Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 [278] 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... 2947
4156
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 03:27:31 PM »
Verse  41:


முரசங்கொள் கடற்றானை
    மூவேந்தர் தங்களின்முன்
பிரசங்கொள் நறுந்தொடையல்
    புகழ்ச்சோழர் பெருமையினைப்
பரசுங்குற் றேவலினால்
    அவர்பாதம் பணிந்தேத்தி
நரசிங்க முனையர்திறம்
    நாமறிந்த படியுரைப்பாம்.   


He was the greatest of the three crowned kings endowed
With resounding drums and sea-like, vast armies;
By our propagation of the glory of Pukazhcchozhar--
The service that we render unto him, the wearer
Of a melliferous garland--, and by our adoration
And hailing of his feet, we are now blessed to narrate
The greatness of Narasingka Munaiyar as is known to us.


Pugazh Chozha Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

4157
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 03:25:19 PM »
Verse  40:


புக்கபொழு தலர்மாரி
    புவிநிறையப் பொழிந்திழிய
மிக்கபெரு மங்கலதூ
    ரியம்விசும்பில் முழக்கெடுப்பச்
செக்கர்நெடுஞ் சடைமுடியார்
    சிலம்பலம்பு சேவடியின்
அக்கருணைத் திருநிழற்கீழ்
    ஆராமை யமர்ந்திருந்தார்.

When he entered the fire, celestial flowers showered
On the whole earth; great and auspicious instruments
Resounded from the heavens;  thus, even thus,
He reached the umbrage of the great and merciful
And ankleted feet of the Lord of the ruddy
Matted hair, there to abide in aeviternal bliss.

Arunachala Siva.


4158
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 03:22:39 PM »
Verse  39:

கண்டசடைச் சிரத்தினையோர்
    கனகமணிக் கலத்தேந்திக்
கொண்டுதிரு முடிதாங்கிக்
    குலவும்எரி வலங்கொள்வார்
அண்டர்பிரான் திருநாமத்
    தஞ்செழுத்து மெடுத்தோதி
மண்டுதழற் பிழம்பினிடை
    மகிழ்ந்தருளி யுள்புக்கார்.

He placed that head of matted hair in a vessel
Of gold set with gems and set it on his head;
He circumambulated the blazing fire, chanted
The Panchaakshara, the hallowed name of the Lord of Devas;
In joy he entered the flames that spiraled up.

Arunachala Siva.4159
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 03:20:05 PM »
Verse  38:


அம்மாற்றங் கேட்டழியும்
    அமைச்சரையும் இடரகற்றிக்
கைம்மாற்றுஞ் செயல்தாமே
    கடனாற்றுங் கருத்துடையார்
செம்மார்க்கந் தலைநின்று
    செந்தீமுன் வளர்ப்பித்துப்
பொய்ம்மாற்றுந் திருநீற்றுப்
    புனைகோலத் தினிற்பொலிந்தார்.


He consoled the ministers who stood bewildered,
Hearing his words; the king who himself devised
His expiation, standing firm in the redemptive way,
Had the ruddy fire reared before him; then he decked
Himself with the holy ash that would quell the false way;
He stood wondrously resplendent.   

Arunachala Siva.

4160
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 03:17:22 PM »
Verse  37:


என்றருளிச் செய்தருளி
    இதற்கிசையும் படிதுணிவார்
நின்றநெறி யமைச்சர்க்கு
    நீள்நிலங்காத் தரசளித்து
மன்றில்நடம் புரிவார்தம்
    வழித்தொண்டின் வழிநிற்ப
வென்றிமுடி என்குமரன்
    தனைப்புனைவீர் எனவிதித்தார்.He resolved to expiate
(his sin), and accordingly addressed
His ministers who ever stood by his word and the Holy Writ;
To reign in this vast earth and foster it, and to stand
Firmly established in the traditional servitorship
Of the Lord-Dancer of the Ambalam, you will invest
My son with the victorious crown." Thus he bade them.

Arunachala Siva.

4161
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 03:14:26 PM »
Verse 36:தார்தாங்கிக் கடன்முடித்த
    சடைதாங்குந் திருமுடியார்
நீர்தாங்குஞ் சடைப்பெருமான்
    நெறிதாங்கண் டவரானார்
சீர்தாங்கும் இவர்வேணிச்
    சிரந்தாங்கி வரக்கண்டும்
பார் தாங்க இருந்தேனோ
    பழிதாங்கு வேன்என்றார்.

"This person with matted hair wearing the garland
That became the war, did his duly to his king; he was
Poised in the divine way of the Lord of matted hair
Which sports the Ganga; even after beholding his severed
Head of matted hair mantled in glory, brought
To me, do I live to bear the burden of the earth?
Am I not the bearer of blame?" Thus he spake.

Arunachala Siva.


4162
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 03:11:30 PM »
Verse 35:


முரசுடைத்திண் படைகொடுபோய்
    முதலமைச்சர் முனைமுருக்கி
உரைசிறக்கும் புகழ்வென்றி
    ஒன்றொழிய வொன்றாமல்
திரைசரித்த கடலுலகில்
    திருநீற்றி நெறிபுரந்தியான்
அரசளித்த படிசால
    அழகிதென அழிந்தயர்வார்.


Then he burst out thus: "My eminent ministers
Led strong armies to the beat of martial drums,
Destroyed the foes and annexed glorious victory
Celebrated by others; but behold my beauteous reign
Of fostering the way of the Holy Ash in this world
Girt with billowy main!" He wilted, he languished sore.

Arunachala Siva.

4163
51.  The knot of heart is the accumulated Karma of horrendous sins such as killing
a Brahmin etc.,  Only remembrance alone but naught else, is the cause of bondage and release here.

52.  This chapter of 'I am Brahman' destroys all sorrows; causes the subsidence of all worlds, confers instantaneous liberation, always.  Just by listening to this one becomes Brahman oneself.

53.  By devotion and steady meditation on the feet of Siva, worshipped by the lotus
eyed Hari, the mind overcomes its own intrinsic nature of endless vacillation in a myriad ways and becomes emancipated.  Such a one of great virtues and abiding devotion, renouncing all the trivial thought, achieves exalted peace and experiences
the love of Siva, the ocean of compassion. 

Thus concludes chapter twenty four, a dialogue between Ribhu and Nidagha, entitled
'The topic of establishing 'I am Brahman', in the sixth amsa called Sankara in Sri
Siva Rahasyam.

concluded.

Arunachala Siva.   
     

4164
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:46:34 AM »
Verse  11:


தலமல்கிய புனற்காழியுட் டமிழ்ஞானசம் பந்தன்
நிலமல்கிய புகழான்மிகு நெய்த்தானனை நிகரில்
பலமல்கிய பாடல்லிவை பத்தும்மிக வல்லார்
சிலமல்கிய செல்வன்னடி சேர்வர்சிவ கதியே.


On Siva, in Neyttāṉam which is eminent by the fame which has spread throughout the world, Jnana Sambandhaṉ, having knowledge of Tamizh in Sirkazhi, having abundant water, and famous among the shrines. Those who are very capable of reciting all these ten verses, which have matchless and increasing benefit, will reach the twin feet of Siva of increasing wealth as an auspicious refuge.

Padigam on Tiru Nei Thanam concluded.

Arunachala Siva.
4165
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:43:40 AM »
Verse  10:


மத்தம்மலி சித்தத்திறை மதியில்லவர் சமணர்
புத்தரவர் சொன்னம்மொழி பொருளாநினை யேன்மின்
நித்தம்பயில் நிமலன்னுறை நெய்த்தானம தேத்தும்
சித்தம் முடை யடியாருடல் செறுநோயடை யாவே.

Do not think the words spoken by Jains and Bhuttar (Buddhists) who do not have any idea of god in their minds of excessive bewilderment, as having any sense.
Diseases which torment will not get near the bodies of devotees who have the mind to praise Neyttāṉam where the spotless one who always dances, dwells.

Arunachala Siva.


4166
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:39:43 AM »
Verse 9:


கோலம்முடி நெடுமாலொடு கொய்தாமரை யானும்
சீலம்மறி வரிதாயொளி திகழ்வாயநெய்த் தானம்
காலம்பெற மலர்நீரவை தூவித்தொழு தேத்தும்
ஞாலம்புக ழடியாருடல் உறுநோய்நலி யாவே.


The tall Vishnu who wears a beautiful crown and Brahma who is seated in a lotus flower which is plucked. Diseases which not reach the bodies of devotees who are praised by the people of this world and, who, early in their lives, scatter flowers and sprinkle water, who worship with joined hands praise Neyttāṉam where the light of easy accessibility was difficult to be known by those two persons, will not inflict pain.

Arunachala Siva.

4167
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:32:25 AM »
Verse  8:


அறையார்கட லிலங்கைக்கிறை யணிசேர்கயி லாயம்
இறையாரமு னெடுத்தானிரு பதுதோளிற வூன்றி
நிறையார்புனல் நெய்த்தானன்நல் நிகழ்சேவடி பரவக்
கறையார்கதிர் வாளீந்தவர் கழலேத்துதல் கதியே.


The King of Lanka,  surrounded by the roaring sea, pressing down to crush the twenty shoulders of Ravaṇaṉ who lifted the beautiful Kailash with his hands, when he raised the good and red feet of the god in Neyttāṉam which has abundant water, praising the feet of the God who gave a sword having the name of moon is the way to deliverance from future births. (That sword is called Chandirakasam.)

Arunachala Siva.
4168
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:29:06 AM »
Verse 7:


நிழலார்வயல் கமழ்சோலைகள் நிறைகின்றநெய்த் தானத்
தழலானவ னனலங்கையில் ஏந்தியழ காய
கழலானடி நாளுங்கழ லாதேவிட லின்றித்
தொழலாரவர் நாளுந்துய ரின்றித்தொழு வாரே.


Siva, who has the form of fire in Neyttāṉam which is full of fragrant gardens and cool fields, and who holds in the palm fire.  Those who worship unintermittently without running away from the feet of the god who wears beautiful anklets, will worship him always without suffering.

Arunachala Siva.


4169
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:25:26 AM »
Verse  6:

விடையார் கொடி யுடையவ்வணல் வீந்தார்வெளை யெலும்பும்
உடையார்நறு மாலைசடை யுடையாரவர் மேய
புடையேபுனல் பாயும்வயல் பொழில்சூழ்ந்தநெய்த் தானம்
அடையாதவ ரென்றும்அம ருலகம்அடை யாரே.


The god who has a flag on which the form of a bull is drawn, who has the white skeletons of those who died. Those who have not reached Neyttāṉam surrounded by gardens and fields into which water flows everywhere and which is desired by the god who has on his matted locks, fragment garlands, will not reach the heaven of the celestial beings.

Arunachala Siva.

4170
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:21:52 AM »
Verse  5:

நுகராரமொ டேலம்மணி செம்பொன்னுரை யுந்திப்
பகராவரு புனல்காவிரி பரவிப்பணிந் தேத்தும்
நிகரான்மண லிடுதண்கரை நிகழ்வாயநெய்த் தான
நகரானடி யேத்தந்நமை நடலையடை யாவே.

Pushing foam, pure gold, precious stones, cardamon and sandal-wood which is one of the things for enjoyment, Siva with splendor who is praised and bowed by the Kaviri of floods which is supplies to fields. The sufferings will not reach us if we praise the feet of Siva in the city of Neyttāṉam which is on the cool bank where sand is deposited.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 [278] 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... 2947