Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 [274] 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... 3129
4096
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 26, 2017, 01:16:53 PM »
Verse 9:


தூயமல ரானுநெடி யானுமறி யாரவன தோற்றநிலையின்
ஏயவகை யானதனை யாரதறி வாரணிகொண் மார்பினகலம்
பாயநல நீறதணி வானுமைத னோடுமுறை பட்டிசரமே
மேயவன தீரடியு மேத்தவெளி தாகுநல மேலுலகமே.


Brahma who is seated in a spotless lotus flower, and the tall Vishnu do not know his origin. Who can know the different states of his origin? If one praises both the feet of Siva reaching Paṭṭiswaram where he who smears his beautiful chest completely with good holy ash, the upper world with many good things will be easy to attain.

Arunachala Siva.


4097
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 26, 2017, 01:12:25 PM »
Verse 8:


நேசமிகு தோள்வலவ னாகியிறை வன்மலையை நீக்கியிடலும்
நீசன்விறல் வாட்டிவரை யுற்றதுண ராதநிரம் பாமதியினான்
ஈசனுறை பட்டிசர மேத்தியெழு வார்கள்வினை யேதுமிலவாய்
நாசமற வேண்டுதலி னண்ணலெளி தாமமரர் விண்ணுலகமே.


As soon as the demon removed the mountain in which Siva was sitting, as he had physical strength being fond of conquering all the rulers of the directions, one who adorns his head with a crescent moon, and whose limit and state could not be known by other, and who destroyed the strength of the low person Ravanan. Those who wake up from sleep praising Paṭṭiswaram where Siva dwells, being without the slight trace of their karmas, as they desire knowledge of Siva as they wish not to be born and die, it is easy for them to reach the heaven of the immortals.

Arunachala Siva.

4098
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 26, 2017, 01:08:49 PM »
Verse  7:

பிறவிபிணி மூப்பினொடு நீங்கியிமை யோருலகு பேணலுறுவார்
துறவியெனு முள்ளமுடை யார்கள்கொடி வீதியழ காயதொகுசீர்
இறைவனுறை பட்டிசர மேத்தியெழு வார்கள்வினை யேதுமிலவாய்
நறவவிரை யாலுமொழி யாலும்வழி பாடுமற வாதவவரே.


Being free from the sufferings of birth, the diseases and old age which one is liable to in that body, will have the greatness of being welcomed and received by the residents of heaven, those who rise from sleep praising Paṭṭiswaram where Siva dwells and which has the greatness of all beautiful things gathering together in one place and where the devotees who are inclined towards renunciation stay in the streets in which flags are hoisted, without even the smallest trace of their karmas, are those who never forget worshipping him with flowers from which honey flows, and with songs of praise.

Arunachala Siva.


4099
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 26, 2017, 01:05:12 PM »
Verse  6:மறையினொலி கீதமொடு பாடுவன பூதமடி மருவிவிரவார்
பறையினொலி பெருகநிகழ் நட்டமமர் பட்டிசர மேயபனிகூர்
பிறையினொடு மருவியதொர் சடையினிடை யேற்றபுன றோற்றநிலையாம்
இறைவனடி முறைமுறையி னேத்துமவர் தீத்தொழில்க ளில்லர்மிகவே.

The Bhutas sing musical compositions along with the sound of Vedas, standing near his feet. Those who praise according to rules the feet of the Lord whose appearance is permanent having received the water in single matted locks which is along, with the very cool crescent moon, and who is in Paṭṭiswaram where he dances with desire when the sound of the musical instruments made of leather is increasing, have completely no karmas which cause suffering.


Arunachala Siva.

4100
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 26, 2017, 01:00:41 PM »
Verse  5:

மருவமுழ வதிரமழ பாடிமலி மத்தவிழ வார்க்கவரையார்
பருவமழை பண்கவர்செய் பட்டிசர மேயபடர் புன்சடையினான்
வெருவமத யானையுரி போர்த்துமையை யஞ்சவரு வெள்விடையினான்
உருவமெரி கழல்கடொழ வுள்ளமுடை யாரையடை யாவினைகளே.


When people make a big noise in the festivals conducted with festivities in Mazhapāṭi where suitable Muzhavu is placed on a high pitch.  Siva who has a spreading golden matted locks and who dwells with desire in Paṭṭiswaram where the seasonal rains that pour on mountains are the effect of the melody-types; fire is the form of the god who has a white bull, and who approached Uma to frighten her having covered himself with an elephant's skin to make all fear. All karmas will not approach those who have a mind to worship the feet of Siva.

Arunachala Siva.

4101
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 26, 2017, 12:56:46 PM »
Verse  4:


கண்ணின்மிசை நண்ணியிழி விப்பமுக மேத்துகமழ் செஞ்சடையினான்
பண்ணின்மிசை நின்றுபல பாணிபட வாடவல பான்மதியினான்
மண்ணின்மிசை நேரின்மழ பாடிமலி பட்டிசர மேமருவுவார்
விண்ணின்மிசை வாழுமிமை யோரொடுட னாதலது மேவலெளிதே.

The Lord with  red matted locks, which has the fragrance of many flowers adorned by devotees and which is praised by Brahma and others as he saved the world from the floods of Ganga, by making it to become a small drop and made it stay in his matted locks,, that Gaṅga had its source in her hands when Uma closed his eyes and the sweat swelled into Ganga. This meaning of the first line is not clear as it should be.
Siva wore a crescent moon as white as milk and is able to dance appropriate to many measure of time, closely following music.

Arunachala Siva.
those who reach paṭṭicaram as their support which is maḻapāṭi which has no equal in this world.
it is certainly easy for them to be one with the celestials who do not wink and who live in heaven they will live in the Civalōkam which is superior to that.

4102
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 26, 2017, 12:53:08 PM »
Verse  3:


காலைமட வார்கள்புன லாடுவது கௌவைகடி யார்மறுகெலாம்
மாலைமண நாறுபழை யாறைமழ பாடியழ காயமலிசீர்ப்
பாலையன நீறுபுனை மார்பனுறை பட்டிசர மேபரவுவார்
மேலையொரு மால்கடல்கள் போல்பெருகி விண்ணுலக மாளுமவரே.

The noise produced by the ladies bathing in the water in the morning. Those who praise Paṭṭicharam where Siva who adorns himself with holy ash as white as milk;
which is beautiful and has much greatness, in Mazhapāṭi, a suburb of Pazhaiyāṟai where in the evening there is fragrance in the streets where novelty is found in plenty.
will reign in the heaven, when in this world the riches that give superiority, increase like the big ocean which have no equals.

Arunachala Siva.

4103
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 17, 2017, 02:23:13 PM »
Verse  2:


நீரின்மலி புன்சடையர் நீளரவு கச்சையது நச்சிலையதோர்
கூரின்மலி சூலமது வேந்தியுடை கோவணமு மானினுரிதோல்
காரின்மலி கொன்றைவிரி தார்கடவுள் காதல்செய்து மேயநகர்தான்
பாரின்மலி சீர்பழைசை பட்டிசர மேத்தவினை பற்றழியுமே.


Siva has  ruddy matted locks, which is wet with the water of Ganga.  He wears a belt of a long cobra. Holding a very sharp trident having blades coated with poison,
his dresses are a loin cloth and a skin flayed from the deer.  His garland is Konrai which blossoms profusely in winter. The city in which such a god dwells without partiality, the karmas as will be completely destroyed, if we praise Patticharam in Paḻaisai which has great fame in this world.

Arunachala Siva.


4104
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 08, 2017, 02:08:51 PM »
Tirup Patticharam:


Verse  1:


பாடன்மறை சூடன்மதி பல்வளையொர் பாகமதின் மூன்றொர்கணையால்
கூடவெரி யூட்டியெழில் காட்டிநிழல் கூட்டுபொழில் சூழ்பழைசையுள்
மாடமழ பாடியுறை பட்டிசர மேயகடி கட்டரவினார்
வேடநிலை கொண்டவரை வீடுநெறி காட்டிவினை வீடுமவரே.


What Siva sings is Vēda. What he adorns on his head is the crescent moon.He has as a half a lady wearing many bangles. Having set fire to the three forts with a single arrow, simultaneously, exhibiting the beauty of his valor.  Though Siva had made all preparations for a fight, he burnt the three cities by his smile to snub the pride of the Devas, who thought that without their help, Siva could do nothing in Paḻzhaiyāṟai surrounded by gardens which afford shade from sun. Siva who ties a cobra in his waist and dwells in the suburb, Mazhapāṭi, which has storeyed buildings, is the god who destroys showing the path to liberation to those who are steadfast in the right path suited to their external appearance. It was a big city containing within it many suburbs. (There is a very good article by Satacivappaṇtārattar in Senthamizh, vol.43, page, 73.)  The agreement in rhyme of the first, the second and the third foot and succeeding feet in every line of a stanze is worthy of note in this and the following stanzas.


Arunachala Siva.

4105
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 08, 2017, 02:03:49 PM »
Verse  11:


கடைகொணெடு மாடமிக வோங்குகமழ் வீதிமலி காழியவர்கோன்
அடையும்வகை யாற்பரவி யரனையடி கூடுசம் பந்தனுரையால்
மடைகொள்புன லோடுவயல் கூடுபொழின் மாகறலுளா னடியையே
உடையதமிழ் பத்துமுணர் வாரவர்கள் தொல்வினைக ளொல்குமுடனே.


The chief of the residents of Sirkazhi, where there are many streets where there is fragrance and where the tall storeys having entrances are very high, with the help of the words of Jnana Sambandhan, to reach Haraṉ in the proper way, praising him, and who had the support of the feet of the Lord. The acts done in previous births and accumulated, will become weak at once, for those who know the Teṉ Tamizh verses which have the praise of the feet themselves of the god in Mākaṟal which has fields in which water flows through the small sluices, and gardens where trees are dense.

Padigam on Tiru Makaral completed.

Arunachala Siva.

4106
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 08, 2017, 01:59:50 PM »
Verse  10:


காலினல பைங்கழல்க ணீண்முடியின் மேலுணர்வு காமுறவினார்
மாலுமல ரானுமறி யாமையெரி யாகியுயர் மாகறலுளான்
நாலுமெரி தோலுமுரி மாமணிய நாகமொடு கூடியுடனாய்
ஆலும்விடை யூர்தியுடை யடிகளடி யாரையடை யாவினைகளே.


Siva who is in Mākaṟal, who rose high as a column of fire not to be known by Vishnu and Brahma, who is in a lotus flower and who desired to know the beautiful kaḻalkala of fine gold worn on the feet and the high crown on the head, the four fires the fire in the hand, the laughter, the frontal eye, his holy body skins of an elephant, a tiger, a lion and a deer, and the cobra which has a jewel on its head and caste the slough, combining together.  The acts will not reach the devotees of the god who has a vehicle of a bull that bellows.

Arunachala Siva.

4107
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 08, 2017, 01:56:06 PM »
Verse  9:


தூயவிரி தாமரைக ணெய்தல்கழு நீர்குவளை தோன்றமதுவுண்
பாயவரி வண்டுபல பண்முரலு மோசைபயின் மாகறலுளான்
சாயவிர லூன்றியவி ராவணன தன்மைகெட நின்றபெருமான்
ஆயபுக ழேத்துமடி யார்கள்வினை யாயினவு மகல்வதெளிதே.


Siva who is in Mākaṟal where the humming like melody-types by the bees which have lines spread on their bodies and drink the honey when the blossomed flowers of pure lotus, white Indian water-lilies, purple Indian water-lilies and blue Nelumbo flowers appear beautiful, having unfolded their petals, is always without ceasing. The god who remained without being perturbed, and destroyed the nature of Ravanan, on whom the toe was fixed firmly to decrease his strength. Taking leave of all the acts from the devotees who praise the flourishing fame, is easy.

Arunachala Siva.

4108
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 08, 2017, 01:52:31 PM »
Verse  8:


தூசுதுகி னீள்கொடிகண் மேகமொடு தோய்வனபொன் மாடமிசையே
மாசுபடு செய்கைமிக மாதவர்க ளோதிமலி மாகறலுளான்
பாசுபத விச்சைவரி நச்சரவு கச்சையுடை பேணியழகார்
பூசுபொடி யீசனென வேத்தவினை நிற்றலில போகுமுடனே.


As the clouds come into contact with the long flags, on the beautiful mansions made of white cloth, become filled with darkness and as there is no other darkness, Siva who remains in Mākaṟal where great sages gather together chanting the Vedas,
god who desires the knowledge of Pāsupatam and a belt of a poisonous cobra with lines on its body.  To praise him as the Lord of the universe who smears the beautiful sacred ash, the acts will not stay with them they will at once go away from them.

Arunachala Siva.

4109
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 08, 2017, 01:48:59 PM »
Verse  7:


வெய்யவினை நெறிகள்செல வந்தணையு மேல்வினைகள் வீட்டலுறுவீர்
மைகொள்விரி கானன்மது வார்கழனி மாகறலு ளானெழிலதார்
கையகரி கால்வரையின் மேலதுரி தோலுடைய மேனியழகார்
ஐயனடி சேர்பவரை யஞ்சியடை யாவினைக ளகலுமிகவே.


People of this world!  You who wish to destroy the acts done in this births which reach you, when the cruel acts done in previous births go their own way without inflicting any sufferings. Siva who remains in Mākaṟal where in the fields honey flows from the extensive gardens on which clouds settle, being afraid of coming near devotees who approach the feet of the beautiful father who has a body on which he wears a skin flayed from the elephant which has a beautiful trunk and has the appearance of a hill with legs, acts, good and bad, will not reach them, will go away from them at a distance.

Arunachala Siva.

4110
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 08, 2017, 01:44:43 PM »
Verse  6:


மன்னுமறை யோர்களொடு பல்படிம மாதவர்கள் கூடியுடனாய்
இன்னவகை யாலினிதி றைஞ்சியிமை யோரிலெழு மாகறலுளான்
மின்னைவிரி புன்சடையின் மேன்மலர்கள் கங்கையொடு திங்களெனவே
உன்னுமவர் தொல்வினைக ளொல்கவுயர் வானுலக மேறலெளிதே.


Many great sages of many kinds of austerities joining with Brahmins who are permanent residents, Siva who is in Mākaṟal where they pay homage in these ways with pleasure and appear like celestial beings who do not wink. Those who meditate on his form, as having on the murky matted locks, which spreads light like lightning, flowers, Gaṅga and a crescent moon. As their old accumulated acts grow weak it is easy for them to ascend into heaven.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 [274] 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... 3129