Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 [280] 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... 2903
4186
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 06, 2016, 09:20:35 AM »
Verse  5:


பற்றாங்கவை அற்றீர்பற்றும்
பற்றாங்கது பற்றி
நற்றாங்கதி அடைவோமெனிற்
கெடுவீரோடி வம்மின்
தெற்றார்சடை முடியான்மன்னு
திருப்பெருந்துறை இறைசீர்
கற்றாங்கவன் கழல்பேணின ரொடுங்கூடுமின் கலந்தே.O ye on the path of ruin,
come in all celerity.
Ye are without the twofold attachment to God and His servitors.
May you cling to THAT which ought to be clung to,
to gain the supreme Beatitude,
mingle with them who conforming to the scriptures foster the glorious feet of the eternally sacred Perunturai's God whose crown is formed of plaited matted hair.


Arunachala Siva.

4187
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 06, 2016, 09:14:31 AM »
Verse  4:


வினைக்கேடரும் உளரோபிறர்
    சொல்லீர்விய னுலகில்
எனைத்தான்புகுந் தாண்டான்என
    தென்பின்புரை யுருக்கிப்
பினைத்தான்புகுந் தெல்லேபெருந்
    துறையில் உறை பெம்மான்
மனத்தான் கண்ணின்
    அகத்தான்மறு மாற்றத்திடையானே.


he Lord-God of the sacred Perunturai willingly came down,
made the inner holey parts of my bones to melt,
penetrated through them,
reached the hind parts,
Pervaded me wholly and ruled me.
Lo,
He is in my mind and eyes.
Besides,
He abides in my utterances.
Say:
"Is there any Extirpator of sin other than He in this wide and extensive world?"


Arunachala Siva.

4188
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 06, 2016, 09:11:23 AM »
Verse  3:


எனைநானென்ப தறியேன்பகல்
    இரவாவதும் அறியேன்
மனவாசகங் கடந்தான்எனை
    மத்தோன்மத்த னாக்கிச்
சினமால்விடை உடையான் மன்னு
    திருப்பெருந்துறை உறையும்
பனவன்எனைச் செய்தபடி
    றறியேன் பரஞ்சுடரே. 


I know not me as myself;
also do I know not when day becomes night.
He that transcended mind and word,
made me a mighty mad man.
He owns a wrathful and immense Bull.
O Empyrean Effulgence !
I know not the chicanery,
the Brahmin abiding at the eternal and sacred Perunturai had wrought.


Arunachala Siva.
.

4189
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 06, 2016, 09:08:23 AM »
Verse  2:


நானாரடி அணைவான்ஒரு
    நாய்க்குத் தவிசிட்டிங்
கூனாருடல் புகுந்தான்உயிர்
    கலந்தான்உளம் பிரியான்
தேனார்சடைமுடியான்மன்னு
    திருப்பெருந்துறை உறைவான்
வானோர்களும் அறியாததோர்
    வளம்ஈந்தனன் எனக்கே.Who am I to attain His feet?
He gave me,
a cur,
a seat.
Lo,
He entered my fleshly body,
mingled with my life and will not part from my bosom.
He wears a crown formed of melliferous matted hair.
Sempiternally He abides at the sacred Perunturai.
Unto me He granted A beatitude un-perceivable even by the supernals.

Arunachala Siva.

4190
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 06, 2016, 08:55:59 AM »
Uyir Unnip Pathu:

The Sivam which eats away your life.

Verse 1:


பைந்நாப்பட அரவேரல்குல்
    உமைபாகம தாய்என்
மெய்ந்நாள்தொறும் பிரியாவினைக்
    கேடாவிடைப் பாகா
செந்நாவலர் பரசும்புகழ்த்
    திருப்பெருந்துறை உறைவாய்
எந்நாட்களித் தெந்நாள்இறு
    மாக்கேன்இனி யானே.


Concorporate with Uma whose charming forelap is like unto the hood of a snake
? the tongue of which is ever-fresh,
You annul my Karma that never parts from my body.
O Rider of the Bull !
O One stays at the sacred Perunturai the glory of which is hailed by the sacred-tongued bards !
When will I feel delighted and when will I exult in pride?


Arunachala Siva.

4191
15.  I am attribute-less.  I am part-less.  I am the existent.  I am the sustainer.
I am god.  I abound in material wealth.  I am pure.  I am devoid of anything.

16.  I am the essence.  I am devoid of essence.  I am the fourth state.  I am the
auspicious thought.  I am desire.  I am devoid of action.  I am the eternal and
pure form.

17.  I am devoid of the fruits of rituals. I am Brahman alone.  All this is supreme
Brahman.  This is the Self. There is no wonder in this.

18.  The nature of the Self is complete and incomplete; ever the embodiment of the
Self of all.  The nature of the Self is paramount Bliss without any limitations whatsoever.

19. 'I am the Self alone that is unitary and taint-less nature.'  contemplate thus associated with I-am-ness, combined with 'I am' feeling.             

20. See the Self of all as peace.  The idea of peace is an impurity of the mind.
Renouncing 'I am the body' thought, be of the conviction 'I am Brahman.'

21.  I am indeed Brahman, just Brahman and nothing in the least other than
Brahman. 'I am not this, I am not this, I am not this' - remember thus ever.

22.  "I am He. I am He. I am Brahman" -contemplate thus.  'Consciousness am I,
Consciousness am I, Brahman.  Consciousness am I, Consciousness am I' - proclaim
thus.       

contd.,

Arunachala Siva.

4192
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 08:07:18 AM »
Verse 8:
நாடோறும் சிவலிங்கங்
    கண்டுண்ணு மதுநயந்து
மாடோர்வெள் ளிடைமன்னும்
    சிவலிங்கங் கண்டுமனம்
நீடோடு களியுவகை
    நிலைமைவரச் செயலறியார்
பாடோர்கல் கண்டதனைப்
    பதைப்போடும் எடுத்தெறிந்தார்.

"For the unseen formlessness and the seen form
The source and symbol is Siva-linga which
Indeed is the Lord adorned with a long snake."
It became clear to him that for Vishnu and Brahma
Who shamelessly went in search of Him, He, in all grace,
Manifested in their midst as a pillar of fire
That pierced the upper and nether worlds.


Arunachala Siva.

4193
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 08:03:10 AM »
Verse  7:காணாத அருவினுக்கும்
    உருவினுக்குங் காரணமாய்
நீணாக மணிந்தார்க்கு
    நிகழ்குறியாஞ் சிவலிங்கம்
நாணாது நேடியமால்
    நான்முகனுங் காணநடுச்
சேணாருந் தழற்பிழம்பாய்த்
    தோன்றியது தெளிந்தாராய்.


Those that know not that the Lord who owns all, is
The true God, turn nescient and espouse the evil guise
Of the Saakhyas; however he knew for certain
That the blue-throated Lord is Omneity;
So, even though he was habited like a Saakhya
He was firmly poised in his love for Lord Siva.


Arunachala Siva.

4194
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 07:59:41 AM »
Verse  6:


எந்நிலையில் நின்றாலும்
    எக்கோலம் கொண்டாலும்
மன்னியசீர்ச் சங்கரன்தாள்
    மறவாமை பொருளென்றே
துன்னியவே டந்தன்னைத்
    துறவாதே தூயசிவம்
தன்னைமிகும் அன்பினால்
    மறவாமை தலைநிற்பார்.


His conviction was as follows: "What though
One's station be, what though one's guise be
Sure redemption is gained by the non-forgetting
Of the feet of eternally glorious Sankara!"
So, though he was living  like a Saakhya, he thrived
By his not forgetting love of the holy symbol of Siva-linga.


Arunachala Siva.

4195
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 07:57:25 AM »
Verse 5:


செய்வினையுஞ் செய்வானும்
    அதன்பயனுங் கொடுப்பானும்
மெய்வகையால் நான்காகும்
    விதித்தபொரு ளெனக்கொண்டே
இவ்வியல்பு சைவநெறி
    அல்லவற்றுக் கில்லையென
உய்வகையாற் பொருள்
    சிவனென்றருளாலே யுணர்ந்தறிந்தார்.   

He was blessed with the clarity that four verities
Constituted the pathway of truth, they being
The deed, the doer, the result of deed and the Lord
That binds the result of deed with the doer thereof.
He also knew that this clarity of truth is
The special feature of Saivism, and that no other
Faith could claim it; by the grace of Grace, he came by
The redemptive knowledge which taught him
That Siva is the Supreme Ens.

Arunachala Siva.

4196
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 07:54:59 AM »
Verse  4:


அந்நிலைமைச் சாக்கியர்தம்
    அருங்கலைநூல் ஓதிஅது
தன்னிலையும் புறச்சமயச்
    சார்வுகளும் பொருளல்ல
என்னுமது தெளிந்தீச
    ரருள்கூட ஈறில்சிவ
நன்னெறியே பொருளாவ
    தெனவுணர்வு நாட்டுவார்.


In that state he learnt all the scriptures
Of the Saakhyas; he was clearly convinced that their
Conclusions and the convictions of the other
External religions were not true; by the grace
Of God, he stood poised in Siva-consciounsess,
Fully alive to the truth that the aeviternally good
Path of Saivism was indeed the way of truth.

Arunachala Siva.


4197
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 07:52:46 AM »
Verse  3:


அந்நாளில் எயிற்காஞ்சி
அணிநகரம் சென்றடைந்து
நல்ஞானம் அடைவதற்குப்
பலவழியும் நாடுவார்
முன்னாகச் சாக்கியர்தாம்
மொழியறத்தின் வழிச்சார்ந்து
மன்னாத பிறப்பறுக்குந் தத்துவத்தின் வழிஉணர்வார்.

He came to the beauteous Kaanchi city girt
With lofty walls; desiring to come by goodly wisdom
He that sought manifold paths, first joined the faith
Of the Saakhyas and studied the ways to end
Transmigration which could not endure for ever.


Arunachala Siva.

4198
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 07:49:46 AM »
Verse  2:


தாளாளர் திருச்சங்க
    மங்கையினில் தகவுடைய
வேளாளர் குலத்துதித்தார்
    மிக்கபொருள் தெரிந்துணர்ந்து
கேளாகிப் பல்லுயிர்க்கும்
    அருளுடைய ராய்க்கெழுமி
நீளாது பிறந்திறக்கும்
    நிலைஒழிவேன் எனநிற்பார்.


He was born in the lofty clan of Velaalas
In Tirucchangkamangkai abounding in men
Of great endeavor; he conned the truth
And realized it too; friendly by nature
He was compassionate to all lives; he mused thus:
"Without perpetuating the cycle of birth and death
I will be freed from it in this life itself."

Arunachala Siva.

4199
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 07:46:47 AM »
Sakya Nayanar Puranam:

Verse  1:

அறுசமயத் தலைவராய்
    நின்றவருக் கன்பராய்
மறுசமயச் சாக்கியர்தம்
    வடிவினால் வருந்தொண்டர்
உறுதிவரச் சிவலிங்கங்
    கண்டுவந்து கல்லெறிந்து
மறுவில்சரண் பெற்றதிறம்
    அறிந்தபடி வழுத்துவாம்.He was a devotee of the Lord of the six faith;
His guise was that of a Saakhya, the adherent
Of an outer faith; he was however convinced
Saivism alone was the true faith; in joy
He pelted stones at Siva Linga and gained
The sacred feet that do away with all flaws;
This will we hail as is known to us.

Arunachala Siva.

4200
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 07:43:15 AM »
Verse 6:


பணையும் தடமும் புடைசூழும்
    ஒற்றி யூரிற் பாகத்தோர்
துணையுந் தாமும் பிரியாதார்
    தோழத் தம்பி ரானாரை
இணையுங் கொங்கைச் சங்கிலியார்
    எழின்மென் பணைத்தோ ளெய்துவிக்க
அணையு மொருவர் சரணமே
    அரண மாக அடைந்தோமே.


In Otriyoor digit with fields and tanks, the Lord
Concorporate with his inseparable Consort Uma
Made His companion gain in wedding Sangkiliyaar
Of round breasts and soft and bamboo-like arms,
His feet alone are truly our refuge.   

concluded.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 [280] 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... 2903