Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 [257] 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... 2903
3841
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 23, 2016, 08:29:45 AM »
Verse  71:

சோதி மணிமா ளிகையின்கண்
    சுடரும் பசும்பொற் கால்அமளி
மீது பெருமாள் தமையிருத்தி
    நம்பி மேவி யுடனிருப்பக்
கோதில் குணத்துப் பரவையார்
    கொழுந னார்க்குந் தோழர்க்கும்
நீதி வழுவா ஒழுக்கத்து
    நிறைபூ சனைகள் முறையளித்தார்.In the beauteous, lustrous and gem-inlaid mansion
Nampi Aaroorar caused him to be seated on a cot
The legs of which were wrought of fine gold; he too sat
With him; then Paravaiyaar of flawless virtue
Poised unswervingly in the way of treasure
As ordained by the scriptures, duly performed
A perfect Pooja to her husband and his friend.

Arunachala Siva.

3842
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 04:08:30 AM »
Verse  9:

செம்மைநலம் அறியாத
    சிதடரொடுந் திரிவேனை
மும்மைமலம் அறுவித்து
    முதலாய முதல்வன்தான்
நம்மையும்ஓர் பொருளாக்கி
    நாய்சிவிகை ஏற்றுவித்த
அம்மையெனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே. I roamed about accompanied with ignoramuses who knew not of the
good of salvation.
He,
the First One,
The Source Original,
snapped my three impurities.
Like causing a cur ride a litter,
He made even us a worthy something.
It is thus the Mother blessed me.
Lo,
who can ever gain such grace?

completed.

I have completed all the verses of Tiruvachakam, excepting the first long verses.
I shall try to do the same in due course.

Arunachala Siva.

3843
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 04:05:46 AM »
Verse  8:சாதல்பிறப் பென்னுந்
    தடஞ்சுழியில் தடுமாறிக்
காதலின்மிக் கணியிழையார்
    கலவியிலே விழுவேனை
மாதொருகூ றுடையபிரான்
    தன்கழலே சேரும்வண்ணம்
ஆதியெனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.

I whirled bewildered in the mighty maelstrom of birth and death.
I would lie immersed in the union with the bejeweled belles,
impelled by compelling passion.
He,
the Source Original,
the God whose Half is His Consort,
Caused me gain His ankleted feet alone.
Lo,
who can ever come by such grace which He blessed me with?


Arunachala Siva.


3844
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 04:02:13 AM »
Verse  7:


தையலார் மையலிலே
    தாழ்ந்துவிழக் கடவேனைப்
பையவே கொடுபோந்து
    பாசமெனுந் தாழுருவி
உய்யுநெறி காட்டுவித்திட்
    டோங்காரத் துட்பொருளை
ஐயன்எனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


I was ever prone to fall into the bewitching concupiscence of women and wallow thither.
Thence He lifted me up gingerly and drawing away the cross-bar of attractions
He showed me the salvific way and taught me the secret and sacred meaning of AUM.
Lo,
who can ever gain such grace which the Sire was pleased to bless me with?

Arunachala Siva.

3845
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 03:58:42 AM »
Verse  6:

வெந்துவிழும் உடற்பிறவி
    மெய்யென்று வினைபெருக்கிக்
கொந்துகுழல் கோல்வளையார்
    குவிமுலைமேல் வீழ்வேனைப்
பந்தமறுத் தெனையாண்டு
    பரிசறஎன் துரிசுமறுத்
தந்தமெனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


I deemed as true and abiding the embodiment which,
Baked by passion,
falls down dead,
and I did deeds galore.
I was ever prone to fall upon the buxom and tapering breasts of damsels whose hands wore bangles of shell and whose tresses bunches of flowers.
He broke my fetters,
redeemed me,
Ruled me,
did away with my false knowledge and all the resultant impressions.
Lo,
who can ever gain the gracious gift which the One who is the End blessed me with?

Arunachala Siva.
3846
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 03:53:56 AM »
Verse  5:


பஞ்சாய அடிமடவார்
    கடைக்கண்ணால் இடர்ப்பட்டு
நெஞ்சாய துயர்கூர
    நிற்பேன் உன்அருள்பெற்றேன்
உய்ஞ்சேன்நான் உடையானே
    அடியேனை வருகஎன்
றஞ்சேல்என் றருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


Troubled by assailed by the side-long glances of bashful belles the soles of whose feet are soft like silk-cotton,
I would have remained with a heart of ever-abounding misery.
Lo,
I received Your grace.
I stand redeemed.
O Lord-Owner,
You bade me,
Your servitor,
come to You Saying:
"Fear not."
Ah,
who can gain such blessing with which He graced me?

Arunachala Siva.


3847
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 03:50:44 AM »
Verse  4:

மண்ணதனிற் பிறந்தெய்த்து
    மாண்டுவிழக் கடவேனை
எண்ணமிலா அன்பருளி
    எனையாண்டிட் டென்னையுந்தன்
சுண்ணவெண்ணீ றணிவித்துத்
    தூய்நெறியே சேரும் வண்ணம்
அண்ணல்எனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே. 


Getting born on earth,
I would have wasted,
died and remained for ever fallen.
Lo,
He conferred on me the inconceivably great love,
redeemed and ruled me.
He form caused me to be adorned with His white Holy Ash,
And set me on the pure path.
Lo,
who can come by the gracious gift granted to me by the sublime One?

Arunachala Siva.

3848
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 03:48:09 AM »
Verse  3:பொய்யெல்லாம் மெய்யென்று
    புணர்முலையார் போகத்தே
மையலுறக் கடவேனை
    மாளாமே காத்தருளித்
தையலிடங் கொண்டபிரான்
    தன்கழலே சேரும்வண்ணம்
ஐயன்எனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


Deeming falsity as truth,
I was to have been deluded,
By my union with women of close-set breasts.
Lo,
He saved me,
in grace,
from my spiritual death.
He is the God who is concorporate with His Woman.
He made me reach and gain His ankleted feet alone.
Ha !
Who else can come by what my Sire has blessed me with?

Arunachala Siva.

3849
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 03:44:29 AM »
Verse  2:


நெறியல்லா நெறிதன்னை
    நெறியாக நினைவேனைச்
சிறுநெறிகள் சேராமே
    திருவருளே சேரும்வண்ணம்
குறியொன்றும் இல்லாத
    கூத்தன்தன் கூத்தையெனக்
கறியும் வண்ணம் அருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே. I deemed the way that is no way as the goodly way;
He prevented my pursuit of the petty ways and made me reach the way of grace divine.
He blessed me to recognize the dance of the Dancer Who is attribute-less.
Ah,
who else will ever gain this?

Arunachala Siva.

3850
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 03:40:05 AM »
Acho Padigam:

The decade of 'Acho' an exclamatory word.

Not knowing the path of experience of Siva.

Verse 1:


முத்திநெறி அறியாத
    மூர்க்கரொடு முயல்வேனைப்
பத்திநெறி அறிவித்துப்
    பழவினைகள் பாறும்வண்ணஞ்
சித்தமலம் அறுவித்துச்
    சிவமாக்கி எனை ஆண்ட
அத்தன்எனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


I was mixing closely with the intractable and stubborn ones who knew not the way of Moksha.
He revealed to me The path of devotion which I should pursue.
He so snapped The impurities inherent in my soul,
that my old Karma stood uprooted,
And made me Siva-conscious and rules me.
Ah,
who will come by the gracious way that I was blessed with,
by Siva?

Arunachala Siva.


3851
Chapter 23:

1. Ribhu:  Listen O Nidagha!  I shall explain to you that which is hard to obtain
in all the worlds.  This is Brahman.  The supreme is Brahman; it is only Being
Consciousness Bliss.

2.  The diverse peoples of the world, the diversity due to cause and effect -- anything
other than Brahman is all unreal;  it is only Being Consciousness Bliss.


3. I am Brahman, always Brahman.  I am indeed Brahman alone.  Time is Brahman.
A moment is Brahman.  I am Brahman.  There is no doubt of this.

4.  The Veda is Brahman.  The supreme is Brahman. Truth is Brahman, the higher than the highest.  Hamsa is Brahman.  Hari is Brahman. Siva is Brahman, the
never diminishing consciousness.

5.  All the Upanishads are Brahman.  Homogeneity is Brahman.  I am uniform.
The unborn is Brahman.  The essence is Brahman. Sky is Brahman which is the
beyond the beyond.

6. A tiny moment is Brahman. Mind is Brahman. The single is Brahman, ever joyous.
This is Brahman, the highest Brahman.  Knowledge is Brahman, ever the sacred repetition.
       
7. I am indeed Brahman, the letter 'a'.  The letter 'u' am I.  There is no doubt of this.
The letter 'm' am I, Brahman indeed, the mantra (Aum), Brahman mantra supreme.

8.  I alone am the Brahman syllable 'si'; Brahman syllable 'vaa' only, and the
syllable 'ya' is ever.  I am the five syllable Panchakshara supreme.

contd.,

Arunachala Siva.         


   
 

3852
58. The twice born wise realize Him through the glorifying utterances of Vedas
and other texts, by performing great sacrificial rituals and by consuming only the
food sanctified thus;  by observing sacred vows; by charity; by fasting;  by practicing
the Yogic methods such as Yama, etc, To that fore of Manmatha, the love god, worship
of His Linga is the most pleasing to His heart.  By that alone, Isvara readily bestows
the knowledge that destroys all delusion.

Thus concludes the chapter 22, a dialogue between Ribhu and Nidagaha entitled
Topic of the abandonment of name and form in the sixth amsa called Sankara of
Siva Rahasyam.

concluded.

           

3853
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 22, 2016, 03:05:48 AM »
Verse 70:


அங்கண் அருள்பெற் றெழுவாரைக்
    கொண்டு புறம்போந் தாரூரர்
நங்கை பரவை யார்திருமா
    ளிகையில் நண்ண நன்னுதலார்
பொங்கு விளக்கும் நிறைகுடமும்
    பூமா லைகளும் புகையகிலும்
எங்கும் மடவார் எடுத்தேத்த
    அணைந்து தாமும் எதிர்கொண்டார்.


When he rose up blessed with the grace of the merciful One
Aaroorar moved out of the temple with him
And conducted him to the beauteous mansion of the lady
Paravaiyaar; with women holding bright-rayed lamps,
Pots filled with holy water and garlands
Paravaiyaar came out to the threshold to receive him.   


Arunachala Siva.

3854
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 22, 2016, 03:01:18 AM »
Verse  69:


தேவர் முனிவர் வந்திறைஞ்சுந்
    தெய்வப் பெருமாள் கழல்வணங்கி
மூவர் தமக்கு முதலாகும்
    அவரைத் திருமும் மணிக்கோவை
நாவ லூரர் தம்முன்பு
    நன்மை விளங்கக் கேட்பித்தார்
தாவில் பெருமைச் சேரலனார்
    தம்பி ரானார் தாம்கொண்டார்.

Adoring the ankleted feet of Veethi Vitangkan
Hailed by the Devas and munis, the flawlessly
Glorious Cera King, in the presence of Naavaloorar
Hailed the Lord of the Trinity, in Tirumummanikkovai*
And caused Him hear it for the well-being
Of the world; the Lord-God approvingly heard it.   

(*Canto 11. Padigam 7)


Arunachala Siva. 3855
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 22, 2016, 02:56:05 AM »
Verse  68:சென்று தேவா சிரியனைமுன்
    இறைஞ்சித் திருமா ளிகைவலங்கொண்டு
ஒன்றும் உள்ளத் தொடும்புகுவார்
    .....................................*
உடைய நம்பி முன்னாக
    நின்று தொழுது கண்ணருவி
வீழ நிலத்தின் மிசைவீழ்ந்தே
    என்றும் இனிய தம்பெருமான்.

(*one line is missing in this verse.)


Thus conducted, the king went in and first adored
Devaasiriyan, circumambulated the court and moved on
In integrated consciousness; while Nampi stood
Before him and adored the Lord, standing behind him
The Chera hailed the Lord; from his eyes tears rolled down
To the earth; he fell prostrate on the ground and adored
The feet of his Lord who is for ever sweet.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 [257] 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... 2903