Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 [258] 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... 3129
3856
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 11:35:00 AM »
Verse  3:

அலைவளர் தண்புனல் வார்சடைமே லடக்கி யொருபாகம்
மலைவளர் காதலி பாடவாடி மயக்கா வருமாட்சி
இலைவளர் தாழை முகிழ்விரியு மிராமேச் சுரமேயார்
தலைவளர் கோலநன் மாலைசூடுந் தலைவர் செயுஞ்செயலே.

Siva who is in Rameswaram, where the screw-pine trees which have big leaves unfold their buds. Restraining the cool water of surging waves on the long matted locks, he action of the master who wears a beautiful garland of skulls and the greatness of confusing the minds of devotees without allowing them to know his true nature when Uma, Malai vaḷar kātali, sings to suit his dance, are unique. (Malai vaḷar kātali is the name of the goddess in this shrine.)

Arunachala Siva.

3857
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 08:15:41 AM »
Verse  2:


பொறிகிளர் பாம்பரை யார்த்தயலே புரிவோ டுமைபாடத்
தெறிகிள ரப்பெயர்ந் தெல்லியாடுந் திறமே தெரிந்துணர்வார்
எறிகிளர் வெண்டிரை வந்துபேரு மிராமேச் சுரமேய
மறிகிளர் மான்மழுப் புல்குகையெம் மணாளர் செயுஞ்செயலே.


Tying in the waist a cobra which has shining spots, when Uma sings with love, standing by the side.  The action of his dance at night moving when the thrumming of the strings of the lute is in a high pitch and the action of our bride-groom who holds a young jumping deer and a battle-axe in his hand and who dwells with desire in Rameswaram, where the rising white waves dash and recede, only devotees understand them.

Arunachala Siva.

3858
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 12, 2017, 02:42:51 PM »
Tiru Rameswaram:

Verse  1:

திரிதரு மாமணி நாகமாடத் திளைத்தொரு தீயழல்வாய்
நரிகதிக்க வெரியேந்தி யாடு நலமே தெரிந்துணர்வார்
எரிகதிர் முத்த மிலங்குகான லிராமேச் சுரமேய
விரிகதிர் வெண்பிறை மல்குசென்னி விமலர் செயுஞ்செயலே.

Swinging to and fro, for the cobra which has a big jewel to dance, people who can understand distinguishing the action of the spotless god on whose head the white crescent moon, which spreads rays is waxing and who is in Rameswaram where in the sea-shore gardens the bright pearls are shining, with the excellence of his dance holding fire,  when the jackals move rapidly in the fire which scorches everything, are really endowed with true spiritual knowledge;

Arunachala Siva.

3859
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 12, 2017, 02:38:50 PM »
Verse  11:

தூமரு மாளிகை மாட நீடு தோணி புரத்திறையை
மாமறை நான்கினொ டங்க மாறும் வல்லவன் வாய்மையினால்
நாமரு கேள்வி நலந்திகழும் ஞான சம்பந் தன்சொன்ன
பாமரு பாடல்கள் பத்தும் வல்லார் பார்முழு தாள்பவரே.

One who is well versed in the great four Vēdas and six Aṅgams, Jnana Sambandhan,  who is brilliant by the excellence of the spiritual instruction coming from his tongue by virtue of his truthfulness, those who are capable of reciting the ten verses possessing all the beauties of verse, composed on the Lord in Thōṇipuram where storeys in white mansions are tall, will rule over the whole world.

Padigam on Tiru Thonipuram completed.

Arunachala Siva.

3860
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 12, 2017, 02:35:45 PM »
Verse  10:

குண்டிகை பீலி தட்டோடு நின்று கோசரங் கொள்ளியரும்
மண்டைகை யேந்தி மனங்கொள் கஞ்சி யூணரும் வாய்மடிய
இண்டை புனைந்தெரு தேறிவந்தெ னெழில்கவர்ந் தாரிடமாம்
தொண்டிசை பாட லறாத தொன்மைத் தோணி புரந்தானே.

The Jains who catch fish holding in their hands a mat to sit on, a bundle of peacock`s feathers and an ascetic's pitcher and the Buddhists who have as their food gruel to which they are partial and holding in their hands a shallow earthern a vessel begging bowl resembling in shape skull, to be silenced, the place of the Lord who took away my beauty riding on a bull and adorning his head with a variety of garland called circlet.

Arunachala Siva.

3861
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 12, 2017, 02:30:09 PM »
Verse  9:


வெல்பற வைக்கொடி மாலு மற்றை விரைமலர் மேலயனும்
பல்பற வைப்படி யாயுயர்ந்தும் பன்றிய தாய்ப்ப ணிந்துஞ்
செல்வறநீண்டெஞ் சிந்தை கொண்ட செல்வ ரிடம்போலுந்
தொல்பற வைசுமந் தோங்கு செம்மைத் தோணி புரந்தானே.


Vishnu who has on his banner a victorious bird Gardua and the other one, Brahma who is seated on the fragrant lotus flower, Having grown long as a column of fire, to put an end to their journey, the latter one flying high as if many birds were assuming one form, and the former going down digging the earth, the place of the Lord who occupied my mind, is Thōṇipuram of charities which floated high and was borne by old birds.  (During a deluge Sirkazhi floated like a boat barge and it was lifted and borne by twenty-birds). (Even now in the artificial hillock there is the head of a bird made of brick and mortar, reminding one of this legend.)

Arunachala Siva.

3862
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 12, 2017, 01:25:48 PM »
Verse  8:

வள்ள லிருந்த மலையத னைவலஞ் செய்தல் வாய்மையென
உள்ளங் கொள்ளாது கொதித்தெ ழுந்தன் றெடுத்தோ னுரநெரிய
மெள்ள விரல்வைத்தெ னுள்ளங் கொண்டார் மேவு மிடம்போலுந்
துள்ளொலி வெள்ளத்தின்மேன்மி தந்த தோணி புரந்தானே.

When Nandi told Ravanan, it was good to go from left to right round the mountain where the greatest benefactor was sitting.  Pressing gently with the toe to crush the chest of that Ravanan, who lifted the mountain, without heeding those words and rising up angrily.  The place where the God who occupied my mind, resides.
is Thōṇipuram which floated above the floods having sound of waves which leap into the air.

Arunachala Siva.

3863
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 12, 2017, 01:22:00 PM »
Verse  7:

Not available.

Arunachala Siva.

3864
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 12, 2017, 01:20:26 PM »
Verse  6:


Not available.

Arunachala Siva.

3865
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 12, 2017, 01:18:44 PM »
Verse  5:

Not available.

Arunachala Siva.

3866
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 12, 2017, 01:17:06 PM »
Verse  4:

Not available.

Arunachala Siva.

3867
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 12, 2017, 01:13:14 PM »
Verse  3:

மத்தக் களிற்றுரி போர்க்கக் கண்டு மாதுமை பேதுறலுஞ்
சித்தந் தெளியநின் றாடி யேறூர் தீவண்ணர் சில்பலிக்கென்
றொத்தபடி வந்தென் னுள்ளங் கொண்ட வொருவர்க் கிடம்போலுந்
துத்தநல் லின்னிசை வண்டு பாடுந் தோணி புரந்தானே.


When the lady, Uma, got frightened on seeing the Lord cover his body with the skin of a frenzied elephant, the Lord who danced to remove her doubt and clear her mind.
He has the color of fire and rides upon a bull. Coming for begging in the proper manner the place for the unequalled Lord who captivated my mind.  It is Thōṇipuram where bees sing by humming the second note of the gamut, namely Tuttam.

Arunachala Siva.

3868
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 12, 2017, 01:09:12 PM »
Verse 2:


கொங்கியல் பூங்குழற் கொவ்வைச் செவ்வாய்க் கோமள மாதுமையாள்
பங்கிய லுந்திரு மேனி யெங்கும் பால்வெள்ளை நீறணிந்து
சங்கியல் வெள்வளை சோர வந்தென் சாயல்கொண் டார்தமதூர்
துங்கியன் மாளிகை சூழ்ந்த செம்மைத் தோணி புரந்தானே.


Having smeared the sacred ash as white as milk on the whole of the body where Uma, the tender lady with lips red as the fruit of the common creeper of the hedges, and beautiful tresses of hair with natural fragrance, is on a half the place of the Lord who took away my tenderness coming near me, to make the white bangles made of conch to slip off my hands. It is Thōṇipuram of charities which is surrounded by tall mansions.

Arunachala Siva.

3869
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 12, 2017, 10:14:12 AM »
Tiru Thonipuram:

Verse  1:

கரும்பமர் வில்லியைக் காய்ந்து காதற் காரிகை மாட்டருளி
அரும்பமர் கொங்கை யோர்பான் மகிழ்ந்த வற்புதஞ் செப்பரிதால்
பெரும்பக லேவந்தென் பெண்மை கொண்டு பேர்த்தவர் சேர்ந்தவிடஞ்
சுரும்பமர் சோலைகள் சூழ்ந்த செம்மைத் தோணிபுரந்தானே.


Having burnt the form of Manmatha, who has sugar-cane as his bow, and granting a boon that he would be visible in form, to his loving wife Rati the wonderful act of having with delight on one half a lady whose breasts are like lotus buds, is indescribable. The place where the Lord who removed and took away my feminine qualities womanliness in broad daytime.  It is Tōṇipuram of flourishing charities surrounded by gardens which are desired by bees.  The wonderful act means making people believe that the Lord married Pārvati only through the efforts of Manmatha.

Arunachala Siva.


3870
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 12, 2017, 10:10:16 AM »
Verse  11:

மூடிய சோலைசூழ் முதுகுன்றத் தீசனை
நாடிய ஞானசம் பந்தன்
நாடிய ஞானசம் பந்தன செந்தமிழ்
பாடிய அவர்பழி யிலரே.

Jnana Sambandhan, who sought the grace of Siva in Mutukuṉṟam surrounded by dense gardens covering it.  Those who sang the refined Tamizh verses of Jnana Sambandhan who sought the grace of Siva, will have no reproach.

Padigam on Tiru Mutukunram completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 [258] 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... 3129