Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 [293] 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... 3157
4381
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 11:12:40 AM »
Verse  4:


கறியுமா மிளகொடு கதலியின் பலங்களுங் கலந்துநுந்தி
எறியுமா காவிரி வடகரை யடைகுரங் காடுதுறை
மறியுலாங் கையினர் மலரடி தொழுதெழ மருவுமுள்ளக்
குறியினா ரவர்மிகக் கூடுவார் நீடுவா னுலகினூடே.

Pushing forward, mingling plaintain fruits along with black pepper which is eaten by biting, in Kuraṅkātutuṟai on the northern bank of the great Kāveri which throws them on the banks, those who have the aim of worshipping the lotus feet of Siva on whose hand a young deer is leaping, will reach everlasting Sivalōka, and live permanently there.


Arunachala Siva.

4382
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 11:09:20 AM »
Verse  3:


முத்துமா மணியொடு முழைவள ராரமு முகந்துநுந்தி
எத்துமா காவிரி வடகரை யடைகுரங் காடுதுறை
மத்தமா மலரொடு மதிபொதி சடைமுடி யடிகடம்மேல்
சித்தமா மடியவர் சிவகதி பெறுவது திண்ணமன்றே.


The devotees who fix their thoughts on the god who conceals in his matted locks, coiled into a crown Datura flowers and a big crescent moon and who is in Kuraṅkāṭutuṟai on the northern bank of the great Kāveri which dashes pushing and taking in a large measure sandal-wood which grows in caves, pearls and other valuable precious stones will definitely obtain liberation. (It is a popular fallacy that pearls are produced in bamboos.)

Arunachala Siva.

4383
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 11:06:17 AM »
Verse 2:

மந்தமா யிழிமதக் களிற்றிள மருப்பொடு பொருப்பினல்ல
சந்தமா ரகிலொடு சாதியின் பலங்களுந் தகையமோதி
உந்துமா காவிரி வடகரை யடைகுரங் காடுதுறை
எந்தையா ரிணையடி யிமையவர் தொழுதெழு மியல்பினாரே.


Having dashed with force the young tusks of male elephant from which must flows in small quantity, sandal-wood trees and rare eagle-wood trees and fragrant and medicinal nutmeg fruits to fall in the water to make it beautiful, our father who is in Kuraṅkāṭutuṟai on the northern bank of the great Kāveri which pushes those things, is of such a nature that the celestial beings who do not wink, worship his two feet and then rise.

Arunachala Siva.

4384
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 06, 2017, 10:24:30 AM »
Tiru Vata Kurankatuturai:

Verse  1:


கோங்கமே குரவமே கொழுமலர்ப் புன்னையே கொகுடிமுல்லை
வேங்கையே ஞாழலே விம்முபா திரிகளே விரவியெங்கும்
ஓங்குமா காவிரி வடகரை யடைகுரங் காடுதுறை
வீங்குநீர்ச் சடைமுடி யடிகளா ரிடமென விரும்பினாரே.


The common Caungs, bottles flower trees, mast-wood trees of fertile flowers, Vokuṭimullai, east Indian Kino trees, fetid cassia trees, big trumpet-flowered trees combining together the god who has copious water on his matted locks into a crown, desired as his place Kuraṅkātutuṟai on the northern bank of the big Kaveri which spreads its swollen floods everywhere.

Arunachala Siva.


4385
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 06, 2017, 10:19:14 AM »
Verse  11:

விண்ணுலாம் விரிபொழில் விரைமணற் றுருத்திவேள் விக்குடியும்
ஒண்ணுலாம் மொலிகழ லாடுவா ரரிவையொ டுறைபதியை
நண்ணுலாம் புகலியு ளருமறை ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
பண்ணுலா மருந்தமிழ் பாடுவா ராடுவார் பழியிலரே.


In the places where Siva who dances wearing bright and jingling anklets and resides with a lady, which are Turutti of fragrant sand and a spreading garden which rises up to touch the sky, and Vēḷvikkuṭi those who sing the rare Tamizh verses composed with music, by Jnana Sambandhan  who knows the abstruse Vedas and is living in Pukali which gives refuge to all, and dance out of joy are without blemish.

Padigam on Tiruth Turutti and Tiru Velvikkudi completed.


Arunachala Siva.

4386
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 06, 2017, 10:15:36 AM »
Verse  10:

அயமுக வெயினிலை யமணருங் குண்டருஞ் சாக்கியரும்
நயமுக வுரையினர் நகுவன சரிதைகள் செய்துழல்வார்
கயலன வரிநெடுங் கண்ணியொ டொருபக லமர்ந்தபிரான்
வியனகர்த் துருத்தியா ரிரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.


The Jains who do penance standing in the hot sun which is as scorching as the red hot iron, house holders among them, and followers of Buddha.  He will speak words with pretended love. They will wander spreading fabricated stories that deserve only ridicule.  Not minding their words and stories as of any consequence, the chief who is united with the lady who has long eyes with lines in them and are comparable to carp a kind of fish stays in the extensive city of Turutti during daytime.  He will stay in Vēḷvikkuṭi during night.

Arunachala Siva.


4387
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 06, 2017, 10:11:24 AM »
Verse  9:

கரைகட லரவணைக் கடவுளுந் தாமரை நான்முகனும்
குரைகழ லடிதொழக் கூரெரி யெனநிறங் கொண்டபிரான்
வரைகெழு மகளொடும் பகலிடம் புகலிடம் வண்பொழில்சூழ்
விரைகமழ் துருத்தியா ரிரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.


Vishnu, who is sleeping on the bed of a serpent in the roaring sea and the Brahma of four faces seated in the lotus, in order to make them worship the feet wearing jingling anklets, giving up their pride. Siva who had the form of a big fire.  The place of refuge during day along with the daughter of the mountain,is Turutti which spreads fragrance and is surrounded by gardens of good products.  He will stay in Vēḷvikkuṭi during night.

Arunachala Siva.

4388
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 06, 2017, 10:08:08 AM »
Verse  8:


நீண்டிலங் கவிரொளி நெடுமுடி யரக்கனிந் நீள்வரையைக்
கீண்டிடந் திடுவனென் றெழுந்தவ னாள்வினை கீழ்ப்படுத்தார்
பூண்டநூன் மார்பின ரரிவையொ டொருபக லமர்ந்தபிரான்
வேண்டிடந் துருத்தியா ரிரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.


Demon Ravanan, who had a tall crown which shone brightly to a great distance due to the precious stones set in it.  Siva subdued his efforts when he rose saying I shall dislodge and uproot this high mountain.  He wears on the chest a sacred thread.
The chief who is united with a lady stays in Turutti, desiring it as his place, during daytime.  He will stay in Vēḷvikkuṭi during night.

Arunachala Siva.

4389
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 06, 2017, 10:04:38 AM »
Verse  7:


புரிதரு சடையினர் புலியுரி யரையினர் பொடியணிந்து
திரிதரு மியல்பினர் திரிபுர மூன்றையுந் தீவளைத்தார்
வரிதரு வனமுலை மங்கையொ டொருபக லமர்ந்தபிரான்
விரிதரு துருத்தியா ரிரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.


Siva has twisted matted locks, wears in the waist a tiger's skin.  He smears himself with the holy ash.  He burnt with fire that surrounded the three cities of the demons who were wandering everywhere, the chief who is united with a young lady of beautiful breasts on which are found lines of sandal paste.  He stays in extensive Turutti during daytime.  He will stay in Vēḷvikkuṭi during night.

Arunachala Siva.

4390
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 06, 2017, 10:01:50 AM »
Verse  6:

பொறியுலா மடுபுலி யுரிவையர் வரியராப் பூண்டிலங்கும்
நெறியுலாம் பலிகொளு நீர்மையர் சீர்மையை நினைப்பரியார்
மறியுலாங் கையினர் மங்கையொ டொருபக லமர்ந்தபிரான்
வெறியுலாந் துருத்தியா ரிரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.


Siva who has a skin of a killing tiger, on which there are stripes, has the habit of receiving alms wandering in the street having adorned himself with cobras having lines he has a greatness which it is difficult even to think.  He has on his hand a young deer.  He who is united with a lady stays in Turutti in which fragrance moves, during daytime he will stay in Vēḷvikkuṭi during night.

Arunachala Siva.

4391
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 06, 2017, 09:58:38 AM »
Verse  5:

வளங்கிளர் மதியமும் பொன்மலர்க் கொன்றையும் வாளரவும்
களங்கொளச் சடையிடை வைத்தஎங் கண்ணுதற் கபாலியார்தாம்
துளங்குநூன் மார்பின ரரிவையொ டொருபக லமர்ந்தபிரான்
விளங்குநீர்த் துருத்தியா ரிரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.


Our Kapāli who has a frontal eye and places on his matted locks, a crescent moon with increasing excellence, golden flowers and a shining cobra having provided for them.
has on his chest a sacred thread which moves to and fro.  The chief who was united with a lady, is in Turutti which has clear water, during daytime he will stay during night in Vēḷvikkuṭi.

Arunachala Siva.

4392
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 06, 2017, 09:54:17 AM »
Verse  4:


கரும்பன வரிசிலைப் பெருந்தகைக் காமனைக் கவினழித்த
சுரும்பொடு தேன்மல்கு தூமலர்க் கொன்றையஞ் சுடர்ச்சடையார்
அரும்பன வனமுலை யரிவையொ டொருபக லமர்ந்தபிரான்
விரும்பிடம் துருத்தியா ரிரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.


Siva destroyed the beauty of Manmatha,  of noble mind who had such a great bow fastened with bands [As Manmatha disturbed the penance of Siva knowing fully well that his end would follow it, in order that the sufferings of the Devas might come to an end, he is said to be noble-minded.  He has  bright matted locks on which pure Koṉṟai flowers are worn and on which honey and bees are profuse The chief who was united with a lady with beautiful breasts like lotus buds he is in Turutti, which place he desires, during daytime. He will dwell in Vēḷvikkuṭi during night.

Arunachala Siva.

4393
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 06, 2017, 09:50:02 AM »
Verse  3:


மழைவள ரிளமதி மலரொடு தலைபுல்கு வார்சடைமேல்
கழைவளர் புனல்புகக் கண்டவெங் கண்ணுதற் கபாலியார்தாம்
இழைவளர் துகிலல்கு லரிவையோ டொருபக லமர்ந்தபிரான்
விழைவளர் துருத்தியா ரிரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.


On the long matted hair where the skull, flowers, crescent moon and clouds are in combination, the god, our Kapāli who has a frontal eye, who made the water which is helpful for the growth of sugar-cane, stay.  The chief who was united with a lady with a waist on which is worn a sari and ornaments like Mēkalai. He is in Turutti which kindles the desire to worship him again and again, during day time he dwells in Vēḷvikkuṭi during night.

Arunachala Siva.

4394
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 06, 2017, 09:46:11 AM »
Verse  2:

தூறுசேர் சுடலையிற் சுடரெரி யாடுவர் துளங்கொளிசேர்
நீறுசாந் தெனவுகந் தணிவர்வெண் பிறைபுல்கு சடைமுடியார்
நாறுசாந் திளமுலை யரிவையோ டொருபக லமர்ந்தபிரான்
வீறுசேர் துருத்தியா ரிரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.

Siva will dance with a burning fire in his hand in the cremation ground in which shrubs grow thick.  He will besmear himself with joy with the very bright holy ash he would smear sandal paste.  He has on his matted hairs made into a crown, a white crescent moon. The master who is united with a lady having young breasts on which fragrant sandal paste has been smeared.  He stays during day-time in Turutti which has distinctive excellence;  He stays in Vēḷvikkuṭi during the night.

Arunachala Siva.

4395
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 05, 2017, 11:31:56 AM »
Tiruth Turuthi and Tiru Velvikudi:

Verse  1:

ஓங்கிமே லுழிதரு மொலிபுனற் கங்கையை யொருசடைமேல்
தாங்கினா ரிடுபலி தலைகல னாக்கொண்ட தம்மடிகள்
பாங்கினா லுமையொடு பகலிடம் புகலிடம் பைம்பொழில்சூழ்
வீங்குநீர்த் துருத்தியா ரிரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.


Siva bore Ganga which is in the form of sounding water and which rose and moved to and fro on one of his matted hairs. The Lord who received the alms offered, using the skull as the bowl, by turns, stays in Turuthi which is surrounded by excessive water and by verdant gardens, during daytime as his place. He will stay during night in Vēḷvikudi.  (The idea contained in the last line is repeated in the succeeding verses.)

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 [293] 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... 3157