Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 [287] 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... 3127
4291
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:30:05 AM »
Verse 7:


வேத மலிந்தவொலி விழ வின்னொலி வீணையொலி
கீத மலிந்துடனே கிள ரத்திகழ் பௌவமறை
ஓத மலிந்துயர்வான் முக டேறவொண் மால்வரையான்
பேதையொ டும்மிருந்தான் பிர மாபுரம் பேணுமினே.


The plentiful sound of the Vedas, the bustle of festivals, the music of Veena, vocal music being in plenty, rise in volume simultaneously.  The floods of the shining ocean which covers the earth and rises to the top of the sky, increasing.  This refers to the deluge when the earth is covered by the ocean. Worship Brahmpuram, where the Lord is seated along with the daughter of the bright and great mountain.

Arunachala Siva.

4292
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:26:17 AM »
Verse  6:


பெற்றவன் முப்புரங்கள் பிழை யாவண்ணம் வாளியினாற்
செற்றவன் செஞ்சடையிற் றிகழ் கங்கை தனைத்தரித்திட்
டொற்றை விடையினனா யுமை நங்கையொ டும்முடனே
பெற்றிமை யாலிருந்தான் பிர மாபுரம் பேணுமினே.

The Lord who rides on a bull, destroyed the three cities so that they cannot escape destruction, by an arrow. Having borne on the red matted locks of hair the shining Ganga, riding on a bull which has no equal, worship Brahmapuram, where the Lord is seated joining with Uma, a lady of distinction, with his natural property.

Arunachala Siva.

4293
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:22:55 AM »
Verse  5:

நச்சர வச்சடைமே னளிர் திங்களு மொன்றவைத்தங்
கச்ச மெழவிடைமே லழ கார்மழு வேந்திநல்ல
இச்சை பகர்ந்துமிக விடு மின்பலி யென்றுநாளும்
பிச்சைகொ ளண்ணனண்ணும் பிர மாபுரம் பேணுமினே.


Having placed the cool crescent moon also to be united, on the matted locks of hair on which there is a poisonous cobra holding a battle-axe to strike fear, and having mounted a beautiful bull. Speaking good flattering words often. Worship Brahmapuram where the chief who receives alms daily saying, "give me alms", resides.

Arunachala Siva.4294
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:18:41 AM »
Verse 4:

பாரிடம் விண்ணுமெங்கும் பயி னஞ்சு பரந்துமிண்டப்
பேரிடர்த் தேவர்கணம் பெரு மானிது காவெனலும்
ஓரிடத் தேகரந்தங் குமை நங்கையொ டும்முடனே
பேரிட மாகக்கொண்ட பிர மாபுரம் பேணுமினே.

As the poison which spread everywhere in the earth and heaven and became full.
when the group of Devas who were in great distress implored, Lord! Protect us from this. Having concealed it in a part of his body neck, He remained unaffected. Worship Brahmapuram, which the Lord chose as a great shrine along with Uma, a lady of distinction, immediately after that.

Arunachala Siva.

4295
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:14:32 AM »
Verse  3:


மாணியை நாடுகால னுயிர் மாய்தரச் செற்றுக்காளி
காணிய வாடல்கொண்டான் கலந் தூர்வழி சென்றுபிச்சை
ஊணியல் பாகக்கொண்டங் குட னேயுமை நங்கையொடும்
பேணிய கோயின்மன்னும் பிர மாபுரம் பேணுமினே.

Having been angry with the god of death to destroy his life, who was on the look-out to kill the bachelor.  He began dancing to be witnessed by Kāḻi. This happened in Tiruvālaṅkātu near Madras.  Receiving alms as his natural food by going to many places, devotees worship Brahmapuram, where the temple is permanent which is desired by the Lord along with the lady of distinction, Uma, immediately after that.

Arunachala Siva.

4296
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:09:49 AM »
Verse 2:


சடையினன் சாமவேதன் சரி கோவண வன்மழுவாட்
படையினன் பாய்புலித்தோ லுடை யான்மறை பல்கலைநூல்
டையவ னூனமில்லி யுட னாயுமை நங்கையென்னும்
பெடையொடும் பேணுமிடம் பிர மாபுரம் பேணுமினே.


The Lord having matted locks, chants the Sāma Vēda.  He wears a loin-cloth that slides down.  He has a shining battle-axe.  He wears a dress of the skin of a tiger which has the nature of springing upon its prey, has Vedas and many works on different arts;  He does not know destruction, worship Brahmapuram, the place desired by the Lord in company with the lady, Uma, who can be compared to the female of swan, peacock on cuckoo, for her gait, tenderness and sweet words respectively. 

Arunachala Siva.

4297
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:05:05 AM »
Tiru Brahmapuram - (Sirkazhi)

Verse  1:


இறையவ னீசனெந்தை யிமை யோர்தொழு தேத்தநின்ற
கறையணி கண்டன்வெண்டோ டணி காதினன் காலத்தன்று
மறைமொழி வாய்மையினான் மலையா ளொடு மன்னுசென்னிப்
பிறையணி செஞ்சடையான் பிர மாபுரம் பேணுமினே.


The chief the Lord of the universe our father, the one who has a neck beautified by the poison and who is praised and worshipped by the celestial beings, he is wearing on his left ear a white-colored lady's ear-ring made of conch.  As it is made of conch, it is white in color.  He gave out in the remote past the Vedas which contains truths.
Worship Brahmapuram of the god who has red matted locks of hair on the head wearing a crescent moon, and who stays permanently with the daughter of the mountain.

Arunachala Siva.4298
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:58:57 AM »
Verse  11:


கன்றா ருங்கமுகின் வயல்சூழ்தரு காழிதனில்
நன்றான புகழான் மிகுஞானசம் பந்தனுரை
சென்றார் தம்மிடர்தீர் திருவான்மி யூரதன்மேல்
குன்றா தேத்தவல்லார் கொடுவல்வினை போயறுமே. 

On Tiruvāṉmiyūr which removes the sufferings of people who go there. Those who are able to praise, without any deficiency, with the help of the verses composed by Jnana Sambandhan, whose fame is sweet to hear, and who is a native of Sirkazhi, surrounded by fields and gardens where tender Areca-palms are growing,
their cruel and irresistible acts will leave them and completely perish.

Padigam on Tiruvanmiyur completed.

Arunachala Siva.

4299
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:55:11 AM »
Verse  10:


குண்டா டுஞ்சமணர் கொடுஞ்சாக்கிய ரென்றிவர்கள்
கண்டார் காரணங்கள் கருதாதவர் பேசநின்றாய்
திண்டேர் வீதியதார் திருவான்மி யூருறையும்
அண்டா வுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


You stood unaffected when these people, the Jains who practice low things and the cruel Buddhists, though they know somethings do not know the causes for those, spoke slander about you.  The god who dwells in Tiruvāṉmiyūr in whose streets the strong temple-cars are drawn during festivals! (see 1st verse.)

Arunachala Siva.


4300
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:19:20 AM »
Verse  9:

பொறிவாய் நாகணையா னொடுபூமிசை மேயவனும்
நெறியார் நீள்கழன்மேன் முடிகாண்பரி தாயவனே
செறிவார் மாமதில்சூழ் திருவான்மி யூருறையும்
அறிவே யுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Vishnu who sleeps on a bed of a serpent which has spots and Brahman who is seated on a lotus flower, Siva whose feet wearing long kazhal with curves and the head which could not be seen beyond the heaven by both those!  The embodiment of knowledge which dwells in Tiruvāṉmiyūr surrounded by great walls of fortification which are thick.
(see 1st verse.)

Arunachala Siva.


4301
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:18:05 AM »
Verse  8:

Not available.

Arunachala Siva.

4302
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:14:06 AM »
Verse  7:

வானார் மாமதிசேர் சடையாய்வரை போலவரும்
கானா ரானையின்றோ லுரித்தாய்கறை மாமிடற்றாய்
தேனார் சோலைகள்சூழ் திருவான்மி யூருறையும்
ஆனா யுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Siva who has on his matted locks, a big crescent moon which shines in the sky!  You flayed the skin of an elephant which lives in the forest and came towards you as a mountain.  Who has a big neck in which there is poison.  My elephant which dwells in Tiruvāṉmiyūr surrounded by gardens full of honey. (see 1st verse.)

Arunachala Siva.


4303
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:10:10 AM »
Verse  6:


நீதி நின்னையல்லா னெறியாதும் நினைந்தறியேன்
ஓதீ நான்மறைகள் மறையோன்றலை யொன்றினையும்
சேதீ சேதமில்லாத் திருவான்மி யூருறையும்
ஆதீ யுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.

Siva who is the right conduct!  I do not know even thinking of other paths except thinking of you only.  Who chanted the four Vēdas.  He who cut off with the nail only one head of Brahma, who had knowledge of the Vēdas. The first cause who dwells in Tiruvāṉmiyūr which does not know damage.  (see 1st verse.)

Arunachala Siva.

4304
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:06:55 AM »
Verse  5:

கண்ணா ருந்நுதலாய் கதிர்சூழொளி மேனியின்மேல்
எண்ணார் வெண்பொடிநீ றணிவாயெழில் வார்பொழில்சூழ்
திண்ணார் வண்புரிசைத் திருவான்மி யூருறையும்
அண்ணா வுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Siva who has on his forehead an eye.  He who adorns with the white powder of sacred ash which is highly esteemed, on his brilliant body which has rays surrounding it.
who is in the relation of an elder brother and who dwells in Tiruvāṉmiyūr which has very strong wall of surrounded by beautiful and tall gardens. (see 1st verse.)


Arunachala Siva.4305
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:02:45 AM »
Verse  4:


பொன்போ லுஞ்சடைமேற் புனல்தாங்கிய புண்ணியனே
மின்போ லும்புரிநூல் விடையேறிய வேதியனே
தென்பால் வையமெலாந் திகழுந்திரு வான்மிதன்னில்
அன்பா வுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.

Siva, the embodiment of all virtuous acts, who carried on his matted locks, resembling gold, water!  The Brahmin who rode on a bull and wears a sacred thread of three strands which are bright like lightning!  The companion in Tiruvāṉmiyur, which is eminent throughout the southern part of the Tamizh Nadu! (see 1st verse.)

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 [287] 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... 3127