Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 [289] 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... 3019
4321
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 01, 2017, 08:51:56 AM »
Tiru Vanchiyam:

Verse  1:


வன்னி கொன்றைமத மத்த மெருக்கொடு கூவிளம்
பொன்னி யன்றசடை யிற்பொலி வித்தபு ராணனார்
தென்ன வென்றுவரி வண்டிசை செய்திரு வாஞ்சியம்
என்னை யாளுடை யானிட மாக வுகந்ததே.

The ancient god, Siva, who wore in his matted locks,  which is like gold leaves of Indian Mesquit, Koṉṟai flowers, Datura flowers, Yarkam, and Bael leaves to appear brilliantly. Tiruvānchiyam where the bees with lines on them hum like Teṉṉa is the place that Siva, who admitted me into his grace, desired as his abode.

Arunachala Siva.

4322
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 08:00:25 AM »
Verse  3:


குவலயத் தரனார் மேவும்
    கோயில்கள் பலவும் சென்று
தவலரும் அன்பில் தாழ்ந்து
    தக்கமெய்த் தொண்டு செய்வார்
சிவபுரி என்ன மன்னும்
    தென்திரு வாருர் எய்திப்
பவமறுத் தாட்கொள் வார்தங்
    கோயிலுள் பணியப் புக்கார்.

He made a holy pilgrimage to all the shrines of Lord Hara
On this earth, did his worship poised unswervingly
In love and devotion and performed true and fitting
Service; he came to Tiruvaaroor in the south, verily a city
Of Siva, and moved into the temple to adore the Lord, the Snapper
And Redeemer of the cycle of transmigration.

Arunachala Siva.

4323
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:57:47 AM »
Verse  2:

காடவர் குரிசி லாராம்
    கழற்பெருஞ் சிங்க னார்தாம்
ஆடக மேரு வில்லார்
    அருளினால் அமரில் சென்று
கூடலர் முனைகள் சாய
    வடபுலங் கவர்ந்து கொண்டு
நாடற நெறியில் வைக
    நன்னெறி வளர்க்கும் நாளில்.


Kazhal Singkar, the scion of the Kaatava dynasty,
By the grace of the Lord who wields the auric mountain
As His bow, waged a war, destroyed his foes,
Captured the northern realms and fostered
His country establishing it in the way of dharma;
Thus he flourished fostering piety.

Arunachala Siva.4324
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:54:42 AM »
Kazhar Singa Nayanar Puranam:

Verse  1:

படிமிசை நிகழ்ந்த தொல்லைப்
    பல்லவர் குலத்து வந்தார்
கடிமதில் மூன்றும் செற்ற
    கங்கைவார் சடையார் செய்ய
அடிமலர் அன்றி வேறொன்
    றறிவினில் குறியா நீர்மைக்
கொடிநெடுந் தானை மன்னர்
    கோக்கழற் சிங்கர் என்பார்.

He hailed from the hoary Pallava dynasty famed
In this world; he reckoned not aught save the roseate
And redemptive and flower-feet of Lord in whose
Matted hair the Ganga flows, and who, of yore,
Smote the triple hostile cities; the king was endowed
With an immense army that flaunted a victorious flag;
He was called Kokkazhal Singkar -- the emperor.

Arunachala Siva.


4325
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:50:33 AM »
Verse  7:


செறிவுண்டென்று திருத்தொண்டில் சிந்தை செல்லும் பயனுக்குக் குறியுண்டு ஒன்றாகிலும் குறையொன் றில்லோம் நிரையும் கருணையினால் வெறியுண் சோலைத் திருமுருகன் பூண்டி வேடர் வழி பறிக்கப் பறியுண்டவர்எம் பழவினை வேர் பறிப்பார் என்னும் பற்றாலே.


In mercy, full and perfect, he stood robbed
By the bowmen on the way to Tirumurukanpoondi
Girt with meliferous gardens; we are sure,
He will pluck out, root and all, our hoary karma;
We are blessed with a divine aim that will establish us
Firmly in servitorship; so we thrive, lacking nothing.

Munai Aduvar Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

4326
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:47:37 AM »
Verse  6:

யாவர் எனினும் இகலெறிந்தே
    ஈசனடியார் தமக்கின்பம்
மேவ அளிக்கும் முனையடுவார்
    விரைப்பூங் கமலக் கழல்வணங்கித்
தேவர் பெருமான் சைவநெறி
    விளங்கச் செங்கோல் முறைபுரியும்
காவல் பூண்ட கழற்சிங்கர்
    தொண்டின் நிலைமை கட்டுரைப்பாம்.   

Whoever they be, he could vanquish them in battle;
Adoring the fragrant lotus-feet of such Manaiyatuvaar
Who gave away in joy his wealth to the Lord?s devotees,
We proceed to narrate the servitorship of Kazhal Singkar
Who wielded a righteous sceprer and fostered the world
In such a way that the Saivite way of the Lord of gods
Shone in splendor.   

Arunachala Siva.4327
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:45:03 AM »
Verse  5:

மற்றிந் நிலைமை பன்னெடுநாள்
    வையம் நிகழச் செய்துவழி
உற்ற அன்பின் செந்நெறியால்
    உமையாள் கணவன் திருவருளால்
பெற்ற சிவலோ கத்தமர்ந்து
    பிரியா வுரிமை மருவினார்
முற்ற வுழந்த முனையடுவார்
    என்னு நாமம் முன்னுடையார்.


He continued in this servitorship for many many days
Making the way of the traditional servitorship to glow
In splendor; by his righteous way of living, he who
Was known as Munaiyatuvaar, by reason of his vocation
As a warrior-hero, came to abide at Siva loka of Uma's
Consort, for ever linked with the beatitude of bliss.   

Arunachala Siva.


4328
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:42:24 AM »
Verse  4:


இன்ன வகையால் பெற்றநிதி
    எல்லாம் ஈச னடியார்கள்
சொன்ன சொன்ன படிநிரம்பக்
    கொடுத்துத் தூய போனகமும்
கன்னல் நறுநெய் கறிதயிர்பால்
    கனியுள் ளுறுத்த கலந்தளித்து
மன்னும் அன்பின் நெறிபிறழா
    வழித்தொண் டாற்றி வைகினார்.

All the wealth that he thus came by, he gave away
Lavishly to the servitors of the Lord in unison
With their articulated needs; he treated them
To flawless feasts of nectarean food, dishes
Of curry with fragrant ghee, sugar, milk, fruits
And the like; thus he flourished, poised
Unswervingly in the loving way of servitorship.   

Arunachala Siva.

4329
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:38:57 AM »
Verse 3:

மாற்றார்க்கு அமரில் அழிந்துள்ளோர்
    வந்து தம்பால் மாநிதியம்
ஆற்றும் பரிசு பேசினால்
    அதனை நடுவு நிலைவைத்துக்
கூற்றும் ஒதுங்கும் ஆள்வினையால்
    கூலி யேற்றுச் சென்றெறிந்து
போற்றும் வென்றி கொண்டிசைந்த
    பொன்னுங் கொண்டு மன்னுவார்.

When princes and chiefs vanquished by foes
Sought his help and promised to pay him lavishy,
He would weigh their offer impartially
And accept it, if proper; then he would accept
The payment, and so fight the battle
That even Death, fear-stricken, would sulk away;
Thus he would win the battle; with the gold
Received by him as payment for his glorious victory
He flourished well.

Arunachala Siva.

4330
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:35:16 AM »
Verse  2:


விளங்கும் வண்மைத் திருநீடூர்
    வேளாண் தலைமைக் குடிமுதல்வர்
களங்கொள் மிடற்றுக் கண்ணுதலார்
    கழலிற் செறிந்த காதல்மிகும்
உளங்கொள் திருத்தொண் டுரிமையினில்
    உள்ளார் நள்ளார் முனையெறிந்த
வளங்கொ டிறைவர் அடியார்க்கு
    மாறா தளிக்கும் வாய்மையார்.   


He was the head of the Velaala clan of resplendent
Munificence; with intense love for the ankleted feet
Of the blue-throated and triple-eyed Lord,
He established himself with all his heart
In the Lord's servitorship; he vanquished
The unfriendly ones in war and the wealth
He derived thus, he, the servitor true, gave
Freely and dutifully to the Lord's devotees.   

Arunachala Siva.

4331
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 10:22:15 AM »
Verse  12:


பலிதி ரிந்துழல் பண்டங்கன் மேயவை யாற்றினைக்
கலிக டிந்தகை யான்கடற் காழியர் காவலன்
ஒலிகொள் சம்பந்த னொண்டமிழ் பத்தும்வல் லார்கள்போய்
மலிகொள் விண்ணிடை மன்னிய சீர்பெறு வார்களே.

On Aaiyāṟu in which Siva performed the dance of Pāṇṭaraṅkam
and who very much wanders collecting alms, dwells
one who drove out poverty,
the chief of the inhabitants of Sirkazhi, proximate to the sea.
Those who are capable of reciting
all the ten excellent verses of J?āṉa Sampandhaṉ,
which are full of sweet sounds,
having gone from this world after death
will attain permanent greatness in heaven
which abounds in many good things.

Padigam on Tiru Aiyaaru completed.

Arunachala Siva.

4332
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 10:18:59 AM »
Verse  11:


கையி லுண்டுழல் வாருங் கமழ்துவ ராடையான்
மெய்யைப் போர்த்துழல் வாரு முரைப்பன மெய்யல
மைகொள் கண்டத்தெண்டோண்முக்க ணான்கழல் வாழ்த்தவே
ஐயந் தேர்ந்தளிப் பானுமை யாறுடை யையனே.


Jains who eat using their hands as eating vessels and wander,
The Buddhists who wander covering their bodies
with robes soaked in myrtle-dye which issues an offensive smell
[[is used ironically.]]
what these two say is not the truth.
Siva who protects all by collecting alms,
when devotees praise the feet of the three-eyed god
who has eight shoulders and a neck which has poison
is the father in Aaiyāṟu.

Arunachala Siva.

4333
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 10:15:38 AM »
Verse  10:

மாலுஞ் சோதி மலரானு மறிகிலா வாய்மையான்
காலங் காம்பு வயிரங் கடிகையன் பொற்கழல்
கோல மாய்க்கொழுந் தீன்று பவளந் திரண்டதோர்
ஆல நீழலு ளானுமை யாறுடை யையனே.

Siva, the embodiment of Truth could not be known by Vishnu,
and Brahma, seated in a bright (lotus) flower,
wears a cloth of colored borders hanging down to the ankles,
wears a necklace made of diamonds
having put forth tender leaves like the beauty of the feet of the Lord,
and the Lord who is seated under the shades of the banyan tree
which bears spherical fruits like coral
is the father in Aaiyāṟu.

Arunachala Siva.

4334
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 10:11:54 AM »
Verse  9:

உரைசெய் தொல்வழி செய்தறி யாவிலங் கைக்குமன்
வரைசெய் தோளடர்த் துமதி சூடிய மைந்தனார்
கரைசெய் காவிரி யின்வட பாலது காதலான்
அரைசெய் மேகலை யானுமை யாறுடை யையனே.

Pressing down the shoulders which were strong like mountains,
of the King of Laṅka, who did not know how to worship Siva,
in the traditional way which is highly praised. The strong god who wears a crescent moon desires the place which is on the northern side of the Kaveri, which has a bank
and the god who wears on his waist a jeweled girdle of light strands (Mēkalai)
is the father in Aaiyāṟu.

Arunachala Siva.


4335
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 10:09:09 AM »
Verse  8:


குரவ நாண்மலர் கொண்டடி யார்வழி பாடுசெய்
விரவு நீறணி வார்சில தொண்டர் வியப்பவே
பரவி நாடொறும் பாடநம் பாவம் பறைதலால்
அரவ மார்த்துகந் தானுமை யாறுடை யையனே.

The devotees worship him with bottle-shaped flowers blossomed in the early morning.
Some other devotees who besmear their bodies with the holy ash join together to be wonder-struck.
As our sins decrease by degree, as we daily sing his praises
and the god who felt happy by tying a cobra.
is the father in Aaiyāṟu.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 [289] 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... 3019