Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 [255] 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... 2907
3811
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2016, 08:13:05 AM »
Verse  116:


மன்னுதிருக் கானப்பேர்
    வளம்பதியில் வந்தெய்திச்
சென்னிவளர் மதியணிந்தார்
    செழுங்கோயில் வலங்கொண்டு
முன்னிறைஞ்சி யுள்ளணைந்து
    முதல்வர்சே வடிதாழ்ந்து
பன்னுசெழுந் தமிழ்மாலை
    பாடினார் பரவினார்.

He reached the aeviternal and bountiful city
Of Tirukkaanapper, circumambulated the splendorous temple
Of the crescent-crested Lord, adored its tower, moved in,
Fell at the roseate feet of the Primal Lord and hailed
Him in a decade of splendorous and choice Tamizh verse.

Arunachala Siva.

3812
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2016, 08:09:48 AM »
Verse  115:


காளையார் தமைக்கண்டு
    தொழப்பெறுவ தென்றென்று
தாளைநா ளும்பரவத்
    தருவார்பாற் சார்கின்றார்
ஆளைநீ ளிடைக்காண
    வஞ்சியநீர் நாயயலே
வாளைபாய் நுழைப்பழன
    முனைப்பாடி வளநாடர்.


The Lord of Munaippadi in whose miry fields
Vaalai fish leaped beside the otter that stood
Away from men afraid to behold them,
Singing: "Oh for the day when I will be blessed
To behold the Lord who is the Bull!" moved on
Toward the presence of the Lord that would vouchsafe
His sacred feet to the devotee for his daily hailing.

Arunachala Siva.   

3813
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2016, 08:07:14 AM »
Verse  114:


கண்டருளும் படிகழறிற்
    றறிவார்க்கு மொழிந்தருளிப்
புண்டரிகப் புனற்சுழியல்
    புனிதர்கழல் வணங்கிப்போய்
அண்டர்பிரான் திருக்கானப்
    பேரணைவார் ஆரூரர்
தொண்டரடித் தொழலும்எனுஞ்
    சொற்பதிகத் தொடைபுனைவார்.

He disclosed to Kazharitru Arivaar the vision
With which he was blessed; then adoring the feet
Of the Holy One of Suzhiyal rich in tanks where
Lotuses flourished, Aaroorar proceeded to Tirukkaanapper
To adorn the Lord with the garland of verse
Opening thus: "Thondar Adi-th-thozhalum."

Arunachala Siva.   


3814
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2016, 08:04:42 AM »
Verse 113:கானப்பேர் யாம்இருப்ப
    தெனக்கழறிக் கங்கையெனும்
வானப்பே ராறுலவும்
    மாமுடியார் தாம்அகல
ஞானப்பே ராளர்உணர்ந்
    ததிசயித்து நாகமுடன்
ஏனப்பே ரெயிறணிந்தார்
    அருளிருந்த பரிசென்பார்.


The Lord said: "We abide at Kaanapper."
Then the Lord in whose crest the divine Ganga flows
Disappeared. Aaroorar endowed with great and gracious
Gnosis, marveled at it and exclaimed: "Thus is indeed
The grace of the Lord who wears the snake
And the tusk of the great boar."

Arunachala Siva.

3815
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2016, 08:01:49 AM »
Verse  112:


அங்கணரைப் பணிந்துறையும்
    ஆரூரர்க் கவ்வூரில்
கங்குலிடைக் கனவின்கண்
    காளையாந் திருவடிவால்
செங்கையினிற் பொற்செண்டுந்
    திருமுடியிற் சுழியமுடன்
எங்குமிலாத் திருவேடம்
    என்புருக முன்காட்டி.

Unto Aaroorar who sojourned there adoring
The Merciful One, the Lord appeared in a dream
During night in the beauteous form of the Bull,
Wielding a Chendu of gold in His hand; a Suzhiyam
Adorned His beauteous head; His form divine, not to be
Seen anywhere else, melted his very bones.

Arunachala Siva.3816
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2016, 07:58:53 AM »
Verse 111:


திருச்சுழியல் இடங்கொண்ட
    செம்பொன்மலைச் சிலையாரைக்
கருச்சுழியின் வீழாமைக்
    காப்பாரைக் கடல்விடத்தின்
இருட்சுழியு மிடற்றாரை
    யிறைஞ்சியெதி ரிதழிமலர்ப்
பருச்சுழியத் துடனூனா
    யுயிரெனும் பாமலர்புனைந்தார்.He prostrated before the Lord of Tirucchuzhi
Who wields a bow of the ruddy, auric mountain
And who forfends beings from falling further
Into the maelstrom of transmigration,
And adorned Him, the Wearer of round chaplets
Of Konrai flowers and whose throat is stained
With the venom churned out of the ocean, with a garland
Of Tamizh verse opening thus: "Oonaai uyir."   

Arunachala Siva.

3817
27. Firm conviction alone is the criterion of verbal knowledge. 
Firm conviction alone is the cause for the wealth of liberation here.

28. The abidance that Brahman alone am I, should be the practice always --
Brahman alone am I.  There is no doubt of this.  Being Consciousness Bliss alone
am I.

29.  'I am of the nature of Self that is Bliss.  Nothing else exists' -
feel thus.  Then renouncing even that abide as the one alone.

30.  Thereupon, forsaking even that ever remain attribute-less. Renouncing even
that the attribute-less-ness, thereafter, one should transcend speech.

31.  Renouncing even the transcendence of speech rest just being consciousness
alone.  Renouncing even that transcendence of the Self, have succor in just Brahman.

32. Renouncing being just consciousness too, to be supported by complete quiescence. Renouncing the complete quiescence also, be of the great quiescence.

33. Renouncing the great quiescence too take refuge in quiescence of mind.  Renouncing the quiescence of mind too, take up the quiescence of jiva.

contd.,

Arunachala Siva.   

           

3818
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 10:03:39 AM »
Verse  11:

விண்ணிழி கோயில் விரும்பிமேவும் வித்தக மென்கொ லிதென்றுசொல்லிப்
புண்ணிய னைப்புக லிந்நிலாவு பூங்கொடி யோடிருந் தானைப்போற்றி
நண்ணிய கீர்த்தி நலங்கொள்கேள்வி நான்மறை ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
பண்ணியல் பாடல்வல் லார்களிந்தப் பாரொடு விண்பரி பாலகரே.Saying in the form of question the reason for the mystery of dwelling with desire in the temple which descended from heaven, having praised Lord Siva who was residing permanently in Pukali with a lady comparable to a beautiful creeper.
Those who are capable of the verses set to music, sung by Jnana Sambandha who knew the four Vedams, had knowledge acquired by listening to words of wisdom and fame that reached him unsought, will be rulers of this earth and heaven.

Padigam concluded.

Arunachala Siva.3819
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:59:47 AM »
Verse  10:


பத்தர்க ணம்பணிந் தேத்தவாய்த்த பான்மைய தன்றியும் பல்சமணும்
புத்தரு நின்றலர் தூற்றவந்தண் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எத்தவத் தோர்க்குமி லக்காய்நின்ற வெம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
வித்தகர் வாழ்பொழில் சூழ்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.


In addition to being appropriately situated to be worshipped and praised by the group of votaries, many Samaṇas and Buddhists to spread calumny without stopping.
God who stayed permanently in beautiful and cool Pukali.
Our great one who is the object in view for those who perform different kinds of penance! Please tell me; what is the reason for the act of desiring the temple that descended from heaven in Miḻalai which is surrounded by parks and in which people of deep knowledge live?

Arunachala Siva.

3820
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:56:54 AM »
Verse 9:

செறிமுள ரித்தவி சேறியாறுஞ் செற்றதில் வீற்றிருந் தானுமற்றைப்
பொறியர வத்தணை யானுங்காணாப் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எறிமழு வோடிள மான்கையின்றி யிருந்தபி ரானிது வென்கொல்சொல்லாய்
வெறிகமழ் பூம்பொழில் சூழ்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.


God who is permanent in Pukali, who could not be found out by the one who sat majestically on the lotus of close petals, as his seat, having completely destroyed the group of six bad qualities namely pride, anger, lust, parsimony, over-weening and excessive partiality, and the other Vishnu who is lying on the bed of a cobra which has dots on its hood chief who is without a young deer and a battle-axe thrown on enemies, in your hands! Please tell me; what is the reason of desiring the temple that descended from heaven in Miḻalai surrounded by beautiful parks from which fragrance spreads?


Arunachala Siva.
3821
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:53:01 AM »
Verse  8:


இலங்கையர் வேந்தெழில் வாய்த்ததிண்டோள் இற்றல றவ்விர லொற்றியைந்து
புலங்களைக் கட்டவர் போற்றவந்தண் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
இலங்கெரி யேந்திநின் றெல்லியாடு மெம்மிறை யேயிது வென்கொல்சொல்லாய்
விலங்கலொண் மாளிகை சூழ்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.
Having pressed gently with the toes to make the king of the inhabitants of Lanka, to weep aloud as his beautiful and strong shoulders were split and severed.
To be praised by those who weeded out the desires of the five senses,
God who resided permanently in Pukali!
Our master who dances at night holding a bright fire!please tell me; what is the reason for your desiring the temple which descended from heaven in Miḻalai, surrounded by shining mansions which are like mountains.

Arunachala Siva.3822
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:49:13 AM »
Verse  7:


காமனெ ரிப்பிழம் பாகநோக்கிக் காம்பன தோளியொ டுங்கலந்து
பூமரு நான்முகன் போல்வரேத்தப் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
ஈமவ னத்தெரி யாட்டுகந்த வெம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
வீமரு தண்பொழில் சூழ்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.Having burnt Manmatha to become a mass of fire by gazing at him (with the eye on the forehead), being united with a lady who has shoulders like bamboo.
The god who stayed in Pukali permanently to be praised by the brahmins who are comparable to Brahma of four faces seated in the lotus!
Our eminent one who danced gladly in the fire in the cremation ground.
Please tell me; what is the reason for this act of desiring the temple which descended from heaven in Miḻalai which is surrounded by cool parks of many flowers.

Arunachala Siva.

[God who burnt Cupid is united with a lady, the god who danced in a none too pleasant place as the creamation ground is fond of Miḻalai which is surrounded by parks]

3823
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:45:38 AM »
Verse 6:


சங்கொளி யிப்பி சுறாமகரந் தாங்கி நிரந்து தரங்கமேன்மேற்
பொங்கொலி நீர்சுமந் தோங்குசெம்மைப் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எங்கள்பி ரானிமை யோர்கள்பெம்மா னெம்மிறை யேயிது வென்கொல்சொல்லாய்
வெங்கதிர் தோய்பொழில் சூழ்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.


The Lord who resided permanently in Pukaḻi which, by the water of more and more rising sound of the waves which carries in a row the shark, colorful oysters, and conches, increases in eminence!
our benefactor!
the noble one among devas!
our Lord who stays in everything!
Please tell me; what is the reason for your desiring the temple that descended from heaven in Miḻalai which is surrounded by parks with which the sun comes into contact?


Arunachala Siva.

3824
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:40:57 AM »
Verse  5:


சந்தள றேறுத டங்கொள்கொங்கைத் தையலொ டுந்தள ராதவாய்மைப்
புந்தியி னான்மறை யோர்களேத்தும் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எந்தமை யாளுடை யீசவெம்மா னெம்மிறை யேயிது வென்கொல்சொல்லாய்
வெந்தவெண் ணீறணிவார்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.


God who stays permanently in Pukali which is worshipped by brahmins who are well-versed in the four Vedam-s, with their minds which do not show slackening from truth on account of having chanted the Vedam-s very often, with a young lady who has broad breasts on which is coated profusely the semi-liquid of sandal paste wealthy one who receives us as your protege for generations from time immemorial!
Our father, Lord! Lord who stays in everything!
Please tell me; what is the reason for the act of desiring to reside in the temple which descended from heaven in Miḻalai which has devotees who smear their bodies with the well burnt white sacred ash?

Arunachala Siva.
3825
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:37:53 AM »
Verse  4:நாகப ணந்திக ழல்குன்மல்கு நன்னுதன் மான்விழி மங்கையோடும்
பூகவ னம்பொழில் சூழ்ந்தவந்தண் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
ஏகபெ ருந்தகை யாயபெம்மா னெம்மிறை யேயிது வென்கொல்சொல்லாய்
மேகமு ரிஞ்செயில் சூழ்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.

God who stays permanently in the beautiful and cool Pukaḻi surrounded by parks and groves of areca-palms, with a young lady who has looks like deer, bright and perfect forehead, and a waist like the hood of the cobra!
the great one who is the person of unique and high dignity!
our Lord! Please tell me; what is the reason for this act of desiring to reside in Miḻalai which has a temple descended from heaven, and surrounded by a wall of enclosure against which clouds rub themselves?

Arunachala Siva.
Pages: 1 ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 [255] 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... 2907