Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 [257] 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... 3175
3841
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 09:05:39 AM »
Verse  9:


கண்ணனும் பிரம னோடு காண்கில ராகி வந்தே
எண்ணியுந் துதித்து மேத்த வெரியுரு வாகி நின்று
வண்ணநன் மலர்க டூவி வாழ்த்துவார் வாழ்த்தி யேத்தப்
பண்ணுலாம் பாடல் கேட்டார் பழனத்தெம் பரம னாரே.

(see 1st verse.)  Being a form of fire to be praised and meditated upon by Kannan,  Vishnu and Brahma, who could not find him and approached him, leaving their efforts. Those who sing song of benediction do that and praise scattering colorful flawless flowers, he granted his grace listening to the songs with melodies.

Arunachala Siva.


3842
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 09:01:28 AM »
Verse  8:


காற்றனாற் காலற் காய்ந்து காருரி போர்த்த வீசர்
தோற்றனார் கடலு ணஞ்சைத் தோடுடைக் காதர் சோதி
ஏற்றினா ரிளவெண் டிங்க ளிரும்பொழில் சூழ்ந்த காயம்
பாற்றினார் வினைக ளெல்லாம் பழனத்தெம் பரம னாரே.

(see 1st verse.)  Having killed Yama, god of death by his foot, Siva who covered himself with a black skin of an elephant, created the poison on the ocean of milk and decreased its strength by drinking it.  He wears on a ear a women's ear-ring lighted as a lamp the young crescent moon in the sky which envelopes the wide world.

Arunachala Siva.

3843
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 08:57:30 AM »
Verse  7:


ஆதித்த னங்கி சோம னயனொடு மால்பு த ( ன் ) னும்
போதித்து நின்று லகிற் போற்றிசைத் தாரி வர்கள்
சோதித்தா ரேழுல குஞ் சோதியுட் சோதி யாகிப்
பாதிப்பெண் ணுருவ மானார் பழனத்தெம் பரம னாரே.


The sun-god, the god of fire, the moon,  Brahma, Vishnu, and the planet mercury, taught the people of this world and sang the praise of Siva.  They searched for him in the seven worlds.  Being the internal brightness in the light so as to be not found by them, had on one half the form of a lady.

Arunachala Siva.

3844
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 08:53:59 AM »
Verse  6:


ஆலின்கீ ழறங்க ளெல்லா மன்றவர்க் கருளிச் செய்து
நூலின்கீ ழவர்கட் கெல்லா நுண்பொரு ளாகி நின்று
காலின்கீழ்க் காலன் றன்னைக் கடுகத்தான் பாய்ந்து பின்னும்
பாலின்கீழ் நெய்யு மானார் பழனத்தெம் பரம னாரே.


(see 1st verse.) Having initiated, in the distant past, those four sages into all the secrets of philosophy, sitting under a banyan tree and being subtle meanings for those who had studied all works and desired liberation.  Springing quickly upon the god of death under his foot, is moreover, the ghee that is hidden in the milk. 

Arunachala Siva.

3845
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 08:48:14 AM »
Verse  5:

ஊழியா ரூழி தோறு முலகினுக் கொருவ ராகிப்
பாழியார் பாவந் தீர்க்கும் பராபரர் பரம தாய
ஆழியா னன்னத் தானு மன்றவர்க் களப் பரிய
பாழியார் பரவி யேத்தும் பழனத்தெம் பரம னாரே.

The supreme god in Pazhanam, who is praised in the second person and third person,
survivor the eons. Being the unequaled master for the world, in every action, the most high one who will remove the sins of those whose lives are a waste.  He has the strength which could not be measured on that day by Vishnu, who had a discus and Brahma, whose mount is a swam, when they began to investigate his preeminence.

Arunachala Siva.

3846
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 08:44:18 AM »
Verse  4:

நீரவன் றீயி னோடு நிழலவ னெழில தாய
பாரவன் விண்ணின் மிக்க பரமவன் பரம யோகி
ஆரவ னண்ட மிக்க திசையினோ டொளிக ளாகிப்
பாரகத் தமிழ்த மானார் பழனத்தெம் பரம னாரே.


(see 1st verse).  He is water is fire, and light, நிழல் light, is the beautiful earth, has the excessive greatness in the heaven is the supreme Yogi, he pervades everywhere. Being the universes, many directions, and the three light of sun, moon and fire is like the nectar in the heaven for the people of this world.

Arunachala Siva.

3847
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 08:40:05 AM »
Verse  3:

கண்டராய் முண்ட ராகிக் கையிலோர் கபால மேந்தித்
தொண்டர்கள் பாடி யாடித் தொழுகழற் பரம னார்தாம்
விண்டவர் புரங்க ளெய்த வேதியர் வேத நாவர்
பண்டையென் வினைக டீர்ப்பார் பழனத்தெம் பரம னாரே.

(see 1st verse).   Being a strong person and a person of clean shaven head, holding a skull in the hand, being the supreme god whose anklets are worshiped by devotees by singing and dancing out of ecstasy. The Brahmin who shot an arrow on the cities of enemies and one who always chants the Vēdas will remove my karmam which have been with me from time immemorial.

Arunachala Siva.


3848
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 08:35:38 AM »
Verse  2:


போவதோர் நெறியு மானார் புரிசடைப் புனித னார்நான்
வேவதோர் வினையிற் பட்டு வெம்மைதான் விடவுங் கில்லேன்
கூவல்தா னவர்கள் கேளார் குணமிலா வைவர் செய்யும்
பாவமே தூர நின்றார் பழனத்தெம் பரம னாரே.

(see 1st verse.) He is the way that all living beings should pass through, is the spotless one who has a twisted matted locks.  I am unable to give up the attachments being stuck up in the karmas, which appear to burn me. They won't hear my bawling out.  Siva stood as a help to me to make the sins which are committed by the five sense-organs which are not goodnatured, to close up their path.

Arunachala Siva.


3849
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 04:02:37 PM »
Tirup Pazhanam:

Verse 1:


ஆடினா ரொருவர் போலு மலர்கமழ் குழலி னாளைக்
கூடினா ரொருவர் போலுங் குளிர்புனல் வளைந்த திங்கள்
சூடினா ரொருவர் போலுந் தூயநன் மறைக ணான்கும்
பாடினா ரொருவர் போலும் பழனத்தெம் பரம னாரே.


Our supreme God in Pazhanam, is a dancer without equal, one who was united with a lady of tresses from which spread the fragrance of flowers, one who bore on his head a crescent moon surrounded by cool water. He is the unequaled one who sang all the four Vedas, which are without flaw of words of their meaning.

Arunachala Siva.


3850
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 03:57:41 PM »
Verse  10:


மலையுடன் விரவி நின்று மதியிலா வரக்க னூக்கத்
தலையுட னடர்த்து மீண்டே தலைவனா வருள்க ணல்கிச்
சிலையுடை மலையை வாங்கித் திரிபுர மூன்று மெய்தார்
இலையுடைக் கமல வேலி யிடைமரு திடங்கொண் டாரே.

When the demon, without sense, having approached the mountain Kailash shook it,
pressing down the heads at the same time. Bestowing his grace again, to make him chief.  He shot an arrow bending the mountain, which he used as a bow, on the wandering three cities. Siva occupied Iṭaimarutu which is surrounded on all sides like a fence by lotus which has a big leaf.

Padigam on Tiru Idai Marutu completed.

Arunachala Siva. 

3851
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 03:50:11 PM »
Verse 9:

பொன்றிகழ் கொன்றை மாலை புதுப்புனல் வன்னி மத்தம்
மின்றிகழ் சடையில் வைத்து மேதகத் தோன்று கின்ற
அன்றவ ரளக்க லாகா வனலெரி யாகி நீண்டார்
இன்றுட னுலக மேத்த விடைமரு திடங்கொண் டாரே.

Keeping in the matted locks, shining like the lightning, a garland of Koṉṟai which is golden in color, fresh water, Indian Mesquit and Dhatura flowers, and appearing excellent. Siva shot up high as a burning fire which could not be measured by those two persons in the distant past.  He occupied as his residence Iṭaimarutu to be praised by the people of this world along with those two, at the present time.

Arunachala Siva.

3852
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 03:46:56 PM »
Verse  8:


கமழ்தரு சடையி னுள்ளாற் கடும்புன லரவி னோடு
தவழ்தரு மதியம் வைத்துத் தன்னடி பலரு மேத்த
மழுவது வலங்கை யேந்தி மாதொரு பாக மாகி
எழில்தரு பொழில்கள் சூழ்ந்த விடைமரு திடங்கொண் டாரே.


Placing inside the fragrant matted locks, swift-flowing water, cobra and a crawling crescent moon, many people to worship his feet.  Holding a battle-axe in the right hand, having a lady on one half, occupied Iṭaimarutu, surrounded by gardens which add beauty as his residence.

Arunachala Siva.

3853
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 03:43:11 PM »
Verse 7:

படரொளி சடையி னுள்ளாற் பாய்புன லரவி னோடு
சுடரொளி மதியம் வைத்துத் தூவொளி தோன்று மெந்தை
அடரொளி விடையொன் றேற வல்லவ ரன்பர் தங்கள்
இடரவை கெடவு நின்றா ரிடைமரு திடங்கொண் டாரே.


Inside the matted locks, which is spreading its brightness, placing the crescent moon of shining light along with the cobra and flowing water, our father who appears as the pure knowledge, is able to ride upon a bull of thick brightness.  He occupied Iṭaimarutu, as his residence, and stood to remove the afflictions and to increase the happiness of his devotees.

Arunachala Siva.

3854
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 03:38:50 PM »
Verse  6:

பொறியர வரையி லார்த்துப் பூதங்கள் பலவுஞ் சூழ
முறிதரு வன்னி கொன்றை முதிர்சடை மூழ்க வைத்து
மறிதரு கங்கை தங்க வைத்தவ ரெத் திசையும்
எறிதரு புனல்கொள் வேலி யிடைமரு திடங்கொண் டாரே.


Having tied in the waist a cobra of spots, to be surrounded by many Bhutas,
having placed hidden in the matted locks, which has grown to its full size, Koṉṟai, Indian Mesquit which has leaves.  Hew placed the Ganga, rolling upside down, to stay in the matted locks. He occupied Iṭaimarutu which has on all sides water that throws waves, as his residence.

Arunachala Siva.

3855
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 03:35:00 PM »
Verse  5:


வேதங்கள் நான்குங் கொண்டு விண்ணவர் பரவி யேத்தப்
பூதங்கள் பாடி யாட லுடையவன் புனித னெந்தை
பாதங்கள் பரவி நின்ற பத்தர்க டங்கண் மேலை
ஏதங்க டீர நின்றா ரிடைமரு திடங்கொண் டாரே.

The celestial beings worshiped and praised Siva with the help of the Vedas.
He has the songs and dances of Bhutas. He is the spotless god, our father,
occupied Iṭaimarutu as his residence. He stood permanently to remove the blemishes of the previous births of the pious people who praise his feet.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 [257] 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... 3175