Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 [269] 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... 2973
4021
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 01:49:31 PM »
Verse 125:


மங்கலமாம் பூசனைகள்
    பரவையார் செயமகிழ்ந்து
தங்கியினி தமர்கின்றார்
    தம்பிரான் கோயிலினுள்
பொங்குபெருங் காலமெலாம்
    புக்கிறைஞ்சிப் புறத்தணைந்து
நங்கள்பிரா னருள்மறவா
    நல்விளையாட் டினைநயந்தார்.

The auspicious Maaheswara poojas were duly performed
By her, these they accepted in delight great; they abode
Thither in joy adoring the Lord during all
The splendorous hours of Pooja and moved
Out of the temple; never forgetful of the Lord's grace
They engaged themselves in goodly sport.   

Arunachala Siva.4022
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 12:16:26 PM »
Verse 124:


பரவியே பரவையார்
    பரிவுடனே பணிந்தேத்தி
விரவியபோ னகங்கறிகள்
    விதம்பலவா கச்சமைத்துப்
பரிகலமும் பாவாடை
    பகல்விளக்கும் உடனமைத்துத்
திருவமுது செய்வித்தார்
    திருந்தியதேன் மொழியினார்.


As they stepped in, Paravaiyaar hailed and adored them;
Then she of melliferos words, the very pink of perfection,
Arranged for the cooking of nectarean rice and many
Varieties of curries; she set for them the tripods
Over which cloth was spread; lamps were lit and set
In due order; thus she fed the two and their retinues.

Arunachala Siva.

4023
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 12:12:59 PM »
Verse  123:


பரவையார் மாளிகையில்
    பரிசனங்கள் முன்னெய்த
விரவுபே ரலங்கார
    விழுச்செல்வம் மிகப்பெருக
வரவெதிர்கொண் டடிவணங்க
    வன்றொண்டர் மலைநாட்டுப்
புரவலனா ரையுங்கொண்டு
    பொன்னணிமா ளிகைபுகுந்தார்.

The retinue reached in advance the divine mansion
Of Paravaiyaar who decorated it in rich and great
Splendor; she came before them, greeted them
And fell at their feet; Vantondar conducting
The king of Malai-Naadu, entered the golden mansion

Arunachala Siva.


4024
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:41:55 AM »
Verse  11:


பெருகிய தமிழ்விர கினன்மலி பெயரவ னுறைபிணர் திரையொடு
கருகிய நிறவிரி கடலடை கழுமல முறைவிட மெனநனி
பெருகிய சிவனடி பரவிய பிணைமொழி யனவொரு பதுமுடன்
மருவிய மனமுடை யவர்மதி யுடையவர் விதியுடை யவர்களே.

Composed on Kazhumalam in which (Jnana Sambandhan) who had great proficiency in Tamizh and increasing fame, the ten verses of devotion which praise the feet of Siva who grew very great, who chose Kazhumalam as his abode which is reached by the expansive sea of black color and has rolling rough waves with water particles.
Those who memorize all the verses, and have good sense are fortunate in having good luck.

Padigam on Tiruk Kazhumalam completed.

Arunachala Siva.

4025
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:38:26 AM »
Verse  10:


அமைவன துவரிழு கியதுகில் அணியுடை யினரம ணுருவர்கள்
சமையமு மொருபொரு ளெனுமவை சலநெறி யனவற வுரைகளும்
இமையவர் தொழுகழு மலமமர் இறைவன தடிபர வுவர்தமை
நமையல வினைநல னடைதலில் உயர்நெறி நனிநணு குவர்களே.

The religious instructions and the religions are not at all religion, of both the Buddhists who dress in robes smeared in the myrtle dye which is fitting them, and the naked Jains, are deceptive paths. Actions good and bad, will not trouble those who praise the feet of the Lord in Kazhumalam which the celestial beings who do not wink worship and then rise, will approach the superior path by getting all good things.

Arunachala Siva. 

4026
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:34:59 AM »
Verse  9:


கொழுமல ருறைபதி யுடையவன் நெடியவ னெனவிவர் களுமவன்
விழுமையை யளவறி கிலரிறை விரைபுணர் பொழிலணி விழவமர்
கழுமல மமர்கன லுருவினன் அடியிணை தொழுமவ ரருவினை
எழுமையுமிலநில வகைதனில் எளிதிமை யவர்விய னுலகமே.


Both Brahma, who has the fertile lotus flower as his abode and the tall Vishnu could not know even a little of the measure of his greatness those who worship the feet of the Lord who has the form of fire, who is in Kazhumalam where festivals are conducted and which is made beautiful by fragrant parks. The actions which could not be got rid of otherwise will not be with them during the seven births in the different worlds. The extensive world of the celestial beings who do not wink is very easy to obtain.

Arunachala Siva.


4027
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:31:45 AM »
Verse  8:


கடலென நிறநெடு முடியவன் அடுதிறல் தெறவடி சரணென
அடனிறை படையரு ளியபுகழ் அரவரை யினனணி கிளர்பிறை
விடநிறை மிடறுடை யவன்விரி சடையவன் விடையுடை யவனுமை
உடனுறை பதிகடல் மறுகுடை யுயர்கழு மலவிய னகரதே.


The God who ties a cobra on the waist and has the fame of granting a sword full of strength, when the killing strength of the demon of tall crown who had a dark complexion like the sea, was destroyed, after he prayed, your feet are my refuge the city where the god who has a beautiful crescent, a neck full of poison and a bull, resides with Uma.  It is the expansive city of great Kazhumalam which has streets as broad as the sea.

Arunachala Siva.

4028
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:27:56 AM »
Verse  7:


முதிருறி கதிர்வள ரிளமதி சடையனை நறநிறை தலைதனில்
உதிருறு மயிர்பிணை தவிர்தசை யுடைபுலி யதளிடை யிருள்கடி
கதிருறு சுடரொளி கெழுமிய கழுமல மமர்மழு மலிபடை
அதிருறு கழலடி களதடி தொழுமறி வலதறி வறியமே.

On his head which is full of honey, he who has matted hairs on which there is the waxing crescent moon of rays which are getting brighter everyday, the god who has plenty of brightness which dispels darkness, and who wears on his waist a tiger's skin which has flesh but has the hairs which should drop off but are united with it without doing so. We do not know any other knowledge except that of worshipping the feet of the god who is Kazhumalam, who has a flourishing battle-axe, and anklets which resound like thunder.

Arunachala Siva.


 

4029
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:25:06 AM »
Verse  6:


வரைபொரு திழியரு விகள்பல பருகொரு கடல்வரி மணலிடை
கரைபொரு திரையொலி கெழுமிய கழுமல மமர்கன லுருவினன்
அரைபொரு புலியத ளுடையினன் அடியிணை தொழவரு வினையெனும்
உரைபொடி படவுறு துயர்கெட வுயருல கெய்தலொரு தலைமையே.


The Lord having the form of fire who resides in Kazhumalam where the sound of the waves that dash upon the shore in the sand having lines near the sea which absorbs into it many streams that descend having dashed against hills. To worship the feet of the Lord who has a dress of a tiger's skin which is wound round the waist. It is an excellence to reach the superior world of heaven, when even the word irresistible actions, will crumble like powder and great sufferings will be destroyed.

Arunachala Siva.

4030
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:21:47 AM »
Verse  5:


தலைமதி புனல்விட வரவிவை தலைமைய தொருசடை யிடையுடன்
நிலைமரு வவொரிட மருளின னிழன்மழு வினொடழல் கணையினன்
மலைமரு வியசிலை தனின்மதி லெரியுண மனமரு வினனல
கலைமரு வியபுற வணிதரு கழுமல மினிதமர் தலைவனே.

The Lord who resides happily in Kazhumalam which is made beautiful by small jungles where beautiful stags are living. He granted a place in the middle of the superior matted hairs for the crescent moon having the first phase, water, and poisonous cobra to live together. He has a burning arrow along with a glittering battle-axe,
he simply thought the forts to be consumed by fire, with the help of a mountain converted into a bow.

Arunachala Siva.


4031
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:17:41 AM »
Verse  4:


வினைகெட மனநினை வதுமுடி கெனில்நனி தொழுதெழு குலமதி
புனைகொடியிடைபொருள் தருபடு களிறின துரிபுதை யுடலினன்
மனைகுட வயிறுடை யனசில வருகுறள் படையுடை யவன்மலி
கனைகட லடைகழு மலமமர் கதிர்மதி யினனதிர் கழல்களே.


The god has a person which he covers with the skin of an elephant he killed, and which ragged with it many things among the creepers of the forest, and who adorns them with the superior crescent moon, has an army of a few Bhutas which have bellies like pots used in the houses. My mind! arise worshipping always the feet wearing tinkling anklets of the god who has the sun and moon as his eyes and who is in Kazhumalam which is reached by the roaring sea where waves are in plenty, if you want to destroy the sins and to bring to fruition your thoughts.

Arunachala Siva.

4032
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:13:56 AM »
Verse  3:


வரியுறு புலியத ளுடையினன் வளர்பிறை யொளிகிளர் கதிர்பொதி
விரியுறு சடைவிரை புரைபொழில் விழவொலி மலிகழு மலமமர்
எரியுறு நிறவிறை வனதடி யிரவொடு பகல்பர வுவர்தம
தெரியுறு வினைசெறி கதிர்முனை யிருள்கெட நனிநினை வெய்துமதே.

The god wears as a dhoti of the tiger's skin having a large number of stripes.
The god of spreading matted hair which encloses in it the bright rays of the waxing crescent moon. The feet of the Lord who pervades everything, who has a form like fire and who is in Kazhumalam which has superior fragrant parks and has bustle during festivals. Meditating upon (those feet) always is the thing to be done, by those and who praise them day and night, wishing their burning sins which inflict suffering to vanish like darkness before the sun.

Arunachala Siva.

4033
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:10:37 AM »
Verse  2:


பிணிபடு கடல்பிற விகளறல் எளிதுள ததுபெரு கியதிரை
அணிபடு கழுமல மினிதமர் அனலுரு வினனவிர் சடைமிசை
தணிபடு கதிர்வள ரிளமதி புனைவனை யுமைதலை வனைநிற
மணிபடு கறைமிட றனைநலம் மலிகழ லிணைதொழன் மருவுமே.

It is easy to cut the births which are like the ocean and bind the soul with illness.
It has increasing waves of sufferings. God who has the form of fire and who happily stays in beautiful Kazhumalam, and adorns on his glittering matted hair a crescent
moon of cool rays, and the husband of Uma. Meditate upon worshipping the feet which grant abundant bliss, of the god who has a blue neck resembling the precious stone, sapphire.

Arunachala Siva.


4034
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:03:57 AM »
Tiruk Kazhumalam:
(one of the 12 names of Sirkazhi):

Verse  1:


பிறையணி படர்சடை முடியிடை பெருகிய புனலுடை யவனிறை
இறையணி வளையிணை முலையவள் இணைவன தெழிலுடை யிடவகை
கறையணி பொழினிறை வயலணி கழுமல மமர்கன லுருவினன்
நறையணி மலர்நறு விரைபுல்கு நலமலி கழல்தொழன் மருவுமே.


The god has water (of Ganga) swelling in the matted hair coiled into a crown on which he wears a crescent. He who pervades all things, the place of great beauty of the god who is intimately united with a lady whose breasts are comparable only to each other and who wears bangles on the forearm. He who has a form of fire, who is in Kazhumalam which is made beautiful by dark parks and fields full of crops.
People of this world, meditate upon worshipping the feet of the Lord which abounds in granting bliss and have in them the good fragrance of flowers with honey.

Arunachala Siva.


4035
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 08:26:15 AM »
Verse 122:


வாசமலர்க் கொன்றையார்
    மகிழ்கோயில் வலங்கொண்டு
நேசமுற முன்னிறைஞ்சி
    நெடும்பொழுதெ லாம்பரவி
ஏசறவால் திருப்பதிகம்
    எடுத்தேத்தி எழுந்தருளால்
பாசவினைத் தொடக்கறுப்பார்
    பயில்கோயில் பணிந்தணைவார்.


The devotees of Tiruvaaroor came forth to greet
The Prince of Navaloor who returned thither
With the king of the Chera dynasty; they too paid
Obeisance to the greeting devotees in soaring love;
Then they moved into the shrine of the Lord, borne
By swelling ardor to come by the great beatitude
Or rendering willing worship to Him.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 [269] 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... 2973