Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 [249] 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... 2995
3721
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:50:20 AM »
Verse  8:


கோயில் வாயில் முன்னடைந்து
    கூற்றன் செற்ற பெருந்திறலும்
தாயின் நல்ல பெருங்கருணை
    அடியார்க் களிக்குந் தண்ணளியும்
ஏயுங் கருவி யில்தொடுத்தங்
    கிட்டுப் பாடக் கேட்டுஅங்கண்
வாயில் வேறு வடதிசையில்
    வகுப்பப் புகுந்து வணங்கினார்.

Standing before the entrance of the temple, he played
Fittingly on his Yaazh, of the Lord's great puissance
Of kicking Death to death, of His great mercy excelling
Even mother's and of His serene grace meted out to His devotees.
When the Lord who was pleased to listen to him
Created for him a new entrance at the north
He moved into the temple through that entrance
And adored the Lord.   

Arunachala Siva.

3722
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:47:12 AM »
Verse 7:


தமனியப் பலகை ஏறித்
    தந்திரிக் கருவி வாசித்
துமையொரு பாகர் வண்மை
    உலகெலாம் அறிய ஏத்தி
இமையவர் போற்ற ஏகி
    எண்ணில்தா னங்கள் கும்பிட்
டமரர்நா டாளாது ஆரூர்
    ஆண்டவர் ஆரூர் சேர்ந்தார்.


Seated on the seat of gold, he played the Yaazh; he so hailed
In hymns the bounty of the Lord concorporate with His
Consort Uma, that the whole world came to know of it
And celebrated it; he then left the shrine even as the Devas
Hailed him, and adored the Lord in His innummerable shrines;
This done, he came to Aaroor for ruling which the Lord
Forsook His reign over the celestial world.   

Arunachala Siva.

3723
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:43:47 AM »
Verse  6:

அந்தரத் தெழுந்த ஓசை
    அன்பினிற் பாணர் பாடும்
சந்தயாழ் தரையிற் சீதந்
    தாக்கில்வீக் கழியும் என்று
சுந்தரப் பலகை முன்நீர்
    இடுமெனத் தொண்ட ரிட்டார்
செந்தமிழ்ப் பாண னாருந்
    திருவருள் பெற்றுச் சேர்ந்தார்.


An ethereal voice then spake thus: "The melodious Yazzh
Played by Paanar, in love and devotion, will get affected
By its contact with the cool and moist ground; so, place
Beneath it a beauteous plank." Thus commanded, the servitors
Did so; thus, even thus, was Paanar of splendorous
And redemptive Tamizh, blessed with the divine grace of the Lord.

Arunachala Siva.


3724
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:40:31 AM »
Verse  5:

திரிபுரம் எரித்த வாறும்
    தேர்மிசை நின்ற வாறும்
கரியினை யுரித்த வாறும்
    காமனைக் காய்ந்த வாறும்
அரிஅயற் கரிய வாறும்
    அடியவர்க் கெளிய வாறும்
பரிவினாற் பாடக் கேட்டுப்
    பரமனார் அருளி னாலே.

He sang of the Lord?s burning of the triple citadels,
Of His standing posture on the car for smiting the citadels,
Of His peeling the hide of the tusker, of His gutting
With fire Manmatha, of His in accessiblity to Vishnu
And Brahma and of His easy accessibility to the devotees;
The Lord hearkened to him in grace and blessed him.

Arunachala Siva.

3725
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:37:16 AM »
Verse  4:


அன்பர்கள் கொண்டு புக்க
    பொழுதினில் அரிவை பாகன்
மன்பெரும் பாண னாரும்
    மாமறை பாட வல்லார்
தன்பெரும் பணியாம் என்று
    தமக்குமெய் யுணர்த லாலே
முன்பிருந் தியாழிற் கூடல்
    முதல்வரைப் பாடு கின்றார்.


When thus conducted before the Lord Partner of Uma
The great Paanar became aware of the truth that it was
By the behest of the Lord; so the immortal Paanar
Who was before Him-- the Singer of Vedic Hymns--,
Began to hail the Primordial Lord of Kootal
With the hymns that he played on his Yaazh.

Arunachala Siva.

3726
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:34:44 AM »
Verse  3:


மற்றவர் கருவிப் பாடல்
    மதுரைநீ டால வாயில்
கொற்றவன் திருவுள் ளத்துக்
    கொண்டுதன் தொண்டர்க் கெல்லாம்
அற்றைநாள் கனவில் ஏவ
    அருட்பெரும் பாண னாரைத்
தெற்றினார் புரங்கள் செற்றார்
    திருமுன்பு கொண்டு புக்கார்.

The King Soundara Paandya who presided over
The aeviternal Aalavaai at Madurai, was pleased
With his instrumental rendering;
As commanded by Him that night in their dream,
All the servitors conducted the great Paanar who was
Graced by Siva, to the presence of the Lord,
Who, of yore, smote the hostile citadels.

Arunachala Siva.

3727
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:31:50 AM »
Verse  2:


ஆலவாய் அமர்ந்தார் கோயில்
    வாயிலை அடைந்து நின்று
பாலையீ ரேழு கோத்த
    பண்ணினிற் கருவி வீக்கிக்
காலம் ஆதரித்த பண்ணில்
    கைபல முறையும் ஆராய்ந்
தேலவார் குழலாள் பாகர்
    பாணிகள் யாழில் இட்டார்.


Reaching the temple where the Lord of Aalavaai is enshrined,
He stood at its entrance and tightened the string of his
Yaazh which stood ready to yield the fourteen-fold
Panns of Paalai; among the Panns he chose the one befitting
The hour and touched the strings again and again
To produce it in absolute harmony; then he played on his
Yaazh the melodious hymns of the Lord concorporate
With His Consort of fragrant and long hair.   

Arunachala Siva.

3728
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:28:51 AM »
Tiru Neela Kanta Yazhpanar Puranam:

Verse  1:


எருக்கத்தம் புலியூர் மன்னி
    வாழ்பவர் இறைவன் தன்சீர்
திருத்தகும் யாழி லிட்டுப்
    பரவுவார் செழுஞ்சோ ணாட்டில்
விருப்புறு தானம் எல்லாம்
    பணிந்துபோய் விளங்கு கூடல்
பருப்பதச் சிலையார் மன்னும்
    ஆலவாய் பணியச் சென்றார்.


He was a resident of Erukkatthampuliyur; he would
Ever play on the proper Yaazh the glory of the Lord;
Adoring all the grace-abounding shrines in the fecund
Chozha realm, he proceeded to Naanmaadakkoodal
To hail the Lord whose bow is the mountain, at Aalavaai.   

Arunachala Siva.


3729
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:23:52 AM »
Verse  18:


தேவர்பிரான் திருத்தொண்டில்
    கோச்செங்கட் செம்பியர்கோன்
பூவலயம் பொதுநீக்கி
    யாண்டருளிப் புவனியின்மேல்
ஏவியநல் தொண்டுபுரிந்
    திமையவர்கள் அடிபோற்ற
மேவினார் திருத்தில்லை
    வேந்தர்திரு வடிநிழற்கீழ்.

Adoring the flower-feet of the Chozha Chengkanaar
Who came to be born only to reach the umbrage
Of the ankleted feet of the Lord whose neck is of the hue
Of the blue lily, I now proceed to articulate the glory
Of Tiruneelakantappaanar, the master of dulcet
And harmonious Yaazh, hailed by the whole world.   

The life story of Ko Chengat Chozha Nayanar completed.

Arunachala Siva.


3730
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:20:40 AM »
Verse  17:


தேவர்பிரான் திருத்தொண்டில்
    கோச்செங்கட் செம்பியர்கோன்
பூவலயம் பொதுநீக்கி
    யாண்டருளிப் புவனியின்மேல்
ஏவியநல் தொண்டுபுரிந்
    திமையவர்கள் அடிபோற்ற
மேவினார் திருத்தில்லை
    வேந்தர்திரு வடிநிழற்கீழ்.

By reason of his servitorship to the God of gods
The Chozha king Ko-ch-Chengkanaar solely reigned
Over the earth with none to contest his kingly rights;
He performed in this world many a service as commanded
By Siva; eventually, he-- hailed by the celestial beings, reached
The umbrage cast by the feet of the Lord of divine Thillai.

Arunachala Siva.

3731
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:18:00 AM »
Verse  16:

திருவார்ந்த செம்பொன்னின்
    அம்பலத்தே நடஞ்செய்யும்
பெருமானை அடிவணங்கிப்
    பேரன்பு தலைசிறப்ப
உருகாநின் றுளங்களிப்பத்
    தொழுதேத்தி உறையும் நாள்
வருவாய்மை மறையவர்க்கு
    மாளிகைகள் பலசமைத்தார்.

He hailed the feet of the Lord who dances in the Ambalam
Wrought of ruddy gold and abounding in excelling grace,
Melted in love and devotion, adored and extolled
The Lord feeling delighted in his mind, and abode there.
It was then he built many a mansion
For the Thillai-Brahmins who were poised in truth.

Arunachala Siva.

3732
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 08:52:38 AM »
Verse  15:


அக்கோயில் தொறுஞ்சிவனுக்
    கமுதுபடி முதலான
மிக்கபெருஞ் செல்வங்கள்
    விருப்பினால் மிகஅமைத்துத்
திக்கனைத்துந் தனிச்செங்கோல்
    முறைநிறுத்தித் தேர்வேந்தர்
முக்கண்முதல் நடமாடும்
    முதல்தில்லை முன்னினார்.

In each temple, for providing nectarean food and other
Services to Lord Siva, he made, in all love,
Exceedingly great and rich endowments;  his unique scepter
Held sway in all the directions; then the king
Of vast chariots, thinking of Thillai par excellence
Where dances the Lord of triple eyes, came thither.

Arunachala Siva.

3733
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 08:49:48 AM »
Verse  14:


மந்திரிகள் தமைஏவி
    வள்ளல்கொடை அநபாயன்
முந்தைவருங் குலமுதலோ
    ராயமுதற் செங்கணார்
அந்தமில்சீர்ச் சோணாட்டில்
    அகல்நாடு தொறுமணியார்
சந்திரசே கரன்அமருந்
    தானங்கள் பலசமைத்தார்.

As he was aware of the grace with which he was endowed
At Aanaikkaa in the past, he began to build there
A temple for the Lord whose divine hand sports
An antelope, and who would abide there in joy;
So with the Vennaaval tree ever-associated with Gnosis
He built a temple of ever-during goodliness,
For the Lord, the hue of whose neck is like
Unto a blue lily to get enshrined there.

Arunachala Siva.

3734
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 08:46:59 AM »
Verse  13:


ஆனைக் காவில் தாம்முன்னம்
    அருள்பெற் றதனை யறிந்தங்கு
மானைத் தரித்த திருக்கரத்தார்
    மகிழுங் கோயில் செய்கின்றார்
ஞானச் சார்வாம் வெண்ணாவ
    லுடனே கூட நலஞ்சிறக்கப்
பானற் களத்துத் தம்பெருமான்
    அமருங் கோயிற் பணிசமைத்தார்.

As he was aware of the grace with which he was endowed
At Aanaikkaa in the past, he began to build there
A temple for the Lord whose divine hand sports
An antelope, and who would abide there in joy;
So with the Vennaaval tree ever-associated with Gnosis
He built a temple of ever-during goodliness,
For the Lord, the hue of whose neck is like
Unto a blue lily to get enshrined there.

Arunachala Siva.

3735
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 08:42:52 AM »
Verse  12:


கோதை வேலார் கோச்செங்கட்
    சோழர் தாம்இக் குவலயத்தில்
ஆதி மூர்த்தி அருளால்முன்
    அறிந்து பிறந்து மண்ணாள்வார்
பூத நாதன் தான்மகிழ்ந்து
    பொருந்தும் பெருந்தண் சிவாலயங்கள்
காத லோடும் பலவெடுக்குந்
    தொண்டு புரியுங் கடன்பூண்டார்.


Ko-ch-Chengkat-Chozha, the wearer of a garland
And the wielder of a spear, was, by the grace
Of the Primordial Lord, endowed with a consciousness
Of his former birth; he ruled over the earth
Poised in that awareness; he took upon himself
With all love, the duty of raising many spacious temples
Where the Lord of the Hosts would willingly abide.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 [249] 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... 2995