Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 [255] 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... 3129
3811
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 16, 2017, 09:19:05 AM »
Verse  3:

தூவிய நீர்மல ரேந்திவையத் தவர்க டொழுதேத்தக்
காவியி னேர்விழி மாதரென்றுங் கவினார் கலிக்காமூர்
மேவிய வீசனை யெம்பிரானை விரும்பி வழிபட்டால்
ஆவியுள் நீங்கல னாதிமூர்த்தி யமரர் பெருமானே.

Ladies whose eyes resemble the blue Nelumbo flowers, and the males of this world worship and praise the Lord holding in their hands flowers to scatter at his feet and water to bathe him if one worships with desire the chief who is our master and who resides in Kalikkāmūr which is always full of beauty. The Lord of primordial form, the chief of the immortals. will not leave the soul and will be always in it.

Arunachala Siva.

3812
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 16, 2017, 09:15:48 AM »
Verse 2:

மைவரை போற்றிரை யோடுகூடிப் புடையே மலிந்தோதங்
கைவரை யால்வளர் சங்கமெங்கும் மிகுக்குங் கலிக்காமூர்
மெய்வரை யான்மகள் பாகன்றன்னை விரும்ப வுடல்வாழும்
ஐவரை யாசறுத் தாளுமென்பர் அதுவுஞ் சரதமே.

Having joined with the waves which are like the hills on which clouds settle,
the tides increasing by the side of the shore.  In Kalikkāmūr, where they waves heap conches on the shore, in every place, if one loves the Lord who has on half of his form the daughter of the king of the mountains. Wise people say that he will put an end to the mischief of the five senses that are in the body that too is certain.

Arunachala Siva.

3813
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 15, 2017, 11:34:15 AM »
Tiruk Kalikkamur:

Verse 1:

மடல்வரை யின்மது விம்முசோலை வயல்சூழ்ந் தழகாருங்
கடல்வரை யோதங் கலந்துமுத்தஞ் சொரியுங் கலிக்காமூர்
உடல்வரை யின்னுயிர் வாழ்க்கையாய வொருவன் கழலேத்த
இடர்தொட ராவினை யானசிந்தும் மிறைவன் னருளாமே.


In Kalikkāmūr which is full of beauty as it is surrounded by fields and gardens where from the petals of flowers limitless honey is flowing, is Kalikkāmūr where the waves of the sea which are like mountains combine among themselves and pour forth pearls.
to praise the feet of the unequalled one who is the cause for the life of the soul within the body sufferings will not follow, twin acts, good and bad, will be destroyed;
one will receive God's grace.

Arunachala Siva.

3814
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 15, 2017, 11:29:16 AM »
Verse 11:

பையர வம்விரி காந்தள்விம்மு பரிதிந் நியமத்துத்
தையலொர் பாக மமர்ந்தவனைத் தமிழ்ஞான சம்பந்தன்
பொய்யிலி மாலை புனைந்தபத்தும் பரவிப் புகழ்ந்தேத்த
ஐயுற வில்லை பிறப்பறுத்தல் அவலம் அடையாவே.


On Siva, who desired on one half a lady, and who dwells in Paritiniyamam where Malabar glory lily is thriving which blossoms like the hood of the cobra. If one praises singing Siva's glory in the second person, with the help of the garland of Tamizh verses, which do not contain any falsehood and adorned by Jnana Sambandhan, who had deep knowledge of Tamizh,  there is not the slightest doubt that they root out being born again, suffering will not go near them.

Padigam on Tirup Parithiniyamam completed.

Arunachala Siva.
 

3815
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 15, 2017, 11:25:02 AM »
Verse 10:

கல்வள ராடையர் கையிலுண்ணுங் கழுக்க ளிழுக்கான
சொல்வள மாக நினைக்கவேண்டா சுடுநீ றதுவாடி
நல்வளை சோர நலங்கவர்ந்த நாதர்க் கிடம்போலும்
பல்வளர் முல்லையங் கொல்லைவேலிப் பரிதிந் நியமமே.

Devotees of Siva!  Let you not think that the wicked words of the Buddhists who dress themselves in the robe dyed in red ochre and Jains who hold in their hands bowl from which food is taken and devoured and who are like stake for impaling criminals, are having any substance. Bathing in well-burnt sacred ash, the place of the master who stole beauty to cause the good bangles to slip off from the hand, is Paritiniyamam which is surrounded by the forest tract where the Arabian jasmine which blossoms like teeth, is growing.

Arunachala Siva.

3816
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 15, 2017, 11:21:11 AM »
Verse  9:

நாடினர் காண்கிலர் நான்முகனுந் திருமா னயந்தேத்தக்
கூடல ராடல ராகிநாளுங் குழகர் பலிதேர்வார்
ஏடலர் சோர வெழில்கவர்ந்த இறைவர்க் கிடம்போலும்
பாடல ராடல ராய்வணங்கும் பரிதிந் நியமமே.


Not being available to Brahma of four faces and Vishnu who could not see Siva, though they searched for him, and playing with them when they praised imploring Siva, obtaining alms daily assuming the form of a youth, the place of Siva who stole the beauty of cause the flowers with petals worn on the tresses of hair to fall down,
is Paritiniyanam, where devotees pay homage to Siva singing and dancing out of ecstasy.

Arunachala Siva.

3817
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 15, 2017, 11:16:19 AM »
Verse  8:

ஆசடை வானவர் தானவரோ டடியா ரமர்ந்தேத்த
மாசடை யாதவெண் ணீறுபூசி மனைகள் பலிதேர்வார்
காசடை மேகலை சோரவுள்ளங் கவர்ந்தார்க் கிடம்போலும்
பாசடைத் தாமரை வைகுபொய்கைப் பரிதிந் நியமமே.

The devotees praise with desire along with demons and the celestial beings who approach Siva as their support, smearing himself with the white sacred ash which has not the slightest blackness, will obtain alms in the houses.  The place of the god who stole the mind, to cause the girdle worn on the waist set with gems, to slip off.
is Paritiniyanam where in the natural tanks the lotus flowers with green leaves are staying.

Arunachala Siva.

3818
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 15, 2017, 11:13:12 AM »
Verse  7:

பிறைவளர் செஞ்சடை பின்றயங்கப் பெரிய மழுவேந்தி
மறையொலி பாடிவெண் ணீறுபூசி மனைகள் பலிதேர்வார்
இறைவளை சோர வெழில்கவர்ந்த விறைவர்க் கிடம்போலும்
பறையொலி சங்கொலி யால்விளங்கும் பரிதிந் நியமமே.

The red matted locks, on which the crescent moon is waxing to shine on the back,
holding a big battle-axe, singing the Vedas with their proper accents, smearing himself with white sacred ash, obtains alms in the house, the place of the master who stole the beauty to cause the bangles worn on the wrist to slip off, is Paritiniyanam which is eminent by the sound of the drums and conches.

Arunachala Siva.

3819
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 15, 2017, 11:09:16 AM »
Verse  6:

வெங்கடுங் காட்டகத் தாடல்பேணி விரிபுன் சடைதாழத்
திங்கள் திருமுடிமேல் விளங்கத் திசையார் பலிதேர்வார்
சங்கொடு சாய லெழில்கவர்ந்த சைவர்க் கிடம்போலும்
பைங்கொடி முல்லை படர்புறவிற் பரிதிந் நியமமே.

Desirous of dancing in the hot and fearful cremation-ground, the loosened and ruddy matted hairs to hang low, and the crescent moon to shine on his head, obtains available alms in the several directions.  The place of Sivaṉ who is the first Saiva, and who stole the bangles made of conch, gentleness and beauty, is Paritiniyamam where the creeper of green Mullai spreads in the forest tract.

Arunachala Siva.

3820
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 15, 2017, 11:05:12 AM »
Verse  5:

நீர்புல்கு புன்சடை நின்றிலங்க நெடுவெண் மதிசூடித்
தார்புல்கு மார்பில்வெண் ணீறணிந்து தலையார் பலிதேர்வார்
ஏர்புல்கு சாய லெழில்கவர்ந்த விறைவர்க் கிடம்போலும்
பார்புல்கு தொல்புக ழால்விளங்கும் பரிதிந் நியமமே.


To shine on the ruddy matted hairs to which water is attached, wearing a white and long crescent moon, adorning the chest on which there are garlands with white sacred ash, collecting alms to fill the skull, the place of the god who stole the imposing appearance and gentleness which is always on the increase, is Paritiniyamam which is eminent by the ancient fame that has spread throughout the world.

Arunachala Siva.

3821
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 15, 2017, 11:01:08 AM »
Verse  4:

வெஞ்சுரஞ் சேர்விளை யாடல்பேணி விரிபுன் சடைதாழத்
துஞ்சிருண் மாலையும் நண்பகலுந் துணையார் பலிதேர்ந்து
அஞ்சுரும் பார்குழல் சோரவுள்ளங் கவர்ந்தார்க் கிடம்போலும்
பஞ்சுரம் பாடிவண்டி யாழ்முரலும் பரிதிந் நியமமே.

Reaching the burning ground which is like the hot desert and desirous of playing there, the loosened and ruddy matted locks to fall low, collecting alms having the Bhutas as his companions in the dark night when all people are asleep and in the noon
the place of Siva who stole the mind of ladies, their tresses of hair to fall low by loosening,  is Paritiniyamam where the bees sing the melody type Pa?churam and hum like the music produced in Yazh.

Arunachala Siva.

3822
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 15, 2017, 10:58:06 AM »
Verse 3:

வாண்முக வார்குழல் வாணெடுங்கண் வளைத்தோண் மாதஞ்ச
நீண்முக மாகிய பைங்களிற்றின் னுரிமே னிகழ்வித்து
நாண்முகங் காட்டி நலங்கவர்ந்த நாதர்க் கிடம்போலும்
பாண்முக வண்டினம் பாடியாடும் பரிதிந் நியமமே.

To make the lady who has shoulders like the bamboo, has long-eyes like the sword, long tresses of hair and a bright face, to be frightened, covering the body with the skin of a black elephant which has a long face, the place of the master who stole my feminine qualities by appearing to be shy before me, is Paritiniyanam where the swarms of bees which have music in them hum and wander everywhere.

Arunachala Siva.

3823
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 15, 2017, 10:53:54 AM »
Verse  2:


அரவொலி வில்லொலி யம்பினொலி யடங்கார் புரமூன்றும்
நிரவவல்லார் நிமிர்புன் சடைமே னிரம்பா மதிசூடி
இரவில் புகுந்தெ னெழில்கவர்ந்த விறைவர்க் கிடம்போலும்
பரவவல் லார்வினை பாழ்படுக்கும் பரிதிந் நியமமே.


Siva who was able to raze to the level of the ground all the three cities of the enemies with the sound of the bow-string which was a serpent, the sound of the bow which was the mountain, Mēru, and the sound of the arrow which consisted of the air, Vishnu and fire.  Wearing a crescent moon on the erect and ruddy matted locks,
the place of the Lord who entered into my house at night and stole my beauty,
is Paritiniyamam which itself makes the good and bad acts, of those who are able to praise it, barren.

Arunachala Siva.

3824
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 14, 2017, 10:37:30 AM »
Tirup Pariti Niyamam:

Verse  1:

விண்கொண்ட தூமதி சூடிநீடு விரிபுன் சடைதாழப்
பெண்கொண்ட மார்பில்வெண் ணீறுபூசிப் பேணார் பலிதேர்ந்து
கண்கொண்ட சாயலொ டேர்கவர்ந்த கள்வர்க் கிடம்போலும்
பண்கொண்ட வண்டினம் பாடியாடும் பரிதிந் நியமமே.

wearing on the head the white crescent moon which has the sky as its place, the long, loosened and ruddy matted locks to hang low smearing on the chest which has a lady, the white sacred ash begging alms without minding it to be a despicable act.  The place of the Chief who stole the beauty along with the tenderness that captivates the eye, is Paritiniyamam where the swarm of bees which hum like music and dance round the flowers.

Arunachala Siva.

3825
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 14, 2017, 10:30:43 AM »
Verse  11:

நல்லிய னான்மறை யோர்புகலித் தமிழ்ஞான சம்பந்தன்
வல்லியந் தோலுடை யாடையினான் வலம்புர நன்னகரைச்
சொல்லிய பாடல்கள் பத்துஞ்சொல்ல வல்லவர் தொல்வினைபோய்ச்
செல்வன சேவடி சென்றணுகிச் சிவலோகஞ் சேர்வாரே.

About the good city of Valampuram belonging to Siva, who wears the skin of a tiger on his waist, as the karmas accumulated in several births vanish from those who can recite all the ten verses, composed by Jnana Sambandhan, [who is] reputed for [his] knowledge of Tamizh, in Pukali where Brahmins of good conduct who have learnt the four Vēdas live, will reach Sivalokam going very near the lotus feet of Siva.

Padigam on Tiru Valampuram concluded.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 [255] 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... 3129