Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 [249] 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... 2945
3721
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2016, 08:03:09 AM »
Verse  67:


ஒருவர் ஒருவ ரிற்கலந்த
    வுணர்வால் இன்ப மொழியுரைத்து
மருவ இனியார் பாற்செய்வ
    தென்னா மென்னு மகிழ்ச்சியினால்
பருவ மழைச்செங் கைபற்றிக்
    கொண்டு பரமர் தாள்பணியத்
தெருவு நீங்கிக் கோயிலினுள்
    புகுந்தார் சேர மான்தோழர்.


As they mingled each into the other, articulating
Joyous words, they happily mused thus: "How are we
To requite the grace of the Lord who showers such joy
When hailed? Cheramaan Thozhar holding the Chera's
Roseate hand, like unto the munificent nimbus
During the season of rain, crossed the street
And moved into the temple to adore the Lord?s feet.

Arunachala Siva.

3722
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2016, 08:00:01 AM »
Verse  66:


ஆன நிலைமை கண்டதிருத்
    தொண்டர் அளவில் மகிழ்வெய்த
மானச் சேரர் பெருமானார்
    தாமும் வன்றொண் டருங்கலந்த
பான்மை நண்பால் சேரமான்
    தோழர் என்று பார்பரவும்
மேன்மை நாமம் முனைப்பாடி
    வேந்தர்க் காகி விளங்கியதால்.When the sacred servitors witnessed their beatific
Friendship, they experienced unbounded happiness;
By reason of the divine mingling of the glorious friend--
The Chera with Van-tondar in such friend-ship,
The Prince of Munaippaadi came to be sublimely hailed by the world
As "Cheramaan Thozhar" (the friend of the Chera).

Arunachala Siva.

3723
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2016, 07:57:27 AM »
Verse  65:


முன்பு பணிந்த பெருமாளைத்
    தாமும் பணிந்து முகந்தெடுத்தே
அன்பு பெருகத் தழுவவிரைந்
    தவரும் ஆர்வத் தொடுதழுவ
இன்ப வெள்ளத் திடைநீந்தி
    ஏற மாட்டா தலைவார்போல்
என்பும் உருக வுயிரொன்றி
    யுடம்பும் ஒன்றாம் எனஇசைந்தார்.He too adored the king that adored him falling
On the ground, and lifted him up; in swelling love
When he embraced the king, the king also hugged him
Close; they were like unto those immersed in a flood
Of bliss, and unable to reach the shore;
Their very bones melted and their two lives
Came to be fused with each other; it looked
As though that the two share but a single body.

Arunachala Siva.

3724
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2016, 07:55:24 AM »
Verse  64:


வந்து சேரர் பெருமானார்
    மன்னும் திருவா ரூர்எய்த
அந்த ணாளர் பெருமானும்
    அரசர் பெருமான் வரப்பெற்றுச்
சிந்தை மகிழ எதிர்கொண்டு
    சென்று கிடைத்தார் சேரலனார்
சந்த விரைத்தார் வன்றொண்டர்
    முன்பு விருப்பி னுடன்தாழ்ந்தார்.


When the Chera king arrived at ever-during Tiruvaaroor,
Glad of the arrival of the Chera Lord, the lord
Of Brahmins, Nampi Aaroorar, fared forth to meet
And greet him; the Chera, in great longing, was
The first to adore Van-tondar of fragrant garland.

Arunachala Siva.

3725
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2016, 07:52:31 AM »
Verse  63:

நம்பி தாமும் அந்நாள்போய்
    நாகைக் காரோ ணம்பாடி
அம்பொன் மணிப்பூண் நவமணிகள்
    ஆடை சாந்தம் அடற்பரிமா
பைம்பொற் சுரிகை முதலான
    பெற்று மற்றும் பலபதியில்
தம்பி ரானைப் பணிந்தேத்தித்
    திருவா ரூரில் சார்ந்திருந்தார்.


Having hailed Naakai Kaaronam, Nambi Aaroorar
Had then returned to Tiruvaaroor, blessed with jewels
Wrought of gold and nine-fold gems,
Fragrant paste, strong steeds, a tsurugi wrought of fine gold
And the like; thus he returned to Tiruvaaroor
Hailing the many shrines on his way.

Arunachala Siva.


3726
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 11:14:03 AM »
Verse  11:


கூனற்பிறை சடைமேன்மிக வுடையான்கொடுங் குன்றைக்
கானற்கழு மலமாநகர் தலைவன்னல கவுணி
ஞானத்துயர் சம்பந்தன நலங்கொள்தமிழ் வல்லார்
ஊனத்தொடு துயர்தீர்ந்துல கேத்தும்மெழி லோரே.

வளைந்த பிறை மதியைச் சடைமுடிமீது அழகு மிகுமாறு அணிந்த சிவபிரானது திருக்கொடுங்குன்றைக் கடற்கரைச் சோலைகளால் சூழப்பட்ட கழுமலமாநகரின் தலைவனும் நல்ல கவுணியர் கோத்திரத்தில் தோன்றியவனுமாகிய ஞானசம்பந்தன் பாடிய தமிழ்மாலைகளை ஓதி வழிபட வல்லவர் தம்மிடமுள்ள குறைபாடுகள் நீங்கித்துன்பங்கள் அகன்று உலகம் போற்றும் புகழுடையோராவர்.

(English translation not available.)

Padigam on Tiruk Kodunkunram completed.

Arunachala Siva.


 

3727
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 11:10:43 AM »
Verse  10:


மத்தக்களி றாளிவ்வர வஞ்சிம்மலை தன்னைக்
குத்திப்பெரு முழைதன்னிடை வைகுங்கொடுங் குன்றம்
புத்தரொடு பொல்லாமனச் சமணர்புறங் கூறப்
பத்தர்க்கருள் செய்தானவன் மேயபழ நகரே.
 

Koṭuṅkuṉṟam where in the caves the frenzied elephants being afraid of the lions stay, piercing the mountain with their tusks, Jains with evil minds to spread slander along with the Buddhists. It is the ancient city of Siva who granted his grace to his devoted votaries and dwells with desire.

Arunachala Siva.

3728
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 11:07:24 AM »
Verse  9:


அறையும்மரி குரலோசையை யஞ்சியடு மானை
குறையும்மன மாகிம்முழை வைகுங்கொடுங் குன்றம்
மறையும்மவை யுடையானென நெடியானென விவர்கள்
இறையும்மறி வொண்ணாதவன் மேயவ்வெழில் நகரே.


Koṭuṅkuṉṟam where in the caves the elephants which are capable of killing, having lost courage by being afraid of the roaring noise of the lions capable of killing their preys by striking them with the forelegs, stay. It is the beautiful city where both Brahma who is well-versed in the Vēdas and the tall Vishnu were not capable of knowing even a little of Siva who dwells there with desire.

Arunachala Siva.

3729
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 11:04:04 AM »
Verse  8:


முட்டாமுது கரியின்னின முதுவேய்களை முனிந்து
குட்டாச்சுனை யவைமண்டிநின் றாடுங்கொடுங் குன்றம்
ஒட்டாவரக் கன்றன்முடி யொருபஃதவை யுடனே
பிட்டானவ னுமையாளொடு மேவும்பெரு நகரே.


The herds of old elephants which had no hindrance having disliked the old bamboos,
Koṭuṅkuṉṟam where they bathe for a long time moving swiftly in the deep mountain springs. It is the big city of Siva who broke to pieces simultaneously the ten heads of the demon who was not friendly with anybody, dwells with desire with Uma.

Arunachala Siva.

 

3730
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 11:00:25 AM »
Verse  7:

மரவத்தொடு மணமாதவி மௌவல்லது விண்ட
குரவத்தொடு விரவும்பொழில் சூழ்தண்கொடுங் குன்றம்
அரவத்தொடு மிளவெண்பிறை விரவும்மலர்க் கொன்றை
நிரவச்சடை முடிமேலுடன் வைத்தானெடு நகரே.Cool Koṭuṅkuṉṟam which is surrounded by gardens where common Kadamba trees, fragrant common delight of the woods, jasmine and blossomed bottle-flowers are mingled. It is the long city of Siva who placed on his matted locks coiled into a crown in addition to a cobra, young white crescent moon and mingling Koṉṟai flowers to fill up the space.

Arunachala Siva.

3731
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 10:57:13 AM »
Verse  6:

கைம்மாமத கரியின்னின மிடியின்குர லதிரக்
கொய்ம்மாமலர்ச் சோலைபுக மண்டுங்கொடுங் குன்றம்
அம்மானென வுள்கித்தொழு வார்கட்கருள் செய்யும்
பெம்மானவ னிமையோர்தொழ மேவும்பெரு நகரே.When the sound of the thunder reverberates the herd of frenzied and big elephants with long trunks, Koṭunkuṉṟam where they move swiftly to get into the gardens of big flowers which can be plucked. It is the big city where the god with greatness grants to those who meditate on him as their father, the god who dwells to be worshipped by the celestial beings who do not wink.

Arunachala Siva.3732
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 10:54:22 AM »
Verse 5:


மேகத்திடி குரல்வந்தெழ வெருவிவ்வரை யிழியும்
கூகைக்குல மோடித்திரி சாரற்கொடுங் குன்றம்
நாகத்தொடும் இளவெண்பிறை சூடிந்நல மங்கை
பாகத்தவ னிமையோர்தொழ மேவும்பழ நகரே.


Koṭuṅkuṉṟam in whose slopes the flocks of rock horned-owls run and wander about, when they descend down the mountain being frightened when the sound of the thunder was produced in the clouds. It is the ancient city where Siva who has a beautiful lady of distinction as a half, having worn on his head a young white crescent moon along with a cobra and dwells to be worshipped by the celestial beings who do not wink

Arunachala Siva.

3733
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 10:51:45 AM »
Verse  4:


பருமாமத கரியோடரி யிழியும்விரி சாரல்
குருமாமணி பொன்னோடிழி யருவிக்கொடுங் குன்றம்
பொருமாவெயில் வரைவில்தரு கணையிற்பொடி செய்த
பெருமானவ னுமையாளொடு மேவும்பெரு நகரே.


Koṭuṅkuṉṟam which has streams which descend with gold and bright gems in the extensive slopes where the lions descend along with the big elephants which have must. It is the big city where Siva who reduced to dust with a single arrow discharged from the bow of a mountain the big forts which can give battle.

Arunachala Siva.

3734
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 10:48:32 AM »
Verse  3:


மிளிரும்மணி பைம்பொன்னொடு விரைமாமல ருந்திக்
குளிரும்புனல் பாயுங்குளிர் சாரற்கொடுங் குன்றம்
கிளர்கங்கையொ டிளவெண்மதி கெழுவுஞ்சடை தன்மேல்
வளர்கொன்றையும் மதமத்தமும் வைத்தான்வள நகரே.


Koṭuṅkuṉṟam in whose cool slopes cool water which flows pushing the gleaming gems, pure gold, and big fragrant flowers. is the wealthy city of Siva who placed on his matted locks the young white crescent moon and rising Ganga to be united, thriving Koṉṟai flowers and Datura flowers.

Arunachala Siva.
 

3735
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 10:46:08 AM »
Verse  2:


மயில்புல்குதண் பெடையோடுட னாடும்வளர் சாரல்
குயிலின்னிசை பாடுங்குளிர் சோலைக்கொடுங் குன்றம்
அயில்வேன்மலி நெடுவெஞ்சுடர் அனலேந்திநின் றாடி
எயில்முன்பட எய்தானவன் மேயவ்வெழில் நகரே.

ஆண் மயில்கள் தண்ணிய தம் பெடைகளைத் தழுவித் தோகைவிரித்தாடும் விரிந்த சாரலையும், குயில்கள் இன்னிசை பாடும் குளிர்ந்த சோலைகளையும் உடைய கொடுங்குன்றம், கூரிய வேல்போலும் நெடிய வெம்மையான ஒளியோடு கூடிய அனலைக் கையில் ஏந்தி நின்றாடி முப்புரங்களைக் கணை தொடுத்து அழித்த சிவபிரான் எழுந்தருளிய திருத்தலமாகும்.

(English Translation not available)

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 [249] 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... 2945