Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 [272] 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... 2972
4066
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 01, 2017, 09:00:05 AM »
Verse 98:


நீடுதிருப் பூவணத்துக்
    கணித்தாக நேர்செல்ல
மாடுவருந் திருத்தொண்டர்
    மன்னியஅப் பதிகாட்டத்
தேடுமறைக் கரியாரைத்
    திருவுடையார் என்றெடுத்துப்
பாடிசையிற் பூவணமீ
    தோவென்று பணிந்தணைவார்.


When proceeding near unto the ever-during town
Of Tirupoovanam, the accompanying devotees
Pointed to the aeviternal town; then he burst into a decade
In praise of the Lord inaccessible to the Vedas;
The decade opened thus: "Tiruvudaiyaar."
Singing, "Is this Poovanam?" he hailed it, and reached it.

Arunachala Siva.

4067
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 01, 2017, 08:57:25 AM »
Verse  97:


அந்நாளில் மதுரைநகர்
    மருங்கரனார் அமர்பதிகள்
பொன்னாரம் மணிமார்பிற்
    புரவலர்மூ வரும்போதச்
செந்நாவின் முனைப்பாடித்
    திருநாடர் சென்றிறைஞ்சிச்
சொன்மாலை களுஞ்சாத்தித்
    தொழத்திருப்பூ வணத்தணைவார்.

During that time, longing to adore the nearby shrines
Of Lord Hara and adorn Him with garlands of Tamizh verse,
With the three crowned kings whose chests were
Decked with chains of gold and gems, he of Tirumunaippadi--
He, the Lord of words--, arrived at Tirupoovanam.

Arunachala Siva.   

4068
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 01, 2017, 08:54:00 AM »
Verse  96:


உளம்மகிழக் கும்பிட்டங்
    குறையுநாள் உதியருடன்
கிளரொளிப்பூண் வன்றொண்டர்
    தாமிருந்த இடங்கெழுமி
வளவனார் மீனவனார்
    வளம்பெருக மற்றவரோ
டளவளா வியவிருப்பால்
    அமர்ந்துகலந் தினிதிருந்தார்.During the days they abode there adoring the Lord
In heart-felt joy, the Paandya and the Chozha king frequented
The blessed abode of Van-tondar resplendent
With bright-rayed jewels, who was accompanied
With the Chera, and confabulated with them,
And in love reveled in that togetherness:
Madurai flourished in greater splendor.

Arunachala Siva.

4069
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 01, 2017, 08:51:30 AM »
Verse 95:


செம்பியனா ருடன்செழியர்
    தாம்பணிந்து சேரருடன்
நம்பியும்முன் புறத்தணைய
    நண்ணியபே ருவகையால்
உம்பர்பிரான் கோயிலினின்
    றுடன்கொடுபோ யிருவர்க்கும்
பைம்பொன்மணி மாளிகையிற்
    குறைவறுத்தார் பஞ்சவனார்.

உலகம் ஏற்றம் அடைதற்கேதுவான புகழையுடைய சேரமானும், திருமுன்பு நிலத்தில் விழுந்து, `அடியேனையும் ஒரு பொருளாகக்கொண்டு திருமுகத்தைத் தந்தருளிய அருட் பெருக்கின் எல்லையை அளவிட அறியேன்!' என்று கூறிப் போற்றிச் சொற்கள் எழமாட்டாமல் நாத்தழுதழுக்க, மணம் விரிந்த கொன்றை மாலையை அணிந்த சிவபெருமானின் திருமுன்பு பணிந்து மகிழ்ந்தார்.

Arunachala Siva.


4070
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 01, 2017, 08:47:48 AM »
Verse  94:படியேறு புகழ்ச்சேரர்
    பெருமானும் பார்மிசைவீழ்ந்
தடியேனைப் பொருளாக
    அளித்ததிரு முகக்கருணை
முடிவுஏதென் றறிந்திலேன்
    எனமொழிகள் தடுமாறக்
கடியேறு கொன்றையார்
    முன்பரவிக் களிகூர்ந்தார்.The Chera king whose renown spiraled up and up
In this world, prostrated before the Lord and mused thus:
"Can I ever reckon the greatness of Your mercy?
Deeming even me worthy, you deigned to send me
The Tirumukham!" Thus he adored the Lord; his speech
Became incoherent; standing before him he hailed Him
And reveled in great delight."

Arunachala Siva.

4071
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 01, 2017, 08:44:33 AM »
Verse  93:


திருவால வாய்அமர்ந்த
    செஞ்சடையார் கோயில்வலம்
வருவார்முன் வீழ்ந்திறைஞ்சி
    வன்றொண்டர் வழித்தொண்டு
தருவாரைப் போற்றிசைத்துத்
    தாழ்ந்தெழுந்து வாழ்ந்ததமிழ்ப்
பெருவாய்மை மலர்புனைந்து
    பெருமகிழ்ச்சி பிறங்கினார்.Van-tondar prostrated on the ground and made his sacred
Circuit of the shrine of the Lord of ruddy
Matted hair of Tiruaalavaai, hailed the Lord
Who blesses his devotees with traditional servitorship,
Prostrated on the ground, rose up,
Adorned him with a garland of Tamizh verse
Compact of beatific glory, and thus flourished.

Arunachala Siva.

4072
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 31, 2016, 01:18:17 PM »
Verse  11:


கொடியார்நெடு மாடக்குன்ற ளூரிற்கரைக் கோல
இடியார்கட லடிவீழ்தரு மிடும்பாவனத் திறையை
அடியாயுமந் தணர்காழியுள் அணிஞானசம் பந்தன்
படியாற்சொன்ன பாடல்சொலப் பறையும் வினை தானே.

About the Lord in Iṭumpāvaṉam where the sea falls at the feet of the Lord and strikes against the beautiful shore in Kuṉṟaḷūr which has tall storeys in which flags are flying.
to recete the songs which were composed according to the aptitude of the people by beautiful Jnana Sambandhan, who resides in Sirkazhi where Brahmins always think of the pleasure derived from meditating on the feet of Siva, the acts of those people will disappear.

Padigam on Tiru Idumbavanam completed.

Arunachala Siva.4073
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 31, 2016, 01:14:46 PM »
Verse  10:

தடுக்கையுட னிடுக்கித்தலை பறித்துச்சமண் நடப்பார்
உடுக்கைபல துவர்க்கூறைகள் உடம்பிட்டுழல் வாரும்
மடுக்கண்மலர் வயல்சேர்செந்நெல் மலிநீர்மலர்க் கரைமேல்
இடுக்கண்பல களைவானிடம் இடும்பாவன மிதுவே.


Those who follow Jainism, plucking the hairs on the head and taking a mat under their armpit, and the Buddhists who put on their bodies many dresses as robes soaked in red ochre (to indulge in slander). Iṭumpāvaṉam which is on the banks which have plenty of water and deep tanks and extensive fields in which red variety of paddy is grown, fthis is iṭumpāvaṉam the place of Siva who weeds out many sufferings to his devotees.

Arunachala Siva.4074
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 31, 2016, 01:11:08 PM »
Verse  9:


பொருளார்தரு மறையோர்புகழ் விருத்தர்பொலிமலிசீர்த்
தெருளார்தரு சிந்தையொடு சந்தம்மலர்பலதூய்
மருளார்தரு மாயன்னயன் காணார்மயலெய்த
இருளார்தரு கண்டர்க்கிடம் இடும்பாவன மிதுவே.


The brahmins who studied the Vedas full of abstruse meanings and those who have excessive fame, scattering beautiful flowers, with a clear mind, by which they shine and have great renown (worship Siva). Maha Vishnu and Brahma, who have great ignorance to be bewildered as they could not obtain vision of Siva this is Iṭumpāvaṉam which is the place for Siva, who has a very dark neck.

Arunachala Siva.

4075
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 31, 2016, 01:08:16 PM »
Verse  8:


தேரார்தரு திகழ்வாளெயிற் றரக்கன்சிவன் மலையை
ஓராதெடுத் தார்த்தான்முடி யொருபஃதவை நெரித்துக்
கூரார்தரு கொலைவாளொடு குணநாமமுங் கொடுத்த
ஏரார்தரு மிறைவர்க்கிடம் இடும்பாவன மிதுவே.


Crushing the ten heads of the demon who was riding on a chariot and had shining teeth like swords as he lifted without any thought the mountain and roared out of joy.
This is Iṭumpāvaṉam for the beautiful Lord who gave the name and a sword which is sharp and capable of killing enemies as he wept.

Arunachala Siva.


4076
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 31, 2016, 01:05:05 PM »
Verse  7:


நீறேறிய திருமேனியர் நிலவும்முல கெல்லாம்
பாறேறிய படுவெண்டலை கையிற்பலி வாங்காக்
கூறேறிய மடவாளொரு பாகம்மகிழ் வெய்தி
ஏறேறிய விறைவர்க்கிடம் இடும்பாவன மிதுவே.

Siva, who smears sumptuously with sacred ash all over his holy body.
In all the existing worlds, receiving alms in the dead white skull on which kites settle holding it in his hand. Feeling happy by keeping on one half a young lady as a part,
this is Itumpāvaṉam, the place of the Lord who rides on a bull.

Arunachala Siva.


4077
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 31, 2016, 01:02:10 PM »
Verse  6:


நெறிநீர்மையர் நீள்வானவர் நினையுந்நினை வாகி
அறிநீர்மையி லெய்தும்மவர்க் கறியும்மறி வருளிக்
குறிநீர்மையர் குணமார்தரு மணமார்தரு குன்றில்
எறிநீர்வயல் புடைசூழ்தரு மிடும்பாவன மிதுவே.

Being the object of meditation to the tall celestial beings and sages who follow the righteous path, granting the spiritual wisdom to those who realize Siva and approach him in the proper way to know him. In the hill which is full of fragrance which causes the devotees whose aim is to obtain vision of god, to experience all his qualities.
this is Itumpāvaṉam which is surrounded on all sides by fields where water dashes against the ridges by its waves.

Arunachala Siva.


4078
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 31, 2016, 12:57:33 PM »
Verse  5:


பந்தார்விர லுமையாளொரு பங்காகங்கை முடிமேல்
செந்தாமரை மலர்மல்கிய செழுநீர்வயற் கரைமேல்
கொந்தார்மலர் புன்னைமகிழ் குரவங்கமழ் குன்றில்
எந்தாயென விருந்தானிடம் இடும்பாவன மிதுவே.To be praised by devotees as Siva who has
Uma, who holds a ball in her hand, as one half!
Our father who has Ganga on his head!
On the ridges of the fields which has fertile water in which the red lotus flower grows in abundance, in the hill where the mast-wood tree which has bunches of flowers, pointed leaved ape-flower trees and bottle-flower trees spread their fragrance.
this is Iṭumpāvaṉam where Siva resides.

Arunachala Siva.

4079
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 31, 2016, 12:54:49 PM »
Verse  4:


பொழிலார்தரு குலைவாழைக ளெழிலார்திகழ் போழ்தில்
தொழிலான்மிகு தொண்டரவர் தொழுதாடிய முன்றில்
குழலார்தரு மலர்மென்முலை மடவார்மிகு குன்றில்
எழிலார்தரு மிறைவர்க்கிடம் இடும்பாவன மிதுவே.


At that time when the plantain gardens appear beautiful with clusters of fruits.
on the hill which has a front-yard where the ladies who have flowers tucked in their tresses of hairs and soft breasts, and the devotees who excel in their service to god worship him and dance out of ecstasy. Iṭumpāvaṉam which is the place for the Lord who is exceedingly beautiful.

Arunachala Siva.

4080
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 31, 2016, 12:52:21 PM »
Verse  3:


சீலம்மிகு சித்தத்தவர் சிந்தித்தெழு மெந்தை
ஞாலம்மிகு கடல்சூழ்தரு முலகத்தவர் நலமார்
கோலம்மிகு மலர்மென்முலை மடவார்மிகு குன்றில்
ஏலங்கமழ் பொழில்சூழ்தரும் இடும்பாவன மிதுவே.

Our father whom the devotees who have good conduct think of, and wake up from sleep, in the hill, where ladies who have soft breasts like the lotus flower, and beauty which is increasing and males of this world, which is surrounded by the ocean whose area is more than that of the earth, crowd to attain salvation. This is Iṭumpāvaṉam surrounded by plantations from which the fragrance of cardamom spreads.


Arunachala Siva.
 

Pages: 1 ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 [272] 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... 2972