Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 [284] 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... 3111
4246
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 07, 2017, 09:00:59 AM »
Verse  7:

பந்தணம்மவை யொன்றிலம்பரி வொன்றிலம்மென வாசக
மந்தணம்பல பேசிமாசறு சீர்மையின்றிய நாயமே
அந்தணம்மரு கந்தணம்மது புத்தணம்மது சித்தணச்
சிந்தணர்க்கெளி யேனலேன்றிரு வாலவாயரனிற்கவே.

We have not the slightest attachments towards object.  We have not the slightest distress. Saying thus, and talking many secret words, without any renown which is without blemish, uselessly.  When Hara in Tiruvālavāy stands by my side as help I am not to be easily defeated by the Jains who have the nature of people having mysterious powers, uttering the names Antaṇam, the doctrine of Jains, the doctrine of Buddhism and Sittaṇam.

Arunachala Siva.4247
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 07, 2017, 08:57:42 AM »
Verse  6:


கனகநந்தியும் புட்பநந்தியும் பவணநந்தியுங் குமணமா
சுனகநந்தியுங் குனகநந்தியுந் திவணநந்தியு மொழிகொளா
அனகநந்தியர் மதுவொழிந்தவ மேதவம்புரி வோமெனும்
சினகருக்கெளி யேனலேன்றிரு வாலவாயர னிற்கவே.

When Hara in Tiruvālavāy stands by my side as help I am not to be easily defeated by Kaṉakananti, Putpananti, Pavaṇananti, Kumaṇananti, great Cuṉakananti, Kuṉakananti, Tivaṇananti and Anakanantiyar who do not accept Saivaite religious teachings and who have abstained from liquor and who perform penance without any benefit, by such people who believe that Siva is the only god.


Arunachala Siva.

4248
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 07, 2017, 08:54:07 AM »
Verse  5:

கூட்டினார்கிளி யின்விருத்த முரைத்ததோரொலி யின்றொழிற்
பாட்டுமெய் சொலிப் பக்கமேசெலு மெக்கர்தங்களைப் பல்லறம்
காட்டியேவரு மாடெலாங்கவர் கையரைக்கசி வொன்றிலாச்
சேட்டைகட்கெளி யேனலேன்றிரு வாலவாயர னிற்கவே.

By the proud and haughty people who move by the side of good people, adding to literature Kiḷiviruttam and Eliviruttam, making people believe them to be truth, by the low cheats who rob all wealth by the show of many acts of charity.  When Hara in Tiruvālavāy stands by my side as help I am not to be easily defeated by the mischievous Jains who have no pity.

Arunachala Siva.

4249
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 07, 2017, 08:45:40 AM »
Verse  4:

சந்துசேனனு மிந்துசேனனுந் தருமசேனனுங் கருமைசேர்
கந்துசேனனுங் கனகசேனனு முதலதாகிய பெயர்கொளா
மந்திபோற்றிரிந் தாரியத்தொடு செந்தமிழ்ப்பய னறிகிலா
அந்தகர்க்கெளி யேனலேன்றிரு வாலவாயர னிற்கவே.Bearing names such as Santusēṉan, Indusēṉaṉ, Darumasēṉaṉ, black Kantusēṉaṉ and Aṉakasēṉaṉ, wandering like female monkeys, when Hara in Tiruvālavāy stands by my side as help I am not to be easily defeated by the Jains who have lost the inward eye and who do not know the good things in Sanskrit and refined Tamizh.  (The year 470 A.D. witnessed the establishment of the Dravida Saṅgha by Vajranandi: About this time the Jains were organized in a hierarchy of Sanghas.  The basic Sangha was sub-divided into four units called Nandigaṇam, Sēṉagaṇam, Simnagaṇam and Devagaṇam.
These are mentioned by Tiru Jnana Sambandhar in his Tēvāram. There were several prominent devotees belonging to the Nandigaṇam, one of whom was Vajranandi, mentioned above.)


Inscriptions of the Tamizh country beginning from about the 6th century A.D.
speak of several Nandi devotees of Jainism, Tirunāvukkaracar bore the name `Dharmasēṉa` when he was a Jain. It shows that he belonged to Sēnagaṇam, A social history of the Tamizhs - Part I- page, 523, by K.K. Pillai University of Madras, 1969.
The names mentioned in this verse belonged to the Sēnagaṇam.

Arunachala Siva.

4250
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 07, 2017, 08:42:16 AM »
Verse  3:


அத்தகுபொரு ளுண்டுமில்லையு மென்றுநின்றவர்க் கச்சமா
ஒத்தொவ்வாமை மொழிந்துவாதி லழிந்தெழுந்த கவிப்பெயர்ச்
சத்திரத்தின் மடிந்தொடிந்து சனங்கள் வெட்குற நக்கமே
சித்திரர்க்கெளி யேனலேன்றிரு வாலவாயர னிற்கவே.


Being killed by the hand weapon which has the name of a poem and rising having been completely routed in a religious dispute and talking disagreement and agreement to create fear in the minds of by standers, speaking that god exists and does not exist when Hara in Tiruvālavāy stands by my side as help I am not to be easily defeated by the Jains who think nakedness is beauty, to make people ashamed by their form.

Arunachala Siva.

4251
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 07, 2017, 08:37:28 AM »
Verse  2:


ஆகமத்தொடு மந்திரங்க ளமைந்தசங்கத பங்கமாப்
பாகதத்தொ டிரைத்துரைத்த சனங்கள்வெட்குறு பக்கமா
மாகதக்கரி போற்றிரிந்து புரிந்துநின்றுணும் மாசுசேர்
ஆகதர்க்கெளி யேனலேன்திரு வாலவாயர னிற்கவே.


Speaking in a roaring voice in broken Samskrit in which Agamams and Mantrams are contained, along with Pākatam, doing acts intentionally and wandering like the big and angry elephants to make the people who follow the Vēdas feel ashamed. When Haraṉ in Tiruvālavāy stands by my side as help I am not to be easily defeated by the Jains who have accumulated dirt and who eat standing.


Arunachala Siva.


4252
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 12:38:39 PM »
Tiru Alavai: (Madurai)

Verse  1:

மானினேர்விழி மாதராய்வழு திக்குமாபெருந் தேவிகேள்
பானல்வாயொரு பாலனீங்கிவ னென்றுநீபரி வெய்திடேல்
ஆனைமாமலை யாதியாய இடங்களிற்பல அல்லல்சேர்
ஈனர்கட்கெளி யேனலேன்திரு வாலவாயர னிற்கவே.

Lady who has eyes that are comparable to the startled eyes of the deer! The great chief queen of the Vazhuti!  Listen to what I say. Do not feel distressed that I am such a young boy from whose mouth milk is flowing. When the god in Tiru Alavai (Madurai) stands by my side as help, I can not be easily defeated by the low people who inflict many sufferings on others and who live in hills beginning with great Āṉaimalai.

Arunachala Siva.

4253
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 12:32:50 PM »
Verse  11:

கருத்தனைப்பொழில் சூழுங்கண்டியூர் வீரட்டத்துறை கள்வனை
அருத்தனைத்திறம் அடியர்பால்மிகக் கேட்டுகந்த வினாவுரை
திருத்தமாந்திகழ் காழிஞானசம் பந்தன்செப்பிய செந்தமிழ்
ஒருத்தராகிலும் பலர்களாகிலும் உரைசெய்வார் உயர்ந்தார்களே.


About Siva who is in the minds of all people, and the thief who dwells in Kaṇdiyūr Veerasthanam, surrounded by gardens, and who is the wealth of devotees. The words in the form of questions which was eagerly put to devotees, the verses of refined Tamizh which were composed by the eminent Jnana Sambandhan of Sirkazhi which has many holy tanks, it is definite that those who recite these whether they be individuals or groups, are really great people.

Padigam on Tiru Kandiyur Veerasthanam completed.

Arunachala Siva.


4254
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 12:27:03 PM »
Verse  10:


நமரெழுபிறப் பறுக்குமாந்தர்காள் நவிலுமின்உமைக் கேட்கின்றேன்
கமரழிவயல் சூழுந்தண்புனற் கண்டியூருறை வீரட்டன்
தமரழிந்தெழு சாக்கியச்சமண் ஆதரோது மதுகொளா
தமரரானவ ரேத்தவந்தகன் தன்னைச்சூலத்தில் ஆய்ந்ததே.

people who cut at the root of the seven births of our relations! I ask you.
Siva who dwells in Kaṇdiyūr Veerasthanam, which has cool water surrounded by fields in which the clefts in the ground caused by drought, have been closed. Without minding what the Buddhists and Jains who are ignorant, preach, without their own religion deriving any benefit, whether piercing demon with the trident, to be praised by the immortals was a good act.  Please tell me.

(Andhakaṉ : this was an demon whom Siva killed by piercing him wit)h his trident.)

Arunachala Siva.


4255
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 12:22:55 PM »
Verse  9:

பெருமையேசர ணாகவாழ்வுறு மாந்தர்காளிறை பேசுமின்
கருமையார்பொழில் சூழுந்தண்வயற் கண்டியூருறை வீரட்டன்
ஒருமையாலுயர் மாலுமற்றை மலரவன்உணர்ந் தேத்தவே
அருமையாலவ ருக்குயர்ந்தெரி யாகிநின்றவத் தன்மையே.


People who like having as support the greatness of Siva! Please give me a reply.
Siva who dwells, in Kaṇdiyūr Veerasthanam, which has cool fields surrounded by gardens which are very dark. When Vishnu who is great by single minded devotion and Brahma, in the lotus flower, praised Siva, that nature of standing by assuming the form of a column of fire and being superior to them by being difficult to know him.

Arunachala Siva.

4256
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 12:18:32 PM »
Verse  8:


நாவிரித்தரன் றொல்புகழ்பல பேணுவீரிறை நல்குமின்
காவிரித்தடம் புனல்செய்கண்டியூர் வீரட்டத்துறை கண்ணுதல்
கோவிரிப்பய னானஞ்சாடிய கொள்கையுங்கொடி வரைபெற
மாவரைத்தலத் தாலரக்கனை வலியைவாட்டிய மாண்பதே.

Devotees who desire the many old fame of Siva by explaining them at length by your words! Please reply to me. Siva with the frontal eye who dwells in Kaṇdiyūr Veerasthanam which has plenty of water which fills tanks.  The idea behind bathing in the five products got from the cow, his and his greatness in decreasing the strength of the demoṉ by the big mountain, for the mountain, for the mountain to get a banner of victory.

Arunachala Siva.


4257
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 12:14:33 PM »
Verse  7:

திருந்துதொண்டர்கள் செப்புமின்மிகச் செல்வன்றன்னது திறமெலாம்
கருந்தடங்கண்ணி னார்கடாந்தொழு கண்டியூருறை வீரட்டன்
இருந்துநால்வரொ டானிழல்லற முரைத்ததும்மிகு வெம்மையார்
வருந்தவன்சிலை யாலம்மாமதின் மூன்றுமாட்டிய வண்ணமே.

Perfect devotees please tell me in detail, all about the nature of god.
Siva who dwells in Kaṇdiyūr Veerasthanam which is worshipped by ladies having black and big eyes. Expounding religious duties to four sages sitting under the shade of the banyan tree, please tell me the manner of causing destruction to those great forts, by a strong bow to make the exceedingly cruel demons,  suffer.

Arunachala Siva.


4258
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 12:10:06 PM »
Verse  6:


இயலுமாறெனக் கியம்புமின்னிறை வன்னுமாய்நிறை செய்கையைக்
கயனெடுங்கண்ணி னார்கள்தாம்பொலி கண்டியூருறை வீரட்டன்
புயல்பொழிந்திழி வானுளோர்களுக் காகஅன்றயன் பொய்ச்சிரம்
அயனகவ்வ தரிந்துமற்றதில் ஊணுகந்த வருத்தியே.

Please tell me as far as possible Siva being the chief of all the worlds and the living beings and pervading them, Siva who dwells in Kaṇdiyūr Veerasthanam where ladies whose long eyes are like the fish carp, are beautiful. Please tell me the wish for in desiring food in the skull of Brahma having holes, cutting it off to make others to laugh at him, for the sake of the celestial beings in heaven from which clouds rain descending to the earth. (Brahma  could not create the head he lost, though he was the creator.)

Arunachala Siva.


4259
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 12:05:12 PM »
Verse  5:


விரவிலாதுமைக் கேட்கின்றேன்அடி விரும்பியாட்செய்வீர் விளம்புமின்
கரையெலாந்திரை மண்டுகாவிரிக் கண்டியூருறை வீரட்டன்
முரவமொந்தை முழாவொலிக்க முழங்குபேயொடுங் கூடிப்போய்ப்
பரவுவானவர்க் காகவார்கடல் நஞ்சமுண்ட பரிசதே.


Devotees who do humble service desiring the feet of Siva! I question you as I am not in the midst of devotees. Siva who dwells in Kaṇdiyūr Veerasthanam on the bank of the Kāveri which overflows, by its waves on the banks, when the Muzhavam, Montai and Muyavu are being played. Having mixed with the roaring ghosts and gone with them, the nature of consuming the poison of the extensive ocean, to save the celestial beings who praised him, please tell me.

Arunachala Siva.

4260
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 12:01:33 PM »
Verse  4:


பழையதொண்டர்கள் பகருமின்பல வாயவேதியன் பான்மையைக்
கழையுலாம்புனல் மல்குகாவிரி மன்னுகண்டியூர் வீரட்டன்
குழையொர்காதினிற் பெய்துகந்தொரு குன்றின்மங்கை வெருவுறப்
புழைநெடுங்கைநன் மாவுரித்தது போர்த்துகந்த பொலிவதே.

Old and senior devotees!  Siva in Kaṇdiyūr Veerasthanam, where the Kāveri flows, the water of which is not fathomable to the batman's pole, was pleased to wear a men's ear-ring in one ear. Please tell me the nature of the Brahmin who is pervading all things; That nature is as follows: looking brilliant by covering himself joyfully with the skin of an elephant having long and good trunk with holes, which he flayed.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 [284] 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... 3111