Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 [272] 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... 3114
4066
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 19, 2017, 09:32:50 AM »
Verse  5:

வெந்தவெண் ணீறுபூசி விடை யேறிய வேதகீதன்
பந்தண வும்விரலா ளுட னாவதும் பாங்கதுவே
சந்தமா றங்கம்வேதந் தரித் தார்தொழுஞ் சாத்தமங்கை
அந்தமா யாதியாகி யய வந்தி யமர்ந்தவனே.

One who sings the Vedas, rides on a bull, and smears himself with well-burnt white sacred ash! Is it elegance to be united with a lady who holds a ball in her fingers?
In Sāttamaṅgai where Brahmins who retain in their memory the beautiful six Aṅkams and the four Vedas, worship.  Being the end and the cause of all things, Siva who dwells with desire in Ayavanti!

Arunachala Siva.

4067
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 19, 2017, 09:28:03 AM »
Verse  4:

மற்றவின் மால்வரையா மதி லெய்துவெண் ணீறுபூசிப்
புற்றர வல்குலாளோ டுட னாவதும் பொற்பதுவே
கற்றவர் சாத்தமங்கை நகர் கைதொழச் செய்தபாவம்
அற்றவர் நாளுமேத்த வய வந்தி யமர்ந்தவனே.

Having shot an arrow on the forts improvising the big Meru mountain as against the forts of his enemies, having smeared yourself with white sacred ash, is it graceful to be united with a lady whose waist resembles the hood of the cobra that lives in an anthill?  In the city of Sāttamaṅgai where learned scholars live, to be praised daily by people whose sins committed in previous birth become extinct as they worship Siva with their hands. Siva who dwells in Ayavanti with desire!

Arunachala Siva.


4068
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 19, 2017, 09:24:49 AM »
Verse  3:

நூனலந் தங்குமார்பி னுகர் நீறணிந் தேறதேறி
மானன நோக்கிதன்னோ டுட னாவது மாண்பதுவே
தானலங் கொண்டுமேகந் தவ ழும்பொழிற் சாத்தமங்கை
ஆனலந் தோய்ந்தவெம்மா னயவந்தி யமர்ந்தவனே.


Having adorned his chest where a good sacred thread is staying, smearing sacred ash.
riding upon a bull, is it dignified to be united with a lady who has looks like the deer?
in Sāttamaṅgai which has gardens on which the clouds with good water crawl.
our Lord who bathed in the good five products of the cow and who dwells in Ayavanti desiring it!

Arunachala Siva.4069
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 19, 2017, 09:20:17 AM »
Verse  2:


பொடிதனைப் பூசுமார்பிற் புரி நூலொரு பாற்பொருந்தக்
கொடியன சாயலாளோ டுடனாவதுங் கூடுவதே
கடிமண மல்கிநாளுங் கம ழும்பொழிற் சாத்தமங்கை
அடிகணக் கன்பரவ வய வந்தி யமர்ந்தவனே.


When the sacred thread of three strands stays in one part of the chest on which sacred ash is smeared, is it a fit pact to be united with a tender lady who is like a slender creeper? To be praised by the sage Nakkaṉ in Sāttamaṅgai which has gardens from which new fragrance spreads daily. (This Sāttamaṅgai was the birth-place Nīlanakkanāyaṉār; see also 11th verse of this decade; his story is told in detail in Periya Purāṇam; Tirunīlanakka Nayaṉār Purāṇam.)

Arunachala Siva.
4070
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: June 19, 2017, 07:41:19 AM »
Dear Orihh,

Please do not worry about whether AS realized Atman or not. Please do your duty.
Please do Atma Vicharam carefully and attain the Self and that is enough.   

People in the Asramam says that AS had attained the Brahman.  And that is all.

Arunachala Siva.

4071
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 02:06:28 PM »
Tiru Sattamangai:

Verse  1:


திருமலர்க் கொன்றைமாலை திளைக் கும்மதி சென்னிவைத்தீர்
இருமலர்க் கண்ணிதன்னோ டுட னாவது மேற்பதொன்றே
பெருமலர்ச் சோலைமேக முரிஞ் சும்பெருஞ் சாத்தமங்கை
அருமல ராதிமூர்த்தீ யய வந்தி யமர்ந்தவனே.


You placed on your head the crescent moon, which is always enjoying the fragrance of the garland made with the distinctive Koṉṟai flowers.  He is being united with a lady having large eyes like big lotus a thing that is consented to be good by all. The one who dwells in the temple Ayavanti! - the first cause who has a form and is seated in the hearts of devotees in the great Sāttamaṅgai where the clouds, rub against the gardens which have big flowers.

Arunachala Siva.4072
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 02:01:00 PM »
Verse  11:


ஒண்பிறை மல்குசென்னி யிறை வன்னுறை யொற்றியூரைச்
சண்பையர் தந்தலைவன் றமிழ் ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
பண்புனை பாடல்பத்தும் பர விப்பணிந் தேத்தவல்லார்
விண்புனை மேலுலகம் விருப் பெய்துவர் வீடெளிதே.

About Oṟṟiyūr, where the Lord who pervades everywhere and who wears on his head a waxing bright crescent moon, those who are able to fall prostrate at the feet of Siva and praise him in the second person with the help of the verses which are made beautiful by music and composed by Jnana Sambandhan, erudite scholar of Tamizh who is the chief of the inhabitants of Sanpai, will reach the upper world which adorns the sky according to their wish. Salvation is easy for them after that.

Padigam on Tiru Orriyur completed.

Arunachala Siva.

4073
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 01:57:23 PM »
Verse  10:


தோகையம் பீலிகொள்வார் துவர்க் கூறைகள் போர்த்துழல்வார்
ஆகமச் செல்வனாரை யலர் தூற்றுதல் காரணமாக்
கூகையம் மாக்கள்சொல்லைக் குறிக் கொள்ளன்மி னேழுலகும்
ஓகைதந் தாளவல்லா னுறை யும்மிட மொற்றியூரே.


The Jains who hold in their hands a bundle of peacock's feathers, and the Buddhists who wander covering their bodies with a robe soaked in red ochre, people of this world!  Do not fix your minds steadily on the words of those two who are like the rock-horned owl and who do not have the power of discrimination and only slander the god who gave out the Agamas.  Oṟṟiyūr is the dwelling place of the Lord who can admit us as his protege granting joy, who can rule all the seven worlds.

Arunachala Siva.

4074
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 01:52:21 PM »
Verse  9:

திருவினார் போதினானுந் திரு மாலுமொர் தெய்வமுன்னித்
தெரிவினாற் காணமாட்டார் திகழ் சேவடி சிந்தைசெய்து
பரவினார் பாவமெல்லாம் பறையப்படர் பேரொளியோ
டொருவனாய் நின்றபெம்மா னுறை யும்மிட மொற்றியூரே.


Brahma who is in a lotus flower which is very much wished by people who look at it.
and Tirumāl - Vishnu, thinking about themselves as gods, being unable to see Siva by their own knowledge. When devotees meditated on the brilliant red feet,  to destroy all the sins of those who praised Siva, is in Oṟṟiyūr, the dwelling place of the great god who stood as unequalled with a great brilliance which spread everywhere.

Arunachala Siva.


4075
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 01:47:51 PM »
Verse  8:

பெற்றியாற் பித்தனொப்பான் பெரு மான்கரு மானுரிதோல்
சுற்றியான் சுத்திசூலஞ் சுடர்க் கண்ணுதன் மேல்விளங்கத்
தெற்றியாற் செற்றரக்கன் னுட லைச்செழு மால்வரைக்கீழ்
ஒற்றியான் முற்றுமாள்வா னுறை யும்மிட மொற்றியூரே.


Though Siva is like a mad man, he is a great god by his intellect.  He has tied round the waist a skin flayed from a stag.  Holding a receptacle for keeping sacred ash, made of the bone of the skull, in the form of an oyster-shell, and a trident, the eye of fire to shine on the forehead, Siva who pressed down under the big and fertile mountain the body of the demon who brought disgrace on himself by being angry with god,  Oṟṟiyūr is the dwelling place of the god who rules over the whole world.

Arunachala Siva.


4076
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 01:43:57 PM »
Verse  7:

நன்றியால் வாழ்வதுள்ளம் முல குக்கொரு நன்மையாலே
கன்றினார் மும்மதிலுங் கரு மால்வரை யேசிலையாப்
பொன்றினார் வார் சுடலைப் பொடி நீறணிந் தாரழலம்
பொன்றினா லெய்தபெம்மா னுறை யும்மிட மொற்றியூரே.


In the mind, with an idea that it is good to lead a life of help to others having a bow of a mountain, big and golden, all the three forts of the demons who were hardened in inflicting suffering on others, having smeared himself with the fine powder of the sacred ash in the long burning-ground of people who are dead, Oṟṟiyūr is the dwelling place of the great-lord who shot a single arrow of unbearable heat, to destroy them.

Arunachala Siva.


4077
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 01:39:57 PM »
Verse  6:

கமையொடு நின்றசீரான் கழ லுஞ்சிலம் புமொலிப்பச்
சுமையொடு மேலும்வைத்தான் விரி கொன்றையுஞ் சோமனையும்
அமையொடு நீண்டதிண்டோ ளழ காயபொற் றோடிலங்க
உமையொடுங் கூடிநின்றா னுறை யும்மிட மொற்றியூரே.

Siva who has lasting fame on account of forbearance.  The kazhal and the anklet to make a sound, he placed as a burden on his head blossomed Koṉṟai and the crescent moon. The beautiful woman's ear-ring made of gold to shine on the strong and long shoulder which has fullness of beauty, Oṟṟiyūr is the place of Siva who is united with Uma.

Arunachala Siva.

4078
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 01:35:25 PM »
Verse  5:

விலகினார் வெய்யபாவம் விதி யாலருள் செய்துநல்ல
பலகினார் மொந்தைதாளந் தகுணிச்சமும் பாணியாலே
அலகினால் வீசிநீர்கொண் டடி மேலல ரிட்டுமுட்டா
துலகினா ரேத்தநின்றா னுறை யும்மிட மொற்றியூரே.


Bestowing his grace to those who are separated from cruel sins, according to rules,
dancing swinging the arms according to the measurement of time and songs to the accompaniment of instruments such as Montai adorned with good Conches, cymbals and Takuṇicham an instrument. Oṟṟiyūr is the dwelling place of Siva who remains to be praised by the people of this world, by bathing with water, and scattering flowers at his feet without deficiency in anything.

Arunachala Siva.

4079
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 01:31:54 PM »
Verse  4:


அரவமே கச்சதாக வசைத் தானலர் கொன்றையந்தார்
விரவிவெண் ணூல்கிடந்த விரை யார்வரை மார்பனெந்தை
பரவுவார் பாவமெல்லாம் பறைத் துப்படர் புன்சடைமேல்
உரவுநீ ரேற்றபெம்மா னுறை யும்மிட மொற்றியூரே.


Siva tied a cobra as a belt.  Our father who has on his fragrant chest, which is like the mountain on which the white sacred thread is united with a garland of blossomed Kōṉṟai flowers. Destroying all the sins of those who praise him in the second persons.
Oṟṟiyūr is the dwelling place of the Lord who received on his spreading murky matted locks, water which is always in motion.

Arunachala Siva.

4080
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 01:27:12 PM »
Verse  3:


விளிதரு நீருமண்ணும் விசும் போடனல் காலுமாகி
அளிதரு பேரருளா னர னாகிய வாதிமூர்த்தி
களிதரு வண்டு பண்செய் கமழ் கொன்றையி னோடணிந்த
ஒளிதரு வெண்பிறையா னுறை யும்மிட மொற்றியூரே.


Siva being the water that can destroy the world at the time of the deluge. He is the earth, and being the sky, the fire and the air.  He has great grace that protects all beings.  The primordial god having a form who is known by the name Hara. Adorning along with Koṉṟai of fragrance on which bees hum like melody-types out of joy.
Oṟṟiyūr is the dwelling place of Siva who has a white crescent moon that gives light.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 [272] 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... 3114