Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 [251] 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... 3061
3751
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 24, 2017, 10:11:14 AM »
Verse  8:


மலையன இருபது தோளி னான்வலி
தொலைவுசெய் தருள்செய்த சோதி யாரிடம்
மலர்மலி பொழிலணி வைகல் வாழ்வர்கள்
வலம்வரு மலையன மாடக் கோயிலே.

The place of the light who granted his grace after destroying the strength of the demon of twenty shoulders which were as strong as mountain, is the Mādakkōyil which is in appearance like a mountain and around which the residents of Vaikal which is beautified by gardens of abundant flowers, go from left to right.

Arunachala Siva.

3752
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 24, 2017, 10:08:19 AM »
Verse  7:


எரிசரம் வரிசிலை வளைய ஏவிமுன்
திரிபுர மெரிசெய்த செல்வர் சேர்விடம்
வரிவளை யவர்பயில் வைகல் மேற்றிசை
வருமுகில் அணவிய மாடக் கோயிலே.


Having discharged a burning arrow from the bow fastened with bands, the place where the god who set ablaze the three cities in the past, dwells, is the Mādakkoyil where the spreading clouds come close to, the west of Vaikal where women wearing bangles having lines are crowding.


Arunachala Siva.

3753
Today is Bhagavan's Aradhana Day.  He merged with Arunachala on this day.
There will be special abhikshekam, alankaram and arti today followed by a good
feast to the devotees.

Arunachala Siva.

3754
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 24, 2017, 08:58:58 AM »
Verse  6:


நிறைபுனல் பிறையொடு நிலவு நீள்சடை
இறையவர் உறைவிடம் இலங்கு மூவெரி
மறையொடு வளர்வுசெய் வாணர் வைகலில்
திறையுடை நிறைசெல்வன் செய்த கோயிலே.

The place where the god Siva who has  long matted locks on which is shining copious water along with the crescent moon, is the temple built by the Chōzha who had plenty of wealth by getting tributes from vassals, in Vaikal where Brahmins who maintain the shining three sacrificial fires along with the Vēdas.

Arunachala Siva.

3755
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 24, 2017, 08:54:02 AM »
Verse  5:

விடமடை மிடற்றினர் வேத நாவினர்
மடமொழி மலைமக ளோடும் வைகிடம்
மடவனம் நடைபயில் வைகல் மாநகர்க்
குடதிசை நிலவிய மாடக்கோயிலே.

Siva in whose neck there is poison who chants the Vēdas, the place where he stays with the daughter of the mountain who speaks lisping words, is the Mādakkōyil which is prominent to the west of the great city of Vaigal where the young swans initiate the gait of women and practice it. There are two Saiva shrines in this place; That to the west of Vaigal is the one built by Kō Cheṇkanaṉ.

Arunachala Siva.


3756
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 24, 2017, 08:50:40 AM »
Verse  4:


கொம்பியல் கோதைமுன் அஞ்சக் குஞ்சரத்
தும்பிய துரிசெய்த துங்கர் தங்கிடம்
வம்பியல் சோலைசூழ் வைகல் மேற்றிசைச்
செம்பியன் கோச்செங்க ணான்செய் கோயிலே.

The place where the eminent Siva who flayed the elephant to frighten the lady who walks like a tender branch, in the past, is the temple which was constructed by the Chozha Kō Cheṇkaṇāṉ on the western side of Vaigal which is surrounded by fragrant gardens.

Arunachala Siva.

3757
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 24, 2017, 08:47:22 AM »
Verse  3:கணியணி மலர்கொடு காலை மாலையும்
பணியணி பவர்க்கருள் செய்த பான்மையர்
தணியணி யுமையொடு தாமும் தங்கிடம்
மணியணி கிளர்வைகன் மாடக் கோயிலே.


Siva who has the nature of granting his grace, adorning him with flowers both in the morning and evening keeping that as their aim in life, to do service to him. The place where he stays with Uma who is beautiful by her cool grace; is Vaigal Mādakkōyil which is beautiful by gems set in it.

Arunachala Siva.

3758
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 24, 2017, 08:40:42 AM »
Verse  2:


மெய்யக மிளிரும்வெண் ணூலர் வேதியர்
மையகண் மலைமக ளோடும் வைகிடம்
வையக மகிழ்தர வைகல் மேற்றிசைச்
செய்யகண் வளவன்முன் செய்த கோயிலே.


Siva wears a sacred thread which shines on his body.The one who revealed the Vēdas,
the place where he always stays with the daughter of the mountain, who has eyes always coated with collyrium.  According to Saivaism, Siva has no end; so his consort always coats her eyes with collyrium; ladies who have lost their husbands do not do so; to make the people of the world feel happy is the temple built long ago by Vaḷavaṉ of red eyes, in the western part of Vaikal.


Arunachala Siva.


3759
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 24, 2017, 08:34:52 AM »
Tiru Vaigal Maadak Kovil:


Verse  1:

துளமதி யுடைமறி தோன்று கையினர்
இளமதி யணிசடை யெந்தை யாரிடம்
உளமதி யுடையவர் வைக லோங்கிய
வளமதி தடவிய மாடக் கோயிலே.

This is one of the seventy temples built by the Chōzha King Senkanan.
Seventy-eight is the number mentioned by Appar; Madakovil is a special type of construction into which elephants cannot enter.(NOTE verse 2 There are two
Saiva temples in this place; the one which is in the West of the village was built by Kō Senkanan.
The one who has on his hand a young deer which has an idea to jump up.
the place of our father who adorns his matted locks with a crescent moon,
the high Mādākkōyil which rubs the brilliant moon, in Vaigal where people with good heart and mind live.

Arunachala Siva.


3760
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 23, 2017, 09:55:16 AM »
Verse  11:

விண்ணவர் தொழுதெழு விசய மங்கையை
நண்ணிய புகலியுள் ஞானசம் பந்தன்
பண்ணிய செந்தமிழ் பத்தும் வல்லவர்
புண்ணியர் சிவகதி புகுதல் திண்ணமே.

Jnana Sambandhan  who reached Vicayamaṅkai which is worshipped by the Devas in heaven, those who are able to recite the chaste Tamizh verses composed by him are virtuous people it is definite that they will attain salvation.


Padigam on Tiru Vijayamangai completed.

Arunachala Siva.

3761
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 23, 2017, 09:51:11 AM »
Verse  10:

கஞ்சியுங் கவளமுண் கவணர் கட்டுரை
நஞ்சினுங் கொடியன நமர்கள் தேர்கிலார்
செஞ்சடை முடியுடைத் தேவன் நன்னகர்
விஞ்சையர் தொழுதெழு விசய மங்கையே.

The fabricated falsehood of the Jains who drink Kanchi and Buddhists who eat mouthful of food and who are opposed by nature to Siva, are more cruel than poison.
Our devotees will not heed those.  Vicayamaṅkai which is worshipped by Vinchaiyar one of the eighteen groups of Devas, is the beautiful city of the god who has red matted locks, coiled into the form of a crown.


Arunachala Siva.

3762
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 23, 2017, 09:47:47 AM »
Verse  9:


மண்ணினை யுண்டவன் மலரின் மேலுறை
அண்ணல்கள் தமக்களப் பரிய அத்தனூர்
தண்ணறுஞ் சாந்தமும் பூவு நீர்கொடு
விண்ணவர் தொழுதெழு விசய மங்கையே.

Vicayamaṅkai which the residents of heaven worship with cool and fragrant sandal-wood paste, flowers and water is the place of the father who could not be measured by both Vishnu who swallowed the earth, and the chief who resides on a lotus flower, Brahma.

Arunachala Siva.

3763
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 23, 2017, 09:44:43 AM »
Verse 8:

உளங்கைய இருபதோ டொருபதுங் கொடாங்
களந்தரும் வரையெடுத் திடும்அ ரக்கனைத்
தளர்ந்துட னெரிதர வடர்த்த தன்மையன்
விளங்கிழை யொடும்புகும் விசய மங்கையே.

The place of Siva who pressed down the demon who lifted the great mountain counting the strength of his twenty hands with twenty palms and ten heads, to make his body to become enfeebled and crushed, is Vicayamaṅkai where he enters with a lady wearing shining ornaments.

Arunachala Siva.3764
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 23, 2017, 09:40:31 AM »
Verse  7:


இரும்பொனின் மலைவில்லின் எரிச ரத்தினால்
வரும்புரங் களைப்பொடி செய்த மைந்தனூர்
சுரும்பமர் கொன்றையும் தூய மத்தமும்
விரும்பிய சடையணல் விசய மங்கையே.


Vicayamaṅkai of Siva who desired on his matted locks Koṉṟai desired by bees, and flawless Datura flowers, is the place of the strong god who reduced to dust the cities that came against him, an arrow spitting fire, fired in the bow which is the big golden mountain Meru.

Arunachala Siva.

3765
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 23, 2017, 09:37:00 AM »
Verse  6:


மைப்புரை கண்ணுமை பங்கன் வண்டழல்
ஒப்புரை மேனியெம் முடைய வன்னகர்
அப்பொடு மலர்கொடங் கிறைஞ்சி வானவர்
மெய்ப்பட வருள்புரி விசய மங்கையே.


Vicayamaṅkai where god Siva grants his grace to the celestial beings who worship him with water to bathe, and flowers and are in sincere meditation. One who has Uma having eyes as beautiful as blue Nelumbo flowers, on one half is the place of our master who has a form as red as burning fire.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 [251] 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... 3061