Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 [244] 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... 2975
3646
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 02, 2017, 09:13:32 AM »
Tiru Chikkal:

Verse  1:

வானு லாவுமதி வந்துல வும்மதின் மாளிகை
தேனு லாவுமலர்ச் சோலைமல் குந்திகழ் சிக்கலுள்
வேனல் வேளைவிழித் திட்டவெண் ணெய்ப்பெரு மானடி
ஞான மாகநினை வார்வினை யாயின நையுமே.

In eminent Chikkal where the mansions with fortified walls on which the moon, which moves about in the sky comes and moves about, and the flower-gardens which have honey are in flourishing state.  The Karmas of those who meditate with the knowledge of the supreme being, upon the feet of the Veṇṇaipperumāṉ who opened his frontal eye to destroy Manmatha, who has summer as his appropriate season.

Arunachala Siva.

3647
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:30:05 AM »
Idangazhi Nayanar Puranam:


Verse  1:


எழுந்திரைமா கடலாடை
    இருநிலமாம் மகள்மார்பில்
அழுந்துபட எழுதும்இலைத்
    தொழில்தொய்யில் அணியினவாம்
செழுந்தளிரின் புடைமறைந்த
    பெடைகளிப்பத் தேமாவின்
கொழுந்துணர்கோ திக்கொண்டு
    குயில்நாடுங் கோனாடு.

Konaadu is rich in groves where male coels
Nibbling at the tender mango-shoots, search
For their hiding mates and thus gladden them;
This realm is like unto the picturesque Toyyil
Worn on her breast, by the Lady Earth who has
For her clothing the great sea full of rising waves.

Arunachala Siva.


3648
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:26:18 AM »
Verse  13:


வையகம் நிகழக் காதல்
    மாதேவி தனது செய்ய
கையினைத் தடிந்த சிங்கர்
    கழலிணை தொழுது போற்றி
எய்திய பெருமை அன்பர்
    இடங்கழி யார்என் றேத்தும்
மெய்யரு ளுடைய தொண்டர்
    செய்வினை விளம்ப லுற்றாம்.

Hailing and adoring the ankleted feet of Singkar
Who, even as the world witnessed it, severed away
The roseate hand of his great and beloved queen,
We proceed to narrate the servitorship of the devotee
Blessed with true grace, and hailed
As Idangkazhiyaar-- the gloriously great devotee.   

Kazhar Singa Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

3649
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:24:02 AM »
Verse  12:


அரியஅத் திருத்தொண் டாற்றும்
    அரசனார் அளவில் காலம்
மருவிய வுரிமை தாங்கி
    மாலயற் கரியார் மன்னும்
திருவருட் சிறப்பி னாலே
    செய்யசே வடியி னீழல்
பெருகிய வுரிமை யாகும்
    பேரருள் எய்தி னாரே.

The king that performed this rare deed of service, ruled
For many years, poised in privileged servitorship,
And by the glorious and aeviternal grace
Of the Lord unknown to Vishnu and Brahma,
Reached the umbrage of His roseate
And redemptive feet, and thus gained
The great grace which is ever-during bliss.

Arunachala Siva.


3650
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:21:12 AM »
Verse  11:


ஒருதனித் தேவி செங்கை
    உடைவாளால் துணித்த போது
பெருகிய தொண்டர் ஆர்ப்பின்
    பிறங்கொலி புவிமேற் பொங்க
இருவிசும் படைய ஓங்கும்
    இமையவர் ஆர்ப்பும் விம்மி
மருவிய தெய்வ வாச
    மலர்மழை பொழிந்த தன்றே.

When he thus cut off with his sword the roseate hand
Of his peerless queen, the loud resounding
Of "Hara, Hara!" by the servitors, rose over the earth
And merging with the uproar of the celestial beings
Throughout the heavens, increased in volume;
There was then and there a shower
Of divinely fragrant Karpaka flowers.

Arunachala Siva.

3651
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:18:21 AM »
Verse  10:


கட்டிய வுடைவாள் தன்னை
    உருவிஅக் கமழ்வா சப்பூத்
தொட்டு முன்னெடுத்த கையாம்
    முற்படத் துணிப்ப தென்று
பட்டமும் அணிந்து காதல்
    பயில்பெருந் தேவி யான
மட்டவிழ் குழலாள் செங்கை
    வளையொடுந் துணித்தா ரன்றே.


This said, he unleashed his sword from its scabbard
With which his waist was girt, and saying:
"It is but proper that the hand which first
Touched the fragrant flower and picked it up
Should be first chopped," cut off with bangles and all,
The roseate hand of his queen-consort
Of fragrant locks, his own beloved wife.

Arunachala Siva.

3652
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:15:39 AM »
Verse  9:


அந்நிலை யணைய வந்து
    செருத்துணை யாராம் அன்பர்
முன்னுறு நிலைமை யங்குப்
    புகுந்தது மொழிந்த போது
மன்னரும் அவரை நோக்கி
    மற்றிதற் குற்ற தண்டம்
தன்னைஅவ் வடைவே யன்றோ
    தடிந்திடத் தகுவ தென்று.

When he questioned thus, Serutthunaiyaar,
The servitor, came near him and narrated to him
The events as they took place; then the king
Addressing him said: "For this, the punishment
Meted out ought to be condign."

Arunachala Siva.

3653
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:12:32 AM »
Verse  8:

வந்தணை வுற்ற மன்னர்
    மலர்ந்தகற் பகத்தின் வாசப்
பைந்தளிர்ப் பூங்கொம் பொன்று
    பார்மிசை வீழ்ந்த தென்ன
நொந்தழிந் தரற்று வாளை
    நோக்கிஇவ் வண்டத் துள்ளோர்
இந்தவெவ் வினையஞ் சாதே
    யார்செய்தார் என்னும் எல்லை.


The king that came thither, beholding his wilting
And sorrowing and lamenting queen who was like
Unto a fallen flowery twig severed from the fragrant
And verdurous and blooming Karpaka, questioned thus:
"Who on this planet of earth
Durst do this cruel deed undauntedly?"

Arunachala Siva.   

3654
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:10:07 AM »
Verse  7:

வார்ந்திழி குருதி சோர
    மலர்க்கருங் குழலும் சோரச்
சோர்ந்துவீழ்ந் தரற்றுந் தோகை
    மயிலெனத் துளங்கி மண்ணில்
சேர்ந்தயர்ந் துரிமைத் தேவி
    புலம்பிடச் செம்பொன் புற்றுள்
ஆர்ந்தபே ரொளியைக் கும்பிட்டு
    அரசரும் அணையவந்தார்.

மூக்கை அரிந்த அளவில் குருதி வழியவும், மலர் சூடிய கூந்தல் அவிழ்ந்து குலையவும், சோர்வடைந்து விழுந்து, தோகையையுடைய மயில் போல் நடுங்கித், தரை மீது அயர்ந்து, பட்டத்துத் தேவியார் புலம்ப, செம்பொன் வடிவாய புற்றிடத்தில் நிறைந்த பேரொளியாகிய சிவபெருமானை வணங்கிய அரசரும், அங்கு வந்து சேர்ந்தார்.

Arunachala Siva.

3655
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:06:40 AM »
Verse  6:


புதுமலர் மோந்த போதில்
    செருத்துணைப் புனிதத் தொண்டர்
இதுமலர் திருமுற் றத்துள்
    எடுத்துமோந் தனளாம் என்று
கதுமென ஓடிச் சென்று
    கருவிகைக் கொண்டு பற்றி
மதுமலர்த் திருவொப் பாள்தன்
    மூக்கினைப் பிடித்து வார்ந்தார்.

As she was so inhaling, the holy servitor Serutthunai
Thought thus: "Ha, she has inhaled a flower
Taking it from the Mantapam (where garlands
Are being woven)." He ran in all haste, secured a weapon
Pulled the nose of the Lakshmi-like one who smelt
The honey-laden flower, and cut it away.   

Arunachala Siva.

3656
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:04:33 AM »
Verse  5:


கோயிலை வலங்கொண்டு அங்கண்
    குலவிய பெருமை யெல்லாம்
சாயல்மா மயிலே போல்வாள்
    தனித்தனி கண்டு வந்து
தூயமென் பள்ளித் தாமம்
    தொடுக்குமண் டபத்தின் பாங்கர்
மேயதோர் புதுப்பூ அங்கு
    விழுந்ததொன் றெடுத்து மோந்தாள்.


The queen who in her mien was very like a peafowl,
Came round the temple, beheld each one of its glories,
Moved on and came near the Mantapam where soft flowers
Were woven into wreaths; there she picked up a fresh flower
That had just then fallen, and inhaled its fragrance.

Arunachala Siva.

3657
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:02:05 AM »
Verse 4:


அரசியல் ஆயத் தோடும்
    அங்கணர் கோயி லுள்ளால்
முரசுடைத் தானை மன்னர்
    முதல்வரை வணங்கும் போதில்
விரைசெறி மலர்மென் கூந்தல்
    உரிமைமெல் லியலார் தம்முள்
உரைசிறந் துயர்ந்த பட்டத்
    தொருதனித் தேவி மேவி.


When the king of the great army that marches on
To the beat of drums, with his five-fold officials,
Was adoring the Lord of the Ant-Hill in the shrine
Of the Merciful One, his peerless wife of soft hair
Decked with fragrant flowers, his queen-consort,
The lofty one among his wives, came to the temple.

Arunachala Siva.

3658
Ashrams / Re: How Can A Foreigner Stay In Tiruvannamali Long Term?
« on: February 01, 2017, 01:36:37 PM »
Dear friend,

There are certain rules for foreign travellers to stay in India.  These are restrictions
fixed by Government of India.  You may get the details from Sri Ramanasramam.
You can stay for a long time, after fulfilling the conditions of Government of India.

As regards stay in Tiruvannamalai, you can stay in any lodge (safe for women)
or in a house where the owner permits you stay after seeing that the above conditions
of Government of India are fulfilled by you.

All the details n the previous paragraph can also be obtained from Sri Ramanasramam.

You can stay in Mathru Sarada's residence also, after fulfilling the above conditions.
   
Arunachala Siva.   
 
 

3659
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 01, 2017, 09:39:48 AM »
Verse  11:

தென்றல் துன்றுபொழில் சென்றணை யுந்திரு வாஞ்சியத்
தென்று நின்றவிறை யானை யுணர்ந்தடி யேத்தலால்
நன்று காழிமறை ஞானசம் பந்தன செந்தமிழ்
ஒன்று முள்ளமுடை யாரடை வாருயர் வானமே.


Realizing Siva who dwelt always in Tiruvā?chiyam where the southern balmy breeze blows and reaches the dense gardens, by praising his feet. Those who have set their minds on the verses of refined Tamizh composed by Jnana Sambandhan of Sirkazhi which has many good things, will reach the highest world which is bliss.

Padigam on Tiru Vanchiyam completed.

Arunachala Siva.

3660
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 01, 2017, 09:35:21 AM »
Verse  10:


பிண்ட முண்டுதிரி வார்பிரி யுந்துவ ராடையார்
மிண்டர் மிண்டுமொழி மெய்யல பொய்யிலை யெம்மிறை
வண்டு கெண்டிமரு வும்பொழில் சூழ்திரு வாஞ்சியத்
தண்ட வாணனடி கைதொழு வார்க்கில்லை யல்லலே.

Jains who wander eating balls of cooked food and Buddhists who wear a loose robe soaked in myrtle-dye, the harsh words of those two ignorant persons are not true.
There is no falsehood in my statement. Our Lord and who dwells in all the words and who is in Tiruvānchiyam surrounded by gardens where bees work into the flowers and stay there, there will be no sufferings for those who worship with joined hands his feet.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 [244] 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... 2975