Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 [280] 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... 3128
4186
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 28, 2017, 11:01:46 AM »
Verse 6:


பன்மலர்கள் கொண்டடிக்கீழ் வானோர்கள் பணிந்திறைஞ்ச
நன்மையிலா வல்லவுணர் நகர்மூன்று மொருநொடியில்
வின்மலையி னாண்கொளுவி வெங்கணையா லெய்தழித்த
நின்மலனார் கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


The celestial beings to make obeisance to by bowing to the feet many flowers.
The spotless god who destroyed by discharging an arrow in an instant which is the time measure of the finger, all the three cities of the strong demons who had no good nature.  He is in Neṟikkāraikkāṭu in Kachi of great bustle.

Arunachala Siva.

4187
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 28, 2017, 10:58:36 AM »
Verse  5:


அன்றாலின் கீழிருந்தங் கறம்புரிந்த வருளாளர்
குன்றாத வெஞ்சிலையிற் கோளரவ நாண்கொளுவி
ஒன்றாதார் புரமூன்று மோங்கெரியில் வெந்தவிய
நின்றாருங் கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


The god who is full of grace and gave moral instruction long ago, sitting under a banyan tree. Fixing the bow-string of a killing cobra in a bow which does not decrease in its cruelty.  The Lord who remained being unmoved at the sight of all the three cities of the enemies were by destroyed by being burnt. He is the Lord in Neṟikkāraikkāṭu in Kachi of great bustle.

Arunachala Siva.

4188
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 28, 2017, 10:54:20 AM »
Verse  4:


பிறைநவின்ற செஞ்சடைகள் பின்றாழப் பூதங்கள்
மறைநவின்ற பாடலோ டாடலராய் மழுவேந்திச்
சிறைநவின்ற வண்டினங்கள் தீங்கனிவாய்த் தேன்கதுவும்
நிறைநவின்ற கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


The matted locks, on which the crescent moon stays to hang on the nape.  Dancing along with the Bhutas, which sings Vedas. Holding a battle-axe, Siva in Neṟikkāraikkaṭu situated in Kachi of bustle which fill the city, the swarms of bees get disgusted with the honey in the flowers and lay hold of the honey dripping from the sweet fruits.

Arunachala Siva.


4189
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 28, 2017, 10:50:51 AM »
Verse  3:


கூறணிந்தார் கொடியிடையைக் குளிர்சடைமே லிளமதியோ
டாறணிந்தா ராடரவம் பூண்டுகந்தா ரான்வெள்ளை
ஏறணிந்தார் கொடியதன்மே லென்பணிந்தார் வரைமார்பில்
நீறணிந்தார் கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


The Lord in Neṟikkāraikkaṭu in Kachi of great bustle, had Uma who has a waist like the creeper, as one half.  He wore on the cool matted locks, a crescent moon, with a river.
become eminent by adorning himself with dancing cobras.  He adorned his flag with the form of a bull.  He wore as ornaments on his chest which is like the mountain, bones and sacred ash.

Arunachala Siva.

4190
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 28, 2017, 08:12:47 AM »
Verse  2:


காரூரு மணிமிடற்றார் கரிகாட ருடைதலைகொண்
டூரூரன் பலிக்குழல்வா ருழைமானி னுரியதளர்
தேரூரு நெடுவீதிச் செழுங்கச்சி மாநகர்வாய்
நீரூரு மலர்ப்பொய்கை நெறிக்காரைக் காட்டாரே.

In the great and fertile city of Kachi in whose streets cars move slowly, Siva in Neṟikkāraikkātu which has natural tanks having flowers, in which water spreads.
has a beautiful neck which is like the sable cloud. He dwells in the scorched cremation ground holding a broken skull. He wanders from village to village, to receive alms,
dresses in a skin of a spotted deer, flayed from it.

Arunachala Siva.

4191
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: June 28, 2017, 08:07:21 AM »
Today is Manikkavachagar Swamigal's Guru Puja.  He attained liberation in Chidambaram, when the priests were asking for the meaning of Tiruvachakam.
He showed the feet of Nataraja and said:  The meaning of my poems is THIS.
He then merged with the feet of Nataraja.

Arunachala Siva.

4192
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 27, 2017, 09:51:18 AM »
Tiruk Kachi Nerik Karaikkatu:


Verse  1:


வாரணவு முலைமங்கை பங்கினரா யங்கையினில்
போரணவு மழுவொன்றங் கேந்திவெண் பொடியணிவர்
காரணவு மணிமாடங் கடைநவின்ற கலிக்கச்சி
நீரணவு மலர்ப்பொய்கை நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


In Kachi, which has sound that is produced at the end of the world and has beautiful storeys near which the clouds come close, Siva in Neṟikkāraikkāṭu which has natural tanks full of water in which there are flowers.  Having on one half a young lady on whose breasts the bodice adheres, holding in the palm a battle-axe fix for warfare will adorn himself with white sacred ash.


Arunachala Siva.

4193
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 27, 2017, 09:45:39 AM »
Verse  11:


தெண்டிரைசேர் வயலுடுத்த திருவேட்டக் குடியாரைத்
தண்டலைசூழ் கலிக்காழித் தமிழ்ஞான சம்பந்தன்
ஒண்டமிழ்நூ லிவைபத்து முணர்ந்தேத்த வல்லார்போய்
உண்டுடுப்பில் வானவரோ டுயர்வானத் திருப்பாரே.


On Siva, who is in Tiruvēṭṭakuṭi surrounded by fields where clear waves reach from the sea.  Those who are able to praise Siva with the beautiful Tamizh verses composed by Jnana Sambandhan, who has mastery of Tamizh and who is a native of Sirkazhi, of bustle, surrounded by gardens, having understood their meaning.
going after death will live in the eminent heaven along with the celestial beings eating their food and wearing their dress.

Padigam on Tiru Vettakuti completed.

Arunachala Siva.

4194
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 27, 2017, 09:41:57 AM »
Verse  10:

இகழ்ந்துரைக்குஞ் சமணர்களு மிடும்போர்வைச் சாக்கியரும்
புகழ்ந்துரையாப் பாவிகள்சொற் கொள்ளேன்மின் பொருளென்ன
நிகழ்ந்திலங்கு வெண்மணலி ணிறைத்துண்டப் பிறைக்கற்றை
திகழ்ந்திலங்கு செஞ்சடையார் திருவேட்டக் குடியாரே.


Do not take into your minds the words of Jains, Buddhists, who cover their bodies with an upper garment, and who talk despising words and who are sinners who do not praise Siva, as anything which is very important and having substance.  People of this world!  The god who has  red matted locks on whose head the crescent moon which is as white as the white sand which shines in the ghat heaped there, is in Tiruvēṭṭakkuṭi.

Arunachala Siva. .

4195
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 27, 2017, 09:35:45 AM »
Verse  9:

அருமறைநான் முகத்தானு மகலிடநீ ரேற்றானும்
இருவருமா யளப்பரிய வெரியுருவாய் நீண்டபிரான்
வருபுனலின் மணியுந்தி மறிதிரையார் சுடர்ப்பவளத்
திருவுருவில் வெண்ணீற்றார் திருவேட்டக் குடியாரே.


The master who grew tall as a column of fire which cannot be measured by the combined efforts of Brahma of four faces who had knowledge of the abstruse Vedas, and Vishnu, who received the world as gift when it was donated to him pouring water in his hand, and who smears white sacred ash on his body which is as red as bright coral which is brought by the rolling waves which push pearls along with the water, is in Tiruvēṭṭakkuṭi.

Arunachala Siva.
4196
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 27, 2017, 09:31:21 AM »
Verse  8:

துறையுலவு கடலோதஞ் சுரிசங்க மிடறிப்போய்
நறையுலவும் பொழிற்புன்னை நன்னீழற் கீழமரும்
இறைபயிலு மிராவணன்றன் றலைபத்து மிருபதுதோள்
திறலழிய வடர்த்தாருந் திருவேட்டக் குடியாரே.


Siva who pressed to destroy the strength of the twenty shoulders and ten heads of Ravanan, the King of Lanka, the waves that move about in the ghat having one striking against the spiraling conch.  He is in Tiruvēṭṭakkuṭi, where they stay under the cool shade of the garden of mast wood trees which spread fragrance.

Arunachala Siva.

4197
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 27, 2017, 09:28:13 AM »
Verse  7:


பானிலவும் பங்கயத்துப் பைங்கானல் வெண்குருகு
கானிலவு மலர்ப்பொய்கைக் கைதல்சூழ் கழிக்கானல்
மானின்விழி மலைமகளோ டொருபாகம் பிரிவரியார்
தேனிலவு மலர்ச்சோலைத் திருவேட்டக் குடியாரே.


Siva who finds it difficult to be separated from the daughter of the mountain whose looks are like the look of the deer, from one half, is in Tiruvēṭṭakkuṭi, which has gardens in which there is honey, by the side of the seashore gardens surrounded by fragrant screw-pine trees and natural tanks in which fragrant flowers grow and where the cranes with greenish legs rest on the white lotus flower as white as milk.

Arunachala Siva.4198
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 27, 2017, 09:24:57 AM »
Verse  6:

நாவாய பிறைச்சென்னி நலந்திகழு மிலங்கிப்பி
கோவாத நித்திலங்கள் கொணர்ந்தெறியுங் குளிர்கானல்
ஏவாரும் வெஞ்சிலையா லெயின்மூன்று மெரிசெய்த
தேவாதி தேவனார் திருவேட்டக் குடியாரே.


Situated in the cool sea-shore garden where the waves ashore beautiful and bright oysters and pearls which are not strung into a neck-lace the one who is the origin of other celestial beings, who burnt all the three forts with the cruel bow in which an arrow was fixed, and has on his head a crescent moon which appears likes a boat floating on the water of the Ganga.

Arunachala Siva.


4199
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 27, 2017, 09:20:49 AM »
Verse  5:


பங்கமார் கடலலறப் பருவரையோ டரவுழலச்
செங்ண்மால் கடையவெழு நஞ்சருந்துஞ் சிவமூர்த்தி
அங்கநான் மறைநால்வர்க் கறம்பொருளின் பயனளித்த
திங்கள்சேர் சடையாருந் திருவேட்டக் குடியாரே.

Siva having an auspicious form who consumed the poison that rose in the ocean, when Vishnu, of red eyes churned the ocean full of mire to roar, the big mountain the churning staff and the serpent rope that is wound round the staff to revolve together.
the god on whose matted locks, there is crescent moon, who expounded the meaning of right conduct and wealth to the four sages who had learnt the four Vedas with the six Aṅkams is in Tiruvēṭṭakkuṭi.

Arunachala Siva.


4200
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 27, 2017, 09:17:34 AM »
Verse  4:


கலவஞ்சேர் கழிக்கானல் கதிர்முத்தங் கலந்தெங்கும்
அலவஞ்சே ரணைவாரிக் கொணர்ந்தெறியு மகன்றுறைவாய்
நிலவஞ்சேர் நுண்ணிடைய நேரிழையா ளவளோடும்
திலகஞ்சேர் நெற்றியினார் திருவேட்டக் குடியாரே.


In the broad ghat where the waves wash on the shore the heaps of crabs taking them in a sweep, and everywhere the pearls of rays are spread, in the seashore garden by the side of the backwater where boats are stationed Siva, who has on his forehead a small circular mark, and is in Tiruvēṭṭakkuṭi, along with a lady wearing ornaments suited to her beauty and who has a bright and minute waist.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 [280] 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... 3128