Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 [284] 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... 2908
4246
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 07, 2016, 07:55:21 AM »
Sirappuli Nayanar Puranam:


Verse  1:


பொன்னிநீர் நாட்டின் நீடும்
    பொற்பதி புவனத் துள்ளோர்
இன்மையால் இரந்து சென்றார்க்
    கில்லையென் னாதே ஈயும்
தன்மையார் என்று நன்மை
    சார்ந்தவே தியரைச் சண்பை
மன்னனார் அருளிச் செய்த
    மறைத்திரு வாக்கூர் ஆக்கூர்.


Aakkoor is an ancient and beauteous town
In the realm made rich by the Ponni;
The Prince of Sanbai has sung about its goodly
Brahmins thus:"They never say: 'No'
To the indigent in the world, but give lavishly."
With such scriptural benediction is the town endowed.

Arunachala Siva.

4247
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 07, 2016, 07:49:49 AM »
Verse 17:


ஆதியார் தம்மை நாளுங்
    கல்லெறிந் தணுகப் பெற்ற
கோதில்சீர்த் தொண்டர் கொண்ட
    குறிப்பினை யவர்க்கு நல்கும்
சோதியா ரறித லன்றித்
    துணிவதென் அவர்தாள் சூடித்
தீதினை நீக்க லுற்றேன்
    சிறப்புலி யாரைச் செப்பி.


On His young Bull as the Lord appeared before him
The sacred servitor folded his hands and fell
Prostrate on the ground in adoration; casting
His looks of grace on him, the Lord blessed him
With the company of the hoary servitors in Siva-loka;
This done, the Lord disappeared.   


Sakhya Nayanar Puranam concluded.

Arunachla Siva.
4248
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 07, 2016, 07:47:07 AM »
Verse  16:


மழவிடைமே லெழுந்தருளி
    வந்ததொரு செயலாலே
கழலடைந்த திருத்தொண்டர்
    கண்டுகரங் குவித்திறைஞ்சி
விழவருணோக் களித்தருளி
    மிக்கசிவ லோகத்தில்
பழவடிமைப் பாங்கருளிப்
    பரமரெழுந் தருளினார்.


He picked up a stone and came running
Forsaking his desire to eat and fear-struck,
To fling it at his target, the Lord; in love
The brow-eyed Lord beheld him; with a view to cast
His benign looks on him, with His Consort,
The Lord appeared in the sky.

Arunachala Siva.


4249
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 07, 2016, 07:41:33 AM »
Verse 15:


கொண்டதொரு கல்லெடுத்துக்
    குறிகூடும் வகையெறிய
உண்டிவினை யொழித்தஞ்சி
    யோடிவரும் வேட்கையொடும்
கண்டருளுங் கண்ணுதலார்
    கருணைபொழி திருநோக்கால்
தொண்டரெதிர் நெடுவிசும்பில்
    துணைவியொடுந் தோன்றுவார்.One day in sheer forgetfulness, he was about to eat
Without performing his worship; then he said:
'Lo, I forgot to stone my Lord!' Up he rose
Without eating, and borne by soaring love, he came
In all speed to the presence of the Lord
Who pealed off the hide of the fierce tusker.

Arunachala Siva.


4250
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 07, 2016, 07:38:25 AM »
Verse  14:


அங்கொருநாள் அருளாலே
    அயர்ந்துண்ணப் புகுகின்றார்
எங்கள்பிரான் றனையெறியா
    தயர்த்தேன்யா னெனவெழுந்து
பொங்கியதோர் காதலுடன்
    மிகவிரைந்து புறப்பட்டு
வெங்கரியி னுரிபுனைந்தார்
    திருமுன்பு மேவினார்.

Even pelting was deemed as loving to the Lord;
Was not the touch of the bowman's slipper wearing foot
On the Lord's crown deemed divine?
The act of Saakhya done in love, is pelting
According to them that know not the way of love;
Unto Lord Siva the stone was truly a flower.   

Arunachala Siva.


4251
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 07, 2016, 07:35:08 AM »
Verse  13:


கல்லாலே யெறிந்ததுவு
    மன்பான படிகாணில்
வில்வேடர் செருப்படியும்
    திருமுடியின் மேவிற்றால்
நல்லார்மற் றவர்செய்கை
    யன்பாலே நயந்ததனை
அல்லா தார் கல்லென்பா
    ரரனார்க்கஃ தலராமால்.


This he did in love without deviating from his course;
In sooth, it came to be considered sacred service;
The devotee's deed informed by true love came to be hailed
As the great and aeviternal Pooja for the Holy One.   

Arunachala Siva.


4252
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 07, 2016, 07:32:33 AM »
Verse  12:


இந்நியதி பரிவோடு
    வழுவாம லிவர்செய்ய
முன்னுதிருத் தொண்டாகி
    முடிந்தபடி தான்மொழியில்
துன்னியமெய் யன்புடனே
    யெழுந்தவினை தூயவர்க்கு
மன்னுமிகு பூசனையாம்
    அன்புநெறி வழக்கினால்.


Since the time he began to serve the Lord thus,
He was steadfast in his act and continued it
As his duty; he threw the stone at the Lord, attired
As he was in the saffron robe of a Saakhya;
It was clear to him that all acts are
But the gracious doings of Lord Pasupati.

Arunachala Siva.

4253
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 07, 2016, 07:29:26 AM »
Verse  11:

தொடங்கியநா ளருளியவத்
    தொழிலொழியா வழிதொடரும்
கடன்புரிவா ரதுகண்டு
    கல்லெறிவார் துவராடைப்
படம்புனைவே டந்தவிரார்
    பசுபதியார் தஞ்செயலே
அடங்கவுமென் பதுதெளிந்தா
    ராதலினால் மாதவர்தாம்.


On the following day when he came to adore the Lord
As was the rule with him, his wish for throwing the stone
On the Lord that wears the Konrai flowers, surfaced up
In his consciousness, and he mused thus: "So, it is
The grace of the Lord that prompts my act!"
Deeming that to be the service unto the Lord,
He decided to perform it daily.   

Arunachala Siva.


4254
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 07, 2016, 07:26:40 AM »
Verse  10:

அன்றுபோய்ப் பிற்றைநாள்
    அந்நியதிக் கணையுங்கால்
கொன்றைமுடி யார்மேற்றாங்
    கல்லெறிந்த குறிப்பதனை
நின்றுணர்வா ரெனக்கப்போ
    திதுநிகழ்ந்த தவரருளே
என்றதுவே தொண்டாக
    வென்றுமது செயநினைந்தார்.As by love boundless begotten by great delight
That pervades the mind, when parents fondling
Their children indulge in slight acts of violence
Which will be otherwise painful, the young children
Get only delighted, so too the Lord of long matted hair
Felt joyous at the devotee?s act.   

Arunachala Siva.4255
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 07, 2016, 07:24:09 AM »
Verse  9:


அகநிறைந்த பேருவகை
    அடங்காத ஆதரவால்
மகவுமகிழ்ந் துவப்பார்கள்
    வன்மைபுரி செயலினால்
இகழ்வனவே செய்தாலும்
    இளம்புதல்வர்க் கின்பமே
நிகழுமது போலதற்கு
    நீள்சடையார் தாம்மகிழ்வார்.
He desired to make it a rule with him to adore
Siva-linga before taking his food; in an open space
Nearby, he beheld an ever-during Siva-linga, and as his
Mind came to be pervaded with excessive joy, not knowing
What he did, he picked up a stone which was close by
And threw it in trembling love at the Siva-linga.

Arunachala Siva.

4256
83.  On hearing this, the disciple, loyal to the instructions of the Master,
discarded the five sheaths and went beyond the blank, realized the Self as
'I am Brahman' and remained as the Perfect Being.

84. At the glance of the Master, who was Grace incarnate, the worthy disciple
sank into the Ocean of Bliss and merged as the undivided Whole, as Pure   
Consciousness free from body, organs and all else,  with mind made perfect, and he became the true Self, experiencing the deep sleep state in the waking state.

85. After the blessed disciple had remained in that state for a long time, his mind
gradually turned outward.  Then he saw his glorious Master before him.
His eyes were filled with tears of joy.  He was full of love and fell at the feet of the
Master.  He rose up, came round the Master, and with folded hands spoke to him:

86.  'Lord, you are Reality remaining as my inmost Self, ruling me during all my
countless incarnations!  I do not see how I can repay your grace for having
liberated me. Glory! Glory to your holy feet!'

87.  The Master beamed on him as he spoke, drew him near and said lovingly:
'To stay fixed in the Self, without the three kinds of obstacles obstructing your
experience, is the highest return you can render me.'

88.  'My Lord! Can such realization that has transcended the dual perception
of 'You' and 'I' and found the Self to be entire and all pervading, fail me at any
time?'  The Master replied: 'The truth that ' I am Brahman' is realized from the
scriptures or by grace of the Master, but it cannot be firm in the face of obstructions.'

89.  Ignorance, uncertainty and wrong knowledge are obstacles resulting from long
standing habits in the innumerable incarnations of the past which cause trouble,
and then the fruits of realization slip away.  Therefore, root them out by listening to                       
the Truth, reasoning and meditation, sravana, manana, and nididhyasana.

90.  Checked by incantations, - sthambana - fire will not scorch.  Likewise,
defective realization will not put an end to bondage.  Therefore, devote yourself
to hearing the Truth, reasoning and meditation, and root out ignorance, uncertainty
and wrong knowledge.

91.  Ignorance veils the Truth and the Self is Brahman and shows forth multiplicity
instead.  Uncertainty is the confusion resulting from lack of firm faith in the words
of the Master; the illusion that the evanescent world is a reality and the body
is the Self, is the wrong knowledge. So say the sages.

92.  Listening to the Truth is to revert the mind repeatedly to the teaching"
'That thou art'.  Reasoning is the rational investigation of the meaning of the
text, as already heard.  Meditation is onepointedness of the mind.   If every day
you do these, you will surely gain liberation.

93.  The practice must be kept so long as the sense of knower and knowledge
persists. No effort is necessary thereafter.  Remaining as the pure, eternal
Consciousness, untainted like ether, and thus liberated while alive, one will
live for ever as That --  after being disembodied also.

contd.,

Arunachala Siva.

4257
Serving the Guru:

We set out a couple of days as planned and reached Tiruvannamalai.  We felt delighted
when Bhagavan gave us a smile of welcome.  During my earlier visit, I felt uneasy
dining as a guest of my Guru without being of any service to Him, which I thought
was not proper.   This time, however, I felt at ease on this count because Bhagavan
gave me an opportunity rare to have.  Readying hot water for Bhagavan's  bath,
laundering His daily wear, massaging His feet with medicinal oil before bedtime
-- such daily chores were done by Perumal Swami, who had to leave station two days
after my arrival.  He, in some way, deemed me fit to take his place.  He must have
reckoned that trained in pious ways from childhood, I would not breach observances
of tradition and hence entrusted me with these jobs. Had I returned to Tiruvannamalai a couple of days later, I would have missed this opportunity.
I now recalled Bhagavan's words of consolation to His grieving mother when
Annamalai Swami, whose duty all these had that then been, passed away.  At that time Bhagavan had said, 'Here is this boy now come to serve in Annamalai's place.'
Within just a few days after He uttered them, Bhagavan had taken me slave.  Thrilled with this prophesy coming true, I remained holding the holy feet of Bhagavan firmly
at heart.  I could not cease wondering how Bhagavan, out of His grace, thus took me captive.  The sense of wonder it then evoked has lost its freshness even today in
1992, seventy two years after. Incidentally, Ramakrishna Swami was asked to look
after the outer affairs of the Asramam and to serve Bhagavan on the occasions of my
absence.

One day I ventured to ask Bhagavan why those exalted states which I had first
experienced in Bhagavan's proximity began to wane away and then were altogether
gone when I left Him and reached Kerala. By way of answer to my query,  Bhagavan asked me to read verses 83 to 93 in Tattuva Vilakka Padalam of Kaivalya Navaneetam, wherein lay the answer to my query:

contd.,

Arunachala Siva.
                             

4258
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 06, 2016, 09:37:00 AM »
Verse  10:


வான்பாவிய உலகத்தவர்
    தவமேசெய அவமே
ஊன்பாவிய உடலைச்சுமந்
    தடவிமர மானேன்
தேன்பாய்மலர்க் கொன்றைமன்னு
    திருப்பெருந்துறை உறைவாய்
நான்பாவியன் ஆனால்உனை
    நல்காய்என லாமே. O One entempled in the sacred Perunthurai where abound trees of melliferous Konrai flowers !
Whilst the heaven-dwellers perform tapas,
doing evil,
I merely tote my flesh-woven body and am become a tree in the jungle.
If I have become a sinner,
can I call You the One who grants no grace?

concluded.

Arunachala Siva.

4259
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 06, 2016, 09:33:45 AM »
Verse  9:


எச்சம்அறி வேன்நான்எனக்
    கிருக்கின்றதை அறியேன்
அச்சோஎங்கள் அரனேஅரு
    மருந்தேஎன தமுதே
செச்சைமலர் புரைமேனியன்
    திருப்பெருந்துறை உறைவான்
நிச்சம்என நெஞ்சில்மன்னி
    யானாகி நின்றானே.


Ah,
our Hara !
O medicament rare !
O my Nectar !
O One whose body is ruddy like the Vetchi flower !
O One who abides at the sacred Perunthurai !
You abide in my bosom as the ever-during Ens.
I know all else;
yet I know not my shortcomings !

Arunachala Siva.

4260
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 06, 2016, 09:30:11 AM »
Verse  8:


கோற்றேன்எனக் கென்கோகுரை
    கடல்வாய்அமு தென்கோ
ஆற்றேன்எங்கள் அரனேஅரு
    மருந்தேஎன தரசே
சேற்றார்வயல் புடைசூழ்தரு
    திருப்பெருந்துறை உறையும்
நீற்றார்தரு திருமேனிநின்
    மலனேஉனை யானே. 


Shall I call You the Honey of bees hiving at a branch or the nectar from the roaring ocean of milk?
O Our Hara,
I can no more endure.
O medicament rare !
O my Monarch !
O One ever free from the impurities whose sacred frame is adorned with the Holy ash and who abides at the sacred Perunturai girt with miry fields !
I am at a loss of words.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 [284] 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... 2908