Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 [253] 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... 2903
3781
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2016, 08:07:28 AM »
Verse  97:


அந்நாளில் மதுரைநகர்
    மருங்கரனார் அமர்பதிகள்
பொன்னாரம் மணிமார்பிற்
    புரவலர்மூ வரும்போதச்
செந்நாவின் முனைப்பாடித்
    திருநாடர் சென்றிறைஞ்சிச்
சொன்மாலை களுஞ்சாத்தித்
    தொழத்திருப்பூ வணத்தணைவார்.


During that time, longing to adore the nearby shrines
Of Lord Hara and adorn Him with garlands of Tamizh verse,
With the three crowned kings whose chests were
Decked with chains of gold and gems, he of Tirumunaippadi--
He, the Lord of words--, arrived at Tirupoovanam.   

Arunachala Siva.

3782
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2016, 08:04:38 AM »
Verse 96:


உளம்மகிழக் கும்பிட்டங்
    குறையுநாள் உதியருடன்
கிளரொளிப்பூண் வன்றொண்டர்
    தாமிருந்த இடங்கெழுமி
வளவனார் மீனவனார்
    வளம்பெருக மற்றவரோ
டளவளா வியவிருப்பால்
    அமர்ந்துகலந் தினிதிருந்தார்.


During the days they abode there adoring the Lord
In heart-felt joy, the Paandya and the Chozha king frequented
The blessed abode of Van-tondar resplendent
With bright-rayed jewels, who was accompanied
With the Chera, and confabulated with them,
And in love reveled in that togetherness:
Madurai flourished in greater splendor.

Arunachala Siva.

3783
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2016, 08:01:49 AM »
Verse  95:


செம்பியனா ருடன்செழியர்
    தாம்பணிந்து சேரருடன்
நம்பியும்முன் புறத்தணைய
    நண்ணியபே ருவகையால்
உம்பர்பிரான் கோயிலினின்
    றுடன்கொடுபோ யிருவர்க்கும்
பைம்பொன்மணி மாளிகையிற்
    குறைவறுத்தார் பஞ்சவனார்.


The Paandya adored the Lord with the Chozha;
When Nampi Aaroorar moved out with the Chera, in great joy
The Paandya conducted them from the shrine
Of the Lord of gods to his gold-bedecked palace
And attended to all their needs.   

Arunachala Siva.

3784
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2016, 07:58:08 AM »
Verse  94:


படியேறு புகழ்ச்சேரர்
    பெருமானும் பார்மிசைவீழ்ந்
தடியேனைப் பொருளாக
    அளித்ததிரு முகக்கருணை
முடிவுஏதென் றறிந்திலேன்
    எனமொழிகள் தடுமாறக்
கடியேறு கொன்றையார்
    முன்பரவிக் களிகூர்ந்தார்.The Chera king whose renown spiraled up and up
In this world, prostrated before the Lord and mused thus:
"Can I ever reckon the greatness of Your mercy?
Deeming even me worthy, you deigned to send me
The Tirumukham!". Thus he adored the Lord: his speech
Became incoherent; standing before him he hailed Him
And reveled in great delight."

Arunachala Siva.
 

3785
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2016, 07:55:42 AM »
Verse  93:


திருவால வாய்அமர்ந்த
    செஞ்சடையார் கோயில்வலம்
வருவார்முன் வீழ்ந்திறைஞ்சி
    வன்றொண்டர் வழித்தொண்டு
தருவாரைப் போற்றிசைத்துத்
    தாழ்ந்தெழுந்து வாழ்ந்ததமிழ்ப்
பெருவாய்மை மலர்புனைந்து
    பெருமகிழ்ச்சி பிறங்கினார்.


Van-tondar prostrated on the ground and made his sacred
Circuit of the shrine of the Lord of ruddy
Matted hair of Tiruaalavaai, hailed the Lord
Who blesses his devotees with traditional servitorship,
Prostrated on the ground, rose up,
Adorned him with a garland of Tamizh verse
Compact of beatific glory, and thus flourished.

Arunachala Siva.

3786
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2016, 07:53:20 AM »
Verse  92:


தென்னவர்கோன் மகளாரைத்
    திருவேட்டு முன்னரே
தொன்மதுரை நகரின்கண்
    இனிதிருந்த சோழனார்
அன்னவர்க ளுடன்கூட
    அணையஅவ ருங்கூடி
மன்னுதிரு வாலவாய்
    மணிக்கோயில் வந்தணைந்தார்.

The Chozha prince having married the daughter of the Paandya
Was already sojourning in the hoary city
Of Madurai; he joined them, and all of them came together
To be beauteous shrine of aeviternal Aalavaai.

Arunachala Siva.

3787
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2016, 07:50:44 AM »
Verse  91:


சேரமான் தோழரும்அச்
    சேரர்பிரா னும்பணிப்பூண்
ஆரமார் பரைமதுரை
    ஆலவா யினில்வணங்க
வாரமா வந்தணைய
    வழுதியார் மனக்காதல்
கூரமா நகர்கோடித்
    தெதிர்கொண்டு கொடுபுக்கார்.


When Cheramaan Thozhar and the Chera king arrived
At Madurai, to adore in love, at Aalavaai, the Lord whose
Garland is a serpent, the Paandya king, borne by great love,
Had the city decorated, came forth to receive them
And conducted them into it.   

Arunachala Siva.

3788
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: November 24, 2016, 02:19:41 PM »
Today is the Liberation Day of Mei Porul Nayanar. 

Kartikai - Uthiram star day.

I have given the detailed life story of Mei Porul Nayanar, in my serial post of
63 Saiva Saints, see my serial post on the subject.

Arunachala Siva.

3789
9.  Exhalation is Brahman, Being is Brahman.  Inhalation is Brahman always.
Kumbhaka is Brahman, I, am the all. Comprehensive retention is Brahman always.

10.  Brahman alone is, nothing else. All that is Being-Consciousness-Bliss.  One who
is convinced thus is instantly liberated indeed.  There is no doubt of this.

11, 12. Some idiots, super buffoons, worst fellows even, yea, great clowns supreme.
None of their lot for me. I am just knowledge.

13.  Everything being only consciousness and bliss.  I have no fear.  Indeed, even
'I am' naught and there is no such thing as the highest.

14.  Brahman alone is and nothing else. All that is but Being Consciousness Bliss
transcending time, transcending joy, the all transcending and beyond.

15.  Transcending the eternal and the impermanent Brahman, the unlimited  alone is.
Brahman alone is, but nothing else. Whatever there is, is just Being Consciousness Bliss.

16.  The intellectual conviction that duality is real and the dualistic mentality --
do not remember them.  All is indeed Brahman; there is nothing separate. All
is indeed Brahman alone.

contd.,

Arunachala Siva.         

3790
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 24, 2016, 10:22:14 AM »
Verse  11:


புற்றில்வாழும்அர வம்மரையார்த்தவன் மேவும்புகலூரைக்
கற்றுநல்லவவர் காழியுண்ஞானசம் பந்தன்றமிழ்மாலை
பற்றியென்றும்இசை பாடியமாந்தர் பரமன்னடிசேர்ந்து
குற்றமின்றிக்குறை பாடொழியாப்புக ழோங்கிப்பொலிவாரே.

In Pukalūr which is the abode of Siva, who tied a cobra which lives in the ant-hill, in his waist having as their support the garland of Tamizh verses composed by Jnana
Sambandhan of Sirkazhi, where good and learned people live. People who sang always with music reaching the feet of the supreme god, without any faults,
and the wants being fulfilled, will be brilliant as their fame is increasing day by day.

Padigam completed.

Arunachala Siva.

3791
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 24, 2016, 10:18:31 AM »
Verse  10:


செய்தவத்தர்மிகு தேரர்கள்சாக்கியர் செப்பிற்பொருளல்லாக்
கைதவத்தர்மொழி யைத்தவிர்வார்கள் கடவுள்ளிடம்போலும்
கொய்துபத்தர்மல ரும்புனலுங்கொடு தூவித்துதிசெய்து
மெய்தவத்தின்முயல் வாருயர்வானக மெய்தும்புகலூரே.


It is the place of the god who is worshipped by devotees who keep away from the deceitful words of the large number of Buddhists and Sākkiyar (a sect of Buddhists) which have no real substance, and who do penance if we speak about them.
The pious devotees having plucked flowers saying prayers, scattering them and bathing him with water, is Pukalūr where those devotees who practice sincere penance reach the superior heaven.

Arunachala Siva.


3792
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 24, 2016, 10:14:43 AM »
Verse  9:


நாகம்வைத்தமுடி யானடிகைதொழு தேத்தும்மடியார்கள்
ஆகம்வைத்தபெரு மான்பிரமன்னொடு மாலுந்தொழுதேத்த
ஏகம்வைத்தவெரி யாய்மிகவோங்கிய எம்மானிடம்போலும்
போகம்வைத்தபொழி லின்னிழலான்மது வாரும்புகலூரே.


Siva has on his head a cobra, the Lord whom the devotees who worship his feet with joined hands and praise him, place him in their hearts. It the place of our Lord who rose very much as a total fire to be worshipped with joined hands and praised by Vishnu along with Brahma. It is Pukalūr which has gardens which give pleasure by its shade and where honey flows.

Arunachala Siva.


3793
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 24, 2016, 10:11:07 AM »
Verse  8:


தென்னிலங்கையரை யன்வரைபற்றி யெடுத்தான்முடிதிண்டோள்
தன்னிலங்குவிர லால்நெரிவித்திசை கேட்டன்றருள்செய்த
மின்னிலங்குசடை யான்மடமாதொடு மேவும்மிடமென்பர்
பொன்னிலங்குமணி மாளிகைமேல்மதி தோயும்புகலூரே.


First crushing the heads and strong shoulders of the King of beautiful Lanka who lifted the mountain catching hold of it, by his shining toe and then hearing the music sung by him. Siva who has matted locks glittering like lightning, and who granted boons in the distant past. The place where he desires to dwell with a young lady,
is Pukalūr where the moon rests on the beautiful mansions which shine like gold,
that is what people say.

Arunachala Siva.


3794
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 24, 2016, 10:07:15 AM »
Verse 7:வெள்ளமார்ந்துமிளிர் செஞ்சடைதன்மேல் விளங்கும்மதிசூடி
உள்ளமார்ந்தவடி யார்தொழுதேத்த வுகக்கும்அருள்தந்தெம்
கள்ளமார்ந்துகழி யப்பழிதீர்த்த கடவுள்ளிடமென்பர்
புள்ளையார்ந்தவய லின்விளைவால்வளம் மல்கும்புகலூரே.


Wearing a shining crescent on the red matted locks, which glitters, and is completely filled with the flood of Ganga, granting the grace which the devotees who experienced god in their minds and who do obeisance to him and praise him, value greatly.
People say it is the place of the god who removed the reproach of souls being in bondage, for our deception to come to an end, by enjoying it. Pukalūr which increases in wealth by the rich produce of the fields in which birds live in large numbers.

Arunachala Siva.

3795
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 24, 2016, 10:03:39 AM »
Verse  6:


கழலினோசைசிலம் பின்னொலியோசை கலிக்கப்பயில்கானில்
குழலினோசைகுறட் பாரிடம்போற்றக் குனித்தாரிடமென்பர்
விழவினோசையடி யார்மிடைவுற்று விரும்பிப்பொலிந்தெங்கும்
முழவினோசைமுந் நீரயர்வெய்த முழங்கும்புகலூரே.


Pukalūr where the bustle of festival, and the sound of Muzhavu which is played; everywhere by the crowding devotees who desiring god, are eminent, roars to make the roar of the sea a feeble sound. People say, it is the place of Siva who danced in the cremation ground in which he resides when the sounds of the Kazhal, anklet and flute combine and roar, to be praised by the dwarfish Bhootas.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 [253] 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... 2903