Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 [287] 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... 2903
4291
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 03, 2016, 08:07:38 AM »
Tandi Adigal story: 

Verse 1:


தண்டி யடிகள் திருவாரூர்ப்
    பிறக்கும் பெருமைத் தவமுடையார்
அண்ட வாணர் மறைபாட
    ஆடுஞ் செம்பொற் கழன்மனத்துக்
கொண்ட கருத்தின் அகனோக்கும்
    குறிப்பே யன்றிப் புறநோக்கும்
கண்ட வுணர்வு துறந்தார்போற்
    பிறந்த பொழுதே கண்காணார்.Tandi Atikal had wrought such glorious tapas
As to get born in Tiruvaaroor; the Lord dances
To the hymning of the Vedas by the celestial beings;
As if he would envision only the two dancing feet
Of the Lord, dazzling like ruddy gold, with his
Inner eye and see nothing else which is externally
Witnessed by eyes of limited vision,
He was sightless from his very birth.

Arunachala Siva.

4292
49.  You are totally non  existent.  All these are, likewise completely non existent.
All of this is totally non existent. Even an iota is absolutely non existent.

50.  The Self alone am I, the supreme Brahman.  All of the three worlds are illusory.
I am indeed the supreme Brahman.  I am indeed the supreme Guru.

51.  The idea of the individual is ever unreal.  The same notion of Siva is like wise.
The concept of Vishnu is illusory.  Everything is like the horns of hare.

52.  I am indeed ever perfect.  I am indeed intersticeless.  Ever-satisfied and formless, I am Brahman indeed.  There is no doubt of this.

53.  I am indeed the supreme bliss. I am indeed of a momentary existence.  I alone
am.  I am you only.  You and I indeed non existent, verily non existent.

54. I am indeed inaccessible to speech; not formulated by speech or mind.
I am indeed Brahman, the Self of all.  I am Brahman indeed, the blemish-less.

55.  I am indeed Brahman, consciousness alone.  I am indeed Brahman, the perpetual. 'This' is ever unreal.  I am indeed ever stable.
       

contd.,

Arunachala Siva.

4293
The Guru's Behests Are His Upadesa:

Sometime passed.  Bhagavan and I were now together, alone, but He did not say
anything to me.  I just knew that this was an important moment in my spiritual
instruction.  He took a scoop of flour in a ladle from out of a small tin container near
Him, transferred into a cooking utensil, added water to it from His kamadalam,
then placed the utensil on the charcoal brazier next to Him, which was then doing duty as my room warmer.  Watching silently I waited, imagining it to be some concoction of a body tonic, and hopeful of being served a helping.

Bhagavan kept stirring the contents until it was cooked to a gruel-like consistency,
then too the vessel off the fire.  He poured some of its contents on to a plate,
and then rose and lifted a basket that was kept upside down.  From underneath,
four tiny puppies came springing out and rushed towards the plate, trying to lick
the gruel down.  Lest the hot gruel should burn their tongue, Bhagavan tried to restrain them but could not succeed.   

Bhagavan, who had until not uttered a word to me, said, 'Hold all the four on!'
I at once grabbed the four puppies.  As the meal cooled down, He said, 'Let go
one by one.'  As I had earlier determined to seek the deeper meaning of His words,
I took His first command to mean, 'Hold on to the four Mahavakyas!  That would be
my Master's very first spiritual instruction. I took His second bidding to mean that
I took His second bidding to mean that I should give up all attachments. I let go
of the puppies, one by one. They lapped up their meal, and with bellies  filled,
tottered when one of them urinated.  Getting up at once, Bhagavan poured some
water over the mess and wiped the spot clean with a rag of gunny sack.

I became restless wanting to do the cleaning myself but controlled the urge,
not daring to do something unbidden.  Bhagavan returned to His seat.
Now it was another one's turn to urinate. Seeing my quandary, Bhagavan
said, 'Wipe it clean!' I rose up and washed it  with clean water. I took up His third
'commandment' to mean, 'Cleanse your mind and keep it spotless.  These
'commandments' of Bhagavan gave me a pervading feeling of peace and joy.

contd.,

Arunachala Siva.       

4294
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 02, 2016, 09:39:09 AM »
Verse 7:


இயக்கி மார்அறு பத்து நால்வரை
    எண்குணம் செய்த ஈசனே
மயக்க மாயதோர் மும்ம லப்பழ
    வல்வி னைக்குள் அழுந்தவுந்
துயக்க றுத்தெனை ஆண்டு கொண்டுநின்
    தூய்ம லர்க்கழல் தந்தெனைக்
கயக்க வைத்தடி யார்மு னேவந்து
    காட்டினாய் கழுக் குன்றிலே. O Lord-God who made the sixty four Yakshinis attain the eight gunas !
As I lay immersed in the sea of cruel Karma knit to the triple hoary and puissant
that cause bewilderment,
You did away with my weariness,
Redeemed and ruled me.
You who made me feel befuddled in the presence of Your servitors,
came to Kazhukkunru,
revealed Yourself to me and blessed me with Your flower-feet pure,
in their very presence.

(concluded.  Even though it is a Padigam (ten verses), only seven are available.)

Arumnachala Siva.

4295
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 02, 2016, 09:36:05 AM »
Verse 6:


பேதம் இல்லதொர் கற்ப ளித்த
    பெருந்து றைப்பெரு வெள்ளமே
ஏத மேபல பேச நீஎனை
    ஏதி லார்முனம் என்செய்தாய்
சாதல் சாதல்பொல் லாமை யற்ற
    தனிச்ச ரண்சர ணாமெனக்
காத லால்உனை ஓத நீவந்து
    காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே.

O Great Flood of Bliss at Perunthurai that blessed me with ever-constant Gnosis !
What did You do that strangers should speak ill of me?
To hail You,
In love,
You conferred on me endless,
blameless and peerless Refuge ? Your feet -,
at Kazhukkunru Whither You came and revealed Yourself to me.

Arunachala Siva.

4296
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 02, 2016, 09:32:55 AM »
Verse  5:

கோல மேனிவ ராக மேகுண
    மாம்பெ ருந்துறைக் கொண்டலே
சீல மேதும் அறிந்தி லாதஎன்
    சிந்தை வைத்த சிகாமணி
ஞால மேகரி யாக நான்உனை
    நச்சி நச்சிட வந்திடுங்
கால மேஉனை ஓதநீ வந்து
    காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே. O One who came in the comely form of the sow to feed the piglets !
O Virtuous Nimbus of Perunturai !
O Crest-jewel adorning my mind who am unaware of aught of virtue !
As I longed for You,
time grew opportune for Your loving Advent,
and as I hailed You,
You deigned to visit me,
even as the world witnessed it,
And revealed to me Yourself at Kazhukkunru.


Arunachala Siva.

4297
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 02, 2016, 09:29:05 AM »
Verse 4:


பூணொ ணாததொ ரன்பு பூண்டு
    பொருந்தி நாள்தொறும் போற்றவும்
நாணொ ணாததொர் நாணம் எய்தி
    நடுக்கட லுள் அழுந்தி நான்
பேணொ ணாதபெ ருந்துறைப்பெருந்
    தோணி பற்றி யுகைத்தலுங்
காணொ ணாத்திருக் கோலம் நீவந்து
    காட்டி னாய்க்கழுக் குன்றிலே.


Poised in such love ? verily impossible to come by -,
Your devotees hail You daily.
At this,
I felt ashamed at which shame itself felt ashamed,
And I lay immersed in the mid-sea of misery.
Then I caught hold of the great float - Perunthurai hard to obtain -.
and plied it.
Lo,
You came to me and revealed Your divine and beauteous form - hard to envision -,
at Kazhukkunru.


Arunachala Siva.

4298
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 02, 2016, 09:23:27 AM »
Verse  3:


மலங்கி னேன்கண்ணின் நீரை மாற்றி
மலங்கெ டுத்த பெருந்துறை
விலங்கி னேன்வினைக் கேட னேன்இனி
மேல்வி ளைவ தறிந்திலேன்
இலங்கு கின்றநின் சேவ டிகள்
இரண்டும் வைப்பிட மின்றியே
கலங்கி னேன்கலங் காமலே வந்து
காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே.

I was befuddled;
I swerved away from the Lord of Perunthurai who annulling my impurities caused the flow of my tears to cease.
Alas,
I - the Karma-ridden -,
do not know what will betide Me in future.
Vouchsafing no place for Your radiant and salvific feet,
in me,
I stood nonplussed.
Annulling my bewilderment You revealed Yourself to me at Kazhukkunru.


Arunachala Siva.


4299
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 02, 2016, 09:18:59 AM »
Verse 2:


பிட்டு நேர்பட மண்சு மந்த
    பெருந்து றைப்பெரும் பித்தனே
சட்ட நேர்பட வந்தி லாத
    சழக்க னேன்உனைச் சார்ந்திலேன்
சிட்ட னேசிவ லோக னேசிறு
    நாயி னுங்கடை யாயவெங்
கட்ட னேனையும் ஆட்கொள் வான்வந்து
    காட்டி னாய்க்கழுக் குன்றிலே. 


O mad One of Perunthurai who carried earth receiving Pittu* as wages!
I,
a wrangler,
that conforms not to Your law,
would not attain You.
O salvific One !
O Lord Of Siva-loka !
I,
the fiercely troublesome one,
am worse than a little cur.
Yet,
to redeem and rule me You came and revealed Yourself at Kazhukkunru.

(rice and jaggery mixed cake.)

Arunachala Siva.

4300
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 02, 2016, 09:14:20 AM »
Tiruk Kazhuk Kunra Padigam:


Verse  1:


பிணக்கி லாதபெ ருந்து றைப்பெரு
    மான்உன் நாமங்கள் பேசுவார்க்
கிணக்கி லாததோர் இன்ப மேவருந்
    துன்ப மேதுடைத் தெம்பிரான்
உணக்கி லாததோர் வித்து மேல்விளை
    யாமல் என்வினை ஒத்தபின்
கணக்கி லாத்திருக் கோலம் நீவந்து
    காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே. O God of Perunturai who knows no prejudice !
Unto them That hail Your names,
comes nought but peerless Joy,
grief having been extirpated.
O my Lord !
When I attained iruvinai-oppu* that prevents the germination of the well-nigh indestructible seed,
You came and revealed to me,
Your form ? Infinitely divine and beautiful -,
at Kazhukkunram.

(when both good deeds and bad deeds become equal.)

Arunachala Siva.
 

4301
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 09:07:22 AM »
Verse  28:


நலஞ்சிறந்த ஞானயோ
    கக்கிரியா சரியையெலாம்
மலர்ந்தமொழித் திருமூல
    தேவர்மலர்க் கழல்வணங்கி
அலர்ந்தபுகழ்த் திருவாரூர்
    அமணர்கலக் கங்கண்ட
தலங்குலவு விறல்தண்டி
    யடிகள்திறஞ் சாற்றுவாம்.


Having adored the flower-feet of Tirumoola Devar
Who explicated the fourfold path of Jnaanam,
Yogam, Kiriyai and Chariyai, we now proceed
To narrate the celebrated and strong servitorship
Of heroic Tandi Atikal who at Tiruvaaroor
Of spreading renown, confounded the Samanas.   

concluded.

Arunachala Siva.


4302
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 09:04:34 AM »
Verse  27:

முன்னியஅப் பொருள்மாலைத்
    தமிழ்மூவா யிரஞ்சாத்தி
மன்னியமூ வாயிரத்தாண்
    டிப்புவிமேல் மகிழ்ந்திருந்து
சென்னிமதி யணிந்தார்தந்
    திருவருளால் திருக்கயிலை
தன்னிலணைந் தொருகாலும்
    பிரியாமைத் தாளடைந்தார்.


He composed his garland of Tamizh made up
Of three thousand verses of
(Aagamic) import;
For this he joyously flourished on earth
For three thousand years; then he reached
The sacred Kailaas by the grace of the Lord
Who wears the crescent in His crest and for ever
Became irretrievably oned with His feet.

Arunachala Siva.

4303
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 09:01:40 AM »
Verse  26:


ஊனுடம்பில் பிறவிவிடம்
    தீர்ந்துலகத் தோருய்ய
ஞானமுதல் நான்குமலர்
    நல்திருமந் திரமாலை
பான்மைமுறை ஓராண்டுக்
    கொன்றாகப் பரம்பொருளாம்
ஏனஎயி றணிந்தாரை
    ஒன்றவன்தா னெனஎடுத்து.For the dwellers of earth to rid the poisonous
Embodiment and gain deliverance, he composed
Tirumantramaalai of fourfold path culminating
In Jnaanam; he but uttered a stanza, once a year;
His work hailing the Lord who wears the tusk
Of the boar, began thus: "Onru Avanthaane."

Arunachala Siva.

4304
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 08:58:35 AM »
Verse  25:


ஆவடுதண் டுறையணைந்தங்
    கரும்பொருளை யுறவணங்கி
மேவுவார் புறக்குடபால்
    மிக்குயர்ந்த அரசின்கீழ்த்
தேவிருக்கை அமர்ந்தருளிச்
    சிவயோகந் தலைநின்று
பூவலரும் இதயத்துப்
    பொருளோடும் புணர்ந்திருந்தார்.At Tiruvaavaduturai he adored Siva, the Rare Ens,
In all propriety, and sat in yogic posture under
The peepul tree situate west of the temple's court;
Poised in Siva-yoga he became merged with the Lord
Enthroned in the lotus-heart.

Arunachala Siva.

4305
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 08:56:04 AM »
Verse 24:


சுற்றியஅக் குலத்துள்ளார்
    தொடர்ந்தார்க்குத் தொடர்வின்மை
முற்றவே மொழிந்தருள
    அவர்மீண்டு போனதற்பின்
பெற்றம்மீ துயர்த்தவர்தாள்
    சிந்தித்துப் பெருகார்வச்
செற்றமுதல் கடிந்தவர்தாம்
    ஆவடுதண் டுறைசேர்ந்தார்.Unto the tribesmen that accompanied him, he made it
Absolutely clear that he had no nexus with them;
When they departed, he meditated on the feet
Of the Lord whose banner sports the Bull; then he who had
Pulled down, root and branch, desire, wrath and the like,
Came to cool Tiruvaavaduturai.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 [287] 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... 2903