Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 [276] 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... 2903
4126
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 09, 2016, 09:15:32 AM »
Verse  14:


தூயதிரு வமுதுகனி
    கன்னல்அறு சுவைக்கறிநெய்
பாயதயிர் பால்இனிய
    பண்ணியம்முண் ணீரமுதம்
மேயபடி யாலமுது
    செய்விக்க இசைந்தடியார்
மாயிருஞா லம்போற்ற
    வருமிவர்பால் மனமகிழ்ந்தார்.Pure and nectarean rice, varieties of fruits,
Sweets, curries of six flavors, curdled curds
Milk toothsome pastries and ambrosial water;
His feast was compact of these and willing devotees
Called on him, partook of his feast and felt
Delighted thanks to him whom the wide world extolled.

Arunachala Siva.

4127
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 09, 2016, 09:12:45 AM »
Verse  13:


நறையிதழித் திருமுடியார்
    அடியாரை நாள்தோறும்
முறைமையினில் திருவமுது
    முன்னூட்டிப் பின்னுண்ணும்
நிறையுடைய பெருவிருப்பால்
    நியதியா கக்கொள்ளும்
துறைவழுவா வகையொழுகுந்
    தூயதொழில் தலைநின்றார்.


He would duly and daily feast the devotees
Of the Lord that wears melliferous Konrai flowers
In His crown, and then only have his food;
In great love he was poised un-swervingly in this
Holy office, and flourished in great splendor.


Arunachala Siva.

4128
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 09, 2016, 09:10:21 AM »
Verse 12:


வேதகா ரணர்அடியார்
    வேண்டியமெய்ப் பணிசெய்யத்
தீதில்குடிப் பிறந்ததிரு
    வெண்காட்டு நங்கையெனும்
காதன்மனைக் கிழத்தியார்
    கருத்தொன்ற வரும்பெருமை
நீதிமனை யறம்புரியும்
    நீர்மையினில் நிலைநிற்பார்.He rendered true service to the devotees of the Lord-Author
Of the Vedas; with his help-meet Tiruvenkaattunangkai
Who hailed from a flawless family, he was established
In the harmonious life of a glorious,
Righteous and pious householder.

Arunachala Siva.   

4129
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 09, 2016, 09:08:05 AM »
Verse 11:

மன்னவனை விடைகொண்டு
    தம்பதியில் வந்தடைந்து
பன்னுபுகழ்ப் பரஞ்சோதி
    யார்தாமும் பனிமதிவாழ்
சென்னியரைக் கணபதீச்
    சரத்திறைஞ்சித் திருத்தொண்டு
முன்னை நிலைமை யில்வழுவா
    முறையன்பிற் செய்கின்றார்.


He took leave of his king and came to his town;
Paranjyotiyaar of celebrated renown adored
The Lord that wears the cool crescent in His crest
At Ganapatheeccharam and performed his sacred
Service as before, duly and without deviation.

Arunachala Siva.


4130
The following chapters deal with the early life of Bhagavan in Tiruvannamalai,
long before Kunju Swami's arrival.

Neighbor's Animosity:

During Bhagavan's initial days of moving into Virupaksha Cave, pilgrims to
Tiruvannamalai who used to customarily visit those sadhus already living on the
Hill, now began coming to Bhagavan instead.  So these sadhus began harassing
the new comer lest their popularity might be eroded.  To rid of them of their anxiety,
Bhagavan decided to move out of the Hill and take to the woods nearby.

Pranava Deham:

At times, Bhagavan used to experience a dissolution of His physical body.
Unexpectedly like a flash of lightning, His physical frame would disintegrate into
tiny atom-like particles and disappear, leaving only a smoke like, nebulous haze.
Then, like tiny particles of dew, they would reappear and again coalesce.  In this
way the physical body would re-concretize.  It seems that this used to occur
during the periods of prolonged sitting without movement or when His physical
frame was emaciated due to lack of food.  This phenomenon is known as 'Pranava
Deham', where the body disintegrates into disparate, minute particles and disappears,
becoming one with the elements in a body-less state.

Deciding to undertake a fast and dissolve as Pranava body, one morning Bhagavan
started walking towards Pachai Amman temple to reach the woods. 
At that time, Vasudeva Sastri, then a small boy attending to Veda Pata Sala ,
ran into Bhagavan. 'Why are you out here all alone?  Let us go back to Virupaksha',
he said. Bhagavan replied that He wanted to spend a couple of days in the woods
and asked him to return.  The little boy began weeping, afraid to leave Bhagavan
all alone.  Bhagavan consoled him saying He would be back soon, sent him on his way
and proceeded.

contd.,

Arunachala Siva.                   

4131
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 08, 2016, 10:14:51 AM »
Verse 10:கூற்றைவென் றாங்கைவர் கோக்களை யும்வென்
    றிருந்தழகால்
வீற்றிருந் தான்பெருந் தேவியுந் தானும்ஓர்
    மீனவன்பால்
ஏற்றுவந் தாருயிர் உண்ட திறல்ஒற்றைச்
    சேவகனே
தேற்றமி லாதவர் சேவடி சிக்கெனச்
    சேர்மின்களே.

Having conquered Death and the five of Kings - the senses -,
He with His great Consort sat wondrously in splendor.
He is the valiant and peerless Hero - who,
for the sake of the Paandya whose flag sports the signum of fish,
did away with the lives of his foes.
O ye of wavering mind !
Fare forth and hold fast His salvific feet.

concluded.

Arunachala Siva.

4132
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 08, 2016, 10:11:56 AM »
Verse  9:


விரவிய தீவினை மேலைப் பிறப்புமுந்
    நீர்கடக்கப்
பரவிய அன்பரை என்புருக் கும்பரம்
    பாண்டியனார்
புரவியின் மேல்வரப் புந்திகொ ளப்பட்ட
    பூங்கொடியார்
மரவியன் மேல்கொண்டு தம்மையுந் தாம்அறி
    யார்மறந்தே.


When devotees hail Him to help them cross the sea - formed of triple waters -,
of cruel Karma which causes future birth,
the Supernal Paandya melts their bones.
As He came riding on a charger,
Damsels like unto flowery lianas,
forfeited of their buddhi stood like trees,
their senses rapt,
And wholly oblivious of themselves.

Arunachala Siva.


4133
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 08, 2016, 10:09:12 AM »
Verse  8:


அழிவின்றி நின்றதொர் ஆனந்த வெள்ளத்
    திடையழுத்திக்
கழிவில் கருணையைக் காட்டிக் கடிய
    வினையகற்றிப்
பழமலம் பற்றறுத் தாண்டவன் பாண்டிப்
    பெரும்பதமே
முழுதுல குந்தரு வான்கொடை யேசென்று
    முந்துமினே.

He immersed me in the flood of bliss that endures endless,
linked me with inseparable mercy,
Removed my cruel Karma,
snapped my hoary Aanava mala,
and thus redeemed me and ruled me.
He will confer not only the great lordship over the Paandya Realm but the whole world.
Hasten to gain His gift.


Arunachala Siva.


4134
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 08, 2016, 10:05:51 AM »
Verse  7:


மாயவ னப்பரி மேல்கொண்டு மற்றவர்
    கைக்கொளலும்
போயறும் இப்பிறப் பென்னும் பகைகள்
    புகுந்தவருக்
காய அரும்பெருஞ் சீருடைத் தன்னரு
    ளேஅருளுஞ்
சேய நெடுங்கொடைத் தென்னவன் சேவடி
    சேர்மின்களே.


As He rode on the stallion of gramarye,
others were enchanted by Him.
Unto them that seek Him,
The foes of repetitive births will perish;
to them He gives His own glorious grace - rare,
great and ever-during.
Lo,
reach the salvific feet of the Southerner,
The One of ever-abounding munificence.

Arunachala Siva.

4135
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 08, 2016, 10:01:42 AM »
Verse  6:


ஈண்டிய மாயா இருள்கெட எப்பொரு
    ளும்விளங்கத்
தூண்டிய சோதியை மீனவ னுஞ்சொல்ல
    வல்லன்அல்லன்
வேண்டிய போதே விலக்கிலை வாய்தல்
    விரும்புமின்தாள்
பாண்டிய னார்அருள் செய்கின்ற முத்திப்
    பரிசிதுவே. 


For the death of the deathless darkness dense and for the splendorous revelation of all things,
He induces the light of understanding.
Lo,
even the Paandya whose flag sports the sign of fish is not valiant enough to speak of this.
Lo,
there is no bar to reach Him if the will is strong.
Foster love for His feet.
Thus indeed,
Siva Paandya,
grants the gift of deliverance.

Arunachala Siva.4136
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 08, 2016, 09:58:08 AM »
Verse  5:


காலமுண் டாகவே காதல்செய் துய்ம்மின்
    கருதரிய
ஞாலமுண் டானொடு நான்முகன் வானவர்
    நண்ணரிய
ஆலமுண் டான்எங்கள் பாண்டிப் பிரான்தன்
    அடியவர்க்கு
மூலபண் டாரம் வழங்குகின் றான்வந்து
    முந்துமினே.As the time for salvation abounds,
love Him and stand redeemed.
He is our God of the Paandya realm,
The One who ate the Halaahalaa,
who is inaccessible to the Devas,
the Four-Faced and the inconceivably glorious one that devoured the earth.
He,
the source original of wealth,
gives munificently to His servitors.
Lo,
fore-gather in all celerity.

Arunachala Siva.

4137
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 08, 2016, 09:55:06 AM »
Verse  4:


செறியும் பிறவிக்கு நல்லவர் செல்லன்மின்
    தென்னன்நன்னாட்
டிறைவன் கிளர்கின்ற காலம்இக் காலம்எக்
    காலத்துள்ளும்
அறிவொண் கதிர்வாள் உறைகழித் தானந்த
    மாக்கடவி
எறியும் பிறப்பை எதிர்ந்தார் புரள
    இருநிலத்தே. This is the time when the God of the goodly realm of the Paandya manifests and grants grace.
Now is the time of all times.
Unsheathing His radiant sword of bliss He rides the steed of bliss and so slashes away the embodiment of those that come fronting Him,
that they roll on earth.
Lo,
ye that are dearly attached to binding births,
do not go thither.


Arunachala Siva.

4138
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 08, 2016, 09:51:05 AM »
Verse  3:


நீரின்ப வெள்ளத்துள் நீந்திக் குளிக்கின்ற
    நெஞ்சங்கொண்டீர்
பாரின்ப வெள்ளங் கொளப்பரி மேற்கொண்ட
    பாண்டியனார்
ஓரின்ப வெள்ளத் துருக்கொண்டு தொண்டரை
    உள்ளங்கொண்டார்
பேரின்ப வெள்ளத்துட் பெய்கழ லேசென்று
    பேணுமினே. 


To immerse the whole world in the flood of bliss,
Paandya ? the God -,
rode on a charger.
Assuming this form of a peerless flood of bliss,
He made a conquest of His servitors' hearts.
O ye whose hearts are after the bathing and swimming in the mere water of worldly joy,
fare forth to that Blissful Flood and adore His ankleted feet.

Arunachala Siva.

4139
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 08, 2016, 09:47:13 AM »
Verse  2:


சதுரை மறந்தறி மால்கொள்வர் சார்ந்தவர்
    சாற்றிச்சொன்னோம்
கதிரை மறைத்தன்ன சோதி கழுக்கடை
    கைப்பிடித்துக்
குதிரையின் மேல்வந்து கூடிடு மேற்குடி
    கேடுகண்டீர்
மதுரையர் மன்னன் மறுபிறப் போட
    மறித்திடுமே. When God whose extraordinary effulgence subsumes Sunlight,
holding a trident in His hand,
chooses to come riding a charger,
they that fared forth to behold Him,
will become oblivious of their glory,
Get involved in a frenzy of Gnosis and be rid of their transmigration.
For,
He did away with the rebirth of the Paandya - the ruler of the dwellers of Madurai.
Lo,
we have drummed this news to You

Arunachala Siva.

4140
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 08, 2016, 09:42:52 AM »
Tirup Pandip Pathigam:

The result of Siva-ananda:

Verse  1:

பருவரை மங்கைதன் பங்கரைப் பாண்டியற்
    காரமுதாம்
ஒருவரை ஒன்று மிலாதவ ரைக்கழற்
    போதிறைஞ்சித்
தெரிவர நின்றுருக் கிப்பரி மேற்கொண்ட
    சேவகனார்
ஒருவரை யன்றி உருவறி யாதென்றன்
    உள்ளமதே. 


He is concorporate with the Daughter of the mighty Mountain;
He is the rare Nectar unto the Paandya;
He is the peerless One that has attributes none;
He is the Hero who came riding a charger.
He makes manifest His flower-feet girt with anklets and causes me to melt.
Lo,
my heart Knows no form other than His own.

Arunachala Siva.

 

Pages: 1 ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 [276] 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... 2903