Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 [268] 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... 3129
4006
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 03, 2017, 07:51:43 AM »
Verse  11:

கற்றநன் மறைபயி லடியவ ரடிதொழு கவினுறு
சிற்றிடை யவளொடு மிடமென வுறைவதொர் சேறைமேல்
குற்றமில் புகலியு ளிகலறு ஞானசம் பந்தன
சொற்றக வுறமொழி பவரழி விலர்துயர் தீருமே.

On Chēṟai where Siva dwells as his favorite place with Uma of small and beautiful waist, and where the devotees who practice good Vedas, which they learnt in their young days, pay obeisance to him the sufferings of those who recite the words of Jnana Sambandhan, who has no enmity with anyone and who lives in Pukali which is without defect, in the proper manner, will leave them and they will not meet with death.

Padigam on Tiruch Cherai completed.

Arunachala Siva.


4007
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 03, 2017, 07:46:43 AM »
Verse  10:


துகடுறு விரிதுகி லுடையவ ரமணெனும் வடிவினர்
விகடம துறுசிறு மொழியவை நலமில வினவிடல்
முகிடரு மிளமதி யரவொடு மழகுற முதுநதி
திகடரு சடைமுடி யடிகடம் வளநகர் சேறையே.


Buddhists who wear clothes full of dirt as their dress, and those who have naked bodies their mean words which are horrible do not contain any good; therefore do not listen to them devotees! Chēṟai is the fertile city of Siva who has matted locks coiled into a crown on which the ancient river Ganga shines beautifully along with a crescent which is like a bud and a cobra.

Arunachala Siva.

4008
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 03, 2017, 07:43:09 AM »
Verse 9:

பன்றியர் பறவையர் பரிசுடை வடிவொடு படர்தர
அன்றிய வவரவ ரடியொடு முடியவை யறிகிலார்
நின்றிரு புடைபட நெடுவெரி நடுவெயொர் நிகழ்தரச்
சென்றுயர் வெளிபட வருளிய வவர்நகர் சேறையே.


When Vishnu and Brahma took the form of a pig and a swan respectively appropriate to them, to have a vision of Siva, were not able to see the feet and head as they both were opposed to each other, when they were standing on the two sides. Chēṟai is the city of that god who granted his grace to indicate he was the great one in the middle of a tall column of fire which rose.

Arunachala Siva.

4009
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 03, 2017, 07:39:50 AM »
Verse  8:


கட்டுர மதுகொடு கயிலைநன் மலைமலி கரமுடை
நிட்டுர னுடலொடு நெடுமுடி யொருபது நெரிசெய்தார்
மட்டுர மலரடி யடியவர் தொழுதெழ வருள்செயும்
சிட்டர்தம் வளநகர் செறிபொழி றழுவிய சேறையே.


Siva crushed the ten tall crowns and the body of the hard-hearted Ravanan, who caused distress by his hands to the good mountains, Kailash with his excessive strength, the fertile city of the eminent god who grants his grace to the devotees who fall at his feet which are like flowers which have abundant honey, and rise,
is Cheṟai which is surrounded by dense gardens.

Arunachala Siva.

4010
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 02, 2017, 02:38:35 PM »
Verse  7:


பாடின ரருமறை முறைமுறை பொருளென வருநடம்
ஆடின ருலகிடை யலர்கொடு மடியவர் துதிசெய
வாடினர் படுதலை யிடுபலி யதுகொடு மகிழ்தரும்
சேடர்தம் வளநகர் செறிபொழி றழுவிய சேறையே.


Siva sang the abstruse Vēdas in the manner of proper accent and order. Performed the rare dance that it indicated the he was the god who performed all the functions.
when the devotees praised him in this world with flowers and other things fit for worship.  The fertile city of the god who rejoices with the alms which is placed in the lifeless skull of the faded Brahma.  It is Chēṟai surrounded by dense gardens.

Arunachala Siva.

4011
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 02, 2017, 02:35:05 PM »
Verse  6:


மத்தர முறுதிறன் மறவர்தம் வடிவுகொ டுருவுடைப்
பத்தொரு பெயருடை விசயனை யசைவுசெய் பரிசினால்
அத்திர மருளுந மடிகள தணிகிளர் மணியணி
சித்திர வளநகர் செறிபொழி றழுவிய சேறையே.


Taking the form of a hunter who had as much strength as the mountain, Mantaram  by the manner in which he defeated Vijayaṉ who had a beautiful body and ten names.
The beautiful and fertile city which is adorned with precious stones which shine in a row, of our god who granted a weapon is Chēṟai which is surrounded by dense gardens.

Arunachala Siva.

4012
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 02, 2017, 02:32:12 PM »
Verse  5:

அந்தர முழிதரு திரிபுர மொருநொடி யளவினில்
மந்தர வரிசிலை யதனிடை யரவரி வாளியால்
வெந்தழி தரவெய்த விடலையர் விடமணி மிடறினர்
செந்தழ னிறமுடை யடிகடம் வளநகர் சேறையே.

The warrior who shot an arrow to be burnt and destroyed by fire, from the bow of mountain Mantaram with bands in an instant, as the time measure of the snap of the finger, which had cobra as the bow-string and Hari and fire as its tip as its components, the three-cities which were wandering in the sky. He has a neck made beautiful by the poison.  Chēṟai is the fertile city of the god who has the color of fire.


Arunachala Siva.

4013
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 02, 2017, 02:28:36 PM »
Verse  4:


துடிபடு மிடையுடை மடவர லுடனொரு பாகமா
இடிபடு குரலுடை விடையினர் படமுடை யரவினர்
பொடிபடு முருவினர் புலியுரி பொலிதரு மரையினர்
செடிபடு சடைமுடி யடிகடம் வளநகர் சேறையே.

Having a lady whose waist is like a drum, shaped like the hour glass, as a half of his body, rides on a bull whose bellowing is like the thunder. He has a cobra with a hood ,
has a body smeared with fine powder of sacred ash.  He ties in his waist a tiger's skin which is shining.  Chēṟai is the fertile city of the god who has matted locks, coiled into a crown which is like a shrub.

Arunachala Siva.

4014
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 02, 2017, 02:25:11 PM »
Verse  3:


புரிதரு சடையினர் புலியத ளரையினர் பொடிபுல்கும்
எரிதரு முருவின ரிடபம தேறுவ ரீடுலா
வரிதரு வளையின ரவரவர் மகிழ்தர மனைதொறும்
திரிதரு சரிதைய ருறைதரு வளநகர் சேறையே.

Siva has  twisted matted locks, wears as dress in the waist a tiger's skin. He has a body which is like fire and smears on it sacred ash.  He rides on a bull. Chēṟai is the fertile city where the god who has a conduct of wandering in every one of the houses of the ladies who wear bangles with lines which suit their beauty individually.

Arunachala Siva.

4015
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 02, 2017, 02:22:17 PM »
Verse  2:


புனமுடை நறுமலர் பலகொடு தொழுவதொர் புரிவினர்
மனமுடை யடியவர் படுதுயர் களைவதொர் வாய்மையர்
இனமுடை மணியினொ டரசிலை யொளிபெற மிளிர்வதோர்
சினமுதிர் விடையுடை யடிகடம் வளநகர் சேறையே.

Siva has a liking to be worshipped by devotees with many fragrant flowers available in the sylvan tract he is ever-truthful in the weeding out the sufferings experienced by his devotees who have steadiness of minds. Chēṟai is the fertile city of the god who has a bull of severe anger and wears an ornament resembling in shape the leaf of the Peepul tree along with a cluster of bells.

Arunachala Siva.


4016
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 02, 2017, 10:44:23 AM »
Tiruch Cherai:

Verse  1:


முறியுறு நிறமல்கு முகிழ்முலை மலைமகள் வெருவமுன்
வெறியுறு மதகரி யதள்பட வுரிசெய்த விறலினர்
நறியுறு மிதழியின் மலரொடு நதிமதி நகுதலை
செறியுறு சடைமுடி யடிகடம் வளநகர் சேறையே.


The daughter of the mountain who has breasts like lotus buds and a complexion flourishing like the tender leaves, to be frightened in the distant past, Siva had the strength to flay a savage elephant full of must to peel the skin. Cherai is the fertile city of the god on whose matted locks coiled into a crown the flowers of fragrant Koṉṟai, the river Ganga, and the laughing skull are crowded.

Arunachala Siva.

4017
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 02, 2017, 10:38:57 AM »
Verse  11:


உன்னிய வருமறை யொலியினை முறைமிகு பாடல்செய்
இன்னிசை யவருறை யெழிறிகழ் பொழில்விழி மிழலையை
மன்னிய புகலியுண் ஞானசம் பந்தன வண்டமிழ்
சொன்னவர் துயரிலர் வியனுல குறுகதி பெறுவரே.

About Veezhi Mizhalai which has beautiful and excellent gardens and where Brahmins who, with their knowledge of music, convert into the proper way songs with the notes in chanting Vedas which are considered to be revealed by Siva. Those who recited the Tamizh n verses containing many truths, and composed by Jnana Sambandhan who is a resident of Pukali, which knows no destruction, will have no sufferings in the world and attain existence in the extensive world of bliss.


Padigam on Tiru Veezhi Mizhalai completed.

Arunachala Siva.

4018
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 02, 2017, 10:34:56 AM »
Verse  10:


இச்சைய ரினிதென இடுபலி படுதலை மகிழ்வதோர்
பிச்சையர் பெருமையை யிறைபொழு தறிவென வுணர்விலர்
மொச்சைய வமணரு முடைபடு துகிலரு மழிவதோர்
விச்சைய ருறைவது விரைகமழ் பொழில்விழி மிழலையே.


With an inclination that the alms given is good, receives with joy the alms in the dead skull.  Though he is partial to begging alms his greatness could not be comprehended even for a moment; though one can say I shall measure his greatness. The place where Siva who has the magic power which cause destruction of the Jains who have a body odor and Buddhists wearing a cloth giving an offensive smell.  It is Veezhi Mizhalai which has gardens from which fragrance spreads.

Arunachala Siva.

4019
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 02, 2017, 10:30:57 AM »
Verse  9:


நீரணி மலர்மிசை யுறைபவ னிறைகட லுறுதுயில்
நாரண னெனவிவ ரிருவரு நறுமல ரடிமுடி
ஓருணர் வினர்செல லுறலரு முருவினொ டொளிதிகழ்
வீரண ருறைவது வெறிகமழ் பொழில்விழி மிழலையே.

Brahma who stays on the lotus which lends beauty to the water and Naraynan who sleeps in the ocean full of water, these two persons, the place where the brave hero who has a lustrous body which cannot be reached by those two who searched the feet which are like fragrant flowers and the head, though they determined to find them.
is Veezhi Mizhalai which has gardens from which fragrance spreads.

Arunachala Siva.


4020
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 02, 2017, 10:25:27 AM »
Verse  8:


பாதமொர் விரலுற மலையடர் பலதலை நெரிதரப்
பூதமொ டடியவர் புனைகழ றொழுதெழு புகழினர்
ஓதமொ டொலிதிரை படுகடல் விடமுடை மிடறினர்
வேதமொ டுறுதொழின் மதியவர் பதிவிழி மிழலையே.

Fixing one toe of the foot in the mountain, Kailash, broke the ten heads which were close to each other. He has such a fame that his feet which are adorned with kazhal (foot ornaments) are praised by the Bhutas and devotees. He has in his neck poison which rose in the ocean where noisy waves and tides occur. Veezhi Mizhalai is the place where wise people Brahmins perform the duties prescribed for them in addition to chanting the Vedas.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 [268] 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... 3129