Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 [260] 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... 3139
3886
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:22:08 AM »
Verse 5:

கையம ரும்மழு நாகம்வீணை கலைமான் மறியேந்தி
மெய்யம ரும்பொடிப் பூசிவீசுங் குழையார் தருதோடும்
பையம ரும்மர வாடவாடும் படர்சடை யார்க்கிடமாம்
மையம ரும்பொழில் சூழும்வேலி வலஞ்சுழி மாநகரே.

Holding in the hand a desirable battle-axe, cobra, Veena and a young stag, smearing his body with holy ash which he wishes, a glittering men's ear-ring and a woman's ear-ring fixed in the ears, is the place for Siva, with spreading matted locks, who dances when the cobra dances spreading its hood. It is the great city of Vala?chuzhi, which is surrounded by gardens on which clouds rest, like a fence.

Arunachala Siva.

3887
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:17:31 AM »
Verse  4:


விடையொரு பாலொரு பால்விரும்பு மெல்லியல் புல்கியதோர்
சடையொரு பாலொரு பாலிடங்கொள் தாழ்குழல் போற்றிசைப்ப
நடையொரு பாலொரு பால்சிலம்பு நாளும் வலஞ்சுழிசேர்
அடையொரு பாலடை யாதசெய்யுஞ் செய்கை யறியோமே.


There is a bull on one side. On one half there is the tender lady whom he loves.
On one side there is matted locks in which the Ganga, the tender lady, stays.
When the lady with flowing locks of hair, who is in the left half, sings the praises,
there is a gait of the feet like that of the bull.  On one side anklet is worn on the leg.
We do not know the fitness of dwelling in Vala?chuzhi always, which is not found anywhere else, and acts which are not suited to his greatness.  How can we, with our limited knowledge, know all these?

Arunachala Siva.

3888
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:13:26 AM »
Verse  3:

பொன்னிய லுந்திரு மேனிதன்மேற் புரிநூல் பொலிவித்து
மின்னிய லுஞ்சடை தாழவேழ வுரிபோர்த் தரவாட
மன்னிய மாமறை யோர்கள்போற்றும் வலஞ்சுழி வாணர்தம்மேல்
உன்னிய சிந்தையி னீங்ககில்லார்க் குயர்வாம் பிணிபோமே.

Causing the sacred thread of three strands to shine on the beautiful body which glitters like gold, covering himself with the skin of an elephant when the matted locks which shine like the lightning hangs low, the cobra to dance, salvation will come to those who do not withdraw their minds which are meditating upon Siva who dwells in Vala?chuzhi, where Brahmins who permanently reside, worship him diseases will vanish.

Arunachala Siva.

3889
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:08:56 AM »
Verse  2:

காரணி வெள்ளை மதியஞ்சூடிக் கமழ்புன் சடைதன்மேல்
தாரணி கொன்றையுந் தண்ணெருக்குந் தழைய நுழைவித்து
வாரணி கொங்கைநல் லாள்தனோடும் வலஞ்சுழி மேவியவர்
ஊரணி பெய்பலி கொண்டுகந்த வுவகை யறியோமே.


Wearing a crescent moon that lends beauty to the black cloud and inserting Koṉṟai blossoming in garlands and cool Yarcum flowers to flourish without fading, into his fragrant ruddy matted locks, Siva who is in Vala?chuzhi with a lady who wears a bodice on her breasts.  We do not know the joy he felt when he became prominent by receiving alms placed by the ladies in the rows of villages. How can we really understand the acts of Siva with our limited knowledge, when he felt joy in receiving alms?

Arunachala Siva.

3890
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 19, 2017, 11:10:22 AM »
Tiru Valanchuzhi:

Verse  1:

பள்ளம தாய படர்சடைமேற் பயிலுந் திரைக்கங்கை
வெள்ளம தார விரும்பிநின்ற விகிர்தன் விடையேறும்
வள்ளல் வலஞ்சுழி வாணனென்று மருவி நினைந்தேத்தி
உள்ள முருக வுணருமின்க ளுறுநோ யடையாவே.


Siva, different from the world who stood desiring the floods of Ganga, with many waves to stay always in the hollow of his spreading matted locks.  Siva of unbounded liberality who rides on a bull, saying that he dwells in Vala?chuzhi, realize him reaching that place, thinking of him, praising him to make your hearts melt out of piety, great diseases will not reach you.

Arunachala Siva.


3891
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 19, 2017, 11:06:03 AM »
Verse 11:

ஆழியு ணஞ்சமு தாரவுண்டன் றமரர்க் கமுதுண்ண
ஊழிதொறும்முள ராவளித்தா னுலகத் துயர்கின்ற
காழியுண் ஞானசம் பந்தன்சொன்ன தமிழாற் கலிக்காமூர்
வாழி யெம்மானை வணங்கியேத்த மருவா பிணிதானே.

Having drunk on that day the poison that rose in the ocean as nectar, on him who gave the immortals a long life to live in every age as they partook of nectar, with the Tamizh verses sung by Jnana Sambandhan of Sirkazhi, which is pre-eminent in this world,  diseases will not go near them if people bow to our Lord and praise him, in Kalikkāmūr.

Padigam on Tiruk Kalikkamur completed.

Arunachala Siva.

3892
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 19, 2017, 11:02:46 AM »
Verse  10:

மாசு பிறக்கிய மேனியாரு மருவுந் துவராடை
மீசு பிறக்கிய மெய்யினாரு மறியா ரவர்தோற்றங்
காசினி நீர்த்திரண் மண்டியெங்கும் வளமார் கலிக்காமூர்
ஈசனை யெந்தை பிரானையேத்தி நினைவார் வினைபோமே.


Those who have abundant dirt on their bodies, Jains those who cover their bodies with shining robes soaked in myrtle dye do not know his real nature. In Kalikkāmūr where every place is full of fertility as floods are moving swiftly, the actions of those who praise and fix their thoughts on the master who is also our father and Lord, will leave them of their own accord.

Arunachala Siva.

3893
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 19, 2017, 10:57:25 AM »
Verse 9:


அருவரை யேந்திய மாலுமற்றை யலர்மே லுறைவானும்
இருவரு மஞ்ச வெரியுருவா யெழுந்தான் கலிக்காமூர்
ஒருவரை யான்மகள் பாகன்றன்னை யுணர்வாற் றொழுதேத்தத்
திருமரு வுஞ்சிதை வில்லைச்செம்மைத் தேசுண் டவர்பாலே.


Vishnu, who held up as an umbrella the pre-eminent mountain Gōvardhanam, and the other one who resides on a lotus flower, in Kalikkāmūr where the god who rose as a column of fire for both of them to be afraid of.  If one worships and praises with consciousness, the god who has on his half the daughter of the mountain which has no equal, wealth will come to him. it will not perish. There will be spotless luster on their bodies.

Arunachala Siva.

3894
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 19, 2017, 10:54:02 AM »
Verse  8:

ஊரர வந்தலை நீண்முடியா னொலிநீ ருலகாண்டு
காரர வக்கடல் சூழவாழும் பதியாங் கலிக்காமூர்
தேரர வல்குலம் பேதையஞ்சத் திருந்து வரைபேர்த்தான்
ஆரர வம்பட வைத்தபாத முடையா னிடமாமே.


Ruling over the world surrounded by noisy sea having a crown of matted locks of hairs on the head which has crawling serpents, Kalikkāmūr, a city which prospers surrounded by the blue sea of roaring noise.  On one, who removed the perfect mountain for the young lady who has a waist resembling the central seating place of chariot and the expanded hood of a snake to fear, is the place of the god who placed his foot to make him cry aloud. (Ravanan).

Arunachala Siva.

3895
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 19, 2017, 10:49:58 AM »
Verse  7:

கோலநன் மேனியின் மாதர்மைந்தர் கொணர்மங் கலியத்திற்
காலமும் பொய்க்கினுந் தாம்வழுவா தியற்றுங் கலிக்காமூர்
ஞாலமுந் தீவளி ஞாயிறாய நம்பன் கழலேத்தி
ஓலமி டாதவ ரூழியென்று முணர்வைத் துறந்தாரே.

With the auspicious things brought by young men and ladies with beautiful bodies,
in Kalikkāmūr where they perform worship without any deficiency. Even if the seasonal rains fail, the god in whom we can repose confidence and who is the world, fire, air and sun those who do not cry aloud for protection, worshipping his feet.
though they live for many ages, have permanently left their clear discernment.

Arunachala Siva.


3896
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 19, 2017, 10:46:15 AM »
Verse  6:

துறைவளர் கேதகை மீதுவாசஞ் சூழ்வான் மலிதென்றல்
கறைவள ருங்கட லோதமென்றுங் கலிக்குங் கலிக்காமூர்
மறைவள ரும்பொரு ளாயினானை மனத்தா னினைந்தேத்த
நிறைவள ரும்புக ழெய்தும்வாதை நினையா வினைபோமே.

Along with the balmy breeze from the screw-pine which grows in the Tuṟai ghat in Kalikkāmūr where the waves in the black sea are always roaring.  He is the person who is praised in Vedas, above all other gods.  If one thinks about him and praise him,
increasing fame which spreads everywhere will reach him.  Distresses will not think of afflicting him.  Even the twin actions will leave him.

Arunachala Siva.


3897
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 19, 2017, 10:40:45 AM »
Verse 5:

வானிடை வாண்மதி மாடந்தீண்ட மருங்கே கடலோதங்
கானிடை நீழலிற் கண்டல்வாழுங் கழிசூழ் கலிக்காமூர்
ஆனிடை யைந்துகந் தாடினானை யமரர் தொழுதேத்த
நானடை வாம்வண மன்புதந்த நலமே நினைவோமே.


The storeys are being touched by the bright moon in the sky.  In Kalikkāmūr, which is surrounded by backwater, where in the shade of the sea-shore garden the fragrant screw-pines are in a flourishing state, as they are dashed by the waves nearby.
One who bathed gladly in the five products of the cow, to be worshipped and praised by the immortals.  I shall think about his good act of bestowing his love on me, so that I might be fit to be his devotee.

Arunachala Siva.

3898
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 19, 2017, 10:36:45 AM »
Verse  4:


குன்றுகள் போற்றிரை யுந்தியந்தண் மணியார் தரமேதி
கன்றுடன் புல்கியா யம்மனைசூழ் கவினார் கலிக்காமூர்
என்றுண ரூழியும் வாழுமெந்தை பெருமா னடியேத்தி
நின்றுணர் வாரை நினையகில்லார் நீசர் நமன்றமரே.


Beautiful and cool pearls which have been pushed out by the waves which are like hills, being abundant. In Kalikkāmūr, where the herds of buffaloes combine with their calves and surround the houses, the great one who is our father and who is from that aeon the world knew the existence of the sun.  Continuously praising his feet, those who do not think highly about those who meditate on them feet are low people,
and they can be compared to the servants of Yama god of death in respect of cruelty.

Arunachala Siva.

3899
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 19, 2017, 10:31:06 AM »
Verse 3:

தூவிய நீர்மல ரேந்திவையத் தவர்க டொழுதேத்தக்
காவியி னேர்விழி மாதரென்றுங் கவினார் கலிக்காமூர்
மேவிய வீசனை யெம்பிரானை விரும்பி வழிபட்டால்
ஆவியுள் நீங்கல னாதிமூர்த்தி யமரர் பெருமானே.


Ladies whose eyes resemble the blue Nelumbo flowers, and the males of this world worship and praise the Lord holding in their hands flowers to scatter at his feet and water to bathe him if one worships with desire the chief who is our master and who resides in Kalikkāmūr which is always full of beauty.  The Lord of primordial form, the chief of the immortals, will not leave the soul and will be always in it.

Arunachala Siva.

3900
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 19, 2017, 10:26:49 AM »
Verse  2:

மைவரை போற்றிரை யோடுகூடிப் புடையே மலிந்தோதங்
கைவரை யால்வளர் சங்கமெங்கும் மிகுக்குங் கலிக்காமூர்
மெய்வரை யான்மகள் பாகன்றன்னை விரும்ப வுடல்வாழும்
ஐவரை யாசறுத் தாளுமென்பர் அதுவுஞ் சரதமே.


Having joined with the waves which are like the hills on which clouds settle, the tides increasing by the side of the shore.  In Kalikkāmūr, where the waves heap conches on the shore, in every place, if one loves the Lord who has on half of his form the daughter of the king of the mountains, wise people say that he will put an end to the mischief of the five senses that are in the body that too is certain.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 [260] 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... 3139