Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 [265] 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... 2974
3961
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 10, 2017, 10:06:21 AM »
Verse  3:


இழைவளர் தருமுலை மலைமகள் இனிதுறை தருமெழி லுருவினன்
முழையினின் மிகுதுயி லுறுமரி முசிவொடு மெழமுள ரியொடெழு
கழைநுகர் தருகரி யிரிதரு கயிலையின் மலிபவ னிருளுறும்
மழைதவழ் தருபொழி னிலவிய மறைவன மமர்தரு பரமனே.

Siva has a beautiful body in which the daughter of the mountain on whose breasts the ornaments are resting, dwells with pleasure. He dwells happily in Kailash where the elephants that feed upon the growing bamboos along with lotus flowers flee in helter-skelter when the lions which are in sound sleep in the caves wake up with fatigue, in search of prey. He is the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where gardens on which sable clouds crawl, are flourishing.

Arunachala Siva.


3962
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 10, 2017, 10:03:29 AM »
Verse 2:


கரமுத லியவவ யவமவை கடுவிட வரவது கொடுவரு
வரன்முறை யணிதரு மவனடல் வலிமிகு புலியத ளுடையினன்
இரவலர் துயர்கெடு வகைநினை யிமையவர் புரமெழில் பெறவளர்
மரநிகர் கொடைமனி தர்கள்பயில் மறைவன மமர்தரு பரமனே.


Siva who wears according to tradition the cobras of cruel poison in the several parts of the body such as hands etc, has a dress of the skin of a tiger which has strength capable of killing. He is the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where people who are liberal as the Kaṟpakam tree which grows with beauty in the city of the celestial beings, who do not wink, and who think of removing the distress of the supplicants.

Arunachala Siva.


3963
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 10, 2017, 09:58:45 AM »
Tiru Maraikkadu: (nowadays called Vedaranyam, in Tamizh Nadu.)

Verse  1:

சிலைதனை நடுவிடை நிறுவியொர் சினமலி யரவது கொடுதிவி
தலமலி சுரரசு ரர்களொலி சலசல கடல்கடை வுழிமிகு
கொலைமலி விடமெழ வவருடல் குலைதர வதுநுகர் பவனெழில்
மலைமலி மதில்புடை தழுவிய மறைவன மமர்தரு பரமனே.

Setting up the mountain, Mantaram in the middle of the ocean of milk.
with the help of the serpent, Vācuki which is full of anger.
When the poison which can kill people on a large scale, rose as the celestial beings crowded in heaven and demons churned the ocean for the sound sala-sala to be produced when their bodies trembled with fear, Siva who consumed it,
is the supreme god who dwells with desire in the Maṟaivaṉam which is surrounded on all sides by a wall of fortification which is as big as the beautiful mountain.

Arunachala Siva.

 

3964
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 08:47:34 AM »
Verse  3:


ஆங்கவர்தம் அடியிணைகள்
    தலைமேற்கொண் டவனியெலாம்
தாங்கியவெண் குடைவளவர்
    குலஞ்செய்த தவம்அனையார்
ஓங்கிவளர் திருத்தொண்டின்
    உண்மையுணர் செயல்புரிந்த
பூங்கழலார் புகழ்ச்சோழர்
    திருத்தொண்டு புகல்கின்றாம்.


Wearing their feet on our crown, we proceed to narrate
The divine servitorship of Pukazhcchozhar of beauteous
And victorious anklets, who was like the fruit of tapas
Wrought by the Chozha dynasty which under the white
Parasol, bore the burden of ruling the whole world,
Performing true service fully alive to the nature
Of ever-soaring and sublime and sacred servitorship.


Poyyadimai Illatha Nayanar Puranam concluded.

Arunachala Siva.

3965
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 08:41:56 AM »
Verse  2:


பொற்பமைந்த அரவாரும்
    புரிசடையார் தமையல்லால்
சொற்பதங்கள் வாய்திறவாத்
    தொண்டுநெறி தலைநின்ற
பெற்றியினில் மெய்யடிமை
    யுடையாராம் பெரும்புலவர்   
மற்றவர் தம்பெருமையார்   
    அறிந்துரைக்க வல்லார்கள்.


Other than the praise of the Lord of beauteous
Matted hair wreathed with snakes, their lips articulate
Not words of vocables; in this servitorship
They rank first as servitors of Truth;
Great are these poets; who can their glory con?
Who indeed are valiant to speak of them?

(Poyyadimai Illatha Pulavar is not a single devotee,  but refers to all the devotees,
whose names are not known, who lived in the Truth of Siva, without uttering any
false word.)

Arunachala Siva.     


3966
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 08:39:06 AM »
Poyyadimai Illatha Pulavar Nayanar Puranam:

Verse 1:


செய்யுள்நிகழ் சொல்தெளிவும்
செவ்வியநூல் பலநோக்கும்
மெய்யுணர்வின் பயனிதுவே
எனத்துணிந்து விளங்கியொளிர்
மையணியுங் கண்டத்தார்
மலரடிக்கே ஆளானார்
பொய்யடிமை யில்லாத புலவர்எனப் புகழ்மிக்கார்.


"The fruit of the clarity of words constituting poesy
And the import of many a splendorous and grace-abounding work
And the perception of true consciousness
Is indeed this." Thus convinced, they turn into dedicated
Servitors unto the flower-feet of the Lord whose throat is
Adorned with the bright and radiant poison; these indeed
Are Poi Atimai Illaatha Pulavar of surpassing glory.

Arunachala Siva.   

3967
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 08:35:09 AM »
Verse  9:


தேனும் குழலும் பிழைத்த திரு
    மொழியாள் புலவி தீர்க்க மதி
தானும் பணியும் பகை தீர்க்கும்
    சடையார் தூது தருந்திருநாட்
கூனும் குருடுந் தீர்த்தேவல்
    கொள்வார் குலவு மலர்ப்பாதம்
யானும் பரவித் தீர்க்கின்றே
    னேழு பிறப்பின் முடங்குகூன்.


To dispel the bouderie of Paravaiyaar whose beauteous
Words excel the sweetness of honey and the melody
Of flute, when on a day divine, the Lord whose matted hair
Holds the moon and the snake in amity, plied Himself
As a messenger, Nampi Aaroorar cured the stoop of a hunch-back
And the blindness of a blind man, and bade them serve Him;
I too adore his bright flower-feet and thus do away
With the perverting kink that gets attached to the soul
In all its seven-fold embodiment.


Kootruva Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

3968
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 08:32:18 AM »
Verse  8:


காதற் பெருமைத் தொண்டின்நிலைக்
    கடல்சூழ் வையங் காத்தளித்துக்
கோதங் ககல முயல்களந்தைக்
    கூற்ற னார்தங் கழல்வணங்கி
நாத மறைதந் தளித்தாரை
    நடைநூற் பாவில் நவின்றேத்தும்
போத மருவிப் பொய்யடிமை
    யில்லாப் புலவர் செயல்புகல்வாம்.   


Poised in the loving glory of servitorship he fostered
And ruled over the lives of the sea-girt earth;
His effort was to do away with flaws; we adore
The ankleted feet of Kootruvanaar of Kalanthai
And proceed to narrate the greatness of those
Divinely-enlightened "Poi Adimai Illaatha Pulavar"
Who hail the Lord that fosters the world
Granting unto it the Naadaa-incarnate Vedas
In works of metrical hymns.

Arunachala Siva.

3969
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 08:29:25 AM »
Verse  7:


அம்பொன் நீடும் அம்பலத்துள்
    ஆரா வமுதத் திருநடஞ்செய்
தம்பி ரானார் புவியின்மகிழ்
    கோயி லெல்லாந் தனித்தனியே
இம்பர் ஞாலங் களிகூர எய்தும்
    பெரும்பூ சனை யியற்றி
உம்பர் மகிழ அரசளித்தே
    யுமையாள் கணவன் அடிசேர்ந்தார்.


He caused the performance of great Pooja in each
And every shrine on earth where abides in joy
The Lord who enacts the insatiable, and nectarean dance
In Tiruvambalam wrought of beauteous gold,
Ruled his realm to the delight of the celestial beings,
And reached the feet of Uma's Consort.

Arunachala Siva.   


3970
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 08:26:04 AM »
Verse  6:


அற்றை நாளில் இரவின்கண்
    அடியேன் தனக்கு முடியாகப்
பெற்ற பேறு மலர்ப்பாதம்
    பெறவே வேண்டும் எனப்பரவும்
பற்று விடாது துயில்வோர்க்குக்
    கனவிற் பாத மலரளிக்க
உற்ற வருளால் அவைதாங்கி யுலக
    மெல்லாந் தனிப் புரந்தார்.


Unto him who ever prayed: "O Lord, I, Your servitor,
Should be graced with the beatific crown
Of Your flower-feet," during that night, in his dream
The Lord crowned him with His flower-feet;  these
He bore by His grace and sole reigned the whole earth.

Arunachala Siva.

3971
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 08:21:59 AM »
Verse  5:


ஒருமை யுரிமைத் தில்லைவாழந்
    தணர்கள் தம்மில் ஒருகுடியைப்
பெருமை முடியை யருமைபுரி
    காவல் பேணும் படியிருத்தி
இருமை மரபுந் தூயவர்தாம்
    சேரர் நாட்டில் எய்தியபின்
வரும்ஐ யுறவால் மனந்தளர்ந்து
    மன்று ளாடுங் கழல்பணிவார்.

The Thillai-Brahmins who swerve not from
The committed and privileged way, chose
Among them a family and bade them stay there and guard
The glorious crown with great circumspection;
When the Thillai-Brahmins who hailed from the twofold
Lineage--pure and holy--, reached the Chera?s country,
Smitten by doubt, Kootruvanaar bowed before
The ankleted feet of the Lord-Dancer of the Ambalam.

Arunachala Siva.

3972
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 08:18:47 AM »
Verse 4:


மல்லல் ஞாலம் புரக்கின்றார்
    மணிமா மவுலி புனைவதற்குத்
தில்லை வாழந் தணர்தம்மை
    வேண்ட அவருஞ் செம்பியர்தம்
தொல்லை நீடுங் குலமுதலோர்க்
    கன்றிச் சூட்டோம் முடியென்று
நல்கா ராகிச் சேரலன்தன் மலைநா
    டணைய நண்ணுவார்.

For the ruling of the splendorous earth when he beseeched
The Thillai Brahmins to invest him with the great crown
Set with nine-fold gems, they made answer thus: "We invest
Not with crown any, other than the one
That comes from the hoary Chozha dynasty." Refusing to crown
Him they left for the Malai Naadu of the Chera.

Arunachala Siva.

3973
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 09, 2017, 02:20:03 PM »
Verse  11:


திகழ்சிவ புரநகர் மருவிய சிவனடி யிணைபணி சிரபுர
நகரிறை தமிழ்விர கனதுரை நலமலி யொருபது நவில்பவர்
நிகழ்குல நிலநிறை திருவுரு நிகரில கொடைமிகு சயமகள்
புகழ்புவி வளர்வழி யடிமையின் மிகைபுணர் தரநல மிகுவரே.


Those who recite the ten beneficial verses which are the words of (Sampanta) one proficient in Tamizh, who is a native of the city of Sirapuram, and who worships the feet of Siva, who dwells in the eminent city of Sivapuram will excel in all virtues when their family continues without any break, they have landed property, wealth without any wants, beautiful body, liberality without any equal, superior goddess of victory, the fortune of being hereditary worshippers of god, all these joining them.

Padigam on Tiruch Sivapuram concluded.

Arunachala Siva.3974
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 09, 2017, 02:16:51 PM »
Verse  10:


குணமறி வுகணிலை யிலபொரு ளுரைமரு வியபொருள் களுமில
திணமெனு மவரொடு செதுமதி மிகுசம ணருமலி தமதுகை
உணலுடை யவருணர் வருபர னுறைதரு பதியுல கினினல
கணமரு வியசிவ புரநினை பவரெழி லுருவுடை யவர்களே.


Those who meditate on Sivapuram where good groups of devotees combine together in this world and which is the abode of the supreme god who could not be understood by the Jains who eat food in their hands who have minds of increasing evil ideas, and Buddhists who assert that characters and knowledge are not permanent and the things in this world are also such, will have beautiful bodies.

Arunachala Siva.

3975
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 09, 2017, 02:12:48 PM »
Verse  9:

அடன்மலி படையரி யயனொடு மறிவரி யதொரழன் மலிதரு
சுடருரு வொடுநிகழ் தரவவர் வெருவொடு துதியது செயவெதிர்
விடமலி களநுத லமர்கண துடையுரு வெளிபடு மவனகர்
திடமலி பொழிலெழில் சிவபுர நினைபவர் வழிபுவி திகழுமே.


When Siva appeared in a brilliant form of fire which could not be known by Brahma, and Hari,  who has the strong weapon of a discus. The family of those who meditate upon beautiful Sivapuram which has beautiful gardens and which is the city of Siva who taking pity on them became manifest with a form having a frontal eye and a neck where poison is full, when they both praised him with fear, will be eminent in this world.


Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 [265] 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... 2974