Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 [286] 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... 3019
4276
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 03, 2017, 09:43:44 AM »
Verse  8:

இரக்க மொன்று மிலானிறை யான்றிரு மாமலை
உரக்கை யாலெடுத் தான்றன தொண்முடி பத்திற
விரற்ற லைந்நிறு வியுமை யாளொடு மேயவன்
வரத்தை யேகொடுக் கும்மழ பாடியுள் வள்ளலே.

To crush the ten bright crowns of the one without even a little of devotion, lifted the holy mountain of the god, He who dwells with Uma with affection, pressing down with the end of the big toe, Siva of unbounded liberality in Mazhapāṭi will grant boons only.

Arunachala Siva.

4277
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 03, 2017, 09:40:24 AM »
Verse 7:


சந்த வார்குழ லாளுமை தன்னொரு கூறுடை
எந்தை யானிமை யாதமுக் கண்ணின னெம்பிரான்
மைந்தன் வார்பொழில் சூழ்மழ பாடிம ருந்தினைச்
சிந்தி யாவெழு வார்வினை யாயின தேயுமே.

My Father who has as his one half Uma, who has beautiful and long tresses of hair.
He has three eyes whose eyelids do not wink. Our master, is the strong person.
The Karmas of those who wake up from sleep thinking of the nectar in Mazhapāṭi surrounded by tall gardens, will get decreased gradually.

Arunachala Siva.

4278
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 03, 2017, 09:37:07 AM »
Verse  6:


தெரிந்த வன்புர மூன்றுடன் மாட்டிய சேவகன்
பரிந்து கைதொழு வாரவர் தம்மனம் பாவினான்
வரிந்த வெஞ்சிலை யொன்றுடை யான்மழ பாடியைப்
புரிந்து கைதொழு மின்வினை யாயின போகுமே.

Siva who has omniscience, the warrior who had the three cities destroyed by fire simultaneously, he filled himself in the minds of those who worship him with joined hands out of love. Worship with joined hands with desire in your heart Mazhapāṭi of Siva who has a cruel bow fastened with bands.all karmas will go away from you.

Arunachala Siva.

4279
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 03, 2017, 09:34:13 AM »
Verse  5:


தேனு லாமலர் கொண்டுமெய்த் தேவர்கள் சித்தர்கள்
பானெ யஞ்சுட னாட்டமுன் னாடிய பால்வணன்
வான நாடர்கள் கைதொழு மாமழ பாடியெங்
கோனை நாடொறுங் கும்பிட வேகுறி கூடுமே.

Siva who is as white as milk who danced long ago when the true devas and Chittars had him bathed with five products including milk and ghee, with flowers which shed honey all the cherished intentions will reach people if they daily worship with joined hands our King in the great Mazhapāṭi which the residents of heaven worship with joined hand.

Arunachala Siva.


4280
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 03, 2017, 09:30:14 AM »
Verse  4:


பள்ள மார்சடை யிற்புடை யேயடை யப்புனல்
வெள்ள மாதரித் தான்விடை யேறிய வேதியன்
வள்ளன் மாமழ பாடியுண் மேய மருந்தினை
உள்ள மாதரி மின்வினை யாயின வோயவே.


Siva treated with kindness the flood of (Ganga water) which came with great force, to each one side of the hollow in the matted locks. The Brahmin among gods who rode upon a bull, is the munificent person. All your Karmas to come to an end if you wish for the ambrosia in the great Mazhapāṭi, which is liked by all, with your heart.

Arunachala Siva.

4281
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 03, 2017, 09:24:08 AM »
Verse  3:


உரங்கெ டுப்பவ னும்பர்க ளாயவர் தங்களைப்
பரங்கெ டுப்பவ னஞ்சையுண் டுபக லோன்றனை
முரண்கெ டுப்பவன் முப்புரந் தீயெழச் செற்றுமுன்
வரங்கொ டுப்பவன் மாமழ பாடியுள் வள்ளலே.


The munificent god in the great Mazhapāṭi, destroys the might of the devas [Siva punished the dēvas assembled in the sacrifice performed by Dākshaṉ.]. Destroys their thoughts that they were superior persons, by drinking the poison. Destroys the opposition of the sun, by knocking out his teeth. Grants boons to the leaders in the three cities after destroying them to be consumed by fire [Two of the demons who survived the destruction were appointed as watchmen in the temple and the third was given the duty of playing upon Muzhavu when Siva danced (Sundarar, Tiruppuṉkūr,
8).

Arunachala Siva.

4282
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 03, 2017, 09:20:37 AM »
Verse  2:

காச்சி லாதபொன் னோக்குங் கனவயி ரத்திரள்
ஆச்சி லாதப ளிங்கின னஞ்சுமு னாடினான்
பேச்சி னாலுமக் காவதென் பேதைகாள் பேணுமின்
வாச்ச மாளிகை சூழ்மழ பாடியை வாழ்த்துமே.


Ignorant people! What is the benefit you get by idle talks [which have no connection with Siva]! Siva is like the crystal quartz which has no flaws, has shoulders like the heavy collection of diamond, which are looked at by Uma who has splendor like the gold which is not melted in fire for fineness. Praise and cherish with love Mazhapāṭi which has mansions befitting its greatness and which is the place of Siva who bathed first in the five products of the cow.

Arunachala Siva.

4283
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 03, 2017, 09:16:02 AM »
Tiru Mazhapadi:

Verse 1:


களையும் வல்வினை யஞ்சனெஞ் சேகரு தார்புரம்
உளையும் பூசல்செய் தானுயர் மால்வரை நல்விலா
வளைய வெஞ்சரம் வாங்கியெய் தான்மதுத் தும்பிவண்
டளையுங் கொன்றையந் தார்மழ பாடியு ளண்ணலே.


My mind!  Do not fear.  He waged war upon the cities of enemies to inflict suffering on them, shot a cruel arrow by bending the superior and great mountain (Meru) into a strong bow. The God in Mazhapāṭi who wears garlands of Koṉṟai flowers in which the Tumpi, in search of honey, and the Vaṇṭu wallow [Tumpi and Vaṇṭu are different kind of bees], will weed out the irresistible karmam.

Arunachala Siva.


4284
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 03, 2017, 08:13:05 AM »
Verse  11:


மைதழையும் மணிமிடற்றார்
    வழித்தொண்டின் வழிபாட்டில்
எய்துபெருஞ் சிறப்புடைய
    இடங்கழியார் கழல்வணங்கி
மெய்தருவார் நெறியன்றி
    வேறொன்றும் மேலறியாச்
செய்தவராம் செருத்துணையார்
    திருத்தொண்டின் செயல் மொழிவாம்.


Adoring the ankleted feet of Idangkazhiyaar,
Great and glorious in his adoration of the traditional
Servitorship unto the beauteously blue-throated Lord,
We proceed to narrate the divine servitorship
Of Serutthunaiyaar, the tapaswin who valued not
Aught as superior to the way of the Lord,
The Granter of salvation true.

Idangazhi Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.


4285
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 03, 2017, 08:10:26 AM »
Verse  10:

எண்ணில்பெரும் பண்டாரம்
    ஈசனடி யார்கொள்ள
உண்ணிறைந்த அன்பினால்
    உறுகொள்ளை மிகவூட்டித்
தண்ணளியால் நெடுங்காலந்
    திருநீற்றின் நெறிதழைப்ப
மண்ணில்அருள் புரிந்திறைவர்
    மலரடியின் நிழல்சேர்ந்தார்.


With all his consciousness and in love, he allowed
His immense and limitless treasury to be looted,
As it were, by the Lord's servitors, and felt
Delighted; he caused the flourishing of the way
Of the Holy Ash by his rule of grace --cool and serene--,
Over the earth for many years and then he reached
The umbrage of the Lord's flower-feet.

Arunachala Siva.


4286
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 03, 2017, 08:07:37 AM »
Verse  9:

நிறையழிந்த வுள்ளத்தால்
    நெற்பண்டா ரமும்அன்றிக்
குறைவில்நிதிப் பண்டார
    மானவெலாங் கொள்ளைமுகந்
திறைவனடி யார்கவர்ந்து
    கொள்கவென எம்மருங்கும்
பறையறையப் பண்ணுவித்தார்
    படைத்தநிதிப் பயன்கொள்வார்.


Feeling contrite, the king who would come by the fruit
Of his riches, caused his drummers to announce thus
Everywhere: "The servitors of the Lord are free to carry
Away not only paddy but other riches too from the royal
And limitless treasury and promptuary."

Arunachala Siva.


4287
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 03, 2017, 08:04:17 AM »
Verse  8:


மெய்த்தவரைக் கண்டிருக்கும்
    வேல்மன்னர் வினவுதலும்
அத்தன்அடி யாரையான்
    அமுதுசெய்விப் பதுமுட்ட
இத்தகைமை செய்தேனென்று
    இயம்புதலு மிகவிரங்கிப்
பத்தரைவிட்டு இவரன்றோ
    பண்டாரம் எனக்கென்பார்.


When the spear-wielding king
(in his court) questioned
The tapaswin-devotee, he replied thus: "I did this as I was
Stymied in all my efforts to feed the servitor of our Lord,
The Father." When he so spake, the king grew exceedingly
Compassionate, released him and said: "Lo, he indeed
Is a treasure unto me."

Arunachala Siva.

4288
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 03, 2017, 08:01:36 AM »
Verse  7:

அரசரவர் பண்டாரத்
    தந்நாட்டின் நெற்கூட்டில்
நிரைசெறிந்த புரிபலவா
    நிலைக்கொட்ட காரத்தில்
புரைசெறிநள் ளிருளின்கண்
    புக்குமுகந்து எடுப்பவரை
முரசெறிகா வலர்கண்டு
    பிடித்தரசன் முன்கொணர்ந்தார்.

At dead of night he broke into the king's granary
Situate within the many-walled and well-guarded
Promptuary where heaps and heaps of paddy were kept
Stored in rows, and started removing some paddy;
The guards who kept watch during the night
And who announced the passage of time by beat of drums,
Apprehended him and brought him before the king.

Arunachala Siva.4289
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 03, 2017, 07:58:20 AM »
Verse  6:


சங்கரன்தன்அடி யாருக்கு
    அமுதளிக்கும் தவமுடையார்
அங்கொருவர் அடியவருக்கு
    அமுதொருநாள் ஆக்கவுடன்
எங்குமொரு செயல்காணாது
    எய்தியசெய் தொழின்முட்டப்
பொங்கியெழும் பெருவிருப்பாற்
    புரியும்வினை தெரியாது.

One day, a subject in his realm who was endowed
With the tapas of feeding Lord Sankara's servitors,
Could not come by the provision for preparing
A nectarean meal to Siva's servitor; when thus stumped,
Without knowing what he was doing by reason of his
Spiraling desire (to feed the Lord's servitor),

Arunachala Siva.

4290
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 03, 2017, 07:55:27 AM »
Verse  5:


சைவநெறி வைதிகத்தின்
    தருமநெறி யொடுந்தழைப்ப
மைவளருந் திருமிடற்றார்
    மன்னியகோ யில்களெங்கும்
மெய்வழிபாட்டு அர்ச்சனைகள்
    விதிவழிமேன் மேல்விளங்க
மொய்வளர்வண் புகழ்பெருக
    முறைபுரியும் அந்நாளில்.

He so ruled that the Saivite way flourished
Along with the dharmic way of the Vedas; for this,
In increasing splendor he caused the performance
Of poojas as ordained in the Saiva Agamas in all the temples
Where the blue-throated Lord abides aeviternally;
Thus he flourished in great and ever-increasing glory.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 [286] 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... 3019