Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 [264] 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... 2947
3946
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 19, 2016, 09:34:33 AM »
Verse  7:


செறிவுண்டென்று திருத்தொண்டில் சிந்தை செல்லும் பயனுக்குக் குறியுண்டு ஒன்றாகிலும் குறையொன் றில்லோம் நிரையும் கருணையினால் வெறியுண் சோலைத் திருமுருகன் பூண்டி வேடர் வழி பறிக்கப் பறியுண்டவர்எம் பழவினை வேர் பறிப்பார் என்னும் பற்றாலே.


In mercy, full and perfect, he stood robbed
By the bowmen on the way to Tirumurukanpoondi
Girt with meliferous gardens; we are sure,
He will pluck out, root and all, our hoary karma;
We are blessed with a divine aim that will establish us
Firmly in servitorship; so we thrive, lacking nothing.

Munai Aduvar Puranam concluded.


Arunachala Siva.


3947
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 19, 2016, 09:31:33 AM »
Verse  6:


யாவர் எனினும் இகலெறிந்தே
    ஈசனடியார் தமக்கின்பம்
மேவ அளிக்கும் முனையடுவார்
    விரைப்பூங் கமலக் கழல்வணங்கித்
தேவர் பெருமான் சைவநெறி
    விளங்கச் செங்கோல் முறைபுரியும்
காவல் பூண்ட கழற்சிங்கர்
    தொண்டின் நிலைமை கட்டுரைப்பாம்.   


Whoever they be, he could vanquish them in battle;
Adoring the fragrant lotus-feet of such Manaiyatuvaar
Who gave away in joy his wealth to the Lord?s devotees,
We proceed to narrate the servitorship of Kazhal Singkar
Who wielded a righteous scepter and fostered the world
In such a way that the Saivite way of the Lord of gods
Shone in splendor.

Arunachala Siva.   


3948
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 19, 2016, 08:24:14 AM »
Verse  5:

மற்றிந் நிலைமை பன்னெடுநாள்
    வையம் நிகழச் செய்துவழி
உற்ற அன்பின் செந்நெறியால்
    உமையாள் கணவன் திருவருளால்
பெற்ற சிவலோ கத்தமர்ந்து
    பிரியா வுரிமை மருவினார்
முற்ற வுழந்த முனையடுவார்
    என்னு நாமம் முன்னுடையார்.

He continued in this servitorship for many many days
Making the way of the traditional servitorship to glow
In splendor; by his righteous way of living, he who
Was known as Munaiyatuvaar, by reason of his vocation
As a warrior-hero, came to abide at Siva loka of Uma's
Consort, for ever linked with the beatitude of bliss.

Arunachala Siva.   

3949
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 19, 2016, 08:22:01 AM »
Verse  4:


இன்ன வகையால் பெற்றநிதி
    எல்லாம் ஈச னடியார்கள்
சொன்ன சொன்ன படிநிரம்பக்
    கொடுத்துத் தூய போனகமும்
கன்னல் நறுநெய் கறிதயிர்பால்
    கனியுள் ளுறுத்த கலந்தளித்து
மன்னும் அன்பின் நெறிபிறழா
    வழித்தொண் டாற்றி வைகினார்.


All the wealth that he thus came by, he gave away
Lavishly to the servitors of the Lord in unison
With their articulated needs; he treated them
To flawless feasts of nectarean food, dishes
Of curry with fragrant ghee, sugar, milk, fruits
And the like; thus he flourished, poised
Unswervingly in the loving way of servitorship.   

Arunachala Siva.

3950
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 19, 2016, 08:16:33 AM »
Verse  3:


மாற்றார்க்கு அமரில் அழிந்துள்ளோர்
    வந்து தம்பால் மாநிதியம்
ஆற்றும் பரிசு பேசினால்
    அதனை நடுவு நிலைவைத்துக்
கூற்றும் ஒதுங்கும் ஆள்வினையால்
    கூலி யேற்றுச் சென்றெறிந்து
போற்றும் வென்றி கொண்டிசைந்த
    பொன்னுங் கொண்டு மன்னுவார்.   


When princes and chiefs vanquished by foes
Sought his help and promised to pay him lavishly,
He would weigh their offer impartially
And accept it, if proper; then he would accept
The payment, and so fight the battle
That even Death, fear-stricken, would sulk away;
Thus he would win the battle; with the gold
Received by him as payment for his glorious victory
He flourished well.   

Arunachala Siva.

3951
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 19, 2016, 08:14:17 AM »
Verse  2:


விளங்கும் வண்மைத் திருநீடூர்
    வேளாண் தலைமைக் குடிமுதல்வர்
களங்கொள் மிடற்றுக் கண்ணுதலார்
    கழலிற் செறிந்த காதல்மிகும்
உளங்கொள் திருத்தொண் டுரிமையினில்
    உள்ளார் நள்ளார் முனையெறிந்த
வளங்கொ டிறைவர் அடியார்க்கு
    மாறா தளிக்கும் வாய்மையார்.   


He was the head of the Velaala clan of resplendent
Munificence; with intense love for the ankleted feet
Of the blue-throated and triple-eyed Lord,
He established himself with all his heart
In the Lord?s servitorship; he vanquished
The unfriendly ones in war and the wealth
He derived thus, he, the servitor true, gave
Freely and dutifully to the Lord?s devotees.

Arunachala Siva.

3952
41.  The determination that all is Brahman is the embodiment of Existence Knowledge
Bliss.  I am everything, indeed, Brahman alone.  All is indeed Brahman alone.

42.  Whatever trifle of 'this' there is, that is Brahman only.  There is no doubt of this.
The woes of hell are apprehension.  Heaven too is an illusion.

43.  Brahma and Vishnu are illusory.  The form of Siva is illusory.  The various lordships such as Virat, Svarat, and Samrat and the inner being connecting all - these too are only illusory.

44.  The gods and the actions of gods, the motions of the sun and the moon, the saintly munis, the progenitors Manus, the Siddhas of extraordinary powers are only
illusory. There is no doubt of this.

45.  All the gods and demons are illusory and so also are their fights and births.  The incarnations of Vishnu and the legends thereof are just illusory.

46.  The creative deeds of Brahma, the stories of Rudra are fully illusory.  The fourteen fold worlds are due to illusion.   

47.  The categories of castes and orders of life are only illusion.  There is no doubt of this.  The propitiation of Brahma, Vishnu, Isa and Rudra are only illusion.

contd.,

Arunachala Siva.   

3953
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 18, 2016, 10:04:29 AM »
Verse  11:


இரைக்கும் புனல்செஞ் சடைவைத் தவெம்மான்றன்
புரைக்கும் பொழிற்பூம் புகலிந் நகர்தன்மேல்
உரைக்குந் தமிழ்ஞான சம்பந் தனொண்மாலை
வரைக்குந் தொழில்வல் லவர்நல் லவர்தாமே.


On the beautiful city of Pukali which has superior parks belonging to our Lord who placed on his red matted locks of hair water which is making a sound, those who are able in the act of making the beautiful garland of verses sung by Jnana Sambandhan their own, are definitely good people.

Padigam on Tirup Pukali completed.

Arunachala Siva.

3954
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 18, 2016, 10:01:14 AM »
Verse  10:


உடையார் துகில்போர்த் துழல்வார் சமண்கையர்
அடையா தனசொல் லுவரா தர்களோத்தைக்
கிடையா தவன்றன் னகர்நன் மலிபூகம்
புடையார் தருபூம் புகலிந் நகர்தானே.


The Buddhists who wander wearing a dress and covering their bodies, and the low people of Jains, will talk disparaging words that are unfit to the lord's greatness.
The city of the Lord who cannot be comprehended with the help of the Vedas of those ignorant persons is the beautiful city of Pukali where the fertile and abundant Areca-palms grow big in size.

Arunachala Siva.

3955
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 18, 2016, 09:57:27 AM »
Verse  9:


மாண்டார் சுடலைப் பொடிபூ சிமயானத்
தீண்டா நடமா டியவேந் தல்தன்மேனி
நீண்டா னிருவர்க் கெரியா யரவாரம்
பூண்டா னகர்பூம் புகலிந் நகர்தானே.


Having smeared himself with the ashes in the ground where corpses are cremated,
the great one who danced in the cremation ground joining (with ghosts and Bhootas), he grew tall changing his form into a big column of fire to those two (Vishnu and Brahma) the beautiful city of Pukali is the city of the Lord who adorned himself with cobras as garlands.

Arunachala Siva.


3956
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 18, 2016, 09:54:07 AM »
Verse  8:


தொழிலான் மிகுதொண் டர்கள்தோத் திரஞ்சொல்ல
எழிலார் வரையா லன்றரக் கனைச்செற்ற
கழலா னுறையும் மிடங்கண் டல்கண்மிண்டிப்
பொழிலான் மலிபூம் புகலிந் நகர்தானே.


The devotees who are proficient in their duties like Chariyai, Kiriyai are singing the praise of the Lord, the place where the Lord who destroyed the might of demon (Rāvaṇaṉ) by the beautiful mountain, with his feet in the distant past, is the beautiful city of Pukali which has many parks and thronging mangroves.

Arunachala Siva.

3957
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 18, 2016, 09:51:16 AM »
Verse  7:

கறுத்தான் கனலான் மதின்மூன் றையும்வேவச்
செறுத்தான் றிகழுங் கடனஞ் சமுதாக
அறுத்தா னயன்றன் சிரமைந் திலுமொன்றைப்
பொறுத்தா னிடம்பூம் புகலிந் நகர்தானே.


The Lord by his anger destroyed the three forts to be burnt by fire, he contained the poison of the shining ocean to become nectar. The place of the Lord who held the skull of Brahma, after having cut it off from the five heads, is the beautiful city of Pukali.

Arunachala Siva.

3958
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 18, 2016, 09:48:20 AM »
Verse 6:


வலமார் படைமான் மழுவேந் தியமைந்தன்
கலமார் கடனஞ் சமுதுண் டகருத்தன்
குலமார் பதிகொன் றைகள்பொன் சொரியத்தேன்
புலமார் வயற்பூம் புகலிந் நகர்தானே.


The strong one who holds in his hands a victorious trident, a deer and a battle-axe,
the eminent city of the chief who converted the poison that rose in the ocean where ships sail, as nectar is the beautiful Pukali where the Koṉṟai trees pour forth golden pollen and the fields look like fields having honey.

Arunachala Siva.

3959
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 18, 2016, 09:45:17 AM »
Verse  5:


காதார் கனபொற் குழைதோ டதிலங்கத்
தாதார் மலர்தண் சடையே றமுடித்து
நாதா னுறையும் மிடமா வதுநாளும்
போதார் பொழிற்பூம் புகலிந் நகர்தானே.


The men`s ear-ring which is heavy and made of gold and women`s ear-ring which are worn on the ears shine. Having tied into a knot the cool matted locks above with flowers having pollen, the place where the god resides is the city of beautiful Pukali which has gardens having abundant flowers in all seasons.


Arunachala Siva.

3960
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 18, 2016, 09:42:01 AM »
Verse  4:


கயலார் தடங்கண் ணியொடும் மெருதேறி
அயலார் கடையிற் பலிகொண் டவழகன்
இயலா லுறையும் மிடமெண் டிசையோர்க்கும்
புயலார் கடற்பூம் புகலிந் நகர்தானே.


Having mounted on a bull with a lady whose eyes resemble the carp fish, the place where the beautiful Lord who received alms at the entrances of unfriendly houses resides with his natural properties. It is the city of beautiful Pukaḻi surrounded by sea, where people whose munificence to the supplicant from the eight directions, can be compared to the cloud. [Clouds are compared to donors who give away, without expecting anything in return.]

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 [264] 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... 2947