Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 [267] 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... 3147
3991
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 21, 2017, 10:19:22 AM »
Verse  8:


கூசமிலா தரக்கன் வரையைக் குலுங்க வெடுத்தான்றோள்
நாசம தாகி யிறவடர்த்த விரலான் கரவாதார்
பேசவி யப்பொடு பேணநின்ற பெரியோ னிடம்போலும்
தேசமு றப்புகழ் செம்மைபெற்ற திருநாரை யூர்தானே.


Siva, who, by his toe, pressed down to break and destroy the shoulders of the demoṉ, who removed the mountain to shake, without fear or shyness.  The place of the great god who dwelt to be loved and to be praised with wonder by the devotees who do not know what deceit is Tirunāraiyūr which has attained greatness to be praised throughout the country.

Arunachala Siva.

3992
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 21, 2017, 10:15:50 AM »
Verse  7:

ஊழியு மின்பமுங் காலமாகி யுயருந் தவமாகி
ஏழிசை யின்பொருள் வாழும்வாழ்க்கை வினையின் புணர்ப்பாகி
நாழிகை யும்பல ஞாயிறாகிநளிர் நாரை யூர்தன்னில்
வாழியர் மேதகு மைந்தர்செய்யும் வகையின் விளைவாமே.

Being himself the eons, happiness and the seasons such as winter and others, being the superior penance being the pleasure that one can desired from and music of seven notes, being the combination of the karmas that happen in this worldly life, Nāzhikai, a small division of time of twenty-four minutes and many days these are the results of the sports of the youthful Siva who is in cool Nāraiyur.

Arunachala Siva.


3993
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 21, 2017, 10:12:29 AM »
Verse  6:


கொக்கிற குங்குளிர் சென்னிமத்தங் குலாய மலர்சூடி
அக்கர வோடரை யார்த்துகந்த வழகன் குழகாக
நக்கம ருந்திரு மேனியாளன்றிரு நாரை யூர்மேவிப்
புக்கம ரும்மனத் தோர்கடம்மைப் புணரும் புகறானே.


On the head having adorned the flower that resembles the crane's feather, the cool Datura flowers with other fertile flowers, the beautiful person who tied in the waist cobra and conch-beads with youthfulness, Siva, who has a sacred body which does not desire clothes, settling of the divine grace in the soul of those whose minds wish to go to Tirunāraiyūr, will join them.

Arunachala Siva.

3994
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 21, 2017, 10:09:20 AM »
Verse  5:


வானமர் தீவளி நீர்நிலனாய் வழங்கும் பழியாகும்
ஊனம ரின்னுயிர் தீங்குகுற்ற முறைவாற் பிறிதின்றி
நானம ரும்பொரு ளாகிநின்றான் றிருநாரை யூரெந்தை
கோனவ னைக்குறு கக்குறுகா கொடுவல் வினைதானே.


Being the cosmic space and the fire that is contained in it being the water and the earth having no other way to remove oneself, as the sweet life that resides in the body which wanders being connected with the five elements, is the place for sins that bear only evil. He stood as the support which I approach with desire. Our father who is in Tirunāraiyūr, if we surrender to the chief, the cruel and irresistible karmas will not come near us.

Arunachala Siva.

3995
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 21, 2017, 10:06:16 AM »
Verse  4:


வெண்ணில வஞ்சடை சேரவைத்து விளங்குந் தலையேந்திப்
பெண்ணி லமர்ந்தொரு கூறதாய பெருமா னருளார்ந்த
அண்ணன் மன்னியுறை கோயிலாகு மணிநாரை யூர்தன்னை
நண்ணல மர்ந்துற வாக்குமின்கள் நடலை கரிசறுமே.

Having placed the white crescent moon in the beautiful matted locks and holding a shining skull, the god who has as one half a lady whom he desired. People of this world!  Make as residence, having reached [it], beautiful Nāraiyūr where the eminent one who has abundant grace has a temple where he dwells permanently all your sufferings and faults will quickly disappear.

Arunachala Siva.

3996
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 21, 2017, 10:02:17 AM »
Verse  3:


தோடொரு காதொரு காதுசேர்ந்த குழையா னிழைதோன்றும்
பீடொரு கால்பிரி யாதுநின்ற பிறையான் மறையோதி
நாடொரு காலமுஞ் சேரநின்றதிரு நாரை யூரானைப்
பாடுமி னீர்பழி போகும்வண்ணம் பயிலு முயர்வாமே.

Siva wears women's ear-ring in left ear and kuzhai men's ear-ring in the right ear.
The sacred thread will appear conspicuously, the god who wears a crescent moon is never separated from greatness. He chants the Vēdas. Sing the fame of god in Tirunāraiyūr, where the people of the country gather together at a particular time.
You praise him without stopping so that your blemish may leave you you will attain greatness.

Arunachala Siva.

3997
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 01:03:26 PM »
Verse  2:

விண்ணின்மின் னேர்மதி துத்திநாகம் விரிபூ மலர்க்கொன்றை
பெண்ணின்முன் னேமிக வைத்துகந்த பெருமா னெரியாடி
நண்ணிய தன்னடி யார்களோடுந் திருநாரை யூரானென்
றெண்ணுமி னும்வினை போகும்வண்ண மிறைஞ்சுந் நிறைவாமே.


Siva who rejoiced in having placed in front of the lady Ganga, the crescent moon, which is like lightning in the sky, a cobra with spots on it hood, and blossomed, shining Koṉṟai flowers. He dances in the fire.  People of this world! Meditate upon him as residing in Nāraiyūr, along with the devotees who have approached him. Bow before him in order that your karmas may leave you. You will be full of happiness.

Arunachala Siva.

3998
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:51:47 AM »
Tiru Naraiyur:

Verse  1:

கடலிடை வெங்கடு நஞ்சமுண்ட கடவுள் விடையேறி
உடலிடை யிற்பொடிப் பூசவல்லா னுமையோ டொருபாகன்
அடலிடை யிற்சிலை தாங்கியெய்த வம்மா னடியார்மேல்
நடலைவி னைத்தொகை தீர்த்துகந்தானிட நாரை யூர்தானே.

God who consumed the bitter and cruel poison that rose in the ocean riding on a bull He is able to besmear his body with holy ash. He has Uma on one half and holding a bow in the strong center discharged an arrow.  Nāraiyūr is the place in which the god who removed all the accumulated karmas which produce suffering to devotees, dwells happily.

Arunachala Siva.


3999
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:47:10 AM »
Verse  11:

வாழியெம் மானெனக் கெந்தைமேய வலஞ்சுழி மாநகர்மேல்
காழியுண் ஞானசம் பந்தன்சொன்ன கருத்தின் றமிழ்மாலை
ஆழியிவ் வையகத் தேத்தவல்லா ரவர்க்குந் தமருக்கும்
ஊழி யொருபெரு மின்பமோக்கும் உருவும் முயர்வாமே.


Our master, on the great city of Vala?chuzhi, in which my father dwells, the garland of verses containing many rich ideas, and composed by Jnana Sambandhan, residing in Sirkazhi, to those people of this world girt by the ocean, who are able to praise God with the verses, and their relations, great happiness will increase till the end of the world and their fame which is an invisible subtle body, will also rise high.

Padigam on Tiru Valanchuzhi completed.

Arunachala Siva.

4000
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:42:29 AM »
Verse  10:

குண்டரும் புத்தருங் கூறையின்றிக் குழுவா ருரைநீத்துத்
தொண்டருந் தன்றொழில் பேணநின்ற கழலா னழலாடி
வண்டம ரும்பொழின் மல்குபொன்னி வலஞ்சுழி வாணனெம்மான்
பண்டொரு வேள்வி முனிந்துசெற்ற பரிசே பகர்வோமே.


Siva to whose feet the devotees perform their service turning a deaf ear to the words of Jains, who live in groups and without dress, and of Buddhists, both of whom are low people. He dances in fire.  We shall praise the nature of destroying a sacrifice in the past by our master who dwells in Vala?chuzhi, on the bank of Poṉṉi where gardens in which bees stay in the flowers, are prosperous.  (The sacrifice referred to here was the one performed by Daksha).

Arunachala Siva.

4001
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:38:47 AM »
Verse 9:

ஏடிய னான்முகன் சீர்நெடுமா லெனநின் றவர்காணார்
கூடிய கூரெரி யாய்நிமிர்ந்த குழக ருலகேத்த
வாடிய வெண்டலை கையிலேந்தி வலஞ்சுழி மேயவெம்மான்
பாடிய நான்மறை யாளர்செய்யுஞ் சரிதை பலபலவே.

The youth who rose straight as a thick column of fire, not to be seen by Brahma of four faces, seated in a flower, and tall Vishnu.  Holding a white skull in which the flesh has dried to be praised by the people of this world, very many are the sports of Siva who recited the four Vedas with proper intonation and who is our Lord dwelling in Vala?chuzhi. 

Arunachala Siva.

4002
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:34:27 AM »
Verse  8:

வெஞ்சின வாளரக்கன் வரையை விறலா லெடுத்தான்றோள்
அஞ்சுமொ ராறிரு நான்குமொன்று மடர்த்தா ரழகாய
நஞ்சிருள் கண்டத்து நாதரென்று நணுகு மிடம்போலும்
மஞ்சுல வும்பொழில் வண்டுகெண்டும் வலஞ்சுழி மாநகரே.

Siva pressed down the twenty shoulders of the demon of intense anger and murderous propensity who lifted the mountain by his strength.  The place in which the master with a beautiful neck which became black by drinking the poison, always resides, is the big city of Vala?chuzhi, where in the garden in which clouds wander, the bees work into flowers to gather honey.

Arunachala Siva.

4003
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:30:41 AM »
Verse  7:

கல்லிய லும்மலை யங்கைநீங்க வளைத்து வளையாதார்
சொல்லிய லும்மதின் மூன்றுஞ்செற்ற சுடரா னிடர்நீங்க
மல்லிய லுந்திர டோளெம்மாதி வலஞ்சுழி மாநகரே
புல்கிய வேந்தனைப் புல்கியேத்தி யிருப்பவர் புண்ணியரே.

Bending the mountain [and] removing its hard nature, by his beautiful hand,
the brilliant Siva who destroyed the three forts of ill-fame belonging to the enemies.
Those who praise with attachment the god who has as his shrine the big city of Vala?chuzhi, of our primordial one who has shoulders well skilled in wrestling,
are really persons of great religious merit.

Arunachala Siva.

4004
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:26:30 AM »
Verse  6:

தண்டொடு சூலந் தழையவேந்தித் தையலொருபாகம்
கண்டிடு பெய்பலி பேணிநாணார் கரியி னுரிதோலர்
வண்டிடு மொய்பொழில் சூழ்ந்தமாட வலஞ்சுழி மன்னியவர்
தொண்டொடு கூடித் துதைந்துநின்ற தொடர்பைத் தொடர்வோமே.

Holding a club and a trident to become brilliant, placing a young lady on one half,
desiring the alms placed and poured by ladies in the bowl, he is not ashamed of that act.  He covers himself with the skin of an elephant flayed from it. Siva who dwells permanently in Vala?chuzhi, which has storeys and is surrounded by dense gardens in which bees gather honey, we shall follow the relationship of Siva which is close by associating with the devotees.

Arunachala Siva.


4005
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:22:08 AM »
Verse 5:

கையம ரும்மழு நாகம்வீணை கலைமான் மறியேந்தி
மெய்யம ரும்பொடிப் பூசிவீசுங் குழையார் தருதோடும்
பையம ரும்மர வாடவாடும் படர்சடை யார்க்கிடமாம்
மையம ரும்பொழில் சூழும்வேலி வலஞ்சுழி மாநகரே.

Holding in the hand a desirable battle-axe, cobra, Veena and a young stag, smearing his body with holy ash which he wishes, a glittering men's ear-ring and a woman's ear-ring fixed in the ears, is the place for Siva, with spreading matted locks, who dances when the cobra dances spreading its hood. It is the great city of Vala?chuzhi, which is surrounded by gardens on which clouds rest, like a fence.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 [267] 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... 3147