Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 [299] 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... 2976
4471
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 12, 2016, 08:05:57 AM »
Verse  5:


அன்ன தாகிய ஆண்மைத் திருப்பணி
மன்னு பேரு லகத்தில் வலியுடன்
பன்னெ டும்பெரு நாள்பரி வால்செய்து
சென்னி யாற்றினர் செந்நெறி யாற்றினர்.


Poised in such manly and divine servitorship
He served, in love, his cause for many many days
In this ever-during world; thus, even thus,
He performed the redemptive servitorship
For the river-crested Lord.   

Arunachala Siva.

4472
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 12, 2016, 08:03:22 AM »
Verse  4:


தீங்கு சொற்ற திருவிலர் நாவினை
வாங்க வாங்குதண் டாயத்தி னால்வலித்
தாங்க யிற்கத்தி யால்அரிந் தன்புடன்
ஓங்கு சீர்த்திருத் தொண்டின் உயர்ந்தனர்.

He would forcibly pull out with tongs the tongues
Of blasphemous sinners and cut them away
With sharp knives; thus he flourished loftily
In the way of loving servitorship.

Arunachala Siva.

4473
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 12, 2016, 08:00:51 AM »
Verse 3:

அத்த ராகிய வங்கணர் அன்பரை
இத்த லத்தில் இகழ்ந்தியம் பும்முரை
வைத்த நாவை வலித்தரி சத்தியால்
சத்தி யார்எனும் நாமந் தரித்துளார்.

He was endowed with the valiance to pull out
The tongue of him who, in this world, slandered the servitors
Of the Heavenly Father, and slice it away;
He was called Satthiyaar.   

Arunachala Siva.
4474
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 12, 2016, 07:58:34 AM »
Verse  2:

வரிஞ்சை யூரினில் வாய்மைவே ளாண்குலம்
பெருஞ்சி றப்புப் பெறப்பிறப்பு எய்தினார்
விரிஞ்சன் மால்முதல் விண்ணவர் எண்ணவும்
அருஞ்சி லம்பணி சேவடிக் காட்செய்வார்.


In the truthful clan of Velaalas of Varanjaiyoor
He came to be born to invest it with greater glory;
He was a servitor unto the ankleted and redemptive
Feet of the Lord who could not be comprehended
By Brahma and other Devas.

Arunachala Siva.


4475
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 12, 2016, 07:54:49 AM »
Sakti Nayanar Puranam:


Verse 1:

களமர் கட்ட கமலம் பொழிந்ததேன்
குளநி றைப்பது கோலொன்றில் எண்திசை
அளவும் ஆணைச் சயத்தம்பம் நாட்டிய
வளவர் காவிரி நாட்டு வரிஞ்சையூர்.

Varinjaiyoor is in the Kaveri realm of the Chozhas
Who by the puissance of their sole scepter, erected
Columns of victory in all the eight directions and reigned;
In this city from the stalks of lotuses weeded out
By farmers, honey streamed forth and filled the tanks.

Arunachala Siva. 

4476
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 10:36:43 AM »
Verse  11:


கலிகெழுபாரிடை யூரெனவுளதாங் கழுமலம்விரும்பிய கோயில்கொண்டவர்மேல்
வலிகெழுமனமிக வைத்தவன்மறைசேர் வருங்கலைஞானசம் பந்தனதமிழின்
ஒலிகெழுமாலையென் றுரைசெய்தபத்து முண்மையினானினைந் தேத்தவல்லார்மேல்
மெலிகெழுதுயரடை யாவினைசிந்தும் விண்ணவராற்றலின் மிகப்பெறுவாரே.


On the god who resides in the temple desired by him in Kazhumalam which exists without destruction to be praised as the important place in this world of great bustle.
He who fixed his resolute mind, all the ten verses which are associated with music, composed by Jnana Sambantaṉ who is an adept in the arts and Vedas, sufferings which are the cause for the enfeebling of mind and body, will not approach those who can bestow thoughts on them and are able to praise god with sincerity. The sins will be destroyed, will acquire powers superior to those of the celestial beings.

Padigam on Tiruk Kazhumalam concluded.

Arunachala Siva.

4477
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 10:33:02 AM »
Verse  10:


ஆம்பலதவமுயன் றறவுரைசொல்லு மறிவிலாச்சமணருந் தேரருங்கணிசேர்
நோம்பலதவமறி யாதவர்நொடிந்த மூதுரைகொள்கிலா முதல்வர்தம்மேனிச்
சாம்பலும்பூசிவெண் டலைகலனாகத் தையலாரிடுபலி வையகத்தேற்றுக்
காம்பனதோளியொ டினிதுறைகோயில் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.


The Jains, who preach religious instruction having tried to do penance according to their ability, the cause of all things who does not regard the old sayings of those who do not know the penance of physical and mental strains of the Devas, which should be reckoned with receiving in the world the alms placed by ladies, carrying the white skull as the begging-bowl, and having besmeared his form with sacred ash, when we meditate upon Kazhumalam where he dwells happily with a lady having shoulders like bamboo, our sins and blemishes will become extinct.

Arunachala Siva.


4478
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 10:28:52 AM »
Verse  9:


விலங்கலொன்றேந்திவன் மழைதடுத்தோனும் வெறிகமழ்தாமரை யோனுமென்றிவர்தம்
பலங்களானேடியு மறிவரிதாய பரிசினன்மருவிநின் றினிதுறைகோயில்
மலங்கிவன்றிரைவரை யெனப்பரந்தெங்கு மறிகடலோங்கிவெள் ளிப்பியுஞ்சுமந்து
கலங்கடன்சரக்கொடு நிரக்கவந்தேறுங் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.


Vishnu who averted destruction from torrential rains by uprooting and holding a mountain and Brahma,  seated in the lotus which spreads its fragrance, the temple in which the god whose nature was difficult to be found out by both of them though they tried to do so by their physical strength. Floating on the rolling sea which has strong waves spreading everywhere like mountain, having been made turbid, carrying white oysters also. When we meditate upon Kazhumalam, where ships enter in a row with their merchandise, our sins and blemishes will become extinct.

Arunachala Siva.

4479
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 10:24:01 AM »
Verse  8:


புயம்பலவுடையதென் னிலங்கையர்வேந்தன் பொருவரையெடுத்தவன் பொன்முடிதிண்டோள்
பயம்பலபடவடர்த் தருளியபெருமான் பரிவொடுமினிதுறை கோயிலதாகும்
வியன்பலவிண்ணினு மண்ணினுமெங்கும் வேறுவேறுகங்களிற் பெயருளதென்னக்
கயம்பலபடக்கடற் றிரைகரைக்கெற்றுங் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.The strong shoulders and golden crowns of the King of southern Lanka, who had twenty shoulders and who lifted up the mountain which is compared to other mountains, Kazhumalam which is the temple where the god pressed down to be frightened in many ways, resides with desire favorably. Well known as having many names in very many different Aons, everywhere in the earthern worlds and many extensive heaven.  [As there are many universe there are many skies and world.] When we meditate upon Kazhumalam where the waves of the sea dash against the shore to form many pools, our sins and blemishes will become extinct.

Arunachala Siva.

4480
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 10:17:47 AM »
Verse  7:

கொலைக்கணித்தாவரு கூற்றுதைசெய்தார் குரைகழல்பணிந்தவர்க் கருளியபொருளின்
நிலைக்கணித்தாவர நினையவல்லார்தந் நெடுந்துயர்தவிர்த்தவெந் நிமலருக்கிடமாம்
மலைக்கணித்தாவர வன்றிரைமுரல மதுவிரிபுன்னைகண் முத்தெனவரும்பக்
கலைக்கணங்கானலி னீழலில்வாழுங் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.


God kicked the god of death who came just before impending death (to take the life of Markaṇdeyan) for those who are able to think of the stage when he grants it to those who bow before his feet wearing tinkling anklets. The place which is the abode of our spotless god who removed big sufferings, when the strong waves roar by coming near the artificial hillock which is called Toṇipuram*, when the mastwood trees which open their honey, put forth buds like pearls. When we meditate upon Kazhumalam where the herds of stags live under the shade of the sea-side grove,
our sins and blemishes will become extinct.

(*another name for Sirkazhi/ Kazhumalam)

Arunachala Siva.4481
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 10:13:36 AM »
Verse  6:

முன்னுயிர்த்தோற்றமு மிறுதியுமாகி முடியுடையமரர்க ளடிபணிந்தேத்தப்
பின்னியசடைமிசைப் பிறைநிறைவித்த பேரருளாளனார் பேணியகோயில்
பொன்னியனறுமலர் புனலொடுதூபஞ் சாந்தமுமேந்திய கையினராகிக்
கன்னியர் நாடொறும் வேடமேபரவுங் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.


At that time when all things are destroyed, having become the cause for the creation which unites the souls with the bodies and the end which separates them.
To be worshipped by the immortals wearing crowns, the temple desired by the god of abundant grace who made the crescent moon his entwined matted hair, to become full in size. Holding in their hands yellow fragrant flowers like gold, water, incense and sandal-paste, when we meditate upon Kazhumalam, where unmarried girls daily worship the form of the god. Our sins and blemishes will become extinct.

Arunachala Siva.

4482
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 10:08:48 AM »
Verse  5:ஊரெதிர்ந்திடுபலி தலைகலனாக வுண்பவர்விண்பொலிந் திலங்கியவுருவர்
பாரெதிர்ந்தடிதொழ விரைதருமார்பிற் படவரவாமையக் கணிந்தவர்க்கிடமாம்
நீரெதிர்ந்திழிமணி நித்திலமுத்த நிரைசுரிசங்கமொ டொண்மணிவரன்றிக்
காரெதிர்ந்தோதம்வன் றிரைகரைக்கெற்றுங் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.


He who eats the alms which is given welcomed by the people of the villages, using the skull as the eating plate. He has a brilliant form which is as extensive as the sky.
Kazhumalam which is the abode of the god who adorned himself with Chank beads, the shell of the tortoise, a hooded cobra in the fragrant chest, to make the people of this world to worship his feet, submitting to them. Having scraped off lustrous precious stones along with spiraling Conches of several rows with pearls inside them, and pearls which descend down floating upon the water. When we meditate upon Kaḻumalam where the strong waves of the sea which has on it clouds, dashes upon the shore. Our sins and blemishes will become extinct.

Arunachala Siva.

4483
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 10:03:18 AM »
Verse  4:


எரியொருகரத்தின ரிமையவர்க்கிறைவ ரேறுகந்தேறுவர் நீறுமெய்பூசித்
திரிதருமியல்பின ரயலவர்புரங்க டீயெழவிழித்தனர் வேய்புரைதோளி
வரிதருகண்ணிணை மடவரலஞ்ச மஞ்சுறநிமிர்ந்ததோர் வடிவொடும்வந்த
கரியுரிமருவிய வடிகளுக்கிடமாங் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.

He has fire on one hand. He is the master of the Devas who do not wink.
He rides on a bull with joy. He has the nature of wandering besmearing his person with the sacred ash. He opened his frontal eye to set fire to the cities of the enemies.
If we meditate upon Kazhumalam, the abode of the god who covers his person with the skin of an elephant which came upon him with a tall form so as to reach the sky, to frighten the lady who had shoulders like bamboos, and two eyes with lines in them.
our sins and blemishes will become extinct.

Arunachala Siva.

4484
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 09:56:27 AM »
Verse  3:

எண்ணிடையொன்றின ரிரண்டினருருவ மெரியிடைமூன்றினர் நான்மறையாளர்
மண்ணிடையைந்தின ராறினரங்கம் வகுத்தனரேழிசை யெட்டிருங்கலைசேர்
பண்ணிடையொன்பது முணர்ந்தவர்பத்தர் பாடிநின்றடிதொழ மதனனைவெகுண்ட
கண்ணிடைக்கனலினர் கருதியகோயில் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.


When god is formless in the mind he is one when he assumes a form he has the two forms of Siva and Sakti.  He is the subtle elements of sound, touch and form in the fire [This may mean this way also: he is the three sacrificial fires; Akavaṉīyam, Kārukapattiyan and Dhakshiṇakkini.].  He is the five subtle elements of sound, touch form, taste and odor.  He is the six Aṅkam of the Vedam.  He created the seven notes. He has knowledge of the nine things in melodies which are united with eight kinds of arts.
[The meaning of this line is not clear.] If we meditate upon Kazhumalam of the god who burnt, out of anger, with the fire in the frontal eye Cupid, for the devotees to worship his feet, singing his praise, our sins will become extinct.

Arunachala Siva.


4485
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 09:51:38 AM »
Verse  2:


கொண்டலுநீலமும் புரைதிருமிடறர் கொடுமுடியுறைபவர் படுதலைக்கையர்
பண்டலரயன்சிர மரிந்தவர்பொருந்தும் படர்சடையடிகளார் பதியதனயலே
வண்டலும்வங்கமுஞ் சங்கமுஞ்சுறவு மறிகடற்றிரைகொணர்ந் தெற்றியகரைமேற்
கண்டலுங்கைதையு நெய்தலுங்குலவுங் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.God who has a beautiful neck resembling the sable cloud and blue Nelumbo flower,
he resides in Koṭumuṭi holds in his hand a skull which is without life. He cut off the head of Brahma, in the lotus flower, in the distant past. The place where the deity who has a spreading matted hair, resides, by its side, on the shore against which the sea of rolling waves brings silt, boats, Conches and sharks, dashes.
Our sins and blemishes will become extinct if we think of Kazhumalam where white mangrove, fragrant screw-pine and white Indian water-lily plants are thriving.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 [299] 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... 2976