Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 [272] 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... 3145
4066
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 14, 2017, 10:37:30 AM »
Tirup Pariti Niyamam:

Verse  1:

விண்கொண்ட தூமதி சூடிநீடு விரிபுன் சடைதாழப்
பெண்கொண்ட மார்பில்வெண் ணீறுபூசிப் பேணார் பலிதேர்ந்து
கண்கொண்ட சாயலொ டேர்கவர்ந்த கள்வர்க் கிடம்போலும்
பண்கொண்ட வண்டினம் பாடியாடும் பரிதிந் நியமமே.

wearing on the head the white crescent moon which has the sky as its place, the long, loosened and ruddy matted locks to hang low smearing on the chest which has a lady, the white sacred ash begging alms without minding it to be a despicable act.  The place of the Chief who stole the beauty along with the tenderness that captivates the eye, is Paritiniyamam where the swarm of bees which hum like music and dance round the flowers.

Arunachala Siva.

4067
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 14, 2017, 10:30:43 AM »
Verse  11:

நல்லிய னான்மறை யோர்புகலித் தமிழ்ஞான சம்பந்தன்
வல்லியந் தோலுடை யாடையினான் வலம்புர நன்னகரைச்
சொல்லிய பாடல்கள் பத்துஞ்சொல்ல வல்லவர் தொல்வினைபோய்ச்
செல்வன சேவடி சென்றணுகிச் சிவலோகஞ் சேர்வாரே.

About the good city of Valampuram belonging to Siva, who wears the skin of a tiger on his waist, as the karmas accumulated in several births vanish from those who can recite all the ten verses, composed by Jnana Sambandhan, [who is] reputed for [his] knowledge of Tamizh, in Pukali where Brahmins of good conduct who have learnt the four Vēdas live, will reach Sivalokam going very near the lotus feet of Siva.

Padigam on Tiru Valampuram concluded.

Arunachala Siva.4068
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 14, 2017, 10:27:35 AM »
Verse  10:

காவிய நற்றுவ ராடையினார் கடுநோன்பு மேல்கொள்ளும்
பாவிகள் சொல்லைப் பயின்றறியாப் பழந்தொண்ட ருள்ளுருக
ஆவியு ணின்றருள் செய்யவல்ல வழக ரிடம்போலும்
வாவியி னீர்வயல் வாய்ப்புடைய வலம்புர நன்னகரே.


The devotees who have been steadfast in their devotion for generations together, who do not know to practice the words of the cruel people Jains who observe severe austerities like fasting on new moon day, full moon day, and the eight day of both the fortnights, and also the Buddhists who wear garments dyed in red ochre, to glow with love in their hearts the place of the beautiful god who can grant his grace staying in their souls is the good city of Valampuram where the tanks and the fields are full of water.

Arunachala Siva.4069
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 14, 2017, 10:24:08 AM »
Verse 9:

தாருறு தாமரை மேலயனுந் தரணி யளந்தானும்
தேர்வறி யாவகை யாலிகலித் திகைத்துத் திரிந்தேத்தப்
பேர்வறி யாவகை யானிமிர்ந்த பெருமா னிடம்போலும்
வாருறு சோலை மணங்கமழும் வலம்புர நன்னகரே.

The place of the god who rose high so as not be shaken, when Brahma who has the lotus as his seat and a garland, and Vishnu who measured the world, wandered and competed with each other and, becoming confused, could not find out the head and feet,  is the good city of Valampuram where the tall gardens spread their fragrance.

Arunachala Siva.

4070
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 14, 2017, 10:21:00 AM »
Verse 8:


தண்டணை தோளிரு பத்தினொடுந் தலைபத் துடையானை
ஒண்டணை மாதுமை தானடுங்க வொருகால் விரலூன்றி
மிண்டது தீர்த்தருள் செய்யவல்ல விகிர்தர்க் கிடம்போலும்
வண்டணை தன்னொடு வைகுபொழில் வலம்புர நன்னகரே.


When the lady Uma who is united with Siva as one, trembled with fear when Kalash was lifted, the place of Siva who is different from the world and who removed the mischief of the demon, who had twenty shoulders like clubs and ten heads, by pressing him with a single toe and granted his grace afterwards, is the good city of Valampuram which has gardens in which the male bees stay with their female bees.

Arunachala Siva.

4071
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 14, 2017, 10:16:59 AM »
Verse  7:


புரிதரு புன்சடை பொன்றயங்கப் புரிநூல் புரண்டிலங்க
விரைதரு வேழத்தி னீருரிதோன் மேன்மூடி வேய்புரைதோள்
அரைதரு பூந்துகி லாரணங்கை அமர்ந்தா ரிடம்போலும்
வரைதரு தொல்புகழ் வாழ்க்கையறா வலம்புர நன்னகரே.

The twisted and tawny-colored matted locks glitter like gold. The sacred thread of three strands shines slipping off on the chest covering the body with the skin of an elephant of quick gait, flayed and wet with blood, the place of Siva who loved the rare divine damsel of Uma who wears on her waist a cloth embroidered with floral designs, and has shoulders resembling bamboo, is the good city of Valampuram where the wealth of the inhabitants who have fame of very great antiquity, and which is praised by poets in their poems.

Arunachala Siva.

4072
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 14, 2017, 10:13:47 AM »
Verse 6:

உண்ணவண் ணத்தொளி நஞ்சமுண்டு உமையோ டுடனாகிச்
சுண்ணவண் ணப்பொடி மேனிபூசிச் சுடர்ச்சோதி நின்றிலங்கப்
பண்ணவண் ணத்தன பாணிசெய்யப் பயின்றா ரிடம்போலும்
வண்ணவண் ணப்பறை பாணியறா வலம்புர நன்னகரே.


Consuming the bright, colorful and hot poison- being united with Uma as one body as the brilliance of the colorful fine holy ash shines when it is smeared on the body,
the place of Siva who danced when the Bhutas, which know the different kinds of musical melody-types, sing, is the good city of Valampuram where the sound of several kinds of leather instruments, never cease.

Arunachala Siva.

4073
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 14, 2017, 10:10:40 AM »
Verse  5:

செற்றெறியுந் திரையார் கலுழிச் செழுநீர்கிளர் செஞ்சடைமேல்
அற்றறியா தனலாடு நட்ட மணியார் தடங்கண்ணி
பெற்றறிவா ரெருதேற வல்ல பெருமா னிடம்போலும்
வற்றறியாப் புனல்வாய்ப் புடைய வலம்புர நன்னகரே.

The puddle of fertile water with waves which are thrown dashing against, does not dry up in the shining matted locks. Uma of beautiful and big eyes to witness the dance which Siva performs in the fire.  The place of the god who rides on a bull, is the good city of Valampuram where water which does not dry up, is available in plenty.

Arunachala Siva.

4074
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 14, 2017, 10:07:33 AM »
Verse  4:


ஊனம ராக்கை யுடம்புதன்னை உணரிற் பொருளன்று
தேனமர் கொன்றையி னானடிக்கே சிறுகாலை யேத்துமினோ
ஆனம ரைந்துங்கொண் டாட்டுகந்த வடிக ளிடம்போலும்
வானவர் நாடொறும் வந்திறைஞ்சும் வலம்புர நன்னகரே.


People of this world if we think about the body which is made of flesh and other things, it is not of great moment praise the feet of Siva who wears Koṉṟai which has honey, early in your life. The place of the god who enjoyed being bathed in the five products obtained from the cow, is the good city of Valampuram where the Devas in heaven descend to the earth daily and pay obeisance to god.

Arunachala Siva.

4075
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 14, 2017, 10:01:01 AM »
Verse  3:

நொய்யதொர் மான்மறி கைவிரலின் னுனைமே னிலையாக்கி
மெய்யெரி மேனிவெண் ணீறுபூசி விரிபுன் சடைதாழ
மையிருஞ் சோலை மணங்கமழ இருந்தா ரிடம்போலும்
வைகலு மாமுழ வம்மதிரும் வலம்புர நன்னகரே.

Having made a young deer of light body to stay on the tip of the finger, smearing the holy white ash on the body which has the color of fire. When the golden matted locks which is spreading hangs low. The place of the god who dwelt as the dark and big gardens spread their fragrance, is the good city of Valampuram where daily the great Muzhavu is played to resound as thunder.

Arunachala Siva.

4076
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 14, 2017, 09:56:28 AM »
Verse  2:

கோத்தகல் லாடையுங் கோவணமுங் கொடுகொட்டி கொண்டொருகைத்
தேய்த்தன் றநங்கனைத் தேசழித்துத் திசையார் தொழுதேத்தக்
காய்த்தகல் லாலதன் கீழிருந்த கடவுள் ளிடம்போலும்
வாய்த்தமுத் தீத்தொழி னான்மறையோர் வலம்புர நன்னகரே.

Holding in one hand a cloth dyed in red ochre worn by people who have renounced the world, a loin-cloth, and a Koṭukoṭṭi a kind of leather instrument, burning Manmathan, in the past and destroying his brilliant body. When people living in all directions praise him with joined hands, the place of the god who sat under the Kallāl tree which bore fruits. (Kallāl is a variety of the banyan tree.)  is the good city of Valampuram where [there are] brahmins who have learnt the four Vēdas and perform the act of  maintaining the three fires appropriate to them.

Arunachala Siva.

4077
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:57:46 PM »
Tiru Valampuram:

Verse  1:


கொடியுடை மும்மதி லூடுருவக் குனிவெஞ் சிலைதாங்கி
இடிபட வெய்த வமரர்பிரா னடியா ரிசைந்தேத்தத்
துடியிடை யாளையொர் பாகமாகத் துதைந்தா ரிடம்போலும்
வடிவுடை மேதி வயல்படியும் வலம்புர நன்னகரே.


The master of the immortals, who shot an arrow with a thunderous roar, to pierce through the three forts on which flags were flying holding a bent and cruel bow.
The devotees praise in a chorus. The place of Siva who is closely united with a lady whose waist is like the drum tapering towards the middle, as a half is the good city of Valampuram where the buffaloes of good form lie down in the fields.

Arunachala Siva.

4078
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:53:42 PM »
Verse 11:

தண்மதி தாழ்பொழில் சூழ் புகலித் தமிழ்ஞான சம்பந்தன்
ஒண்மதி சேர்சடை யானுறையுந் திருநாரை யூர்தன்மேல்
பண்மதி யாற்சொன்ன பாடல் பத்தும் பயின்றார் வினைபோகி
மண்மதி யாதுபோய் வான்புகுவர் வானோ ரெதிர்கொளவே.


On Tirunāraiyūr where Siva who wears a bright crescent moon on his matted locks, dwells.  Jnana Sambandhan, who is well-versed in Tamizh and is a native of Pukali which is surrounded by garden on which the cool moon stays.  Those who always recite the ten verses with 'tala' which were composed by his superior knowledge, being rid of their karmas and without minding as of any worth the pleasures of this world, will enter into heaven, being received by the inhabitants of heaven when they go there.

Arunachala Siva.
 

4079
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:50:38 PM »
Verse  10:

தூசுபு னைதுவ ராடை மேவுந் தொழிலா ருடம்பினிலுள்
மாசுபு னைந்துடை நீத்தவர்கண் மயனீர்மை கேளாதே
தேசுடை யீர்கள் தெளிந்தடைமின் திருநாரை யூர்தன்னில்
பூசுபொ டித்த லைவ ரடியா ரடியே பொருத்தமே.


Buddhists who desire [to have] robes soaked in myrtle-dye as their dress without paying heed to the words of confusing nature of the Jains who have discarded dress but have accumulated dirt on their bodies.  People who have brilliant knowledge!
The feet of the devotees of the chief who smears himself with holy ash and who is in Tirunāraiyūr, is the proper place for our refuge.  Reach them clarifying your mind.

Arunachala Siva.

4080
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:47:45 PM »
Verse  9:

ஊனுடைவெண் டலைகொண் டுழல்வா னொளிர்புன் சடைமேலோர்
வானிடைவெண் மதிவைத் துகந்தான் வரிவண் டியாழ்முரலத்
தேனுடைமா மலரன்னம் வைகுந் திருநாரை யூர்மேய
ஆனிடையைந் துகந்தா னடியே பரவா வடைவோமே.


Siva wanders holding a white skull which has flesh in it. He was pleased to place a white crescent moon that rises in the sky, on the shining golden matted locks when the bees with lines on their bodies hum like the music of the lute. We will reach praising the feet of Siva, who was pleased to bathe in the five products of the cow and who is in Nāṟaiyūr where the swans are sitting on the lotus flowers which have honey.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 [272] 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... 3145