big shoulders of the demon by a toe and who is in Rameswaram, which is praised in the second person and the third person always by good people, is of possession only his votaries would comprehend.

Arunachala Siva.4499
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 11:50:27 AM »
Verse  7:


நீரினார் புன்சடை பின்புதாழ நெடுவெண் மதிசூடி
ஊரினார் துஞ்சிருள் பாடியாடும் உவகை தெரிந்துணர்வார்
ஏரினார் பைம்பொழில் வண்டுபாடு மிராமேச் சுரமேய
காரினார் கொன்றைவெண் டிங்கள்சூடுங் கடவுள் செயுஞ்செயலே.

Wearing a white and long crescent moon, when the ruddy matted locks which is full of water hangs low on the nape, his joy in dancing and singing in the night when all the people of the village are in sound sleep, and the act of the god who wears on his head a white crescent moon and Koṉṟai flowers which blossom profusely in winter and who is in Rameswaram, where in the beautiful ever-green gardens the bees like music,
his votaries will comprehend discerning them.

Arunachala Siva.

4500
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 11:47:13 AM »
Verse  6:


கணைபிணை வெஞ்சிலை கையிலேந்திக் காமனைக் காய்ந்தவர்தாம்
இணைபிணை நோக்கிநல் லாளோடாடு மியல்பின ராகிநல்ல
இணைமலர் மேலன்னம் வைகுகான லிராமேச் சுரமேயார்
அணைபிணை புல்கு கரந்தைசூடும் அடிகள் செயுஞ்செயலே.

Siva who destroyed by anger Manmatha, who held in his hand a cruel bow to which arrows were fixed.  Having the nature of dancing along with a lady whose looks are like those of the deer, the act of the deity who wears on his head, fragrant and sweet basil which is strung one after another and who is in Rameswaram, where in the sea-shore gardens the swan is seated in a good lotus flower having rows of petals,
his votaries, will comprehend.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 [300] 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... 3172