Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 3200
376
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 24, 2019, 08:48:23 AM »
Verse 2:

வலங்கிளர் மாதவஞ்செய் மலை
    மங்கையொர் பங்கினனாய்ச்
சலங்கிளர் கங்கைதங்கச் சடை
    யொன்றிடை யேதரித்தான்
பலங்கிளர் பைம்பொழில்தண் பனி
    வெண்மதி யைத்தடவ
நலங்கிளர் நன்னிலத்துப் பெருங்
    கோயில் நயந்தவனே.

Having the daughter of the mountain who performed severe penance exalted by its victorious finish, kept in one of his matted lock, the infuriated Ganga, to stay there,
is Siva who desired the big temple in Naṉṉilam, which is eminent by its beauty.

Arunachala Siva.

377
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 24, 2019, 06:58:34 AM »
Tiru Nannilathu Perumkoil:
(the Big Temple of Nannilam):

Verse  1:


தண்ணியல் வெம்மையினான் தலை
    யிற்கடை தோறும்பலி
பண்ணியன் மென்மொழியா ரிடங்
    கொண்டுழல் பண்டரங்கன்
புண்ணிய நான்மறையோர் முறை
    யாலடி போற்றிசைப்ப
நண்ணிய நன்னிலத்துப் பெருங்
    கோயில் நயந்தவனே.

Siva has both benevolent and malevolent natures. He who performed the dance of Pāṇṭaraṅgam and who wanders receiving in the skull the alms given by ladies who speak soft words like music, going to every entrance.  He is the god who desired the big temple which is situated in Naṉṉilam where Brahmins who have learnt the four Vēda-s and who possess several virtues, praise and worship him, by turns.

Arunachala Siva.

378
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 23, 2019, 10:39:23 AM »
Verse 10:


காலமும் நாள்கழியுந் நனி
    பள்ளி மனத்தின்உள்கிக்
கோலம தாயவனைக் குளிர்
    நாவல ஊரன்சொன்ன
மாலை மதித்துரைப்பார் மண்
    மறந்துவா னோர்உலகில்
சாலநல் லின்பமெய்தித் தவ
    லோகத் திருப்பவரே.

When time will pass off every twenty four minutes, those who recite the garland of verse composed on the Lord, who is the embodiment of grace, by Ūraṉ of cool Nāvalūr, thinking in his mind about Naṉipaḷḷi, with reverence, will dwell in Sivalokam, after enjoying very much, pleasures in the heaven, forgetting being born in this world.

Padigam on Tiru Nanipalli completed.

Arunachala Siva.

379
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 23, 2019, 10:34:06 AM »
Verse 9:


ஏன மருப்பினொடும் எழில்
    ஆமையும் பூண்டுகந்து
வான மதிள்அரணம் மலை
    யேசிலை யாவளைத்தான்
ஊனமில் காழிதன்னுள் ளுயர்
    ஞானசம் பந்தர்க்கன்று
ஞானம் அருள்புரிந்தான் நண்ணும்
    ஊர்நனி பள்ளியதே.

Adorning himself with joy, a beautiful shell of the tortoise and a hog's tusk,  he
destroyed the forts that wandered in the sky, by bending the mountain into a bow.
Naṉipaḷḷi is the place of Siva, who granted knowledge of Siva to the superior
Jnnana Sambandhar, in the past in Sirkazhi, which knew not destruction even at the time when all things were destroyed.

Arunachala Siva.

380
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 23, 2019, 10:29:48 AM »
Verse 8:

திங்கட் குறுந்தெரியல் திகழ்
    கண்ணியன் நுண்ணியனாய்
நங்கட் பிணிகளைவான் அரு
    மாமருந் தேழ்பிறப்பும்
மங்கத் திருவிரலால் அடர்த்
    தான்வல் அரக்கனையும்
நங்கட் கருளும்பிரான் நண்ணும்
    ஊர்நனி பள்ளியதே.


Siva has a crescent moon, which is like a chaplet being very minute not to be seen. In order to remove the diseases of Karmas which are with us, he is the great and rare remedy in the seven births. He pressed down by his toe even the strong demon to diminish in strength.  Naṉipaḷḷi is the place of the master who bestows his grace on us.

Arunachala Siva.

381
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 23, 2019, 10:23:31 AM »
Verse  7:


அங்கமொ ராறவையும் அரு
    மாமறை வேள்விகளும்
எங்கும் இருந்தந்தணர் எரி
    மூன்றவை யோம்புமிடம்
பங்கய மாமுகத்தாள் உமை
    பங்கன் உறைகோயில்
செங்கயல் பாயும்வயல் திரு
    வூர்நனி பள்ளியதே.

The place where the Brahmins, who have mastered the six Aṅgams and the great and Vēdas and sacrifices,  addition to maintaining the three sacrificial fires everywhere
is Naṉipaḷḷi of great wealth, where red carp fish leaps in the fields and has a temple in which the Lord who has Uma whose face is like the lotus flower, as a half.

Arunachala Siva.

382
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 23, 2019, 10:18:43 AM »
Verse  6:

மல்கிய செஞ்சடைமேல் மதி
    யும்மர வும்முடனே
புல்கிய ஆரணன்எம் புனி
    தன்புரி நூல்விகிர்தன்
மெல்கிய விற்றொழிலான் விருப்
    பன்பெரும் பார்த்தனுக்கு
நல்கிய நம்பெருமான் நண்ணும்
    ஊர்நனி பள்ளியதே.

The origin of all the Vedas, who has a body in which the crescent moon and the cobra are very close to each other, on the growing red matted locks, our spotless god,
one who is different from the world and wears a sacred thread of three stands is in
Naṉipaḷḷi, the place where our Lord who granted a weapon, Pāsupatam, to the great Arjuna,  who had love towards Siva, fighting with him with a slight show of archery.

Arunachala Siva.

383
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 23, 2019, 10:12:41 AM »
Verse  5:

பண்ணற் கரியதொரு படை
    ஆழி தனைப் படைத்துக்
கண்ணற் கருள்புரிந்தான்
    கரு தாதவர் வேள்விஅவி
உண்ணற் கிமையவரை
    உருண் டோட உதைத்துகந்து
நண்ணற் கரியபிரான் நண்ணும்
    ஊர்நனி பள்ளியதே.

Producing the weapon of a discus which is difficult to make, he granted it to Vishnu. He is  great by kicking to make the celestial beings, who had gathered to eat the offering made in the fire of the sacrifice that Dakshan, who did not esteem Siva, performed, roll on the floor, and then granted his grace to them.  He is in Naṉipaḷḷi, where the master who is difficult to be approached by anybody, dwells.

Arunachala Siva.

384
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 23, 2019, 10:08:20 AM »
Verse  4:

ஓடுடை யன்கலனா உடை
    கோவண வன்னுமையோர்
பாடுடை யன்பலிதேர்ந் துணும்
    பண்புடை யன்பயிலக்
காடுடை யன்னிடமா மலை
    ஏழுங் கருங்கடல்சூழ்
நாடுடை நம்பெருமான் நண்ணும்
    ஊர்நனி பள்ளியதே.


Siva has a skull, as eating vessel, has as dress a loin-cloth, has Uma on one side, has the nature of eating food by begging alms. He has the cremation ground to dwell. Naṉipaḷḷi is the place which our Lord, who has the seven countries girt by the black oceans, and the seven important mountains, as his places.

Arunachala Siva.

385
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 23, 2019, 08:26:32 AM »
Verse 3:

வானுடை யான்பெரியான் மனத்
    தாலும் நினைப்பரியான்
ஆனிடை ஐந்தமர்ந்தான் அணு
    வாகியொர் தீயுருக்கொண்
டூனுடை இவ்வுடலம் ஒடுங்
    கிப்புகுந் தான்பரந்தான்
நானுடை மாடெம்பிரான் நண்ணும்
    ஊர்நனி பள்ளியதே.


Siva has the heaven as his abode, is greater than all other gods.  He could not be comprehended even by the mind. He desired the five products obtained from the cow.
Being the minute atom assuming the form of fire, entered into this body shrinking himself, pervaded everywhere.  He is my wealth, is our master, the place where he dwells is Naṉipaḷḷi.

Arunachala Siva.

386
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 23, 2019, 06:50:56 AM »
Verse  2:

உறவிலி ஊனமிலி உண
    ரார்புரம் மூன்றெரியச்
செறுவிலி தன்னினைவார் வினை
    யாயின தேய்ந்தழிய
அறவில கும்மருளான் மரு
    ளார்பொழில் வண்டறையும்
நறவிரி கொன்றையினான் நண்ணும்
    ஊர்நனி பள்ளியதே.


Siva has no relations attached to him, has no defects, is an archer who destroyed the three cities of those who did not esteem him by burning them,  has preeminent grace to make the Karmas of people who meditate upon him to decrease and perish.
Naṉipalli is the place of Siva who wears Koṉṟai flowers which blossom with honey, where in the wonderful gardens bees hum in a high pitch.

Arunachala Siva.


387
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 22, 2019, 11:41:44 AM »
Tiru Nanipalli:

Verse  1:

ஆதியன் ஆதிரையன் அயன்
    மாலறி தற்கரிய
சோதியன் சொற்பொருளாய்ச் சுருங்
    காமறை நான்கினையும்
ஓதியன் உம்பர்தங்கோன் உல
    கத்தினுள் எவ்வுயிர்க்கும்
நாதியன் நம்பெருமான் நண்ணும்
    ஊர்நனி பள்ளியதே.

Siva is the source of all things.
He has the star Ārdra as his favorite star.
He is the light that Brahma and Vishnu could not know.
Being himself the words and their meanings,
he recited with the proper intonation the four elaborate Vedas.
He is the chief of the celestial beings in heaven.
Naṉipaḷḷi is the place that our Lord, who is the chief of all living being in this world, dwells.

Arunachala Siva.

388
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 22, 2019, 11:35:06 AM »
Verse  10:

கரந்தையும் வன்னியும் மத்தமுங் கூவிளம்
பரந்தசீர்ப் பரவையுண் மண்டளி அம்மானை
நிரம்பிய ஊரன் உரைத்தன பத்திவை
விரும்புவார் மேலையார் மேலையார் மேலாரே.

On the god who is in Paravai Uṇ Maṇṭaḷi, whose fame has spread everywhere, and who wears flowers of Basul, leaves of Indian Mesquit Datura flowers and Bael leaves.
Those who desire these ten verse composed by Uraṉ, who is full of love are superior
to Vishnu and Brahma, who are in position above the Devas who are superior to human beings.

Padigam on Paravai Un Mantali completed.

Arunachala Siva.

389
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 22, 2019, 11:31:48 AM »
Verse  9:


செடியேன்நான் செய்வினை நல்லன செய்யாத
கடியேன்நான் கண்டதே கண்டதே காமுறும்
கொடியேன்நான் கூறுமா றுன்பணி கூறாத
அடியேன் நான் பரவையுண் மண்டளி அம்மானே.

I am a sinner.
I am an evil person who does not perform good acts which is my duty to do.
I am a cruel person who desires each and everything I see.
I am your humble servant who does not sing about you according to your command.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

390
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 22, 2019, 11:27:47 AM »
Verse  8:

காற்றானே கார்முகில் போல்வதொர் கண்டத்தெம்
கூற்றானே கோல்வளை யாளையொர் பாகமாய்
நீற்றானே நீள்சடை மேல்நிறை யுள்ளதோர்
ஆற்றானே பரவையுண் மண்டளி அம்மானே.

Siva, who is in the form of air!
Who is our kinsmen and who has a neck as black as the sable cloud!
Who smears himself with sacred ash, having on one half a lady wearing bangles of delicate workmanship.
Who has on the long matted locks, a river full of water!

See 1st verse.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 3200