Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 [257] 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... 3112
3841
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 27, 2017, 10:49:19 AM »
Verse  11:


துங்கமிகு பொங்கரவு தங்குசடை நங்களிறை துன்றுகுழலார்
செங்கயல்கண் மங்கையுமை நங்கையொரு பங்கனமர் தேவூரதன்மேல்
பைங்கமல மங்கணிகொள் திண்புகலி ஞானசம் பந்தனுரைசெய்
சங்கமலி செந்தமிழ்கள் பத்துமிவை வல்லவர்கள் சங்கையிலரே. 

Our master on whose matter locks excellent and angry cobras stay, who has on one half a lady of distinction, Uma, who has dense tresses of hair and eyes resembling red carp fish, on Thēvūr where he stays with desire those who are able to recite all the ten verses rendered in refined Tamizh and fit to be considered as approved by the Saṅgam, by Jnana Sambandhan, imperishable Pukali, where fertile lotus flowers lend beauty, have no doubt about their salvation.

Padigam on Tiruth Thevur completed.

Arunachala Siva.

3842
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 27, 2017, 10:43:16 AM »
Verse  10:


பொச்சமமர் பிச்சைபயி லச்சமணு மெச்சமறு போதியருமா
மொச்சைபயி லிச்சைகடி பிச்சன்மிகு நச்சரவன் மொச்சநகர்தான்
மைச்சின்முகில் வைச்சபொழில்
* * * * * *.


Those Jains who always beg alms, and have falsehood in their doctrines and the Buddhists who esteem the Peepul tree, the city of Siva who wears extremely poisonous cobras and discards the zealous religious instruction which has great foul smell, and where his devotees gather in a big crowd. The gardens have a few sable clouds stay.  (The other lines in this verse have been lost.)

Arunachala Siva.

3843
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 27, 2017, 10:38:42 AM »
Verse  9:

வண்ணமுகி லன்னவெழி லண்ணலொடு சுண்ணமலி வண்ணமலர்மேல்
நண்ணவனு மெண்ணரிய விண்ணவர்கள் கண்ணவ னலங்கொள்பதிதான்
வண்ணவன நுண்ணிடையி னெண்ணரிய வன்னநடை யின்மொழியினார்
திண்ணவண மாளிகை செறிந்தவிசை யாழ்மருவு தேவூரதுவே.


The god who has the beauty of the sable cloud and Brahma who stays in the colorful flower of lotus which has abundant pollen could not see him. The place of Siva who assumed the form of fire to make countless celestial beings to think of means to reach Siva.  Countless ladies who speak sweet words and have the gait of a swan, who have a minute and beautiful waist and beautiful complexion. He is in Thēvūr where the strong and colorful mansions are filled with the music played on the Yāzh by the ladies.

Arunachala Siva.

3844
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 27, 2017, 10:35:34 AM »
Verse  8:


ஓதமலி கின்றதெனி லங்கையரை யன்மலி புயங்கணெரியப்
பாதமலி கின்றவிர லொன்றினில் அடர்த்தபர மன்றனதிடம்
போதமலி கின்றமட வார்கணட மாடலொடு பொங்குமுரவம்
சேதமலி கின்றகரம் வென்றிதொழி லாளர்புரி தேவூரதுவே.


The place of the supreme Siva who pressed down with a single toe of the foot which is strong enough to crush the strong shoulders of the King of Lanka in the south, where the waves dash against the shore. He is in Thēvūr where the many dancers gain victory over their counterparts, by hands with which they play a drum for the dance by name Sētam, whose sound rises high in pitch along with the sound produced when ladies who have excessive intelligence.

Arunachala Siva.

3845
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 27, 2017, 10:32:09 AM »
Verse  7:


கன்றியெழ வென்றிநிகழ் துன்றுபுர மன்றவிய நின்றுநகைசெய்
என்றனது சென்றுநிலை யெந்தைதன தந்தையம ரின்பநகர்தான்
முன்றின்மிசை நின்றபல வின்கனிக டின்றுகற வைக்குருளைகள்
சென்றிசைய நின்றுதுளி யொன்றவிளை யாடிவளர் தேவூரதுவே.


The city that grants happiness to its residents, which is the abode of the father of my father, who is the refuge for me to go to him, and take shelter in him, and who laughed standing on the chariot to destroy the cities close to each other in the distant past, which gained victory after and rose with anger to destroy the worlds. He
is in Thēvūr where the calves of milch cows eat the fruits of the jack trees that grow in the front portions of houses, go from there and stand agreeing among themselves, play jumping simultaneously, and grow in size.


Arunachala Siva.

3846
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 27, 2017, 10:27:53 AM »
Verse  6:

ஆறினொடு கீறுமதி யேறுசடை யேறனடை யார்நகர்கடான்
சீறுமவை வேறுபட நீறுசெய்த நீறனமை யாளுமரனூர்
வீறுமல ரூறுமது வேறிவளர் வாயவிளை கின்றகழனிச்
சேறுபடு செங்கயல் விளிப்பவிள வாளைவரு தேவூரதுவே. 

Siva has a bull, on whose matted locks the river, Ganga, the crescent moon have settled. The place of Haraṉ who admitted us as his protege, who smears himself with holy ash, and who burnt the cities of the enemies to become changed from their previous state. He is  in Thēvūr where the young scabbard fish come when invited by the red carp fish that are in the fields which yield abundantly from the growing as the honey that flows from the flowers of unique beauty rise up and enter into the fields.

Arunachala Siva.

3847
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 27, 2017, 10:23:41 AM »
Verse  5:


கானமுறு மான்மறிய னானையுரி போர்வைகன லாடல்புரிவோன்
ஏனவெயி றாமையிள நாகம்வளர் மார்பினிமை யோர்தலைவனூர்
வானணவு சூதமிள வாழைமகிழ் மாதவி பலாநிலவிவார்
தேனமுது வுண்டுவரி வண்டுமருள் பாடிவரு தேவூரதுவே.


Siva holds in his hand a young deer that lives in the forest, covers himself with the skin of an elephant. He dances in the fire at the end of the world. The place of the chief of the Devas who do not wink, on whose chest the hog's tusk, the shell of the tortoise and a young cobra are resting. He is in Tevūr where mango-trees which touch the sky, young plaintains, pointed-leaved ape flowers trees, common delight of the woods, jack fruit are in a flourishing condition, the bees with lines on their bodies drink the nectar of honey which flow from them and come singing Maruḷ, a secondary melody-type of the Kuṟinchi class.

Arunachala Siva.

3848
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 27, 2017, 09:20:03 AM »
Verse  4:


மாசின்மன நேசர்தம தாசைவளர் சூலதரன் மேலையிமையோர்
ஈசன்மறை யோதியெரி யாடிமிகு பாசுபதன் மேவுபதிதான்
வாசமலர் கோதுகுயில் வாசகமு மாதரவர் பூவைமொழியும்
தேசவொலி வீணையொடு கீதமது வீதிநிறை தேவூரதுவே.

Siva who holds the trident on whom the love of the loving devotees whose minds are without any blemish, are likely to grow day by day. He is the chief of celestial beings who do not wink and dwell in heaven, the one who revealed the Vedas himself chanting them, one who dances in the fire.  The city where the eminent Pāsupataṉ dwells with desire, is Tēvūr where the sweet voice of the Indian cuckoo which peck with their beaks into the fragrant flowers, the words of ladies, the words of the bush Myna, and the music of the Civaṉ who holds the trident on whom the love of the loving devotees whose minds are without any blemish, are likely to grow day by day.
is the chief of celestials who do not wink and dwell in heaven.
one who revealed the vetams himself chanting them.
one who dances in the fire.
the city where the eminent pācupataṉ dwells with desire.
is tēvūr where the sweet voice of the indian cuckoo which peck with their beaks into the fragrant flowers, the words of ladies, the words of the bush myna, and the music of the Veena which is played by people who came from other regions and the sweet sound of songs, fill the streets. Veena which is played by people who came from other regions and the sweet sound of songs, fill the streets.

Arunachala Siva.


3849
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 27, 2017, 09:15:04 AM »
Verse  3:


பண்டடவு சொல்லின்மலை வல்லியுமை பங்கனெமை யாளுமிறைவன்
எண்டடவு வானவரி றைஞ்சுகழ லோனினிதி ருந்தவிடமாம்
விண்டடவு வார்பொழி லுகுத்தநற வாடிமலர் சூடிவிரையார்
செண்டடவு மாளிகை செறிந்துதிரு வொன்றிவளர் தேவூரதுவே.


Siva who has on his half Uma, the daughter of the mountain who is like a tender creepers and speaks words like melodies played on the lute.  The Lord who admits us as his slaves. The place where he whose feet are worshipped by esteemed celestial beings, dwells with pleasure.  It is Tēvūr where the mansions which are close to each other and where the goddess of wealth flourishes as she is pleased in her mind
and they gently stroke the sky, are full of fragrance as they bathe in the honey that drops from the gardens which stroke the sky and wears on its top flowers shed by the gardens.


Arunachala Siva.

3850
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 27, 2017, 09:11:04 AM »
Verse  2:

கோளரவு கொன்றைநகு வெண்டலையெ ருக்குவனி கொக்கிறகொடும்
வாளரவு தண்சலம கட்குலவு செஞ்சடைவ ரத்திறைவனூர்
வேளரவு கொங்கையிள மங்கையர்கள் குங்குமம் விரைக்குமணமார்
தேளரவு தென்றறெரு வெங்குநிறை வொன்றிவரு தேவூரதுவே.

The place of superior Siva on whose shining red matted locks, the cobra which has the nature of killing, Koṉṟai flowers, laughing white skull, Yarcum flowers, leaves of Indian Mesquit, and flower resembling in color and form the feather of a crane, are flourishing. He is in  Thēvūr where the balmy southern breeze fills all the streets, which adds its smell to the fragrance of saffron of the young ladies whose breasts the cupid torments, and is like the sting of the scorpion to them.

Arunachala Siva.

3851
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 26, 2017, 01:30:33 PM »
Tiruth Thevur:

Verse  1:

காடுபயில் வீடுமுடை யோடுகலன் மூடுமுடை யாடைபுலிதோல்
தேடுபலி யூணதுடை வேடமிகு வேதியர் திருந்துபதிதான்
நாடகம தாடமஞ்ஞை பாடவரி கோடல்கைம் மறிப்பநலமார்
சேடுமிகு பேடையன மூடிமகிழ் மாடமிடை தேவூரதுவே.

The cremation ground is the abode where Siva stays, the skull with the stench of flesh is his ornament, the mendicant's bowl with the stench of flesh is his vessel for receiving alms the tiger's skin is the dress that covers the waist, his food is the alms that he procures the perfect shrine of the Brahmin who has the above-mentioned form when the peacocks are dancing and the bees hum like music the white species of Malabar glory lily seem to applaud loudly by clapping hands. It is Thevur where the mansions are close to each other and the female swan of beauty and increasing gracefulness is sulky with its male and feels happy as the sulkiness is removed by pacifying it swans are kept as pet-birds by wealthy people in their mansions.

Arunachala Siva.


3852
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 26, 2017, 01:24:42 PM »
Verse  11:

மந்தமலி சோலைமழ பாடிநகர் நீடுபழை யாறையதனுள்
பந்தமுயர் வீடுநல பட்டிசர மேயபடர் புன்சடையனை
அந்தண்மறை யோரினிது வாழ்புகலி ஞானசம் பந்தனணியார்
செந்தமிழ்கள் கொண்டினிது செப்பவல தொண்டர்வினை நிற்பதிலவே.


In Pazkayāṟai where the suburb Mazhapāti which has gardens where there is always balmy breeze from the south, on the one who has ruddy matted locks which is spreading, and who stays in Paṭṭiswaram which bestows on people benevolent bondage and in the end liberation which is the supreme aim of life. With the verses done in chaste and beautiful Tamizh by Jnana Sambandhan, a native of Pukazhi where beautiful and merciful Brahmins live, the karmas of the devotees who can recite these in such a way as to please the ear, will not remain with them.

Padigam on Tirup Pattiswaram completed.

 
Arunachala Siva.

3853
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 26, 2017, 01:20:07 PM »
Verse  10:


தடுக்கினை யிடுக்கிமட வார்களிடு பிண்டமது வுண்டுழல்தரும்
கடுப்பொடி யுடற்கவசர் கத்துமொழி காதல்செய்தி டாதுகமழ்சேர்
மடைக்கயல் வயற்கொண்மழ பாடிநகர் நீடுபழை யாறையதனுள்
படைக்கொரு கரத்தன்மிகு பட்டிசர மேத்தவினை பற்றறுதலே.

Taking under the arms mats to sit on, without wishing to hear the roaring words the Jains who apply a thick coating of gall-nut powder made into a paste, with eating the balls of boiled rice served by ladies, in Pazhayāṟai where a suburb by name Mazhapāṭi which existed since a long time and which has fields, which abound in carp fish in the small sluices which have fragrance. If one praise Paṭṭiswaram of Siva who holds a trident suited to his hand, the fruit of that act is to get rid of the grip of the karmas.

Arunachala Siva.


3854
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 26, 2017, 01:16:53 PM »
Verse 9:


தூயமல ரானுநெடி யானுமறி யாரவன தோற்றநிலையின்
ஏயவகை யானதனை யாரதறி வாரணிகொண் மார்பினகலம்
பாயநல நீறதணி வானுமைத னோடுமுறை பட்டிசரமே
மேயவன தீரடியு மேத்தவெளி தாகுநல மேலுலகமே.


Brahma who is seated in a spotless lotus flower, and the tall Vishnu do not know his origin. Who can know the different states of his origin? If one praises both the feet of Siva reaching Paṭṭiswaram where he who smears his beautiful chest completely with good holy ash, the upper world with many good things will be easy to attain.

Arunachala Siva.


3855
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 26, 2017, 01:12:25 PM »
Verse 8:


நேசமிகு தோள்வலவ னாகியிறை வன்மலையை நீக்கியிடலும்
நீசன்விறல் வாட்டிவரை யுற்றதுண ராதநிரம் பாமதியினான்
ஈசனுறை பட்டிசர மேத்தியெழு வார்கள்வினை யேதுமிலவாய்
நாசமற வேண்டுதலி னண்ணலெளி தாமமரர் விண்ணுலகமே.


As soon as the demon removed the mountain in which Siva was sitting, as he had physical strength being fond of conquering all the rulers of the directions, one who adorns his head with a crescent moon, and whose limit and state could not be known by other, and who destroyed the strength of the low person Ravanan. Those who wake up from sleep praising Paṭṭiswaram where Siva dwells, being without the slight trace of their karmas, as they desire knowledge of Siva as they wish not to be born and die, it is easy for them to reach the heaven of the immortals.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 [257] 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... 3112