Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 [262] 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... 3128
3916
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 03:03:12 PM »
Verse  2:


வேதியர் தொழுதெழு வெங்குரு மேவிய
ஆதிய வருமறை யீரே
ஆதிய வருமறை யீருமை யலர்கொடு
ஓதிய ருணர்வுடை யோரே.Oh!  God who is the meaning of the pre-eminent and abstruse Vedas and who is residing in Veṅkuru where Brahmins worship and then wake up from sleep!
They are the people who are endowed with wisdom, who praise you worshipping you with flowers.

Arunachala Siva.

3917
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 10:44:57 AM »
Tiru Venkuru:

Verse 1:

விண்ணவர் தொழுதெழு வெங்குரு மேவிய
சுண்ணவெண் பொடியணி வீரே
சுண்ணவெண் பொடியணி வீரும தொழுகழல்
எண்ணவல் லாரிட ரிலரே.

The Lord who adorn yourself with the sacred white ash which is like the scented powder, and who resides in Veṅkuru where the residents of the heaven worship and then wake up from sleep!  Those who are able to meditate upon your feet deserving worship will not have any suffering.

Arunachala Siva.
3918
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 10:40:03 AM »
Verse  11:

செம்பொன்மா மணிகொழித் தெழுதிரை வருபுன லரிசில்சூழ்ந்த
அம்பர்மா காளமே கோயிலா வணங்கினோ டிருந்தகோனைக்
கம்பினார் நெடுமதிற் காழியுண் ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
நம்பிநாண் மொழிபவர்க் கில்லையாம் வினைநலம் பெறுவர்தாமே.

Having as the temple Amparmākāḷam surrounded by the Arisil which brings fresh with rising waves which carry away natural gold and precious stones. On the master who dwelt with a divine damsel, Uma, the verses that were sung by Jnana Sambandhan of Sirkazhi which has a high wall of enclosure plastered with lime of the conch-shell,
to those who recite daily faith, there will be no karmas;  They will receive all good things.

Padigam on Tiru Ambarmakalam completed.

Arunachala Siva.

3919
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 10:36:58 AM »
Verse  10:

சாக்கியக் கயவர்வன் றலைபறிக் கையரும் பொய்யினானூல்
ஆக்கிய மொழியவை பிழையவை யாதலில் வழிபடுவீர்
வீக்கிய வரவுடைக் கச்சையா னிச்சையா னவர்கட்கெல்லாம்
ஆக்கிய வரனுறை யம்பர்மா காளமே யடை மினீரே.


People who worship Siva! Base Buddhists and low people of Jains who pluck the hair on their heads, have fabricated works containing falsehood and they are faulty.
Siva has fastened as a girdle a cobra.  You reach Amparmākāḷam where Haran who grants all things to those who love him, dwells.

Arunachala Siva.

3920
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 10:33:09 AM »
Verse  9:

வரியரா வதன்மிசைத் துயின்றவன் றானுமா மலருளானும்
எரியரா வணிகழ லேத்தவொண் ணாவகை யுயர்ந்துபின்னும்
பிரியரா மடியவர்க் கணியராய்ப் பணிவிலா தவருக்கென்றும்
அரியரா யரிவையோ டிருப்பிட மம்பர்மா காளந்தானே.

Vishnu who slept on a serpent which has lines on its body, and Brahma who is on a big lotus flower, having becoming a fire, and growing tall so that both could not praise the beautiful feet of Siva.  Within easy reach of devotees who cherish him with love, at the same time, it is difficult of approach to those who have no humility.  He is Amparmākāḷam where he dwells with a lady.

Arunachala Siva.3921
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 10:28:47 AM »
Verse  8:

பொருசிலை மதனனைப் பொடிபட விழித்தவர் பொழிலிலங்கைக்
குரிசிலைக் குலவரைக் கீழுற வடர்த்தவர் கோயில்கூறில்
பெருசிலை நலமணி பீலியோ டேலமும் பெருகநுந்தும்
அரிசிலின் வடகரை யழகம ரம்பர்மா காளந்தானே.


Siva who opened his frontal eye to reduce to ash Manmatha who has a bow with which he afflicts lovers. He crushed under the superior mountain, Kailash, the King of Lanka, which had the famous Asōka Vaṉam.  If we mention about his temple,
situated on the north bank of the river Arisil which pushes in large quantities cardamon, peacock's feather, the flawless precious stones from the big mountain,
is the beautiful Amparmākāḷam.

Arunachala Siva.

3922
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 10:24:30 AM »
Verse  7:

சங்கவார் குழையினர் தழலன வுருவினர் தமதருளே
எங்குமா யிருந்தவ ரருந்தவ முனிவருக் களித்துகந்தார்
பொங்குமா புனல்பரந் தரிசிலின் வடகரை திருத்தம்பேணி
அங்கமா றோதுவா ரிருப்பிட மம்பர்மா காளந்தானே.

Siva wears a long men's earring made of conch. He has a form, as red as fire.
He is omnipresent, his grace having spread everywhere.  He became eminent by granting spiritual wisdom to sages who did severe penance. Desirous of the holy water on the north bank of the river Arisil whose surging floods spreads everywhere, is
Amparmākāḷam is the place where he who chants the Ankams, dwells.

Arunachala Siva.

3923
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 10:20:29 AM »
Verse 6:

பழகமா மலர்பறித் திண்டைகொண் டிறைஞ்சுவார் பாற்செறிந்த
குழகனார் குணம்புகழ்ந் தேத்துவா ரவர்பலர் கூடநின்ற
கழகனார் கரியுரித் தாடுகங் காளர்நங் காளியேத்தும்
அழகனா ரரிவையோ டிருப்பிட மம்பர்மா காளந்தானே.

The youth who is intimate with those who bow before him preparing a circlet by gathering big flowers without even a day's break. He who is in the assemblage of many people who praise his good qualities.  He who puts on the complete skeleton and dances out of joy having flayed an elephant.  Our beautiful god who is praised by Kāḷi, is in Amparmākāḷam where he dwells with a lady, Uma.

Arunachala Siva.

3924
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 10:16:39 AM »
Verse  5:


புறத்தின ரகத்துளர் போற்றிநின் றழுதெழு மன்பர்சிந்தைத்
திறத்தின ரறிவிலாச் செதுமதித் தக்கன்றன் வேள்விசெற்ற
மறத்தினர் மாதவர் நால்வருக் காலின்கீ ழருள்புரிந்த
அறத்தின ரரிவையோ டிருப்பிட மம்பர்மா காளந்தானே.

Siva is present both outside and inside of everything.  He appears according to the idea of those pious people who praise him and weep out of joy.  He has the valor to destroy the sacrifice of Dakshan who had a mind heading towards destruction, gave religions instruction to four sages under the banyan tree.  The place he dwells with a lady is Amparmākāḷam.

Arunachala Siva.

3925
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 10:13:02 AM »
Verse  4:


நீற்றினர் நீண்டவார் சடையினர் படையினர் நிமலர்வெள்ளை
ஏற்றின ரெரிபுரி கரத்தினர் புரத்துளா ருயிரைவவ்வும்
கூற்றினர் கொடியிடை முனிவுற நனிவருங் குலவுகங்கை
ஆற்றின ரரிவையோ டிருப்பிட மம்பர்மா காளந்தானே.

Siva has smeared himself with holy ash has a long and hanging matted locks has many weapons.  He is the immaculate god has a white bull. He holds in his hand fire, desiring it is the god of death to the life of the demons in the three cities.  He has on his head a shining river, Ganga which came with great force to make Uma who has a waist as slender as a creeper, to feel sulky. Amparmākāḷam is the place where he dwells with a lady.

Arunachala Siva.

3926
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 10:09:50 AM »
Verse  3:


பரவின வடியவர் படுதுயர் கெடுப்பவர் பரிவிலார்பால்
கரவினர் கனலன வுருவினர் படுதலைப் பலிகொடேகும்
இரவினர் பகலெரி கானிடை யாடிய வேடர்பூணும்
அரவின ரரிவையோ டிருப்பிட மம்பர்மா காளந்தானே.

Siva destroys the sufferings of the devotees who praise him, have to undergo, he conceals himself from those who have no love towards him. He has a form as red as fire.  He has the nature of going for begging alms in a dead skull has a form with which he danced in the cremation ground which scorches like the midday. He wears cobras as ornaments, he is in Amparmākāḷam where he dwells with a lady.


Arunachala Siva.

3927
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 10:05:33 AM »
Verse  2:

கையின்மா மழுவினர் கடுவிட முண்டவெங் காளகண்டர்
செய்யமா மேனிய ரூனம ருடைதலைப் பலிதிரிவார்
வையமார் பொதுவினின் மறையவர் தொழுதெழ நடமதாடும்
ஐயன்மா தேவியோ டிருப்பிட மம்பர்மா காளந்தானே.

Siva holds a big battle-axe in his hand.  Our Lord with a neck which become black due to consuming the cruel poison.  He has a big red body.  He will wander to receive alms holding a broken skull to which flesh is sticking. The father who dances in the hall which is common to the whole world, to be worshipped by the Brahmins.  Amparmākāḷam is the place where he dwells with goddess Parvati.

Arunachala Siva.

3928
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 10:01:22 AM »
Tiru Amparmakalam:

Verse  1:

படியுளார் விடையினர் பாய்புலித் தோலினர் பாவநாசர்
பொடிகொண்மா மேனியர் பூதமார் படையினர் பூணநூலர்
கடிகொண்மா மலரிடு மடியினர் பிடிநடை மங்கையோடும்
அடிகளா ரருள்புரிந் திருப்பிட மம்பர்மா காளந்தானே.

Siva has a bull that lives in this world has the skin of a tiger that springs upon its prey destroys all sins. He has a big body on which holy ash is smeared.  He has an army of Bhutas.  He wears a sacred thread on his chest has feet on which the devotees place big and fragrant flowers. Amparmākāḷam is the place where he dwells granting grace, along with a young lady whose gait is like that of the female elephant.

Arunachala Siva.


3929
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 09:56:32 AM »
Verse 11:

பெருந்தண்மா மலர்மிசை யயனவ னனையவர் பேணுகல்வித்
திருந்துமா மறையவர் திருநெல்வேலி யுறை செல்வர்தம்மைப்
பொருந்துநீர்த் தடமல்கு புகலியுண் ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
அருந்தமிழ் மாலைகள் பாடியாடக் கெடு மருவினையே.


Brahmins who are equal to Ayan that is Brahma, who is seated in a big great and cool flower, sings on the Lord who dwells in Tirunelvēli where great Brahmins who have erudition which is appreciated by all, are living, the acts which are difficult to be removed will perish if one sings the precious garlands of verses composed by Jnana Sambandhan  of Pukali which has many tanks filled with water, and dance out of joy.

Padigam on Tiru Nelveli completed.

Arunachala Siva.

3930
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 09:53:47 AM »
Verse  10:

துவருறு விரிதுகி லாடையர் வேடமில் சமணரென்னும்
அவருறு சிறுசொலை யவமென நினையுமெம் மண்ணலார்தாம்
கவருறு கொடிமல்கு மாளிகைச் சூளிகை மயில்களாலத்
திவருறு மதிதவழ் திருநெல்வேலி யுறை செல்வர் தாமே.

Our deity who considers the words of contempt spoken by Buddhists who cover their bodies with a cloth soaked in red ochre and Jains who do not wear any dress as useless words.  He is the Lord who dwells in Tirunelvēli where the moon which moves in the heaven, crawls in the mansions where in the open terrace the flags which attract the attention of people are increasing, and the peacocks dance.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 [262] 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... 3128