Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 [259] 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... 2905
3871
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 23, 2016, 08:41:58 AM »
Verse  75:


ஆண்ட நம்பி பெருமாளை
    யுடனே யமுது செய்தருள
வேண்டு மென்ன ஆங்கவரும்
    விரைந்து வணங்கி வெருவுறலும்
நீண்ட தடக்கை பிடித்தருளி
    மீண்டும் நேரே குறைகொள்ள
ஈண்ட அமுது செய்வதனுக்
    கிசைந்தார் பொறையர்க் கிறையவனார்.


When Nampi Aaroorar invited the Chera king to eat
In his company he shuddered, and adored him forthwith;
Thereupon holding his long and strong hands
When Nampi Aaroorar beseeched him, the king of Cheras
Consented to eat in his company.

Arunachala Siva.


3872
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 23, 2016, 08:39:04 AM »
Verse  74:


சேரர் பெருமான் எழுந்தருளி
    அமுது செய்யச் செய்தவத்தால்
தாரின் மலிபூங் குழல்மடவாய்
    தாழா தமுது செய்வியெனப்
பாரின் மலிசீர் வன்றொண்டர்
    அருளிச் செய்யப் பரிகலங்கள்
ஏரின் விளங்கத் திருக்கரத்தில்
    இரண்டு படியா ஏற்றுதலும்.


Van-tondar of established renown in this world,
Bade his wife thus: "O damsel whose locks are decked
With chaplets, by reason of the tapas wrought by us
In our past, we are blessed to feed the Chera lord
Who has arrived here; now delay not to serve him with food."
Thus told, with her beauteous and sacred hands
She laid two seats in two different places.

Arunachala Siva.   

3873
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 23, 2016, 08:35:36 AM »
Verse  73:


அரசர்க் கமைத்த சிறப்பினும்மேல்
    அடியார்க் கேற்கும் படியாக
விரவிப் பெருகும் அன்பினுடன்
    விரும்பும் அமுது சமைத்ததற்பின்
புரசைக் களிற்றுச் சேரலனார்
    புடைசூழ்ந் தவரோ டமுதுசெயப்
பரவைப் பிறந்த திருவனைய
    பரவை யார்வந் தறிவித்தார்.

The dishes prepared for the servitors excelled
Those that were cooked for the king; having so cooked
The toothsome dishes, Paravaiyaar who was like unto
The ocean-born Lakshmi, told her husband to invite
The Chera king endowed with elephants
To whose necks ropes were fastened,
To partake of the nectarean food with all that came with him.

Arunachala Siva.

3874
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 23, 2016, 08:32:45 AM »
Verse  72:


தாண்டு புரவிச் சேரர்குலப்
    பெருமாள் தமக்குத் திருவமுது
தூண்டு சோதி விளக்கனையார்
    அமைக்கத் துணைவர் சொல்லுதலும்
வேண்டும் பரிசு வெவ்வேறு
    விதத்துக் கறியும் போனகமும்
ஈண்டச் சமைப்பித் துடன்வந்தார்க்
    கெல்லாம் இயல்பின் விருந்தமைத்தார்.When the husband bade her who was like unto
A luster-inducing lamp, prepare a feast for the lord
Of the Chera dynasty who was endowed with galloping steeds,
She in all celerity cooked manifold dishes
Of curry and rice of such flavor that would
Please the royal palate; she had the feast prepared
For all the guests that came with the king.   

Arunachala Siva.

3875
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 23, 2016, 08:29:45 AM »
Verse  71:

சோதி மணிமா ளிகையின்கண்
    சுடரும் பசும்பொற் கால்அமளி
மீது பெருமாள் தமையிருத்தி
    நம்பி மேவி யுடனிருப்பக்
கோதில் குணத்துப் பரவையார்
    கொழுந னார்க்குந் தோழர்க்கும்
நீதி வழுவா ஒழுக்கத்து
    நிறைபூ சனைகள் முறையளித்தார்.In the beauteous, lustrous and gem-inlaid mansion
Nampi Aaroorar caused him to be seated on a cot
The legs of which were wrought of fine gold; he too sat
With him; then Paravaiyaar of flawless virtue
Poised unswervingly in the way of treasure
As ordained by the scriptures, duly performed
A perfect Pooja to her husband and his friend.

Arunachala Siva.

3876
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 04:08:30 AM »
Verse  9:

செம்மைநலம் அறியாத
    சிதடரொடுந் திரிவேனை
மும்மைமலம் அறுவித்து
    முதலாய முதல்வன்தான்
நம்மையும்ஓர் பொருளாக்கி
    நாய்சிவிகை ஏற்றுவித்த
அம்மையெனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே. I roamed about accompanied with ignoramuses who knew not of the
good of salvation.
He,
the First One,
The Source Original,
snapped my three impurities.
Like causing a cur ride a litter,
He made even us a worthy something.
It is thus the Mother blessed me.
Lo,
who can ever gain such grace?

completed.

I have completed all the verses of Tiruvachakam, excepting the first long verses.
I shall try to do the same in due course.

Arunachala Siva.

3877
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 04:05:46 AM »
Verse  8:சாதல்பிறப் பென்னுந்
    தடஞ்சுழியில் தடுமாறிக்
காதலின்மிக் கணியிழையார்
    கலவியிலே விழுவேனை
மாதொருகூ றுடையபிரான்
    தன்கழலே சேரும்வண்ணம்
ஆதியெனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.

I whirled bewildered in the mighty maelstrom of birth and death.
I would lie immersed in the union with the bejeweled belles,
impelled by compelling passion.
He,
the Source Original,
the God whose Half is His Consort,
Caused me gain His ankleted feet alone.
Lo,
who can ever come by such grace which He blessed me with?


Arunachala Siva.


3878
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 04:02:13 AM »
Verse  7:


தையலார் மையலிலே
    தாழ்ந்துவிழக் கடவேனைப்
பையவே கொடுபோந்து
    பாசமெனுந் தாழுருவி
உய்யுநெறி காட்டுவித்திட்
    டோங்காரத் துட்பொருளை
ஐயன்எனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


I was ever prone to fall into the bewitching concupiscence of women and wallow thither.
Thence He lifted me up gingerly and drawing away the cross-bar of attractions
He showed me the salvific way and taught me the secret and sacred meaning of AUM.
Lo,
who can ever gain such grace which the Sire was pleased to bless me with?

Arunachala Siva.

3879
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 03:58:42 AM »
Verse  6:

வெந்துவிழும் உடற்பிறவி
    மெய்யென்று வினைபெருக்கிக்
கொந்துகுழல் கோல்வளையார்
    குவிமுலைமேல் வீழ்வேனைப்
பந்தமறுத் தெனையாண்டு
    பரிசறஎன் துரிசுமறுத்
தந்தமெனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


I deemed as true and abiding the embodiment which,
Baked by passion,
falls down dead,
and I did deeds galore.
I was ever prone to fall upon the buxom and tapering breasts of damsels whose hands wore bangles of shell and whose tresses bunches of flowers.
He broke my fetters,
redeemed me,
Ruled me,
did away with my false knowledge and all the resultant impressions.
Lo,
who can ever gain the gracious gift which the One who is the End blessed me with?

Arunachala Siva.
3880
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 03:53:56 AM »
Verse  5:


பஞ்சாய அடிமடவார்
    கடைக்கண்ணால் இடர்ப்பட்டு
நெஞ்சாய துயர்கூர
    நிற்பேன் உன்அருள்பெற்றேன்
உய்ஞ்சேன்நான் உடையானே
    அடியேனை வருகஎன்
றஞ்சேல்என் றருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


Troubled by assailed by the side-long glances of bashful belles the soles of whose feet are soft like silk-cotton,
I would have remained with a heart of ever-abounding misery.
Lo,
I received Your grace.
I stand redeemed.
O Lord-Owner,
You bade me,
Your servitor,
come to You Saying:
"Fear not."
Ah,
who can gain such blessing with which He graced me?

Arunachala Siva.


3881
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 03:50:44 AM »
Verse  4:

மண்ணதனிற் பிறந்தெய்த்து
    மாண்டுவிழக் கடவேனை
எண்ணமிலா அன்பருளி
    எனையாண்டிட் டென்னையுந்தன்
சுண்ணவெண்ணீ றணிவித்துத்
    தூய்நெறியே சேரும் வண்ணம்
அண்ணல்எனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே. 


Getting born on earth,
I would have wasted,
died and remained for ever fallen.
Lo,
He conferred on me the inconceivably great love,
redeemed and ruled me.
He form caused me to be adorned with His white Holy Ash,
And set me on the pure path.
Lo,
who can come by the gracious gift granted to me by the sublime One?

Arunachala Siva.

3882
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 03:48:09 AM »
Verse  3:பொய்யெல்லாம் மெய்யென்று
    புணர்முலையார் போகத்தே
மையலுறக் கடவேனை
    மாளாமே காத்தருளித்
தையலிடங் கொண்டபிரான்
    தன்கழலே சேரும்வண்ணம்
ஐயன்எனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


Deeming falsity as truth,
I was to have been deluded,
By my union with women of close-set breasts.
Lo,
He saved me,
in grace,
from my spiritual death.
He is the God who is concorporate with His Woman.
He made me reach and gain His ankleted feet alone.
Ha !
Who else can come by what my Sire has blessed me with?

Arunachala Siva.

3883
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 03:44:29 AM »
Verse  2:


நெறியல்லா நெறிதன்னை
    நெறியாக நினைவேனைச்
சிறுநெறிகள் சேராமே
    திருவருளே சேரும்வண்ணம்
குறியொன்றும் இல்லாத
    கூத்தன்தன் கூத்தையெனக்
கறியும் வண்ணம் அருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே. I deemed the way that is no way as the goodly way;
He prevented my pursuit of the petty ways and made me reach the way of grace divine.
He blessed me to recognize the dance of the Dancer Who is attribute-less.
Ah,
who else will ever gain this?

Arunachala Siva.

3884
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 03:40:05 AM »
Acho Padigam:

The decade of 'Acho' an exclamatory word.

Not knowing the path of experience of Siva.

Verse 1:


முத்திநெறி அறியாத
    மூர்க்கரொடு முயல்வேனைப்
பத்திநெறி அறிவித்துப்
    பழவினைகள் பாறும்வண்ணஞ்
சித்தமலம் அறுவித்துச்
    சிவமாக்கி எனை ஆண்ட
அத்தன்எனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


I was mixing closely with the intractable and stubborn ones who knew not the way of Moksha.
He revealed to me The path of devotion which I should pursue.
He so snapped The impurities inherent in my soul,
that my old Karma stood uprooted,
And made me Siva-conscious and rules me.
Ah,
who will come by the gracious way that I was blessed with,
by Siva?

Arunachala Siva.


3885
Chapter 23:

1. Ribhu:  Listen O Nidagha!  I shall explain to you that which is hard to obtain
in all the worlds.  This is Brahman.  The supreme is Brahman; it is only Being
Consciousness Bliss.

2.  The diverse peoples of the world, the diversity due to cause and effect -- anything
other than Brahman is all unreal;  it is only Being Consciousness Bliss.


3. I am Brahman, always Brahman.  I am indeed Brahman alone.  Time is Brahman.
A moment is Brahman.  I am Brahman.  There is no doubt of this.

4.  The Veda is Brahman.  The supreme is Brahman. Truth is Brahman, the higher than the highest.  Hamsa is Brahman.  Hari is Brahman. Siva is Brahman, the
never diminishing consciousness.

5.  All the Upanishads are Brahman.  Homogeneity is Brahman.  I am uniform.
The unborn is Brahman.  The essence is Brahman. Sky is Brahman which is the
beyond the beyond.

6. A tiny moment is Brahman. Mind is Brahman. The single is Brahman, ever joyous.
This is Brahman, the highest Brahman.  Knowledge is Brahman, ever the sacred repetition.
       
7. I am indeed Brahman, the letter 'a'.  The letter 'u' am I.  There is no doubt of this.
The letter 'm' am I, Brahman indeed, the mantra (Aum), Brahman mantra supreme.

8.  I alone am the Brahman syllable 'si'; Brahman syllable 'vaa' only, and the
syllable 'ya' is ever.  I am the five syllable Panchakshara supreme.

contd.,

Arunachala Siva.         


   
 

Pages: 1 ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 [259] 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... 2905