Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 [275] 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... 3022
4111
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2017, 08:29:41 AM »
Vellanai Charukkam:


மூல மான திருத்தொண்டத்
    தொகைக்கு முதல்வ ராய்இந்த
ஞாலம் உய்ய எழுந்தருளும்
    நம்பி தம்பி ரான்தோழர்
காலை மலர்ச்செங் கமலக்கண்
    கழறிற் றறிவா ருடன்கூட
ஆல முணடார் திருக்கயிலை
    அணைந்தது அறிந்த படியுரைப்பாம்.

Nampi Aaroorar, the author of the Tiru-th-Tonda-th-Tokai
Which is the original source (of our work),
Made his avatar for the deliverance of the world;
We now proceed to indite, as is known to us,
His ascension to the divine Kailash of the Lord-Quaffer
Of poison with Kazharitru Arivaar the eyes of whom
Were like unto red lotuses that burgeon in the morn.


Arunachala Siva.   

   

4112
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2017, 08:26:06 AM »
Isai Jnaniyar Puranam:


ஒழியாப் பெருமைச் சடையனார்
    உரிமைச் செல்வத் திருமனையார்
அழியாப் புரங்கள் எய்தழித்தார்
    ஆண்ட நம்பி தனைப்பயந்தார்
இழியாக் குலத்தின் இசைஞானிப்
    பிராட்டி யாரை என்சிறுபுன்
மொழியால் புகழ முடியுமோ
    முடியா தெவர்க்கும் முடியாதால்.


The was the divinely opulent wife of Sataiyanaar
Of endless glory; it was she who gave birth
To Nampi Aaroorar ruled by the Lord who, of yore, smote
The otherwise impregnable triple, hostile citadels;
Can I ever with my feeble words extol citadels;
Of Isai Gnaani Piraattiyaar of flawless family?
No, I cannot; neither can any one.

Isai Jnaniyar Puranam completed.

Arunachala Siva.

4113
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2017, 08:22:36 AM »
Sadaiya Nayanar Puranam:


தம்பி ரானைத் தோழமைகொண்
      டருளித் தமது தடம்புயஞ்சேர்
கொம்ப னார்பால் ஒருதூது
    செல்ல யேவிக் கொண்டருளும்
எம்பி ரானைச் சேரமான்
    பெருமாள் இணையில் துணைவராம்
நம்பி யாரூ ரரைப்பயந்தார்
    ஞாலம் எல்லாம் குடிவாழ.


He was a friend of the Lord and he bade Him
Ply as his messenger to her-- verily a flowery liana--,
That would embrace his broad shoulders;
He, Nampi Aarooran, the peerless friend
Of Cheramaan Perumaan, was engendered
By Sataiyan that the world might thrive.

Sadaiya Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

4114
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2017, 08:18:52 AM »
Verse  12:


வரும்பான் மையினில் பெரும்பாணர்
    மலர்த்தாள் வணங்கி வயற்சாலிக்
கரும்பார் கழனித் திருநாவ
    லூரில் சைவக் கலைமறையோர்
அரும்பா நின்ற வணிநிலவும்
    பணியும் அணிந்தா ரருள்பெற்ற
சுரும்பார் தொங்கல் சடையனார்
    பெருமை சொல்ல லுறுகின்றாம்.


Adoring the flower-feet of the great Paanar, born in the clan
Of Paanars and blessed to attain deliverance,
We proceed to narrate the glory of Sataiyanaar--
The wearer of a garland buzzed by chafers,
The recipient of grace from Siva who wears
The burgeconing crescent moon and the serpent on His crest,
The Siva Brahmin well-versed in the scriptures
Who hailed from Tirunaavaloor abounding in fields
Rich in sugarcanes and paddy crops.   


The Puranam of Tiru Neelakanta Yazhpanar completed.

Arunachala Siva.

4115
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2017, 08:15:58 AM »
Verse  11:


ஞானம் உண்டார் கேட்டருளி
    நல்ல இசையாழ்ப் பெரும்பாணர்க்
கான படியால் சிறப்பருளி
    அமரு நாளில் அவர்பாடும்
மேன்மைப் பதிகத் திசையாழில்
    இடப்பெற் றுடனே மேவியபின்
பானற் களத்தார் பெருமணத்தில்
    உடனே பரமர் தாளடைந்தார்.

When the Partaker of Gnosis heard of his arrival
He duly honoured the great Paanar of wondrous music;
Abiding with him, Paanar played on his Yaazh
The lofty decades of the godly child; ever in his company
He reached the feet of the blue- throated Lord
At Tirunallor-p-Peru Manam along with him.

Arunachala Siva.

4116
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2017, 08:11:31 AM »
Verse  10:


ஆழி சூழுந் திருத்தோணி
    யமர்ந்த அம்மான் அருளாலே
யாழின் மொழியாள் உமைஞானம்
    ஊட்ட உண்ட எம்பெருமான்
காழி நாடன் கவுணியர்கோன்
    கமல பாதம் வணங்குதற்கு
வாழி மறையோர் புகலியினில்
    வந்தார் சந்த இசைப்பாணர்.


Having adored the Lord at His many shrines
He moved on to adore the lotus-feet of our lord--
The Prince of Kauniyas of Kaazhi city, who by the grace
Of the Lord enshrined in the Ark afloat
On the encircling ocean, was fed with Gnosis by Uma
Whose words are tuneful as that of the Yaazh--;
Thus Paanar, the player of the melodious Yaazh.
Arrived at Pukali, the city of beatific Brahmins.

Arunachala Siva.
4117
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 11, 2017, 01:27:54 PM »
Verse  11:


கலமார் கடல்போல் வளமார் தருநற்
புலமார் தருவே ணுபுரத் திறையை
நலமார் தருஞா னசம்பந் தன்சொன்ன
குலமார் தமிழ்கூ றுவர் கூர் மையரே.

By Jnana Sambandhan who is full of good qualities, composed on the Lord of Vēṇupuram where there are good paddy-fields which are full of produces like the sea on which ships sail from place to place. Those who recite the eminent Tamizh verses, will receive grace in a very large measure.

Padigam on Tiru Venupuram completed.

Arunachala Siva.


4118
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 11, 2017, 01:23:45 PM »
Verse 10:

போகம் அறியார் துவர்போர்த் துழல்வார்
ஆகம் அறியா அடியார் இறையூர்
மூகம் அறிவார் கலைமுத் தமிழ்நூல்
மீகம் அறிவார் வேணு புரமே.


Vēṇupuram where there are scholars who know the abode of Siva which is above that of the Devas, by their knowledge of arts and works on the three divisions of Tamizh and who know the value of silence [Speechlessness is the zenith of god-realization]. Jains who do not know worldly pleasures and Buddhists who wander about covering their bodies with yellow robes do not know him.  It is the place of the Lord where devotees live who do not even look at those who indulge in abusing Siva.

Arunachala Siva.

4119
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 11, 2017, 01:20:08 PM »
Verse  9:


கண்ணன் கடிமா மலரிற் றிகழும்
அண்ணல் லிருவர் அறியா இறையூர்
வண்ணச் சுதைமா ளிகைமேற் கொடிகள்
விண்ணில் திகழும் வேணு புரமே.

Vēṇupuram where flags hoisted on mansions of different colors of plaster, glitter in the air. It is the place of the Lord who could not be known by both Kaṇṇaṉ (Vishnu) and the god who is eminent in the big and fragrant (lotus) flower, (Brahma).
[As Kaṇṇaṉ is the incarnation of Vishnu, he is spoken of as Kaṇṇaṉ.]

Arunachala Siva.


4120
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 11, 2017, 01:15:29 PM »
Verse  8:


 
ஏவும் படைவேந் தனிரா வணனை
ஆவென் றலற அடர்த்தா னிடமாந்
தாவும் மறிமா னொடுதண் மதியம்
மேவும் பொழில்சூழ் வேணு புரமே.


Vēṇupuram surrounded by gardens in which the cool moon and the jumping young ones of deer are found. [The moon is above the garden and young ones of deer are inside it. ] is the place of the Lord who pressed down the king, Rāvaṇaṉ, who had an army under his command, to cry aloud `ā.

Arunachala Siva.

4121
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 11, 2017, 01:09:39 PM »
Verse 7:

Not available.

Arunachala Siva.

4122
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 11, 2017, 01:06:59 PM »
Verse 6:


ஒளிரும் பிறையும் முறுகூ விளவின்
றளிருஞ் சடைமே லுடையா னிடமாம்
நளிரும் புனலின் நலசெங் கயல்கள்
மிளிரும் வயல்சூழ் வேணு புரமே.

Vēṇupuram surrounded by fields where the red and beautiful carp fish roll upside down in the cool water. It is the place of the Lord who has on his matted locks of hair shining crescent moon and abundant leaves of Bhilvam.

Arunachala Siva.

4123
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 11, 2017, 01:04:33 PM »
Verse  5:


அரையார் கலைசே ரனமென் னடையை
உரையா வுகந்தா னுறையும் மிடமாம
நிரையார் கமுகின் னிகழ்பா ளையுடை
விரையார் பொழில்சூழ் வேணு புரமே.

Vēṇupuram which is surrounded by fragrant gardens with shining spathes of areca-palms situated in rows.He is the place of the Lord who praised and rejoiced in having a lady with the gentle gait of a swan and wearing on the waist a girdle (Mēkalai), resides.

Arunachala Siva.

4124
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 11, 2017, 01:02:29 PM »
Verse  4:

காசக் கடலில் விடமுண் டகண்டத்
தீசர்க் கிடமா வதுவின் னறவ
வாசக் கமலத் தனம்வன் றிரைகள்
வீசத் துயிலும் வேணு புரமே.


Vēṇupuram where the swans sitting on the fragrant lotus of sweet honey, sleep when the strong waves gently blow like fan. He is the place of the Lord of the universe who has a neck where he kept the poison that he drank and which rose in that ocean of milk which has pearls and other precious stones.

Arunachala Siva.

4125
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 11, 2017, 01:00:08 PM »
Verse 3:


ஆகம் மழகா யவள்தான் வெருவ
நாகம் முரிபோர்த் தவன்நண் ணுமிடம்
போகந் தருசீர் வயல்சூழ் பொழில்கண்
மேகந் தவழும் வேணு புரமே.

Vēṇupuram where there are gardens on which clouds traverse and which is surrounded by fertile [fields] which give abundant yield in every season is the place where the Lord, who covered himself with the skin of an elephant to frighten the lady with a beautiful form, resides.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 [275] 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... 3022