Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 [264] 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... 3129
3946
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 04:44:04 PM »
Verse  5:


ஏனவெண் கொம்பொடு மெழில்திகழ் மத்தமு மிளவரவும்
கூனல்வெண் பிறைதவழ் சடையினர் கொல்புலித் தோலுடையார்
ஆனினல் ஐந்துகந் தாடுவர் பாடுவ ரருமறைகள்
தேனில்வண் டமர்பொழிற் றிருநெல்வேலி யுறைசெல்வர் தாமே.

The Lord who dwells in Tirunelvēli which has gardens in which the bees settle upon the honey, has matted locks, which white tusk of the hog, Datura flowers which are beautiful, a young cobra and white curved crescent moon crawl dresses himself with the skin of a tiger capable of killing.  He will bathe with pleasure in the five good products of the cow; he will chant the abstruse Vedas.

Arunachala Siva.

3947
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 04:40:14 PM »
Verse  4:


காண்டகு மலைமகள் கதிர்நிலா முறுவல்செய் தருளவேயும்
பூண்டநா கம்புறங் காடரங் காநட மாடல்பேணி
ஈண்டுமா மாடங்கண் மாளிகை மீதெழு கொடிமதியம்
தீண்டிவந் துலவிய திருநெல்வேலி யுறை செல்வர்தாமே.

Though the beautiful daughter of the mountain smiles showing her teeth which are like moonlight shedding rays, not conducting himself according to that with the cobras as ornaments, desirous of performing dance in the cremation ground using it as a stage, is the god who dwells in Tirunelvēli where the flags that rise on the mansions which have big storeys close to each other, come into contact with the moon, and flutter.

Arunachala Siva.

3948
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 04:36:45 PM »
Verse  3:

பொறிகிள ரரவமும் போழிள மதியமுங்கங் கையென்னும்
நெறிபடு குழலியைச் சடைமிசைச் சுலவிவெண் ணீறுபூசிக்
கிறிபட நடந்துநற் கிளிமொழி யவர்மனங் கவர்வர்போலும்
செறிபொழி றழுவிய திருநெல்வேலி யுறை செல்வர்தாமே.

The cobra which has a shining spot, a crescent moon and a lady of curly tresses of hair, called Ganga to move round the matted locks. Smearing white sacred ash,
walking with playful mischief for alms, he will captivate the minds of ladies who speak sweet words like a beautiful parrot.  The god who dwells in Tirunelvēli surrounded by dense gardens.

Arunachala Siva.


3949
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 03:13:22 PM »
Verse  2:


என்றுமோ ரியல்பின ரெனநினை வரியவ ரேறதேறிச்
சென்றுதாஞ் செடிச்சியர் மனைதொறும் பலிகொளு மியல்பதுவே
துன்றுதண் பொழினுழைந் தெழுவிய கேதகைப் போதளைந்து
தென்றல்வந் துலவிய திருநெல்வேலி யுறை செல்வர்தாமே.

Creeping through a narrow passage into the verdant garden in which trees are crowded, mingling with the flowers of the fragrant screw-pine, the god who dwells in Tirunelvēli where the southern balmy breeze is moving.  He cannot be thought as having the same nature always.  Riding on a bull, going to each and every house of bad women, it is his nature to receive alms.

Arunachala Siva.

3950
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 11:42:45 AM »
Tiru Nelveli:

Verse  1:

மருந்தவை மந்திர மறுமைநன் னெறியவை மற்றுமெல்லாம்
அருந்துயர் கெடுமவர் நாமமே சிந்தைசெய் நன்னெஞ்சமே
பொருந்துதண் புறவினிற் கொன்றைபொன் சொரிதரத் துன்றுபைம்பூம்
செருந்திசெம் பொன்மலர் திருநெல்வேலி யுறை செல்வர்தாமே.


My good mind!  Siva's name which is Panchaksharam like medicine.  It is the right path to the next world;  and it is all other things.  Sufferings that cannot be removed by other means will perish.  Meditate upon his names only.  In the cool forest in which all things are found, Koṉṟai trees shed flowers like gold. The Lord who dwells in Tirunelvēli where the dense flourishing and beautiful panicled golden blossomed pear tree unfolds flowers like gold. (vide notes on Chāykkātu by Sampadhar verse 9.)


Arunachala Siva.

3951
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 11:37:06 AM »
Verse  11:

தாழிளங் காவிரி வடகரை யடைகுரங்காடுதுறைப்
போழிள மதிபொதி புரிதரு சடைமுடிப் புண்ணியனைக்
காழியா னருமறை ஞானசம் பந்தன கருதுபாடல்
கோழையா வழைப்பினுங் கூடுவார் நீடுவா னுலகினூடே.

On Siva who is the embodiment of all virtues, who has  twisted matted locks, coiled into a crown on which a rising crescent moon is concealed and who resides in Kuraṅkāṭutūṟai on the northern bank of the Kaveri which has soft water which flows and spreads in the fields the songs which are worthy of meditation in order to obtain good, composed by Jnana Sambandhan, a native of Sirkazhi, who knows the abstruse Veda, will join the Sivalōkam which knows no end, even if people recite them with a throat choked with phlegm so that it is difficult to make out the sense.

Padigam on Vata Kuragatuthurai completed.

Arunachala Siva.3952
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 11:34:25 AM »
Verse  10:

கட்டமண் டேரருங் கடுக்கடின் கழுக்களுங் கசிவொன்றில்லாப்
பிட்டர்தம் மறவுரை கொள்ளலும் பெருவரைப் பண்டமுந்தி
எட்டுமா காவிரி வடகரை யடைகுரங் காடுதுறைச்
சிட்டனா ரடிதொழச் சிவகதி பெறுவது திண்ணமாமே.


Do not accept the religious instructions of the pitiless people who are heretics and who are as stout as the stake for impaling criminals and who eat the gall-nuts, and Buddhists and Jains who are capable of fabrication.  It is definite that if one worships the feet of the estimable god in Kuraṅkāṭutuṟai on the northern bank of the great Kāveri which reaches the sea pushing the produce of the big mountain in its floods, will obtain the supreme bliss.

Arunachala Siva.

3953
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 11:28:48 AM »
Verse  9:


பொருந்திறற் பெருங்கைமா வுரித்துமை யஞ்சவே யொருங்குநோக்கிப்
பெருந்திறத் தநங்கனை யநங்கமா விழித்ததும் பெருமைபோலும்
வருந்திறற் காவிரி வடகரை யடைகுரங் காடுதுறை
அருந்திறத் திருவரை யல்லல்கண் டோங்கிய வடிகளாரே.


The deity who rose as a column of fire to make the two persons, Vishnu and Brahma who had rare strength, to suffer, and who is in Kuraṅkāṭutuṟai on the northern bank of the Kaveri which comes with great force perhaps it the greatness of the deity to have opened his frontal eye to destroy Manmatha to lose his form completely who has rare prowess, by looking at him with all his looks, and to make Uma frighten by flaying the elephant with a big trunk which is capable of fighting.

Arunachala Siva.

3954
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 11:24:47 AM »
Verse  8:


நீலமா மணிநிறத் தரக்கனை யிருபது கரத்தொடொல்க
வாலினாற் கட்டிய வாலியார் வழிபட மன்னுகோயில்
ஏலமோ டிலையில வங்கமே யிஞ்சியே மஞ்சளுந்தி
ஆலியா வருபுனல் வடகரை யடைகுரங் காடுதுறையே.


The permanent temple where Monkey King Vali, who bounds by his tail the demon who had the complexion of the sapphire, to become weak despite his twenty hands, worsipped Siva.  (Ravana was tied in the tail of Vali).  Pushing along its waves cardamon plants, cloves, Mysore Gamboge, ginger and turmeric is Kuraṇkāṭutuṟai on the northern bank of the Kāveri which brings floods with great noise.

Arunachala Siva.


3955
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 11:23:28 AM »
Verse  7:

The Verse 7 is not available.

Arunachala Siva.

3956
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 11:19:40 AM »
Verse  6:

கோலமா மலரொடு தூபமுஞ் சாந்தமுங் கொண்டுபோற்றி
வாலியார் வழிபடப் பொருந்தினார் திருந்துமாங் கனிகளுந்தி
ஆலுமா காவிரி வடகரை யடைகுரங் காடுதுறை
நீலமா மணிமிடற் றடிகளை நினையவல் வினைகள்வீடே.


Siva was pleased with the worship of Monkey King Vali, adoring him with beautiful big flowers, incenses and sandal paste pushing fully ripe mango fruits one will be free from the irresistible karmas, if he can meditate on the god who has a neck resembling a sapphire and who is Kuraṅkāṭutuṟai on the northern bank of the great Kāveri which flows with a great noise.

Arunachala Siva.3957
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 11:15:34 AM »
Verse  5:


கோடிடைச் சொரிந்ததே னதனொடுங் கொண்டல்வாய் விண்டமுன்னீர்
காடுடைப் பீலியுங் கடறுடைப் பண்டமுங் கலந்துநுந்தி
ஓடுடைக் காவிரி வடகரை யடைகுரங் காடுதுறை
பீடுடைச் சடைமுடி யடிகளா ரிடமெனப் பேணினாரே.

Pushing forward making the honey which flows down from the branches of trees and water drawn by clouds and poured by them, feathers of peacock of the forest and products growing in the forests to mingle. Siva who has great matted locks, coiled into a crown desired as his place Kuraṅkāṭutuṟai on the northern bank of the Kaveri which flows swiftly.

Arunachala Siva.

3958
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 11:12:40 AM »
Verse  4:


கறியுமா மிளகொடு கதலியின் பலங்களுங் கலந்துநுந்தி
எறியுமா காவிரி வடகரை யடைகுரங் காடுதுறை
மறியுலாங் கையினர் மலரடி தொழுதெழ மருவுமுள்ளக்
குறியினா ரவர்மிகக் கூடுவார் நீடுவா னுலகினூடே.

Pushing forward, mingling plaintain fruits along with black pepper which is eaten by biting, in Kuraṅkātutuṟai on the northern bank of the great Kāveri which throws them on the banks, those who have the aim of worshipping the lotus feet of Siva on whose hand a young deer is leaping, will reach everlasting Sivalōka, and live permanently there.


Arunachala Siva.

3959
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 11:09:20 AM »
Verse  3:


முத்துமா மணியொடு முழைவள ராரமு முகந்துநுந்தி
எத்துமா காவிரி வடகரை யடைகுரங் காடுதுறை
மத்தமா மலரொடு மதிபொதி சடைமுடி யடிகடம்மேல்
சித்தமா மடியவர் சிவகதி பெறுவது திண்ணமன்றே.


The devotees who fix their thoughts on the god who conceals in his matted locks, coiled into a crown Datura flowers and a big crescent moon and who is in Kuraṅkāṭutuṟai on the northern bank of the great Kāveri which dashes pushing and taking in a large measure sandal-wood which grows in caves, pearls and other valuable precious stones will definitely obtain liberation. (It is a popular fallacy that pearls are produced in bamboos.)

Arunachala Siva.

3960
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 11:06:17 AM »
Verse 2:

மந்தமா யிழிமதக் களிற்றிள மருப்பொடு பொருப்பினல்ல
சந்தமா ரகிலொடு சாதியின் பலங்களுந் தகையமோதி
உந்துமா காவிரி வடகரை யடைகுரங் காடுதுறை
எந்தையா ரிணையடி யிமையவர் தொழுதெழு மியல்பினாரே.


Having dashed with force the young tusks of male elephant from which must flows in small quantity, sandal-wood trees and rare eagle-wood trees and fragrant and medicinal nutmeg fruits to fall in the water to make it beautiful, our father who is in Kuraṅkāṭutuṟai on the northern bank of the great Kāveri which pushes those things, is of such a nature that the celestial beings who do not wink, worship his two feet and then rise.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 [264] 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... 3129