Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 [270] 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... 3071
4036
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 05, 2017, 10:59:15 AM »
Verse  11:


வெந்தவெண் ணீறணி வீரட்டா னத்துறை வேந்தனை
அந்தணர் தங்கட வூருளா னைஅணி காழியான்
சந்தமெல் லாம்அடிச் சாத்தவல் லமறை ஞானசம்
பந்தன செந்தமிழ் பாடியா டக்கெடும் பாவமே.

About the King who smears himself with well- burnt sacred ash and who dwells in Kadavūr Veerasthanam, where Brahmins are prosperous, native of Sirkazhi which is an ornament to the world, sins will perish if one dances singing the songs composed in refined Tamizh by Jnana Sambandhan well-versed in Vedas and who is able to adorn the feet of Siva with all kinds of verses of rhythmic movement.

Padigam on Tiruk Kadavur Veerasthanam completed.

Arunachala Siva.

4037
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 05, 2017, 10:53:37 AM »
Verse  10:


தேரரும் மாசுகொள் மேனியா ரும்தெளி யாததோர்
ஆரருஞ் சொற்பொரு ளாகிநின் றஎம தாதியான்
காரிளங் கொன்றைவெண் டிங்களா னுங்கட வூர்தனுள்
வீரமுஞ் சேர்கழல் வீரட்டா னத்தர னல்லனே.

Our supreme being who is the rare words and their meanings which are full everywhere and who could not be clearly understood by the Buddhists and Jains whose bodies are full of dirt, and who wears fresh flowers of Koṉṟai which blossom in the winter, and a crescent moon. Is he not Haraṉ who wears anklets for his valor, Is he not in Kadavūr Veerasthanam?


Arunachala Siva.

4038
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 05, 2017, 10:49:42 AM »
Verse 9:

வரைகுடை யாமழை தாங்கினா னும்வளர் போதின்கண்
புரைகடிந் தோங்கிய நான்முகத் தான்புரிந் தேத்தவே
கரைகடல் சூழ்வையங் காக்கின்றா னுங்கட வூர்தனுள்
விரைகமழ் பூம்பொழில் வீரட்டா னத்தர னல்லனே.

Vishnu who gave shelter from rain by holding the mountain as an umbrella and the eminent Brahma of four faces who is without blemish and who is seated in a growing lotus, to praise with love. Siva, who protects the world surrounded by the roaring ocean, is he not Haraṉ who is in Veerasthanam, which has fragrant flower-gardens?
 
Arunachala Siva.

4039
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 05, 2017, 10:45:20 AM »
Verse  8:


அடியிரண் டோருடம் பைஞ்ஞான்கி ருபது தோள்தச
முடியுடை வேந்தனை மூர்க்கழித் தமுதன் மூர்த்தியும்
கடிகம ழும்பொழில் சூழுமந் தண்கட வூர்தனுள்
வெடிதலை யேந்தியும் வீரட்டா னத்தர னல்லனே.


The eminent Siva who has a body and who destroyed the pride of the King Ravanan, who has ten heads, twenty shoulders, single body and two feet.  The one who holds a skull of bad smell in cool and beautiful Kadavūr surrounded by gardens from which fragrance spreads. Is he not Haraṉ in Veerasthanam?

Arunachala Siva.

4040
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 05, 2017, 10:40:09 AM »
Verse  7:


செவ்வழ லாய்நில னாகிநின் றசிவ மூர்த்தியும்
முவ்வழல் நான்மறை யைந்துமா யமுனி கேள்வனும்
கவ்வழல் வாய்க்கத நாகமார்த் தான்கட வூர்தனுள்
வெவ்வழல் ஏந்துகை வீரட்டா னத்தர னல்லனே.

The one who has a body full of auspiciousness and who is the red fire and the earth,
who is friendly towards the sages and who is the three fires, four Vēdas and five sacrifices, who tied the angry cobras which inject poison when it bites. Is he not Haraṉ in Kadavūr, Veerasthanam, who holds in his hand a hot fire?

Arunachala Siva.

4041
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 05, 2017, 10:33:24 AM »
Verse  6:

பண்பொலி நான்மறை பாடியா டிப்பல வூர்கள்போய்
உண்பலி கொண்டுழல் வானும்வா னின்னொளி மல்கிய
கண்பொலி நெற்றிவெண் டிங்களா னுங்கட வூர்தனுள்
வெண்பொடிப் பூசியும் வீரட்டா னத்தர னல்லனே.

Dancing, and singing the four Vēdas, which are consipicous by their accent and intonation, and going to many places. The one who wanders receiving alms for food,
who has a white crescent moon whose brightness increases in the sky, located in the forehead where the eye is prominent, and who has smeared the white holy ash.
Is he not Haraṉ who dwells in Veerasthanam in Kadavūr?

Arunachala Siva.

4042
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 05, 2017, 10:26:06 AM »
Verse  5:


சுடர்மணிச் சுண்ணவெண் ணீற்றினா னுஞ்சுழல் வாயதோர்
படமணி நாகம ரைக்கசைத் தபர மேட்டியும்
கடமணி மாவுரித் தோலினா னுங்கட வூர்தனுள்
விடமணி கண்டனும் வீரட்டா னத்தர னல்லனே.

Siva who wears bright beads of Rudraksham, and well-powered white holy ash, the one who is in the most exalted place and who tied a cobra with a hood and jewel, which form into a coil and who covers himself with an elephant's skin flayed from it.
and the god who has a neck made beautiful by the poison, is he not Haraṉ in Kadavūr Veerasthanam?

Arunachala Siva.4043
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 05, 2017, 10:21:49 AM »
Verse  4:


மழுவமர் செல்வனும் மாசிலா தபல பூதமுன்
முழவொலி யாழ்குழன் மொந்தைகொட் டமுது காட்டிடைக்
கழல்வளர் கால்குஞ்சித் தாடினா னுங்கட வூர்தனுள்
விழவொலி மல்கிய வீரட்டா னத்தர னல்லனே.

The god who is fond of the battle-axe who danced by upraising and bending the left leg on which there is anklets, in the cremation ground in the presence of many spotless Bhutas, when Muzhavu, Lute, Flute and Montai a drum with one face were played. Is he not Haraṉ in Veerasthanam, where the bustle of festivals is increasing in Kadavūr?

Arunachala Siva.

4044
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 05, 2017, 10:17:09 AM »
Verse  3:


நாதனும் நள்ளிரு ளாடினா னும்நளிர் போதின்கண்
பாதனும் பாய்புலித் தோலினா னும்பசு வேறியும்
காதலர் தண்கட வூரினா னுங்கலந் தேத்தவே
வேதம தோதியும் வீரட்டா னத்தர னல்லனே.

The one who is the master, who danced at midnight. The one who places his feet in the hearts of devotees which are like cool lotus. The one who has the skin of a pouncing tiger, who rides on a bull. The one who dwells in cool Kadavūr where those who bestow their love on Siva, live. When all the devotees join together and praise him is he not Haraṉ in Veerasthanam, having learnt the Vēdas, with their proper intonations?

Arunachala Siva.

4045
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 05, 2017, 09:57:45 AM »
Verse  2:


எரிதரு வார்சடை யானும்வெள் ளையெரு தேறியும்
புரிதரு மாமலர்க் கொன்றைமா லைபுனைந் தேத்தவே
கரிதரு காலனைச் சாடினா னுங்கட வூர்தனுள்
விரிதரு தொல்புகழ் வீரட்டா னத்தர னல்லனே.

The one who has long matted locks resembling fire; The one who rides on a white bull when Mārkkaṇteyaṉ praised, adorning him with a garland of big Koṉṟai flowers which he is fond of. The one who killed Yama who is black in color.


This has special importance to this shrine as it was here that Siva killed the god of death to save Mārkaṇtēyaṉ,  is he not Haran, in Veerasthanam, in Kadavūr of ancient fame that has spread everywhere?

Arunachala Siva.

4046
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 05, 2017, 09:50:43 AM »
Tiruk Kadavur Veerasthanam:

Verse  1:


சடையுடை யானும்நெய் யாடலா னுஞ்சரி கோவண
உடையுடை யானுமை யார்ந்த வொண்கண் உமைகேள்வனும்
கடையுடை நன்னெடு மாடமோங் குங்கட வூர்தனுள்
விடையுடை யண்ணலும் வீரட்டா னத்தர னல்லனே.


They are eight Veerasthanams in Tamizh Nadu. 1. Kaṇtiyur, 2. Kōvalūr, 3. Atikai, 4. Kuṟukkai, 5. Kaṭavūr, 6. Paṟiyal, 7. Viṟkuti and 8. Vaḻuvūr.

The following old verse gives the names of the places and the valouros deeds that Siva, did in them; (The verse is not given.)

The one who has, matted locks, who bathes in ghee who dresses, in a loin-cloth that slips away a little, who is the husband of Uma who has bright eyes on which collyrium is coated, and the god who has a bull and who is in Kadavūr where tall storeys rise high and which have beautiful entrances. Is he not Haran who is in Veerasthanam?

Arunachala Siva.

4047
General topics / Sri Rama Navami - 05.04.2017
« on: April 05, 2017, 09:47:30 AM »
Today is Sri Rama Navami, the birth day of Sri Rama.  Usually, it comes with Punarvasu
star and Navami (9th day after waning moon).

Sri B.V. Narasimha Swami, in his book on Sri Ramana, titled Self Realization, has compared Bhagavan with Sri Rama. 

Both had truth as their virtue. 

Both helped others to ward off the family bonds and attain Liberation.

etc., etc.,


Arunachala Siva.     

4048
Today is the Punarvasu star day of the month of Panguni.  Bhagavan was born on the
Punarvasu star day of the month of Margazhi.  Sri Rama was also born on Punarvasu
star day of the month of Chitrai.

Every Punarvasu star day is observed as the day of celebrations in the Asramam.

There will be special prayers today, with singing of Punarvasu Vannam of Muruganar
today.

Arunachala Siva.

4049
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 04, 2017, 10:44:31 AM »
Verse 11:

பூங்கமழ் கோதையோ டும்மிருந் தான்புக லிந்நகர்ப்
பாங்கனை ஞானசம் பந்தன்சொன் னதமிழ் பத்திவை
ஆங்கமர் வெய்திய வாதியா கவிசை வல்லவர்
ஓங்கம ராவதி யோர்தொழச் செல்வது முண்மையே.


On the companion who was in the city of Pukali in company with a lady as soft as a fragrant beautiful garland. These ten verses composed by Jnana Sambandhan, those who are able to sing with music thinking them to be the god himself who is residing gladly in Pukali, it is definitely true that they will ascend into heaven to be esteemed by the superior residents of Amarāvati. (Amarāvati is the capital of Indiraṉ`s world.)

Padigam on Tirup Pukali completed.

Arunachala Siva/

4050
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 04, 2017, 10:40:36 AM »
Verse  10:


பிண்டியும் போதியும் பேணுவார் பேச்சினைப் பேணாததோர்
தொண்டருங் காதல்செய் சோதியா யசுடர்ச் சோதியான்
புண்டரீ கம்மலர்ப் பொய்கைசூழ்ந் தபுக லிந்நகர்
வண்டமர் கோதையோ டும்மிருந் தமண வாளனே.

The effulgent light and god who is loved by the devotees who do not regard the words of those who hold in high esteem the Asōka tree and the Bhodhi tree. (For Jains, the Asōka tree is important as their god is seated under that tree;)  He is definitely the bride-groom who was seated along with a lady as soft as a garland on which bees settle, in the city of Pukali which is surrounded by natural tanks having lotus flowers.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 [270] 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... 3071