Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 [269] 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... 2905
4021
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 09:52:43 AM »
Verse 3:

அணிமுடி ஆதி அமரர் கோமான்
    ஆனந்தக் கூத்தன் அறுசமயம்
பணிவகை செய்து படவ தேறிப்
    பாரொடு விண்ணும் பரவி யேத்தப்
பிணிகெட நல்கும் பெருந்து றையெம்
    பேரரு ளாளன்பெண் பாலு கந்து
மணிவலை கொண்டுவான் மீன்விசிறும்
    வகையறி வார்எம் பிரானா வாரே.


Pigngnakan,
the Primal Sovereign of the supernals,
dances in bliss;
He caused the six faiths to adore and serve Him;
Even as the earth and the heaven hail Him,
He will do away with the malady of embodiment.
He is the great merciful Lord of Perunthurai.
Enthused by the love for His Consort,
He took a boat and cast His beautiful net to secure the immense fish.
They that know of this Piscator's way,
are our divine masters.

Arunachala Siva.

4022
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 09:49:01 AM »
Verse  2:


மாலயன் வானவர் கோனும் வந்து
    வணங்க அவர்க்கருள் செய்த ஈசன்
ஞாலமதனிடை வந்தி ழிந்து
    நன்னெறி காட்டி நலம்திகழுங்
கோல மணியணி மாட நீடு
    குலாவு மிடவை மடநல் லாட்குச்
சீல மிகக்கரு ணையளிக்குந்
    திறமறி வார்எம் பிரானா வாரே. When Vishnu,
Brahma and the King of the celestial beings adored Him,
He,
the Lord-God,
blessed them with grace.
He descended down on earth,
revealed the goodly way and conferred on the bashful Lady of Idavai which is digit with lovely and gemmy and lofty and beautiful mansions,
Such mercy that augments her virtues.
They that know of this,
His valiance,
are our divine masters.


Arunachala Siva.

4023
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 09:46:06 AM »
Tiru Varthai:

Holy Word:

The poet saying his Siva Anubhavam to this world:

Verse  1:


மாதிவர் பாகன் மறைப யின்ற
    வாசகன் மாமலர் மேய சோதி
கோதில் பரங்கரு ணையடி யார்
    குலாவுநீ திகுண மாக நல்கும்
போதலர் சோலைப் பெருந்து றையெம்
    புண்ணியன் மண்ணிடை வந்திழிந்ந்
தாதிப் பிரமம் வெளிப்படுத்த
    அருளறி வார்எம் பிரானா வாரே.பெண் பொருந்திய பாகத்தனும், வேதம் சொன்ன மொழியையுடையவனும், உயர்ந்த இதய மலரில் வீற்றிருக்கும் ஒளிப்பிழம்பானவனும், குற்றமற்ற மேலான கருணையாளனும், அடியார்கள் கொண்டாடுகின்ற நீதியினையே குணமாக, அவர்களுக்கு அருள்புரியும், அரும்புகள் மலர்கின்ற சோலை சூழ்ந்த திருப்பெருந் துறையில் எழுந்தருளியிருக்கும் எமது புண்ணியப் பொருளானவனும் ஆகிய இறைவன் மண்ணுலகத்தில் வந்து இறங்கி, எல்லாவற்றுக்கும் முதலாயுள்ள பெரும் பொருளாகிய தன் தன்மையை வெளிப்படுத்திய அருளின் அருமையை அறியவல்லவர்கள் எம் பிரான் ஆவார்கள்.

Arunachala Siva.

4024
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:49:05 AM »
Verse  80:


நாம்இங் குண்ப தவன்வந்தால்
    நாடி யழையு மெனநம்பர்
தாமங் கருளிச் செயத்தரியார்
    தலைவ ரமுது செய்தருள
யாமிங் கென்செய் தாலாகும்
    என்பார் விரைவுற் றெழுந்தருளால்
பூமென் குழலார் தம்மோடும்
    புறம்போ யழைக்கப் புகும்பொழுது.


Hearing this, the Lord said: "It will be possible
For Us to eat here only if he comes here; so call him
In love." Thus bidden, he could endure it no longer;
He anxiously mused thus: "For our godly leader
To eat here, What is it that we can possibly do?"
With his wife of soft and flower-decked locks of hair
He moved out swiftly to call his son.

Arunachala Siva.

4025
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:45:48 AM »
Verse  79:


ஆறு திங்கள் ஒழித்துண்போம்
    உண்ணு மளவுந் தரியாது
சோறு நாளு முண்பீர்முன்
    னுண்ப தென்நம் முடன்றுய்ப்ப
மாறின் மகவு பெற்றீரேல்
    மைந்தன் தன்னை யழையுமென
ஈறு முதலு மில்லா தார்க்
    கிப்போ துதவான் அவனென்றார்.


"Without waiting for Us who eat once in six months,
Why do you that eat daily, hasten to eat?
If you have truly a flawless son to eat
With Us, call him." Thus told Sirutthondar
Addressed Him who is without beginning or end
And said: "He will not be of use now."

Arunachala Siva.   

4026
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:42:47 AM »
Verse 78:


உம்மைப் போல நீறிட்டார்
    உளரோ வுண்பீர் நீரென்று
செம்மைக் கற்பில் திருவெண்காட்
    டம்மை தம்மைக் கலந்திருத்தி
வெம்மை இறைச்சி சோறிதனின்
    மீட்டுப் படையு மெனப்படைத்தார்
தம்மை யூட்ட வேண்டியவர்
    உண்ணப் புகலுந் தடுத்தருளி.


Hearing this, the Bhairavar said: "Is there any to equal
You in your servitorship to the Holy Ash?
You may eat with Me." Addressing the divinely chaste
Tiruvenkaattunangkai He said: "Duly serve him rice,
Meat and all." She did so; however when Sirutthondar with a view
To make Him eat, was about to eat, He prevented him and said:

Arunachala Siva.


4027
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:40:04 AM »
Verse 77:


அகத்தின் புறத்துப் போயருளால்
    எங்குங் காணார் அழிந்தணைந்து
முகத்தில் வாட்டம் மிகப்பெருகப்
    பணிந்து முதல்வர்க் குரைசெய்வார்
இகத்தும் பரத்தும் இனியாரைக்
    காணேன் யானுந் திருநீறு
சகத்தி லிடுவார் தமைக்கண்டே
    யிடுவே னென்று தாழ்ந்திறைஞ்ச.Even when he moved out of the house
And searched for them, he could, by the grace
Of God, find them nowhere; so with a sorrowing visage
He spake to the Primordial One thus: "I find not
The sweet ones either on earth or heaven;
I too wear the holy ash seeing that the dwellers
Of earth do it." This said, he paid obeisance to Him.

Arunachala Siva.

4028
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:35:10 AM »
Verse  76:வாங்கி மகிழ்ந்து படைத்ததற்பின்
    வணங்குஞ் சிறுத்தொண் டரைநோக்கி
ஈங்கு நமக்குத் தனியுண்ண
    ஒண்ணா தீசன் அடியாரிப்
பாங்கு நின்றார் தமைக்கொணர்வீர்
    என்று பரமர் பணித்தருள
ஏங்கிக் கெட்டேன் அமுதுசெய
    இடையூ றிதுவோ வெனநினைவார்.


When Sirutthondar served that dish
And stood bowing, the Lord commanded him thus:
"I cannot eat alone; get also the servitors
That may be available in these parts." Hearing this,
He mused thus: "Ha, I am lost! Is this to be
The contretemps for his taking the meal?"   

Arunachala Siva.

4029
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:32:21 AM »
Verse  75:


சிந்தை கலங்கிச் சிறுத்தொண்டர்
    மனையா ரோடுந் திகைத்தயரச்
சந்த னத்தா ரெனுந்தாதி
    யார்தாம் அந்தத் தலையிறைச்சி
வந்த தொண்டர் அமுதுசெயும்
    பொழுது நினைக்க வருமென்றே
முந்த வமைத்தேன் கறியமுதென்று
    எடுத்துக் கொடுக்க முகமலர்ந்தார்.


Bewildered Sirutthondar and his wife stood
Sorrowing; then the servant maid Santana said:
"I had also cooked the pate's mutton thinking
That the servitor might think of it when he sat
Down for his meal." When she took it out and gave it
The visages of the couple burgeoned bright.

Arunachala Siva.


4030
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:28:48 AM »
Verse  74:


சொன்ன முறையிற் படுத்தபசுத்
    தொடர்ந்த வுறுப்பெல் லாங்கொண்டு
மன்னு சுவையிற் கறியாக்கி
    மாண அமைத்தீ ரேஎன்ன
அன்ன மனையார் தலையிறைச்சி
    யமுதுக் காகா தெனக்கழித்தோம்
என்ன வதுவுங் கூடநாம்
    உண்ப தென்றா ரிடர்தீர்ப்பார்.


"Have you cooked as I directed you, all the parts
Of the Pasu toothsomely and in splendor?"
Thus questioned, the lady of the house, verily a swan, spake
Thus: "We have not cooked the pate as its mutton would
Not serve as food." Hearing this, He that does away with all troubles,
Said: "That too, we eat".


Arunachala Siva.   

4031
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:25:57 AM »
Verse  73:


பரிசு விளங்கப் பரிகலமும்
    திருத்திப் பாவா டையில்ஏற்றித்
தெரியும் வண்ணஞ் செஞ்சாலிச்
    செழுபோ னகமுங் கறியமுதும்
வரிசை யினின்முன் படைத்தெடுத்து
    மன்னும் பரிக லக்கான்மேல்
விரிவெண் டுகிலின் மிசைவைக்க
    விமலர் பார்த்தங் கருள்செய்வார்.


The leaf in which the food was to be served
Was washed, a white cloth was spread on a tripod;
On the leaf, the toothsome rice and other dishes
Of curry were duly and distinctly served
In all splendor; then the leaf was placed on the tripod
Over which a white and soft cloth had been spread;
Witnessing this the pure and purifying One said:

Arunachala Siva.


4032
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:22:58 AM »
Verse  72:


பனிவெண் திங்கள் சடைவிரித்த
    பயில்பூங் குஞ்சிப் பயிரவராம்
புனிதர் தம்மைப் போனகமும்
    கறியும் படைக்கும் படிபொற்பின்
வனிதை யாருங் கணவரும்முன்
    வணங்கிக் கேட்ப மற்றவர்தாம்
இனிய அன்ன முடன்கறிகள்
    எல்லாம் ஒக்கப் படைக்கவென.Then when the wife and husband beseeched
The Lord Bhairava--the wearer of the moist moon
In His matted hair--, now resplendent
With flower-bedecked crown of hair, as to how
He should be served with rice and curry, He said: "?With goodly rice serve together all the curried dishes."   

Arunachala Siva.

4033
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:20:09 AM »
Verse  71:தூய நீரால் சிறுத்தொண்டர்
    சோதி யார்தங் கழல்விளக்கி
ஆய புனிதப் புனல்தங்கள்
    தலைமேல் ஆரத் தெளித்தின்பம்
மேய இல்லம் எம்மருங்கும்
    வீசி விரைமென் மலர்சாந்தம்
ஏயுந் தூப தீபங்கள்
    முதற்பூ சனைசெய் திறைஞ்சுவார்.Sirutthondar washed with that holy water
The ankleted feet of the Radiant One, sprinkled
The water that had washed the feet, profusely
On their heads and also over every part of the house;
With sandal paste, lamp and lighted camphor,
He performed unto Him Pooja, and waved incense
Before Him; these and other rituals he duly performed.

Arunachala Siva.

4034
An Attempt at Initiation:

Once a pundit, a scholar of the Sastras from Sankara Mutt at Sringeri came to
Bhagavan at Virupaksha, having known that Bhagavan did not have a guru,
and was not formally initiated into Sannyasa. Palani Swami had at that time
gone down to the choultry to fetch food. So, the visitor had the opportunity to speak
privately with Bhagavan.  The pandit launched an hour long harangue on the indispensability of a guru for every spiritual aspirant and the imperative of receiving
initiation from the guru and the need to comply with the norms of tradition.  He recounted the lives of avatars like Sri Rama, Sri Krishna, and Adi Sankara, who had all reached the pinnacle of spiritual heights and did have the gurus who formally
initiated them into spiritual discipline, adding that Bhagavan himself was the rarest
of rare among realized souls.  Then, with palms joined in salutation and with utmost
deference he petitioned, 'Swami!  You are a Brahmin, need to take Sannyasa as enjoined by tradition.  You know all and I need not remind you of it. I shall
enroll you into our guru parampara.  Permit me to make the necessary arrangements
for a formal initiation.  If you are dis inclined to wear ochre robes, do wear an ochre
kaupina at least.'  Bhagavan listened but kept silent.  The pundit left, saying that he
was going to the town and would return at three in the afternoon.

contd.,

Arunachala Siva.                       

4035
9-12:  I am Brahman.  There is no doubt of this.  I am indeed the highest Guru.
I am tranquil.  I am pure.  I am indeed different from the qualities; transcending
the qualities; transcending the humanity; transcending the supreme; transcending
the mind; transcending feeling; transcending the mind;  transcending the Vedas;
surpassing the learned; surpassing the body and such, and the states of waking,
dream, and deep sleep; surpassing the unmanifest and transcendent -- such alone is the certitude of knowledge. Renouncing by and by and leaving everything one should be like a mute.

13-14:  The quiescent Brahman, the supreme Brahman, the eternal Brahman is oneself. Even an atom of glory of such a Jnani is distinctly clear.  Even Hari and Hara
or Brahma or the celestial beings cannot describe it even in hundreds of crores
of Kalapas of time.

15-16:  The knowledge 'I am Brahman' is hard to find in the three words. It is hard
to serve the feet, or converse with or even to just have a look at such great ones
of right discrimination abiding in Brahman alone.  If by chance one has a bath
in the waters sanctified by the touch of such ones, one becomes Brahman oneself.

contd.,

Arunachala Siva.       
         

Pages: 1 ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 [269] 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... 2905