Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 [267] 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... 2904
3991
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 16, 2016, 10:01:23 AM »
Verse  2:

உரியேன் அல்லேன் உனக்கடிமை
    உன்னைப் பிரிந்திங் கொருபொழுதுந்
தரியேன் நாயேன் இன்னதென்
    றறியேன் சங்கரா கருணையினாற்
பெரியோன் ஒருவன் கண்டுகொள்
    என்றுன் பெய்கழல் அடிகாட்டிப்
பிரியேன் என்றென் றருளிய அருளும்
    பொய்யோ எங்கள் பெருமானே.


I am not entitled to be Your slave;
yet parted from You,
I will not here live even for a moment.
I am a dog.
I know not aught.
O Sankara !
In mercy,
You,
the great One,
revealed to me Your ankleted feet and said:
"Ever look up them."
You told me again and again that You will not part from me.
O our God !
Is that graceful and blessed assurance a lie?

Arunachala Siva.


3992
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 16, 2016, 09:56:44 AM »
Ennap Padigam:

The happiness over limitless happiness:


Verse  1:


பாருரு வாய பிறப்பற வேண்டும்
    பத்திமை யும்பெற வேண்டும்
சீருரு வாய சிவபெரு மானே
    செங்கம லம்மலர்போல்
ஆருரு வாயஎன் ஆரமு தேஉன்
    அடியவர் தொகைநடுவே
ஓருரு வாயநின் திருவருள் காட்டி
    என்னையும் உய்யக்கொண் டருளே.


O Lord Siva whose form is supernal glory !
O my rare Nectar whose rare and lovely hue is like that of the red lotus !
My births on earth must perish:
I must also be blessed with devotion.
Placing me amidst Your devotees,
You must reveal to me Your unique form of divine grace and redeem even me.

Arunachala Siva.3993
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:26:58 AM »
Verse  2:


காலை யெழும்பல் கலையின்ஒலி
    களிற்றுக் கன்று வடிக்கும்ஒலி
சோலை யெழுமென் சுரும்பின்ஒலி
    துரகச் செருக்காற் சுலவும்ஒலி
பாலை விபஞ்சி பயிலும்ஒலி
    பாட லாடல் முழவின்ஒலி
வேலை ஒலியை விழுங்கியெழ
    விளங்கி யோங்கும் வியப்பினதால்.

The chanting of the Vedas and the scriptures in the morn,
The trumpeting of elephant calves, the soft humming
Of bees in the gardens, the neighing of prideful steeds,
The strumming of Paalai and Vipanji yaazhs, the sound
Of drums during dancing accompanied by singing:
These drown the roar of the sea and rise up
In wondrous splendor.

Arunachala Siva.   

3994
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:23:56 AM »
Kazharitu Arivar Nayanar Puranam:

Verse  1:


மாவீற் றிருந்த பெருஞ்சிறப்பின்
    மன்னுந் தொன்மை மலைநாட்டுப்
பாவீற் றிருந்த பல்புகழில்
    பயிலு மியல்பிற் பழம்பதிதான்
சேவீற் றிருந்தார் திருவஞ்சைக்
    களமும் நிலவிச் சேரர்குலக்
கோவீற் றிருந்து முறைபுரியுங்
    குலக்கோ மூதூர் கொடுங்கோளூர்.


In the hoary and aeviternal Malai-Naadu, glowing
With the greatness of the Goddess of Wealth,
Is a city of the Chera dynasty of manifold glory,
Flourishing with citizens poised in ancient
And traditional culture, and extolled by majestic
Tamil numbers; it is the great and ancient
Capital city called Kodungkoloor of the sceptered Chera kings,
Endowed with Tiruvanjaikkalam
Presided over by the Lord-Rider of the Bull.   

Arunachala Siva.

3995
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:19:54 AM »
Verse  88:


ஆறு முடிமேல் அணிந்தவருக்
    அடியா ரென்று கறியமுதா
ஊறி லாத தனிப்புதல்வன்
    தன்னை யரிந்தங் கமுதூட்டப்
பேறு பெற்றார் சேவடிகள்
    தலைமேற் கொண்டு பிறவுயிர்கள்
வேறு கழறிற் றறிவார் தம்
    பெருமை தொழுது விளம்புவாம்.We wear on our crown the redemptive feet of him
Who was blessed with the boon of cutting
And cooking his flawless son, as nectarean food
And curry for the servitor of the Lord who sports
The river in His crest, and with their aid
We proceed to adore and narrate the glory of Kazharitru
Arivaar who conned whatever
(other) beings uttered.

concluded.

Arunachala Siva.

3996
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:17:27 AM »
Verse 87:

கொன்றை வேணி யார் தாமும்
    பாகங் கொண்ட குலக்கொடியும்
வென்றி நெடுவேல் மைந்தரும்தம்
    விரைப்பூங் கமலச் சேவடிக்கீழ்
நின்ற தொண்டர் மனைவியார்
    நீடு மகனார் தாதியார்
என்றும் பிரியா தேயிறைஞ்சி
    யிருக்க வுடன்கொண் டேகினார்.The Lord who wears Konrai blooms on His matted hair,
Uma, His consort who is concorporate with Him
And Their son of long and triumphal spear
Translated to Siva-loka, the standing devotee, his wife
And child and also the servant-maid, there to abide
For ever without parting, under Their fragrant
And roseate and lotus-like feet.   

Arunachala Siva.


3997
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:14:31 AM »
Verse  86:


அன்பின் வென்ற தொண்டரவர்க்கு
    அமைந்த மனைவி யார்மைந்தர்
முன்பு தோன்றும் பெருவாழ்வை
    முழுதுங் கண்டு பரவசமாய்
என்பு மனமுங் கரைந்துருக
    விழுந்தார் எழுந்தார் ஏத்தினார்
பின்பு பரமர் தகுதியினால்
    பெரியோ ரவருக் கருள்புரிவார்.

The devotee who won by his love, his fitting wife
And child, beheld before them the Great Life; total they
Beheld, and were steeped in rapture; their minds
And bones melting, they fell down; up they rose;
They hailed Him; then the Lord would grace the great ones
Befitting their respective greatness.

Arunachala Siva.


3998
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:11:28 AM »
Verse  85:


தனிவெள் விடைமேல் நெடுவிசும்பில்
    தலைவர் பூத கணநாதர்
முனிவ ரமரர் விஞ்சையர்கள்
    முதலா யுள்ளோர் போற்றிசைப்ப
இனிய கறியுந் திருவமுதும்
    அமைத்தார் காண எழுந்தருளிப்
பனிவெண் திங்கள் முடிதுளங்கப்
    பரந்த கருணை நோக்களித்தார்.


The Lord hailed by the Bhoota-hosts, Munis, Devas
And Vidyadharas, was so enthroned on His
Peerless mount, the white Bull, as could be beheld by them
That cooked for Him toothsome curry and nectarean food;
With his crown of moist and white moon gently nodding,
The Lord cast his look of great mercy on them.


Arunachala Siva.

3999
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:08:44 AM »
Verse  84:

செய்ய மேனிக் கருங்குஞ்சிச்
    செழுங்கஞ் சுகத்துப் பயிரவர்யாம்
உய்ய அமுது செய்யாதே
    ஒளித்த தெங்கே யெனத்தேடி
மையல் கொண்டு புறத்தணைய
    மறைந்த அவர்தாம் மலைபயந்த
தைய லோடுஞ் சரவணத்துத்
    தனய ரோடுந் தாமணைவார்.


He mused thus: "Where is he hiding himself,
The roseate-hued, black-haired Bhairavar
Of splendorous vestment, without eating?"
He searched for Him and came out in quest of Him;
Then the vanished Bhairavar with the liana-like
Daughter of Himavant and their son
That grew up in Saravana, appeared before him.

Arunachala Siva.


4000
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:05:49 AM »
Verse 83:வந்த மகனைக் கடிதிற்கொண்
    டமுது செய்விப் பான்வந்தார்
முந்த வேஅப் பயிரவராம்
    முதல்வர் அங்கண் மறைந்தருளச்
சிந்தை கலங்கிக் காணாது
    திகைத்தார் வீழ்ந்தார் தெருமந்தார்
வெந்த இறைச்சிக் கறியமுதுங்
    கலத்திற் காணார் வெருவுற்றார்.

He rushed with his son to feed the servitor;
Before he could go there, the Primordial Lord
Who came there as a Bhairavar had vanished;
Unable to find Him, he stood bewildered; he fell
Down; he felt confounded; neither could he
Find there the cooked meat, curry and rice
On the served leaf; he was astonished.

Arunachala Siva.4001
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:03:10 AM »
Verse  82:


பரம ரருளாற் பள்ளியினின்
    றோடி வருவான் போல்வந்த
தரமில் வனப்பிற் றனிப்புதல்வன்
    தன்னை யெடுத்துத் தழுவித்தம்
கரமுன் னணைத்துக் கணவனார்
    கையிற் கொடுப்பக் களிகூர்ந்தார்
புரமூன் றெரித்தார் திருத்தொண்டர்
    உண்ணப் பெற்றோ மெனும்பொலிவால்.


Then by the grace of the supreme Lord, came he running
From the school as if in answer to the call;
The mother hugged the peerless child of non-pareil
Beauty with her hands, and delivered
Him into the hands of her husband; he grew
Exceedingly glad, convinced that, by the grace
Of the Lord that burnt the triple hostile cities,
He was blessed to feed the divine servitor.

Arunachala Siva.

4002
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:00:01 AM »
Verse 81:


வையம் நிகழுஞ் சிறுத்தொண்டர்
    மைந்தா வருவா யெனவழைத்தார்
தைய லாருந் தலைவர்பணி
    தலைநிற் பாராய்த் தாமழைப்பார்
செய்ய மணியே சீராளா
    வாராய் சிவனா ரடியார்யாம்
உய்யும் வகையால் உடன்உண்ண
    அழைக்கின் றார்என்று ஓலமிட.   


Sirutthondar whose glory fills the world,
Called out thus: "O son, come!" The woman too,
Established in her duty for her lord, called out
Thus: "O my splendorous ruby! Seeraala come
For us to gain deliverance by his eating here!
The servitor of Siva calls you to eat with him:
Come!" Thus, even thus, she cried aloud.

Arunachala Siva.

4003
Within a quarter hour of his departure, an elderly man came up huffing and puffing.
'My train, due to arrive at 8 am. came only at ten.  I have not had my bath yet nor
could I perform Sandhya Vandanam. Let me keep this bundle of mine here.  Keep an
eye on till I return from my bath.'  So saying, he went out hurriedly. Bhagavan said to
Himself, 'This person seems to be a first time visitor.  Yet his face is familiar.  People
who know me would not ask me to look after their luggage.'  Puzzled thus, He glanced at the bundle.  It contained a couple of dhotis, and a few books at top them, tied up into a bundle by means of a towel. Bhagavan felt an impulse to pick up the books and browse through.  Normally disinclined to touch or handle what belonged to others, He could not resist a compulsive feeling now to go through their contents..

He undid the bundle and glanced at the volume kept top most.  It happened to be
the Sanskrit work, Arunachala Mahatmyam. Bhagavan had till now seen only
Arunachala Puranam, its Tamizh translation.  With interest quickened, He opened
the book at random.  After copying two verses from the open page on a bit of paper,
He replaced the volume and retied the bundle. By now Palani Swami too, who had gone to fetch food, returned. Bhagavan had His meal but now He found the bundle
missing.  He inquired Palani Swami of its whereabouts, who replied that he had not seen any bundle. Nor did the old man seem to have come again after going out.
The disappearance of the bundle from within the confines of the small cell was a mystery.

contd.,

Arunachala Siva.     
     

4004
17.  All is illusory. Of this there is no doubt.  All is, indeed, Brahman alone.  This topic
is said to be the summary of all schools of philosophy.

18. The person who attains Brahman by the study of this with earnest devotion is a rare
one. I say to you, all is Brahman, not something else.  All the world is a myth.

19-20:  Brahman alone is of the form of the world. Brahman alone is the supreme
state.  I alone am the supreme Brahman, devoid of even this 'I', the consciousness
purged of everything; the awareness bereft of everything; the peaceful Self denuded
of everything; the personification of auspiciousness.

21. I am Brahman, the supreme Brahman.  'This' is not real, not mine, not mine.
The past or future are not for me. No castes for me.  There is no doubt of this.

22. Brahman alone am I. The paltry is not for me.  I am Brahman, the paramount
penance.  All this is the form of Brahman, of the nature of painless Brahman.       

contd.,

Arunachala Siva.

4005
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: November 15, 2016, 10:27:36 AM »
Today is the Liberation Day of Idangazhi Nayanar:

Aippasi Kritthika Day.

I have given the life history of this Nayanamar in the 63 Saiva Saints.
Please go through them to know the full life story of Idangazhi Nayanar.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 [267] 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... 2904