Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 [251] 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... 3089
3751
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 09:24:05 AM »
Verse  10:

கையிலுண்ணுங் கையருங் கடுக்கள்தின் கழுக்களும்
மெய்யைப்போர்க்கும் பொய்யரும் வேதநெறியை யறிகிலார்
தையல்பாக மாயினான் றழலதுருவத் தானெங்கள்
ஐயன்மேய பொய்கைசூ ழானைக்காவு சேர்மினே.


The Jains who are like the stakes for impaling criminals, who eat the powder of gall-nut, and who are low persons eating food in their hands.  And the Buddhists, liars, who cover their bodies are not capable of knowing the religion of the Vedas, Siva who has a young lady as a half and has a body like fire. People of this world!
Reach Aṉaikkā surrounded by a natural tank where our master resides with desire.

Arunachala Siva.

3752
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 09:19:22 AM »
Verse  9:


ஊனொடுண்ட னன்றென ஊனொடுண்டல் தீதென
ஆனதொண்ட ரன்பினாற் பேசநின்ற தன்மையான்
வானொடொன்று சூடினான் வாய்மையாக மன்னிநின்று
ஆனொடஞ்சு மாடினா னானைக்காவு சேர்மினே.


Siva has the nature of being spoken by his devotees eating meat is god and eating meat is bad, with love.  (The first refers to the worship by Kaṇṇappar in Kāḷahasti, and the second Sivakōchariyār in the same shrine; Kaṇṇappar being a hunter offered well-roasted meat;)  He bore on his head a crescent moon of a single phase that is in the sky.  People of the world!  Reach Aṉaikkā of Siva who, having stood permanently as the truth, bathed in all the five products of the cow.


Arunachala Siva.

3753
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 09:15:59 AM »
Verse  8:


பொன்னமல்கு தாமரைப் போதுதாது வண்டினம்
அன்னமல்கு தண்டுறை யானைக்காவி லண்ணலைப்
பன்னவல்ல நான்மறை பாடவல்ல தன்மையோர்
முன்னவல்லர் மொய்கழ றுன்னவல்லர் விண்ணையே.


Those who are capable of singing the four Vēdas, which are capable of praising god in Aṉaikkā which has ghats in which swans live in large flock and has swarms of bees which feed upon the pollen in the lotus flower in which the goddess of wealth is seated, and those who can meditate upon the strong feet, are capable of attaining eternal bliss.

Arunachala Siva.


3754
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 09:11:28 AM »
Verse  7:


கூருமாலை நண்பகற் கூடிவல்ல தொண்டர்கள்
பேருமூருஞ் செல்வமும் பேசநின்ற பெற்றியான்
பாரும்விண்ணுங் கைதொழப் பாயுங்கங்கை செஞ்சடை
ஆரநீரொ டேந்தினா னானைக்காவு சேர்மினே.


The able devotees gathering together in the evening dense darkness, noon and morning is also included as the other two parts of the day are mentioned, Siva who has the nature of being spoken about his names, places, and wealth of grace,
people of this world!  Reach Aṉaikkā of Siva who bore one his red matted locks the water of Ganga which came rushing, to be worshipped by the people of this world and the celestial beings along with a garland of precious stones.

Arunachala Siva.

3755
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 09:06:57 AM »
Verse  6:

நாணுமோர்வு சார்வுமுன் நகையுமுட்கு நன்மையும்
பேணுறாத செல்வமும் பேசநின்ற பெற்றியான்
ஆணும்பெண்ணு மாகிய வானைக்காவி லண்ணலார்
காணுங்கண்ணு மூன்றுடைக் கறைகொண்மிடற னல்லனே.Wisdom which is the cause for feeling bashful.  Wealth that is the support of everyone.
The fame that produces joy which is the foremost wish for everybody.  The valor that is awe inspiring, all good things.  Wealth which is the cause for not minding anyone.
Siva who has the nature of being praised for these six attributes, who is the god in Aṉaikka who is both male and female.  Is he not the one who has a black neck and three eyes which posses the power of seeing things?

Arunachala Siva.

3756
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 09:02:06 AM »
Verse  5:

வெய்யபாவங் கைவிட வேண்டுவீர்க ளாண்டசீர்
மைகொள்கண்டன் வெய்யதீ மாலையாடு காதலான்
கொய்யவிண்ட நாண்மலர்க் கொன்றைதுன்று சென்னியெம்
ஐயன்மேய பொய்கைசூ ழானைக்காவு சேர்மினே.

People who wish that cruel sins should leave you! Siva who has a black neck and a fame for accepting people as his protege, who has the nature of dancing with desire in the hot fire.  You reach Aṉaikkā that blossomed with Konrai, in the early morning to be plucked, are closely placed.

Arunachala Siva.3757
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 08:59:07 AM »
Verse  4:

விண்ணினண்ணு புல்கிய வீரமாய மால்விடைச்
சுண்ணவெண்ணீ றாடினான் சூலமேந்து கையினான்
அண்ணல்கண்ணொர் மூன்றினா னானைக்காவு கைதொழ
எண்ணும்வண்ணம் வல்லவர்க் கேதமொன்று மில்லையே.


Siva who bathed in the powder of white holy ash and who has a big bull which is valorous and can travel in the sky, holds in his hand a trident. To those who can meditate upon, and can worship with joined hands, Aṉaikkarū belonging to the god who has three eyes, there will not be the slightest blemish.

Arunachala Siva.

3758
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 08:55:06 AM »
Verse  3:


தாரமாய மாதரா டானொர்பாக மாயினான்
ஈரமாய புன்சடை ஏற்றதிங்கள் சூடினான்
ஆரமாய மார்புடை யானைக்காவி லண்ணலை
வாரமாய் வணங்குவார் வல்வினைகள் மாயுமே.

Siva has on one half a lady as his wife.  He has adorned his golden and wet matted locks, with a suitable crescent moon.  The irresistible Karmas of those who bow with love before the god in Aṉaikka who adorned his chest with a garland and of pearls.

Arunachala Siva.

3759
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 08:51:48 AM »
Verse  2:


சேறுபட்ட தண்வயற் சென்றுசென்று சேணுலா
வாறுபட்ட நுண்டுறை யானைக்காவி லண்ணலார்
நீறுபட்ட மேனியார் நிகரில்பாத மேத்துவார்
வேறுபட்ட சிந்தையார் விண்ணிலெண்ண வல்லரே.

The God in Aṉaikkā which has cool ghats in the river which, coming from a long distance, enters often into the cool fields which are full of mire. He has a holy body on which holy ash is smeared those who praise his feet which have no comparison.
Those who have a mind different from the common multitude. They can be considered as having attained eternal bliss.

Arunachala Siva.


3760
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 16, 2017, 04:20:29 PM »
Tiru Anaikka -  (nowadays called Tiruvanaikkaval)

Verse  1:

வானைக்காவில் வெண்மதி மல்குபுல்கு வார்சடைத்
தேனைக்காவி லின்மொழித் தேவிபாக மாயினான்
ஆனைக்காவில் அண்ணலை அபயமாக வாழ்பவர்
ஏனைக்காவல் வேண்டுவார்க் கேதுமேத மில்லையே.


Siva who has one half Dēvi Uma, whose words carry the sweetness of honey, and who has a long matted locks, on which the crescent  moon which shines in the garden of the sky, those who lead their lives taking refuge for protection from fear in the god in Aṉaikkā.  Will they seek any other protection?  A slight modulation of the voice will change this affirmative sentence into an interrogative sentence. They will not have even the slightest blemish.

Arunachala Siva.
3761
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 16, 2017, 04:15:21 PM »
Verse  11:


போயநீர் வளங்கொளும் பொருபுனற் புகலியான்
பாயகேள்வி ஞானசம் பந்தன்நல்ல பண்பினால்
ஆயசொல்லின் மாலைகொண்டு ஆலவாயிலண்ணலைத்
தீயதீர எண்ணுவார்கள் சிந்தையாவர் தேவரே.


The native of Pukali where the fields into which water flows and dashes against the ridges, receive fertility.  With the help of the garlands of words composed by the good nature of Jnana Sambandhan, who has extensive knowledge by listening to words of wisdom.  Those who meditate upon the god in Alavāi to remove evils and who retain these in their minds, will become celestial beings.

Padigam on Tiru Alavai completed.


Arunachala Siva.

3762
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 16, 2017, 04:11:56 PM »
Verse  10:

தேற்றமில் வினைத்தொழிற் றேரருஞ் சமணரும்
போற்றிசைத்து நின்கழல் புகழ்ந்து புண்ணியங்கொளார்
கூற்றுதைத்த தாளினாய் கூடலால வாயிலாய்
நாற்றிசைக்கு மூர்த்தியாகி நின்றதென்ன நன்மையே.


The Tērar Buddhists and Jains who commit acts which are without clearness of mind do not sing your praises and by singing the fame of your feet do not obtain virtue.
Siva, who kicked the god of death with your left foot!  God at the temple by name Alavāi in Kūṭal!  What a great good it is that you remained assuming visible forms for the benefit of the world!

Arunachala Siva.


3763
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 16, 2017, 04:07:09 PM »
Verse  9:

தாவணவ் விடையினாய் தலைமையாக நாடொறும்
கோவணவ் வுடையினாய் கூடலால வாயிலாய்
தீவணம் மலர்மிசைத் திசைமுகனு மாலுநின்
தூவணம் மளக்கிலார் துளக்கமெய்து வார்களே.


Oh God, who is riding on a bull with swift gait daily with leadership. Oh God, having a men's loin cloth as dress.  Oh God, who is residing in the temple Alavāi of the town Kūṭal.  Brahma of four faces who is seated in a red lotus which has the color of fire, and Vishnu were seized with dread as they could not measure your pure nature.

Arunachala Siva.3764
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 16, 2017, 04:03:14 PM »
Verse  8:

கறையிலங்கு கண்டனே கருத்திலாக் கருங்கடல்
துறையிலங்கை மன்னனைத் தோளடர ஊன்றினாய்
மறையிலங்கு பாடலாய் மதுரையால வாயிலாய்
நிறையிலங்கு நெஞ்சினால் நினைப்பதே நியமமே.


Siva in whose neck the poison is shining!you fixed your toe to press down the shoulders of the King of Lanka which is surrounded by the black sea having ghats, and who had no discrimination.  You chanted the Vedas which are eminent!  God who is at the temple by name Alavāi in Madurai.  It is our regular duty to contemplate on him with perfect mind.


Arunachala Siva.


3765
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 16, 2017, 03:59:14 PM »
Verse  7:

ஆதியந்த மாயினா யாலவாயி லண்ணலே
சோதியந்த மாயினாய் சோதியுள்ளொர் சோதியாய்
கீதம்வந்த வாய்மையாற் கிளர்தருக்கி னார்க்கலால்
ஓதிவந்த வாய்மையா லுணர்ந்துரைக்க லாகுமே.


You are the beginning and the end of all things.  The chief in Alavāi!  You are the end of all lights.  You are the effulgence within the lights. Except for those who have been initiated into spiritual wisdom by a preceptor and who have that eminent ability on account of that, is it possible for others to realize you and speak about you having acquired worldly knowledge by studying works.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 [251] 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... 3089