Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 [256] 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... 2907
3826
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 07:44:11 AM »
Verse  103:


கோத்திட்டை எனஎடுத்துக்
    கோதில்திருப் பதிகவிசை
மூர்த்தியார் தமைவணங்கி
    முக்கோக்கள் தம்முன்பே
ஏத்தியவண் டமிழ்மாலை
    இன்னிசைபா டிப்பரவிச்
சாத்தினார் சங்கரனார்
    தங்குதிருப் பரங்குன்றில்.


He hailed the Lord with a flawless and musical decade
Which began thus: "Kotthittai." In the presence
Of the three sovereigns, he melodized the bountiful decade
And adorned the Lord with a garland of verse
In Tiru-p-Parangkunram where Lord Sankara abides.   

Arunachala Siva.

3827
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 07:41:10 AM »
Verse 102:


பரமர்திருப் பரங்குன்றில்
    சென்றுபார்த் திபரோடும்
புரமெரித்தார் கோயில்வலங்
    கொண்டுபுகுந் துள்ளிறைஞ்சிச்
சிரமலிமா லைச்சடையார்
    திருவடிக்கீழ் ஆட்செய்யும்
அருமைநினைந் தஞ்சுதும்என்
    றாரூரர் பாடுவார்.


With the three kings he came to Tiru-p-Perungkunru
Of the Supreme One, and circumambulated the shrine of the Lord
Who burnt the hostile cities; he moved in and adored
The Lord; contemplating the formidable nature of servitorship
Under the sacred feet of the Lord of matted hair
Who wears a garland of skulls Aaroorar sang:  "We are scared."

Arunachala Siva.

3828
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 07:38:43 AM »
Verse 101:


செஞ்சடையார் திருவாப்ப
    னூர்திருவே டகம்முதலாம்
நஞ்சணியுங் கண்டரவர்
    நயந்தபதி நண்ணியே
எஞ்சலிலாக் காதலினால்
    இனிதிறைஞ்சி மீண்டணைந்து
மஞ்சணையும் மதில்மதுரை
    மாநகரின் மகிழ்ந்திருந்தார்.

He visited Tiruvaappanoor and Tiruvetakam of the Lord
Of ruddy matted hair; he also adored the Lord
Whose throat holds the poison, in His many shrines,
In boundless love, and returned to Madurai girt
With cloud-capped fortress, and abode in joy.Arunachala Siva.


3829
17,18: Transcending intellect, transcending mind,  transcending Vedas, higher
than this; transcending oneself, transcending humanity, transcending the beings
and attribute-less; transcending inertness of wood, transcending parts, transcending
dance, the highest joy - perceive all as Brahman and be of Brahman alone.

19.  Be of Brahman, ever.  Just Consciousness am I; there is no doubt of this.
I am only the joyous light, the bliss of my own Self alone.

20. I am the Self that is just blissful void. Remember that I am Consciousness alone.
I am just Being here, ever distinct from time and attribute.

21.  I am of the form of the eternal Being, just the Self that is pure bliss.  I am of
the form that is world-less; just Being Consciousness Bliss.

22.  I am just the bliss of conviction. I am just the bliss of unitariness. I am just
the highest bliss. Indeed, the total bliss am I.

23.  I am versed in the extent of duality.  I am of the character of the soverign
state.  Achieving this conviction, be as you please in all the triads.

24-26:  Being the Self of the nature of firm conviction filled with the Reality of firm
conviction, being the peaceful Self of firm conviction, with a mind of firm conviction,
being the all full Self of firm conviction, being the individual Self of firm conviction,
being the auspicious one of firm conviction, being the individual Self of firm conviction
-- all doubts are destroyed thus.  Firm conviction alone is the hall mark of the knowledge of Brahman here.

contd.,

Arunachala Siva.                       

3830
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: November 25, 2016, 12:04:39 PM »
Today is the Liberation Day of Anaaya Nayanar.

Kartikai Hastam star day.

I have given the detailed life story of Anaaya Nayanar in my serial post of 63 Saiva
Saints.  One can go through the same to find out the full life story
of Anaaya Nayanar.

Arunachala Siva.
 

3831
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 10:07:22 AM »
Verse  11:

வண்டுவைகும்மண மல்கியசோலை வளரும்வலிதாயத்
தண்டவாணனடி யுள்குதலாலருண் மாலைத்தமிழாகக்
கண்டல்வைகுகடற் காழியுண்ஞானசம் பந்தன்றமிழ்பத்துங்
கொண்டுவைகியிசை பாடவல்லார்குளிர் வானத்துயர்வாரே.


Having all the ten Tamizh verse done by Jnana Sambandhan in Sirkazhi, surrounded by the sea where mangroves are found, as a garland of Tamizh having the grace of Siva as he meditated on the feet of the Lord who pervades all the universe, and who dwells in Valitayam where the gardens of increasing fragrance in which bees are staying, are flourishing, who are capable of singing them with music dwelling there.
will reach Sivalokam which is higher than the cool heaven.

Padigam concluded.

Arunachala Siva.

3832
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 10:02:20 AM »
Verse  10:


ஆசியாரமொழி யாரமண்சாக்கிய ரல்லாதவர்கூடி
ஏசியீரமில ராய்மொழிசெய்தவர் சொல்லைப்பொருளென்னேல்
வாசிதீரவடி யார்க்கருள்செய்து வளர்ந்தான்வலிதாயம்
பேசுமார்வமுடை யாரடியாரெனப் பேணும்பெரியோரே.


Those who are outside the pale of Saivism, the Chamaṇar who do not have the mind to say blessings to the satisfaction of their hearts, Chakkiyar (Buddhists), all of them joining together. Do not consider as having any substance the words of those people who have no love, and talk only despisingly about Siva.  Great people will esteem such people as have the devotion to speak highly of Valitayam of Siva who grew into fame having bestowed his grace on devotees without any distinction.

Arunachala Siva.


3833
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 09:58:05 AM »
Verse  9:


பெரியமேருவரை யேசிலையாமலை வுற்றாரெயின்மூன்றும்
எரியவெய்தவொரு வன்னிருவர்க்கறி வொண்ணாவடிவாகும்
எரியதாகியுற வோங்கியவன்வலி தாயந்தொழுதேத்த
உரியராகவுடை யார்பெரியாரென வுள்கும்முலகோரே.


The unequalled god who shot an arrow to burn all the three forts of those who came to fight with him, having as a bow the big mountain, Meru. Those devotees who have the right to praise and worship with joined hands Valitayam of Siva who grow very all as such a great column of fire that as the two, Vishnu and Brahma could not see that.
People of this world will esteem them as great souls.

Arunachala Siva.

3834
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 09:54:16 AM »
Verse  8:


கடலினஞ்சமமு துண்டிமையோர்தொழு தேத்தநடமாடி
அடலிலங்கையரை யன்வலிசெற்றருள் அம்மான்அமர்கோயில்
மடலிலங்குகமு கின்பலவின்மது விம்மும்வலிதாயம்
உடலிலங்குமுயி ருள்ளளவுந்தொழ வுள்ளத்துயர்போமே.

He consumed the poison that rose in the ocean, as nectar; and dancing to be praised with joined hands by the celestial beings who do not wink, the temple in which the god who destroyed the strength of the King of Lanka who was strong and then granted his grace. To worship with joined hands Valitayam where the honey from the flat leaf of the Areca palms and jack-trees is increasing, as long as the life in the body shines, the mental sufferings of those devotees will go away.

Arunachala Siva.


3835
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 09:51:03 AM »
Verse  7:

கண்ணிறைந்தவிழி யின்னழலால்வரு காமன்னுயிர்வீட்டிப்
பெண்ணிறைந்தவொரு பான்மகிழ்வெய்திய பெம்மானுறைகோயில்
மண்ணிறைந்தபுகழ் கொண்டடியார்கள் வணங்கும்வலிதாயத்
துண்ணிறைந்தபெரு மான்கழலேத்தநம் முண்மைக்கதியாமே.Killing Manmatha who came against Siva to discharge floral arrows, by the fire that issued from the eye-ball which occupied the eye. The temple where the god who rejoiced in having a half occupied fully by a lady. To praise the feet of the god who occupied completely the shrine Valitayam to which the devotees pay homage by prostrating with the fame which has filled this world, we will attain salvation which is permanent.

Arunachala Siva.

3836
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 09:48:13 AM »
Verse  6:


ஊனியன்றதலை யிற்பலிகொண்டுல கத்துள்ளவரேத்தக்
கானியன்றகரி யின்னுரிபோர்த்துழல் கள்வன்சடைதன்மேல்
வானியன்றபிறை வைத்தவெம்மாதி மகிழும்வலிதாயந்
தேனியன்றநறு மாமலர்கொண்டுநின் றேத்தத்தெளிவாமே.


Receiving alms in a skull which has flesh, to be praised by the people of this world.
the thief who wanders covering himself with a skin of an elephant that lives in the forest clear spiritual knowledge will come to those who praise Valitayam of our first cause who placed on his matted locks a crescent which moves in the sky, with fragrant flowers having honey.


Arunachala Siva.

3837
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 09:44:46 AM »
Verse  5:

புந்தியொன்றிநினை வார்வினையாயின தீரப்பொருளாய
அந்தியன்னதொரு பேரொளியானமர் கோயிலயலெங்கும்
மந்திவந்துகடு வன்னொடுங்கூடி வணங்கும் வலிதாயஞ்
சிந்தியாதவவர் தம்மடும்வெந்துயர் தீர்தலெளிதன்றே.


In order that the acts of those who meditate with their intellect without being dragged by the sense-organ, may leave them, the temple where he who is the object of meditation and who has the great brilliance like the evening sky, dwells with desire.
in all place on its sides. He is Valitayan which is worshipped by the female monkey with its male. The removal of the acute sufferings which afflict those who do not think of that shrine, is not easy.

Arunachala Siva.


3838
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 09:41:36 AM »
Verse  4:


ஒற்றையேறதுடை யான்நடமாடியோர் பூதப்படைசூழப்
புற்றினாகமரை யார்த்துழல்கின்றவெம் பெம்மான்மடவாளோ
டுற்றகோயிலுல கத்தொளிமல்கிட வுள்கும்வலிதாயம்
பற்றிவாழும்மது வேசரணாவது பாடும்மடியார்க்கே.


Siva has an unequalled bull which is the embodiment of righteousness and which could not be counted along with other bulls. Performer of dance, surrounded by an army of Bhutams. Our god who wanders tying in his waist a cobra that lives in the anthill, the temple where he stays with a lady. He is Valitayam which the world thinks to be filled with luster. For devotees who sing the praises of God is the refuge catching hold of that shrine.


Arunachala Siva.

3839
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 09:35:08 AM »
Verse  3:


ஐயன்நொய்யன்னணி யன்பிணியில்லவ ரென்றுந்தொழுதேத்தச்
செய்யன்வெய்யபடை யேந்தவல்லான்றிரு மாதோடுறைகோயில்
வையம்வந்துபணி யப்பிணிதீர்த்துயர் கின்றவலிதாயம்
உய்யும்வண்ணந்நினை மின்நினைந்தால்வினை தீரும்நலமாமே.

Siva, the beautiful god, (the wonderful god) is light in weight.
is near at hand to devotees. He to be praised always by devotees who are not bound by ego, with joined hands. He has red color.  The temple where he who is able to hold cruel weapons dwells with a dear lady. When the people of this world come and pay homage. People of this world!  Think to save yourselves, Valitayan which is great by curing the diseases. If you think of that shrine, your acts will leave you.
Happiness will come to you.

Arunachala Siva.

3840
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 09:32:09 AM »
Verse  2:


படையிலங்குகர மெட்டுடையான்படி றாகக்கலனேந்திக்
கடையிலங்குமனை யிற்பலிகொண்டுணுங் கள்வன்னுறைகோயில்
மடையிலங்குபொழி லின்னிழல்வாய்மது வீசும்வலிதாயம்
அடையநின்றவடி யார்க்கடையாவினை யல்லற்றுயர்தானே.
Siva has eight arms on which weapons are glittering; Holding fire,
the chief who eats receiving alms in houses having shining entrances, falsely.
the temple where he dwells. Mental sufferings and physical sufferings which are the result of acts done, will not reach the devotees who reach Valitāyan where in the shades of gardens which have prominent sluices, and which give honey in plenty.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 [256] 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... 2907