Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 [257] 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... 2950
3841
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2016, 09:44:49 AM »
Verse  51:


சென்ற திசையில் சிவனடியார்
    சிறப்பி னோடும் எதிர்கொள்ளக்
குன்றும் கானும் உடைக்குறும்பர்
    இடங்கள் தோறுங் குறைவறுப்பத்
துன்று முரம்புங் கான்யாறுந்
    துறுகற் சுரமும் பலகடந்து
வென்றி விடையார் இடம்பலவும்
    மேவிப் பணிந்து செல்கின்றார்.


Wherever he went, Siva's serviteors greeted the king;
He crossed hills and forests of Kurumpars
Who attended to all his needs; he moved on crossing Paalai
Abounding in small and sharp stones, jungle-rivers
And paths full of stones causing pain; on he
Proceeded adoring at the many shrines where the Lord
Whose mount is the victorious Bull, abides.

Arunachala Siva.   

3842
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2016, 09:40:07 AM »
Verse  50:


அந்நாட் டெல்லை கடந்தணைய
அமைச்சர்க் கெல்லாம் விடையருளி
மின்னார் மணிப்பூண் மன்னவனார்
வேண்டு வாரை யுடன்கொண்டு
கொன்னார் அயில்வேல் மறவர்பயில்
கொங்கு நாடு கடந்தருளிப்
பொன்னாட் டவரும் அணைந்தாடும்
பொன்னி நீர்நாட் டிடைப்போவார்.   

As they came beyond the limits of that country
The king gave leave to the ministers to return;
The king decked with shining and beautiful jewels.
Took with him the needed retinue, crossed the Kongku
Country where dwelt Maravas that wielded
Dreadful and sharp spears, and arrived
At the Chozha realm to which even Devas
Repaired to bathe in the Kaveri.

Arunachala Siva.


3843
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2016, 09:37:30 AM »
Verse  49:


புரவித் திரள்கள் ஆயோகப்
    பொலிவி னசைவிற் போதுவன
அரவச் சேனைக் கடற்றரங்க
    மடுத்து மேன்மே லடர்வனபோல்
விரவிப் பரந்து சென்றனவான்
    மிசையு மவலு மொன்றாக
நிரவிப் பரந்த நெடுஞ்சேனை
    நேமி நெளியச் சென்றனவால்.


The rows of horses were like unto waves that dashed
On the shore in their splendorous movement;
The noisy army was like unto the roaring sea
Where, wave after wave, moves on in quick succession;
They filled the way-- high and low--, and the immense army
Marched on while the earth writhed under their burden.

Arunachala Siva.

3844
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2016, 08:13:49 AM »
Verse  48:


யானை யணிகள் பரந்துவழி
    யெங்கும் நிரந்து செல்லுவன
மான மலைநாட் டினின்மலிந்த
    மலைக ளுடன்போ துவபோன்ற
சேனை வீரர் புடைபரந்து
    செல்வ தங்கண் மலைசூழ்ந்த
கான மடைய வுடன்படர்வ
    போலுங் காட்சி மேவின தால்.


It looked as though that the very mountains in which
The glorious Malai Naadu abounds, moved onward,
When rows of elephants marched on the way; the marching
Of armed warriors looked as if the forests that bounded
The mountains marched along with them.

Arunachala Siva.

3845
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2016, 08:03:30 AM »
Verse  47:


இட்ட நன்னாள் ஓரையினில்
    இறைவர் திருவஞ் சைக்களத்து
மட்டு விரிபூங் கொன்றையினார்
    தம்மை வலங்கொண் டிறைஞ்சிப்போய்ப்
பட்ட நுதல்வெங் களியானைப்
    பிடர்மேற் கொண்டு பனிமதியந்
தொட்ட கொடிமா ளிகைமூதூர்
    கடந்தார் உதியர் தோன்றலார்.On an auspicious day, during goodly hora
He circumambulated the Lord who wears
Fragrant and blooming Konrai flowers and is
Enshrined in Tiruvanjaikkalam, and adored Him;
Then he mounted the royal elephant, fittingly
Bedecked, and sat on its back; the Chera king
Left the hoary city of Kodungkoloor the tops
Of whose mansions touch the moist moon.   

Arunachala Siva.

3846
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2016, 08:00:25 AM »
Verse 46:பொன்னார் மௌலிச் சேரலனார்
    போற்றும் அமைச்சர்க் கஃதியம்பி
நன்னாள் கொண்டு பெரும்பயணம்
    எழுக வென்று நலஞ்சாற்ற
மின்னா ரயில்வேற் குலமறவர்
    வென்றி நிலவுஞ் சிலைவீரர்
அந்நாட் டுள்ளார் அடையநிரந்
    தணைந்தார் வஞ்சிஅக நகர்வாய்.


The Chera that wears a crown of gold, conveyed
His desire to the fostering ministers and bade them
Prepare for the great and fruitful anabasis
On an auspicious day; thereupon warriors of sharp
And the countrymen, thither gathered
In great strength at Vanji, the great city.

Arunachala Siva.

3847
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2016, 07:57:13 AM »
Verse  45:

என்னே அடியார்க் கிவரருளும்
    கருணை யிருந்த வாறென்று
பொன்னேர் சடையார் திருநடஞ்செய்
    புலியூர்ப் பொன்னம் பலம்இறைஞ்சித்
தன்னே ரில்லா வன்றொண்டர்
    தமையுங் காண்பன் எனவிரும்பி
நன்னீர் நாட்டுச் செலநயந்தார்
    நாமச் சேரர் கோமானார்.


"Oh the mercy of the Lord in dispensing grace
To His devotees!" He wondered and resolved thus:
?I will fare forth to adore Ponnambalam where dances
The Lord of golden matted hair; I will also behold
And hail peerless Van-tondar." Borne by a passion, the Chera
Decided to leave for the Choha realm, rich in goodly waters.   

Arunachala Siva.3848
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2016, 07:54:01 AM »
Verse  44:

என்ற பொழுதில் இறைவர்தாம்
    எதிர்நின் றருளா தெழுமொலியால்
மன்றி னிடைநங் கூத்தாடல்
    வந்து வணங்கி வன்றொண்டன்
ஒன்று முணர்வால் நமைப்போற்றி
    யுரைசேர் பதிகம் பாடுதலால்
நின்று கேட்டு வரத்தாழ்த்தோம்
    என்றார் அவரை நினைப்பிப்பார்.Thus beseeched, the Lord without manifesting
His presence before him, spake in His ethereal Voice
Thus: "At Tiruvambalam, Van-tondan adoring
Our Dance of Bliss in integrated consciousness
Hailed Us with a decade of love-incarnate hymns;
As we stood listening to it enraptured, we delayed
Our coming here." Thus, even thus, the Lord
Made him think of Van-tondar.

Arunachala Siva.

3849
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2016, 07:51:26 AM »
Verse  43:


ஆடல் சிலம்பின் ஒலிகேளா
    வுடைவா ளகற்றி யங்கைமலர்
கூடத் தலைமேற் குவித்தருளிக்
    கொண்டு விழுந்து தொழுதெழுந்து
நீடப் பரவி மொழிகின்றார்
    நெடுமால் பிரமன் அருமறைமுன்
தேடற் கரியாய் திருவருள்முன்
    செய்யா தொழிந்த தென்னென்றார்.

As he heard the sound of the divine anklet (s)
Of the dancing Lord, he dropped his sword, folded
His hands above his head, fell prostrate on the ground
In adoration, rose up and said: "O Lord who is
Not to be comprehended by the tall Vishnu,
Brahma and the Vedas when they search for You!
Why have You not graced me earlier?"

Arunachala Siva.


3850
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 11:31:41 AM »
Verse  11:


மொய்த்துவானோர் பல்கணங்கள் வணங்குமு துகுன்றைப்
பித்தர்வேடம் பெருமையென்னும் பிரமபுரத் தலைவன்
* * * * * * *


The chief of Brahmapuram who thinks that the form of the devotees who are like mad people very precious, on Mudhukuṉṟu to which many hosts of celestial beings bow, crowding together.
(the last two lines of this verse are lost.)

Arunachala Siva.

3851
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 11:24:13 AM »
Verse  10:


உறிகொள்கையர் சீவரத்த ருண்டுழன்மிண் டர்சொல்லை
நெறிகளென்ன நினைவுறாதே நித்தலுங்கை தொழுமின்
மறிகொள்கையன் வங்கமுந்நீர்ப் பொங்குவிடத் தையுண்ட
முறிகொண்மேனி மங்கைபங்கன் மேயதுமு துகுன்றே.


(People of this world!)
worship with joined hands daily without thinking that the words of the strong bodied Jains who carry in their hands a network of ropes and Buddhists who wear a salmon-colored dress, to be the right way, Siva who has in his hand a young deer,
Mudhukuṉṟu desired as the shrine by Siva, who has as a half a lady whose body is as tender as leaves and who consumed the poison that shot up in the ocean in which ships sail.

Arunachala Siva.

3852
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 11:13:32 AM »
Verse  8:


ஞாலமுண்ட மாலுமற்றை நான்முகனும் மறியாக்
கோலமண்டர் சிந்தைகொள்ளா ராயினுங்கொய் மலரால்
ஏலவிண்டை கட்டிநாம மிசையவெப்போ துமேத்தும்
மூலமுண்ட நீற்றர்வாயான் மேயதுமு துகுன்றே.Though the celestial beings could not comprehend in their minds the form which Vishnu who swallowed the earth and Brahma could not know,
fastening a suitable circlet with flowers newly plucked,
Mudhukuṉṟu is the shrine desired by the god who is always on the mouths of those devotees who wear on their foreheads sacred ash in three horizontal lines which is the source of all, and who always praise him with his names suitably.

Arunachala Siva.
3853
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 11:06:38 AM »
Verse  7:

The palm leaf is missing.

Arunachala Siva.

3854
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 11:01:46 AM »
Verse  6:


சுழிந்தகங்கை தோய்ந்ததிங்கட் டொல்லராநல் லிதழி
சழிந்தசென்னிச் சைவவேடந் தான்நினைந் தைம்புலனும்
அழிந்தசிந்தை யந்தணாளர்க் கறம்பொருளின் பம்வீடு
மொழிந்தவாயான் முக்கணாதி மேயதுமு துகுன்றே.


To the brahmins who had a mind in which the five faculties of the senses have become annihilated, and meditating on the form of Siva as a Saivaite on whose head the fragrant Koṉṟai, old cobra, the crescent moon which is soaked in the Ganga, and the Ganga which has eddies, are thick and close,
Mudhukuṉṟu is the shrine desired by the first cause who has three eyes and who expounded all the four objectives worthy of human pursuit.

Arunachala Siva.


3855
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 10:54:41 AM »
Verse  5:


வழங்குதிங்கள் வன்னிமத்த மாசுணமீ சணவிச்
செழுங்கல்வேந்தன் செல்விகாணத் தேவர்திசை வணங்கத்
தழங்குமொந்தை தக்கைமிக்க பேய்க்கணம்பூ தஞ்சூழ
முழங்குசெந்தீ யேந்தியாடி மேயதுமு துகுன்றே.


Combining on his head a crescent moon that moves in the sky, Indian Mesquit leaves, Datura flowers and cobra to be witnessed by the daughter of the mountain of fertility,
the celestial beings to bow to him in the places where they are,
to be surrounded by the sounding Motai, Takkai (musical instruments), a large number of groups of ghosts and Bhootas,
Mudhukuṉṟu is the shrine desired by Siva who danced holding a red fire which makes a loud noise.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 [257] 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... 2950