Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 [262] 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... 2948
3916
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:27:30 AM »
Verse  7:


அரசரவர் பண்டாரத்
    தந்நாட்டின் நெற்கூட்டில்
நிரைசெறிந்த புரிபலவா
    நிலைக்கொட்ட காரத்தில்
புரைசெறிநள் ளிருளின்கண்
    புக்குமுகந்து எடுப்பவரை
முரசெறிகா வலர்கண்டு
    பிடித்தரசன் முன்கொணர்ந்தார்.


At dead of night he broke into the king's granary
Situate within the many-walled and well-guarded
Promptuary where heaps and heaps of paddy were kept
Stored in rows, and started removing some paddy;
The guards who kept watch during the night
And who announced the passage of time by beat of drums,
Apprehended him and brought him before the king.

Arunachala Siva.

3917
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:23:38 AM »
Verse  6:


சங்கரன்தன்அடி யாருக்கு
    அமுதளிக்கும் தவமுடையார்
அங்கொருவர் அடியவருக்கு
    அமுதொருநாள் ஆக்கவுடன்
எங்குமொரு செயல்காணாது
    எய்தியசெய் தொழின்முட்டப்
பொங்கியெழும் பெருவிருப்பாற்
    புரியும்வினை தெரியாது.


One day, a subject in his realm who was endowed
With the tapas of feeding Lord Sankara's servitors,
Could not come by the provision for preparing
A nectarean meal to Siva's servitor; when thus stumped,
Without knowing what he was doing by reason of his
Spiraling desire (to feed the Lord's servitor),   

Arunachala Siva.


3918
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:20:29 AM »
Verse  5:


சைவநெறி வைதிகத்தின்
    தருமநெறி யொடுந்தழைப்ப
மைவளருந் திருமிடற்றார்
    மன்னியகோ யில்களெங்கும்
மெய்வழிபாட்டு அர்ச்சனைகள்
    விதிவழிமேன் மேல்விளங்க
மொய்வளர்வண் புகழ்பெருக
    முறைபுரியும் அந்நாளில்.He so ruled that the Saivite way flourished
Along with the dharmic way of the Vedas;  for this,
In increasing splendor he caused the performance
Of Poojas as ordained in the Saivaagamas in all the temples
Where the blue-throated Lord abides aeviternally;
Thus he flourished in great and ever-increasing glory.

Arunachala Siva.

3919
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:17:39 AM »
Verse  4:


இடங்கழியார் எனவுலகில்
    ஏறுபெரு நாமத்தார்
அடங்கலர்முப் புரமெரித்தார்
    அடித்தொண்டின் நெறியன்றி
முடங்குநெறி கனவினிலும்
    உன்னாதார் எந்நாளும்
தொடர்ந்தபெருங் காதலினால்
    தொண்டர்வேண் டியசெய்வார்.The great name of Idangkazhiyaar was famous
Throughout the world; he would only think of the way
Of servitorship to the Lord who burnt the triple
Hostile cities; he would not, at any time,
Think of any crooked way even in his dream;
Borne by great and continuous love, he would render
All acts of service, as desired by the devotees.

Arunachala Siva.

3920
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:14:58 AM »
Verse  3:


அந் நகரத் தினில்இருக்கு
    வேளிர்குலத் தரசளித்து
மன்னியபொன் னம்பலத்து
    மணிமுகட்டில் பாக்கொங்கில்
பன்னுதுலைப் பசும்பொன்னால்
    பயில்பிழம்பாம் மிசையணிந்த
பொன்னெடுந்தோள் ஆதித்தன்
    புகழ்மரபிற் குடிமுதலோர்.

Mighty-shouldered Aadithya Chozha, bedecked with jewels
Of gold, hailed from the glorious dynasty
Of Irukku Veur;  he ruled from this city, and it was he
Who gold-plated the roof of the aeviternal Ponnambalam
With the famous and fresh and weighty gold
Of Kongku; Idangkazhiyaar was his anecstor.   

Arunachala Siva.


3921
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:10:44 AM »
Verse  2:


முருகுறுசெங் கமலமது
    மலர்துதைந்த மொய்யளிகள்
பருகுறுதெண் திரைவாவிப்
    பயில்பெடையோடு இரையருந்தி
வருகுறுதண்து ளிவாடை
    மறையமா தவிச்சூழல்
குருகுறங்குங் கோனாட்டுக்
    கொடிநகரங் கொடும்பாளூர்.


Konaadu is rich in groves where male cuckoos
Nibbling at the tender mango-shoots, search
For their hiding mates and thus gladden them;
This realm is like unto the picturesque Toyyil
Worn on her breast, by the Lady Earth who has
For her clothing the great sea full of rising waves.

Arunachala Siva.

3922
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 20, 2016, 10:44:42 AM »
Verse  11:


கண்ணார் கமழ்கா ழியுண்ஞா னசம்பந்தன்
எண்ணார் புகழெந் தையிடை மருதின்மேல்
பண்ணோ டிசைபா டியபத் தும்வல்லார்கள்
விண்ணோ ருலகத் தினில்வீற் றிருப்பாரே.


Jnana Sambandhan of Sirkazhi, whose fame has spread everywhere, and extensive in are on Iṭaimarutu of our father who has fame which has to be meditated upon. Those who are capable of reciting the ten verses with music and in a particular melody-type.
they will be seated majestically in the world belonging to celestial beings.

Padigam on Tiruvidai Maruthur competed.


Arunachala Siva.


3923
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 20, 2016, 10:40:59 AM »
Verse  10:

சிறுதே ரருஞ்சில் சமணும் புறங்கூற
நெறியே பலபத் தர்கள்கை தொழுதேத்த
வெறியா வருகா விரிக்கோ லக்கரைமேல்
எறியார் மழுவா ளனிடை மருதீதோ.When the Buddhists of low mentality and the small group of Jains talk slanderous words, and many pious people praise Siva with joined hands, in the proper manner.
This is this place Iṭaimarutu of Siva, who has a battle axe to be thrown on enemies, which is on the beautiful bank of the Kāveri which brings floods with fury?

Arunachala Siva.
 

3924
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 20, 2016, 10:37:10 AM »
Verse 9:


முற்றா ததொர்பான் மதிசூ டுமுதல்வன்
நற்றா மரையா னொடுமால் நயந்தேத்தப்
பொற்றோ ளியுந்தா னும்பொலிந் தழகாக
எற்றே யுறைகின் றவிடை மருதீதோ.

The chief who wears a young crescent moon as white as milk, Vishnu along with Brahma, who is seated in a good lotus to praise him with love. This is this place Iṭaimarutu where Siva and Uma with shining shoulders dwell appearing grand and beautiful?  What a wonder!


Arunachala Siva.

3925
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 20, 2016, 10:32:58 AM »
Verse  8:


பூவார் குழலா ரகில்கொண் டுபுகைப்ப
ஓவா தடியா ரடியுள் குளிர்ந்தேத்த
ஆவா வரக்கன் றனையாற் றலழித்த
ஏவார் சிலையான் றனிடை மருதீதோ.

When the ladies who adorn their tresses of hair with flowers worship Siva with the Oke of the eagle-wood tree, and when devotees praise him pleased in their minds, without ceasing, is this place Iṭaimarutu of Siva who is seated in (Kailash) mountain, near which are piled great boulders, and alas! who destroyed the strength of the demon (Rāvaṇa).

Arunachala Siva.

3926
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 20, 2016, 10:29:55 AM »
Verse  7:


தேக்குந் திமிலும் பலவுஞ் சுமந்துந்திப்
போக்கிப் புறம்பூ சலடிப் பவருமால்
ஆர்க்குந் திரைக்கா விரிக்கோ லக்கரைமேல்
ஏற்க விருந்தான் றனிடை மருதீதோ.


On the beautiful bank of the Kāveri which has roaring waves which dash upon the banks and throwing on both the banks teak wood, east Indian Kino tree and jack trees, carrying and pushing them. This is this place Iṭaimarutu where Siva stayed suited to that place?

Arunachala Siva.

3927
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 20, 2016, 10:26:36 AM »
Verse  6:


வன்புற் றிளநா கமசைத் தழகாக
என்பிற் பலமா லையும்பூண் டெருதேறி
அன்பிற் பிரியா தவளோ டுமுடனாய்
இன்புற் றிருந்தான் றனிடை மருதீதோ.


Having tied a young cobra living in the strong ant-hill. Adorning himself beautifully with many garlands of bones, and riding on a bull. This is this place Iṭaimarutu where Siva dwelt happily in the company of Uma who is not separate from him because of love.

Arunachala Siva.

3928
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 20, 2016, 10:22:39 AM »
Verse  5:


வாசங் கமழ்மா மலர்ச்சோ லையில்வண்டே
தேசம் புகுந்தீண் டியொர்செம் மையுடைத்தாய்ப்
பூசம் புகுந்தா டிப்பொலிந் தழகாய
ஈச னுறைகின் றவிடை மருதீதோ.


The bees in the fragrant gardens!  The people of the Tamizh country enter into and crowd, and attain excellence. This is this place Iṭaimarutu, where Siva dwells, after becoming beautiful bathing in the Kāveri in the star, Pūsam [This verse is addressed to a bee.]

Arunachala Siva.

3929
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 20, 2016, 10:19:38 AM »
Verse  4:


அந்தம் மறியா தவருங் கலமுந்திக்
கந்தங் கமழ்கா விரிக்கோ லக்கரைமேல்
வெந்த பொடிப்பூ சியவே தமுதல்வன்
எந்தை யுறைகின்ற விடைமரு தீதோ.


Pushing beautiful ornaments for which there is no end. This is this place Iṭaimarutu on the beautiful bank of the Kāveri which spreads fragrance, where the origin of all Vedam, Siva, who smeared himself with well-burnt holy ash, dwells?

Arunachala Siva.


3930
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 20, 2016, 10:16:37 AM »
Verse  3:


வெண்கோ வணங்கொண் டொரு வெண்டலையேந்தி
அங்கோல் வளையா ளையொர்பா கமமர்ந்து
பொங்கா வருகா விரிக்கோ லக்கரைமேல்
எங்கோ னுறைகின் றவிடை மருதீதோ.


Wearing a white loin-cloth, holding a white skull, keeping with desire on one half a lady wearing bangles of exquisite workmanship, this is this place Iṭaimarutu where our master dwells, and which is on the beautiful bank of the raging Kāveri?

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 [262] 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... 2948