Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 [252] 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... 3129
3766
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 01:07:20 PM »
Verse  6:

உண்ணவண் ணத்தொளி நஞ்சமுண்டு உமையோ டுடனாகிச்
சுண்ணவண் ணப்பொடி மேனிபூசிச் சுடர்ச்சோதி நின்றிலங்கப்
பண்ணவண் ணத்தன பாணிசெய்யப் பயின்றா ரிடம்போலும்
வண்ணவண் ணப்பறை பாணியறா வலம்புர நன்னகரே.

Consuming the bright, colorful and hot poison- being united with Uma, as one body as the brilliance of the colorful fine holy ash shines when it is smeared on the body,
the place of Siva who danced when the Bhutas, which know the different kinds of musical melody-types, sing, is the good city of Valampuram where the sound of several kinds of leather instruments, never cease.

Arunachala Siva.
 

3767
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 01:03:54 PM »
Verse  5:

செற்றெறியுந் திரையார் கலுழிச் செழுநீர்கிளர் செஞ்சடைமேல்
அற்றறியா தனலாடு நட்ட மணியார் தடங்கண்ணி
பெற்றறிவா ரெருதேற வல்ல பெருமா னிடம்போலும்
வற்றறியாப் புனல்வாய்ப் புடைய வலம்புர நன்னகரே.


The puddle of fertile water with waves which are thrown dashing against, does not dry up in the shining matted locks.  Uma of beautiful and big eyes to witness the dance which Siva performs in the fire, the place of the god who rides on a bull, is the good city of Valampuram where water which does not dry up, is available in plenty.

Arunachala Siva.


3768
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 12:59:22 PM »
Verse  4:

ஊனம ராக்கை யுடம்புதன்னை உணரிற் பொருளன்று
தேனமர் கொன்றையி னானடிக்கே சிறுகாலை யேத்துமினோ
ஆனம ரைந்துங்கொண் டாட்டுகந்த வடிக ளிடம்போலும்
வானவர் நாடொறும் வந்திறைஞ்சும் வலம்புர நன்னகரே.

People of this world!  If we think about the body which is made of flesh and other things, it is not of great moment praise the feet of Siva who wears Koṉṟai which has honey, early in your life.  The place of the god who enjoyed being bathed in the five products obtained from the cow, is the good city of Valampuram where the Devas in heaven descend to the earth daily and pay obeisance to god.

Arunachala Siva.

3769
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 12:55:28 PM »
Verse  3:


நொய்யதொர் மான்மறி கைவிரலின் னுனைமே னிலையாக்கி
மெய்யெரி மேனிவெண் ணீறுபூசி விரிபுன் சடைதாழ
மையிருஞ் சோலை மணங்கமழ இருந்தா ரிடம்போலும்
வைகலு மாமுழ வம்மதிரும் வலம்புர நன்னகரே.


Having made a young deer of light body to stay on the tip of the finger, smearing the holy white ash on the body which has the color of fire, when the golden matted locks which is spreading hangs low, the place of the god who dwelt as the dark and big gardens spread their fragrance, is the good city of Valampuram where daily the great Muzhavu is played to resound as thunder.

Arunachala Siva.

3770
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 12:49:07 PM »
Verse  2:

கோத்தகல் லாடையுங் கோவணமுங் கொடுகொட்டி கொண்டொருகைத்
தேய்த்தன் றநங்கனைத் தேசழித்துத் திசையார் தொழுதேத்தக்
காய்த்தகல் லாலதன் கீழிருந்த கடவுள் ளிடம்போலும்
வாய்த்தமுத் தீத்தொழி னான்மறையோர் வலம்புர நன்னகரே.


Holding in one hand a cloth dyed in red ochre worn by people who have renounced the world, a loin-cloth, and a Koṭukoṭṭi a kind of leather instrument, burning Manmatha in the past and destroying his brilliant body, When people living in all directions praise him with joined hands, the place of the god who sat under the Kallāl tree which bore fruits. (Kallāl is a variety of the banyan tree.), is the good city of Valampuram where [there are] Brahmins who have learnt the four Vēdas and perform the act of maintaining the three fires appropriate to them.

Arunachala Siva.

3771
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 09:44:13 AM »
Tiru Valampuram:

Verse  1:

கொடியுடை மும்மதி லூடுருவக் குனிவெஞ் சிலைதாங்கி
இடிபட வெய்த வமரர்பிரா னடியா ரிசைந்தேத்தத்
துடியிடை யாளையொர் பாகமாகத் துதைந்தா ரிடம்போலும்
வடிவுடை மேதி வயல்படியும் வலம்புர நன்னகரே.

The master of the immortals, who shot an arrow with a thunderous roar, to pierce through the three forts on which flags were flying holding a bent and cruel bow.
the devotees to praise in a chorus, the place of Siva who is closely united with a lady whose waist is like the drum tapering towards the middle, as a half is the good city of Valampuram where the buffaloes of good form lie down in the fields.

Arunachala Siva.


3772
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 09:37:19 AM »
Verse  11:

தண்மதி தாழ்பொழில் சூழ் புகலித் தமிழ்ஞான சம்பந்தன்
ஒண்மதி சேர்சடை யானுறையுந் திருநாரை யூர்தன்மேல்
பண்மதி யாற்சொன்ன பாடல் பத்தும் பயின்றார் வினைபோகி
மண்மதி யாதுபோய் வான்புகுவர் வானோ ரெதிர்கொளவே.On Tirunāraiyūr where Siva who wears a bright crescent moon on his matted locks, dwells, Jnana Sambandhan, who is well-versed in Tamizh and is a native of Pukali which is surrounded by garden on which the cool moon stays, those who always recite the ten verses with Thala which were composed by his superior knowledge, being rid of their karmas and without minding as of any worth the pleasures of this world,
will enter into heaven, being received by the inhabitants of heaven when they go there.

Padigam on Tiru Naraiyur completed.

Arunachala Siva.


3773
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 09:34:08 AM »
Verse  10:


தூசுபு னைதுவ ராடை மேவுந் தொழிலா ருடம்பினிலுள்
மாசுபு னைந்துடை நீத்தவர்கண் மயனீர்மை கேளாதே
தேசுடை யீர்கள் தெளிந்தடைமின் திருநாரை யூர்தன்னில்
பூசுபொ டித்த லைவ ரடியா ரடியே பொருத்தமே.


Buddhists who desire [to have] robes soaked in myrtle-dye as their dress without paying heed to the words of confusing nature of the Jains who have discarded dress but have accumulated dirt on their bodies, people who have brilliant knowledge!
the feet of the devotees of the chief who smears himself with holy ash and who is in Tirunāraiyūr, is the proper place for our refuge, reach them clarifying your mind.

Arunachala Siva.

3774
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 09:28:55 AM »
Verse  9:

ஊனுடைவெண் டலைகொண் டுழல்வா னொளிர்புன் சடைமேலோர்
வானிடைவெண் மதிவைத் துகந்தான் வரிவண் டியாழ்முரலத்
தேனுடைமா மலரன்னம் வைகுந் திருநாரை யூர்மேய
ஆனிடையைந் துகந்தா னடியே பரவா வடைவோமே.

Siva wanders holding a white skull which has flesh in it.  He was pleased to place a white crescent moon that rises in the sky, on the shining golden matted locks when the bees with lines on their bodies hum like the music of the lute.  We will reach praising the feet of Siva who was pleased to bathe in the five products of the cow and who is in Nāṟaiyūr where the swans are sitting on the lotus flowers which have honey.

Arunachala Siva.

3775
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 09:25:31 AM »
Verse  8:

நாமமெ னைப்பல வும்முடை யான்நல னோங்கு நாரையூர்
தாமொம் மெனப்ப றையாழ் குழல் தாளார் கழல்பயில
ஈம விளக்கெரி சூழ்சு டலை யியம்பும் மிடுகாட்டில்
சாம முரைக்கநின் றாடு வானுந் தழலாய சங்கரனே.


Siva has ever so many names when the sound of the anklets, flute and lute blend with the sound of the drum which makes a sound like 'mom' in Nāraiyūr of increasing beauty in the burial-ground, where the light of the firebrand burns with a sound, lighting the dance-arena. It is Sankaran, who is himself the form of fire and dances, when the noise in the cremation ground resembles Samavedam.

Arunachala Siva.

3776
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 09:14:20 AM »
Verse  7:


கள்ளி யிடுதலை யேந்துகை யர்கரி காடர் கண்ணுதலர்
வெள்ளிய கோவண வாடை தன்மேல் மிளிரா டரவார்த்து
நள்ளிரு ணட்டம தாடுவர் நன்னல னோங்கு நாரையூர்
உள்ளிய போழ்தி லெம்மேல் வருவல் வினையாயின வோடுமே.


Siva holds in his hand a skull left in the cremation ground where sprout grows.
He lives in the scorched cremation ground, he has a frontal eye.  Tying a shining and dancing cobra on the dress which is a white loin-cloth, he will dance in the dense darkness.  The irresistible karmas which are to approach us will flee when we think of Nāṟaiyūr where prosperity is always on the increase.

Arunachala Siva.


3777
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 09:10:10 AM »
Verse  6:

பாரு றுவாய் மையினார் பரவும் பரமேட்டி பைங்கொன்றைத்
தாரு றுமார் புடையான் மலையின் றலைவன் மலைமகளைச்
சீரு றுமா மறுகிற் சிறைவண் டறையுந் திருநாரை
யூரு றையெம் மிறைவர்க் கிவையொன் றொடொன் றொவ்வாவே.


On the head having adorned the flower that resembles the crane's feather, the cool Datura flowers with other fertile flowers, the beautiful person who tied in the waist cobra and conch-beads with youthfulness Siva, who has a sacred body which does not desire clothes, settling of the divine grace in the soul of those whose minds wish to go to Tirunāraiyūr, will join them.

Arunachala Siva.

3778
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 09:06:56 AM »
Verse  5:


பொங்கி ளங்கொன் றையினார் கடலில் விடமுண் டிமையோர்கள்
தங்களை யாரிடர் தீர நின்ற தலைவர் சடைமேலோர்
திங்களை வைத்தன லாட லினார்திரு நாரை யூர்மேய
வெங்கனல் வெண்ணீ றணிய வல்லா ரவரே விழுமியரே.

Siva wears fresh and verdent flowers of Koṉṟai, he is the chief who stood as a help to remove the inescapable suffering of the immortals who do not wink, by drinking the poison that rose in the ocean.  Having placed on the matted locks a crescent moon he dances in the fire. He who smears on his body white holy ash well burnt in the hot fire and who is in Tirunāraiyūr is the most exalted person.

Arunachala Siva.

3779
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 09:02:52 AM »
Verse  4:


துஞ்சிரு ளாடுவர் தூமுறுவல் துளங்குமு டம்பினராய்
அஞ்சுட ராரெரி யாடு வரார்அழ லார்வி ழிக்கண்
நஞ்சுமிழ் நாக மரைக்கசைப் பர்நல னோங்கு நாரையூர்
எஞ்சிவ னார்க்கடி மைப்படு வார்க்கினி யில்லை யேதமே.


Siva will dance in that darkness when everything is absorbed in the great infinite.
He will dance in the bright and unbearable fire with a body moving from side to side, with an innocent smile. He has in his frontal eye fire of unbearable heat.  He will tie round his waist a cobra that spits poison.  For those who become the slaves of our Siva in Nāraiyūr whose prosperity is always increasing, there will be no sufferings here-after.

Arunachala Siva.

3780
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 08:55:21 AM »
Verse  3:

மாயவன் சேயவன் வெள்ளி யவன் விடஞ்சேரு மைமிடற்றன்
ஆயவ னாகியொ ரந்தர மும்மவ னென்று வரையாகம்
தீயவ னீரவன் பூமி யவன்றிரு நாரை யூர்தன்னில்
மேயவ னைத்தொழு வாரவர் மேல்வினை யாயின வீடுமே.

Siva is black in color.  He is red in color He is white in color. (These refer to the three faces namely Akōram, Vāmatēvam and Satyajatham of the five faces of the Sadasivamūrti.)  (According to grammar, implying something which has not been made explicit by expressing another thing associated or connected with it, we must add the remaining two faces, Dharpuratam, and Isanam which are like gold and marble in color.) He has a neck as black as the cloud, in which the poison stays.
Being himself each and every difference, like this, His body which is like the mountain, is fire. He is the water.  He is the earth. The karmas of those who worship Siva who is in Tirunāraiyūr will perish.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 [252] 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... 3129