Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 [275] 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... 3128
4111
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 07, 2017, 02:34:19 PM »
Verse 2:


அண்டமுறு மேருவரை யங்கிகணை நாணரவ தாகவெழிலார்
விண்டவர்த முப்புரமெ ரித்தவிகிர் தன்னவன் விரும்புமிடமாம்
புண்டரிக மாமலர்கள் புக்குவிளை யாடுவயல் சூழ்தடமெலாம்
வண்டினிசை பாடவழகார்குயின்மி ழற்றுபொழில் வைகாவிலே.


Having the Mēru mountain which touches the sky as a bow, the god of fire as an arrow, and a serpent as the bow-string the place which is desired by Siva, who is different from the world, and burnt the cities of the enemies. Entering into the big lotus flowers fields in which they play and in all the big tanks surrounding the place.
the bees to hum like the attuned pitch for music.  It is Vaikāvil where in the gardens the cuckoos of exquisite beauty sings in a low tone.

Arunachala Siva.


4112
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 06, 2017, 02:24:18 PM »
Tiru Vaikavur:

Verse 1:

கோழைமிட றாககவி கோளுமில வாகவிசை கூடும்வகையால்
ஏழையடி யாரவர்கள் யாவைசொன சொன்மகிழு மீசனிடமாம்
தாழையிள நீர்முதிய காய்கமுகின் வீழநிரை தாறுசிதறி
வாழையுதிர் வீழ்கனிக ளூறிவயல் சேறுசெயும் வைகாவிலே.

Though it is a throat choked with phlegm though the devotees may not sing slowly so as to understand the meanings of the poems, devotees who are not endowed with much intelligence, is the place of Siva who rejoices in the words of the poems combined with music which they are capable of, and sung out of love whatever defect there might be. When the tender coconut matures into a seed falls on the areca-palm.
scatters the rows of cluster of areca-nuts the plaintain fruits which shed and fall and get soaked. It is Vaikāvil in which the fields are fall of mire of plaintain fruits.


Arunachala Siva.

4113
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 06, 2017, 02:18:11 PM »
Verse 11:


நிணந்தரு மயானநில வானமதி யாததொரு சூலமொடுபேய்க்
கணந்தொழு கபாலிகழ லேத்திமிக வாய்த்ததொரு காதன்மையினால்
மணந்தண்மலி காழிமறை ஞானசம் பந்தன்மயி லாடுதுறையைப்
புணர்ந்ததமிழ் பத்துமிசை யாலுரைசெய் வார்பெறுவர் பொன்னுலகமே.


In the cremation ground where there is the fat of corpses, holding a trident which does not mind any warrior worthy of regard in this world and heaven.  Out of intense devotion which is the fruit of praising the feet of Kapāli who is worshipped by the groups of ghosts, Jnana Sambandhan, who knows the Vedas and is a native of Sirkazhi which has abundant fragrance and coolness, those who can recite the ten Tamizh verses which were dedicated to Mayilāṭuthuṟai with music, will reach, after death, definitely the heaven itself.

Padigam on Tiru Mayiladuthurai completed.

Arunachala Siva.

4114
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 06, 2017, 02:14:41 PM »
Verse 10:


மிண்டுதிற லமணரொடு சாக்கியரு மலர்தூற்ற மிக்கதிறலோன்
இண்டைகுடி கொண்டசடை யெங்கள்பெரு மானதிட மென்பரெழிலார்
தெண்டிரை பரந்தொழுகு காவிரிய தென்கரை நிரந்துகமழ்பூ
வண்டவை திளைக்கமது வந்தொழுகு சோலைமயி லாடுதுறையே.

Mayilāṭhuṟai surrounded by gardens where honey flows when the bees work through the fragrant flowers which spread in a row on the southern bank of the Kāveri in which the clear and rising waves flow straight, Siva who is not affected by the slanderous talks of the deceptive and strong Jains and Buddhists and who has the strength of being beyond the reach of their knowledge. Learned men say that it is the place of our god whose matted locks is occupied by circlets of flowers.

Arunachala Siva.4115
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 06, 2017, 02:11:13 PM »
Verse  9:

ஒண்டிறலி னான்முகனு மாலுமிக நேடியுண ராதவகையால்
அண்டமுற வங்கியுரு வாகிமிக நீண்டவர னாரதிடமாம்
கெண்டையிரை கொண்டுகெளி றாருட னிருந்துகிளர் வாயறுதல்சேர்
வண்டன்மணல் கெண்டிமட நாரைவிளை யாடுமயி லாடுதுறையே.


Preying upon Keṇtai fish for its food, and being by the side of Keḷiṟu and Aral kinds of fish digging the sand and the silt which are found in the places where water has cut the banks, Mayilāṭuthuṟai where song cranes play, is the place of Haraṉ who grew very tall assuming the form of a column of fire to reach heaven so as not to be found out by Vishnu and Brahma of four faces who had strength, after searching for it for a long time.

Arunachala Siva.


4116
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 06, 2017, 02:07:35 PM »
Verse  8:

இலங்கைநகர் மன்னன்முடி யொருபதினொ டிருபதுதொ ணெரியவிரலால்
விலங்கலி லடர்த்தருள் புரிந்தவ ரிருந்தவிடம் வினவுதிர்களேல்
கலங்கனுரை யுந்தியெதிர் வந்தகய மூழ்கிமலர் கொண்டுமகிழா
மலங்கிவரு காவிரி நிரந்துபொழி கின்றமயி லாடுதுறையே.


In order to crush the ten heads and twenty shoulders of the King of the city of Lanka, if you ask me about the place where Siva who pressed down in the mountain with his toe and then granted his grace, dwells, feeling joy taking the flowers by diving into the tanks which are opposite it, by pushing muddy foams, is Mayilāṭuthuṟai where the Kāveri comes with eddies, spreads its water and showers its fertility.

Arunachala Siva.

4117
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 06, 2017, 02:04:25 PM »
Verse  7:


அவ்வதிசை யாருமடி யாருமுள ராகவருள் செய்தவர்கண்மேல்
எவ்வமற வைகலு மிரங்கியெரி யாடுமெம தீசனிடமாம்
கவ்வையொடு காவிரி கலந்துவரு தென்கரை நிரந்துகமழ்பூ
மவ்வலொடு மாதவி மயங்கிமண நாறுமயி லாடுதுறையே.


Mayilāṭuthuṟai where the flowers of the common delight of the woods Kurukkatti combines with the beautiful jasmine flowers and spread fragrance everywhere on the southern bank of the Kāveri in which floods arrive with a great roar, is the place of our Siva who dances in fire, bestowing his grace on the devotees and other people in those quarters, and taking pity daily on them, their sufferings to become extinct.

Arunachala Siva.

4118
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 06, 2017, 01:59:59 PM »
Verse  6:

கடந்திகழ் கருங்களி றுரித்துமையு மஞ்சமிக நோக்கரியராய்
விடந்திகழு மூவிலைநல் வேலுடைய வேதியர் விரும்புமிடமாம்
தொடர்ந்தொளிர் கிடந்ததொரு சோதிமிகு தொண்டையெழில் கொண்டதுவர்வாய்
மடந்தையர் குடைந்தபுனல் வாசமிக நாறுமயி லாடுதுறையே.


Mayilāṭuthuṟai where the water in which ladies with red lips which have the beauty of thoray caper, and of extreme brilliance which is there continuously, and is extremely fragrant, plunge to bathe looking very beautiful, having flayed a black elephant which is prominent by its must so that even Uma was frightened, is the place desired by Siva, the Brahmin who has a defect-less trident of three blades on which poison is smeared.  It is an ancient custom to smear poison on weapons so that they can kill quickly enemies on which they are used.

Arunachala Siva.4119
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 06, 2017, 01:55:23 PM »
Verse  5:

பூவிரி கதுப்பின்மட மங்கையர கந்தொறு நடந்துபலிதேர்
பாவிரி யிசைக்குரிய பாடல்பயி லும்பரமர் பழமையெனலாம்
காவிரி நுரைத்திரு கரைக்குமணி சிந்தவரி வண்டுகவர
மாவிரி மதுக்கிழிய மந்திகுதி கொள்ளுமயி லாடுதுறையே.As the river Kāveri with foam scatters precious stones on both the banks,
[as] the bees gather with avidity, norm the large honey-combs in mango trees to be torn, Mayilāṭuthuṟai where the female monkeys jump.  Walking into every house of the beautiful ladies who have tresses of hair in which flowers unfold their petals.
One can say that it is the old dwelling place of the supreme god who always sings songs which are appropriate to the melodies which are elaborated in the poems, and begs alms. 

Arunachala Siva.

4120
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 06, 2017, 01:51:45 PM »
Verse  4:

ஏதமில ரரியமறை மலையர்மக ளாகியவி லங்குநுதலொண்
பேதைதட மார்பதிட மாகவுறை கின்றபெரு மானதிடமாம்
காதன்மிகு கவ்வையொடு மவ்வலவை கூடிவரு காவிரியுளால்
மாதர்மறி திரைகள்புக வெறியவெறி கமழுமயி லாடுதுறையே.


Mayilāṭuthuṟai where the non-fragrant things also become fragrant as the woman plunges into the rolling waves to bathe in the Kāveri, which combines in itself jasmine flowers which people desire, with great noise. Sivaṉ who is spoken in the abstruse Vedas and who has no blemish is the place of the god on whose broad chest the intelligent daughter of the mountain who has a curved forehead, dwells.

Arunachala Siva.

4121
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 06, 2017, 01:44:20 PM »
Verse  3:

தோளின்மிசை வரியரவ நஞ்சழல வீக்கிமிகு நோக்கரியராய்
மூளைபடு வெண்டலையி லுண்டுமுது காடுறையு முதல்வரிடமாம்
பாளைபடு பைங்கமுகு செங்கனி யுதிர்த்திட நிரந்துகமழ்பூ
வாளைகுதி கொள்ளமடல் விரியமண நாறுமயி லாடுதுறையே.


Mayilāṭuthuṟai, where, as the scabbard fish leaps, the green areca-palm trees which have spathes shed their red fruits, and they spread in a row, and where there is fragrance because the petals of the fragrant flowers unfold themselves.
tying on the shoulder a cobra with lines, its poison to glow, with very rare beauty.
eating the food in a white skull from which the brain has gone is the place of Siva, the first cause, who dwells in the cremation ground.

Arunachala Siva,


4122
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 06, 2017, 01:40:05 PM »
Verse  2:


அந்தண்மதி செஞ்சடைய ரங்கணெழில் கொன்றையொ டணிந்தழகராம்
எந்தமடி கட்கினிய தானமது வேண்டிலெழி லார்பதியதாம்
கந்தமலி சந்தினொடு காரகிலும் வாரிவரு காவிரியுளால்
வந்ததிரை யுந்தியெதிர் மந்திமலர் சிந்துமயி லாடுதுறையே.


Mayilāṭuthuṟai where the female monkeys throw flowers as the waves that come in the river Keviri, that carries in large numbers the black-colored eagle-wood and very fragrant sandal woods, throw water particles on them one who has  red matted locks wearing a beautiful cool crescent moon, is the beautiful place if you want to know the pleasant city for our god who wears on that matted locks, beautiful Koṉṟai flowers and appears beautiful.

Arunachala Siva.

4123
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 05, 2017, 09:38:03 AM »
Tiru Mayiladuthurai:  (Mayuram):

Verse  1:

ஏனவெயி றாடரவொ டென்புவரி யாமையிவை பூண்டிளைஞராய்க்
கானவரி நீடுழுவை யதளுடைய படர்சடையர் காணியெனலாம்
ஆனபுகழ் வேதியர்க ளாகுதியின் மீதுபுகை போகியழகார்
வானமுறு சோலைமிசை மாசுபட மூசுமயி லாடுதுறையே.


Mayilāṭuthuṟai where smoke that is produced by the oblations in the consecrated fire offered by Brahmins of established fame, rises above and cover to create darkness in the gardens in heaven.  Having the appearance of a youth, adorning himself with a hog's tusk, dancing cobra, bones, shell of a tortoise, which has lines;
It can be said to be the rightful possession of Siva who has  spreading matted locks and has the skin of a long tiger with stripes, that lives in the forest.

4124
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 05, 2017, 09:33:42 AM »
Verse  11:


காடதிட மாகநட மாடுசிவன் மேவுகா ளத்திமலையை
மாடமொடு மாளிகைக ணீடுவளர் கொச்சைவய மன்னுதலைவன்
நாடுபல நீடுபுகழ் ஞானசம் பந்தனுரை நல்லதமிழின்
பாடலொடு பாடுமிசை வல்லவர்க ணல்லர்பர லோகமெளிதே.


About the hill, Kālatti which Siva who dances using as his stage the cremation ground, desires, those who are able to sing the verses composed in refined Tamizh by Jnana Sambandhan, whom many regions praise for a long time and who is a permanent chief of Koccaivayam where the mansions with storeys rise high in the sky, to the accompaniment of music, are good people, attainment of the superior Sivalōkam is easy for them.

Padigam on Tiruk Kalatti (Sri Kalahasti) completed.

Arunachala Siva.

4125
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 05, 2017, 09:30:06 AM »
Verse  10:

நின்றுகவ ளம்பலகொள் கையரொடு மெய்யிலிடு போர்வையவரும்
நன்றியறி யாதவகை நின்றசிவன் மேவுமலை நாடிவினவில்
குன்றின்மலி துன்றுபொழி னின்றகுளிர் சந்தின்முறி தின்றுகுலவிக்
கன்றினொடு சென்றுபிடி நின்றுவிளை யாடுகா ளத்திமலையே.


If one asks investigating about the hill which Siva who remained in such a manner that the despicable people of Jains who eat mouthful of food in the standing posture and Buddhists who cover their bodies with a blanket, could not know his virtue, desires. Eating the tender leaves of the cool sandal wood trees which grow in the dense gardens which are numerous in the hill, rejoicing, is the hill, Kāḷatti where the female elephants go and play with their calves for a long time.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 [275] 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... 3128