Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 [243] 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... 3062
3631
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 19, 2017, 09:49:34 AM »
Verse  9:


ஏடுலா மலர்மிசை அயனெழில் மாலுமாய்
நாடினார்க் கரியசீர் நாதனார் உறைவிடம்
பாடெலாம் பெண்ணையின் பழம்விழப் பைம்பொழில்
மாடெலாம் மல்குசீர் மாமழ பாடியே.

The abode of the master whose greatness was difficult to be known to Brahma, who is seated on a lotus flower of many petals and beautiful Vishnu, who took respectively the form of a swan and a pig, and searched for the head and feet, is the great Mazhapāṭi of importance where wealth of all kinds increase, and which has verdant gardens and where on all sides the fruits of the Palmyra tree fall after maturing.


Arunachala Siva.

3632
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 19, 2017, 09:22:59 AM »
Verse  8:

கரத்தினால் கயிலையை யெடுத்தகார் அரக்கன
சிரத்தினை ஊன்றலுஞ் சிவனடி சரண்எனா
இரத்தினாற் கைந்நரம் பெடுத்திசை பாடலும்
வரத்தினான் மருவிடம் மாமழ பாடியே.


When Siva pressed his toe to crush the heads of demoṉ who lifted Kailash with his twenty hands. As soon as he sang music by taking the guts from his hands, with a request which was almost begging, thinking the feet of Siva is our refuge.
The great Mazhapadi is the accustomed place of Siva who granted boons to that demon.


Arunachala Siva.


3633
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 19, 2017, 09:19:50 AM »
Verse  7:


விண்ணிலார் இமையவர் மெய்ம்மகிழ்ந் தேத்தவே
எண்ணிலார் முப்புரம் எரியுண நகைசெய்தார்
கண்ணினால் காமனைக் கனல்எழக் காய்ந்தஎம்
அண்ணலார் உறைவிடம் அணிமழ பாடியே.

Siva laughed at the three cities of the enemies, as the Devas who do not wink and who dwell in heaven, to praise rejoicing, sincerely the beautiful Mazhapāti is the abode of our chief who destroyed by the fire issuing from the frontal eye, Manmatha.

Arunachala Siva.
3634
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 19, 2017, 09:15:34 AM »
Verse  6:

பாலனார் ஆருயிர் பாங்கினால் உணவரும்
காலனார் உயிர்செகக் காலினால் சாடினான்
சேலினார் கண்ணினாள் தன்னொடுஞ் சேர்விடம்
மாலினார் வழிபடும் மாமழ பாடியே.

Siva who trampled under his foot to destroy the life of Yama, who came to do his duty of taking away the precious life of the young boy Markaṇdēyaṉ, the place where he dwells with a lady whose eyes are like the Karnatic carp, is the great Mazhapadi where Vishnu worshipped Siva.

Arunachala Siva.

3635
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 19, 2017, 09:10:58 AM »
Verse  5:


கங்கையார் சடையிடைக் கதிர்மதி யணிந்தவன்
வெங்கண்வாள் அரவுடை வேதியன் தீதிலாச்
செங்கயற் கண்உமை யாளொடுஞ் சேர்விடம்
மங்கைமார் நடம்பயில் மாமழ பாடியே.


Siva who adorns on the matted locks in which there is Ganga, a crescent moon spreading rays.  The Brahmin has a bright and cruel cobra. The place where he dwells along with Uma who has eyes resembling red carp fish and nullifies the sins of those who worship her, by her benign looks, is the great Mazhapāṭi, where young girls practice dance.


Arunachala Siva.

3636
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 19, 2017, 09:06:46 AM »
Verse  4:


அத்தியின் உரிதனை அழகுறப் போர்த்தவன்
முத்தியாய் மூவரின் முதல்வனாய் நின்றவன்
பத்தியால் பாடிடப் பரிந்தவர்க்கு அருள்செயும்
அத்தனார் உறைவிடம் அணிமழ பாடியே.

Siva covered himself with the skin of an elephant to add beauty to it. Being himself the liberation from all bondage, who stood as the chief apart from the three deities Brahma, Vishnu and Rudra who perform the functions of creation, protection and destruction. When devotees sing out of devotion the abode of the father who grants his grace to them taking compassion on them, is the beautiful Mazhapāṭi.

Arunachala Siva.


3637
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 18, 2017, 10:49:49 AM »
Verse  3:


அந்தணர் வேள்வியும் அருமறைத் துழனியும்
செந்தமிழ்க் கீதமும் சீரினால் வளர்தரப்
பந்தணை மெல்விர லாளொடு பயில்விடம்
மந்தம்வந் துலவுசீர் மாமழ பாடியே.

When the sacrifice of the Brahmins, the sound of the Vedas and the musical compositions in refined Tamizh prosper respectively with their proper procedure, eminence and measure of time, the place where Siva stays always with a lady in whose soft fingers there is a ball to play with is the great Mazhapāṭi which has the excellence of the balmy breeze coming from the south and moving about.


Arunachala Siva.

3638
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 18, 2017, 10:45:47 AM »
Verse  2:

கறையணி மிடறுஉடைக் கண்ணுதல் நண்ணிய
பிறையணி செஞ்சடைப் பிஞ்ஞகன் பேணும்ஊர்
துறையணி குருகினம் தூமலர் துதையவே
மறையணி நாவினான் மாமழ பாடியே.


Siva who has a neck beautified by the poison.  Siva who wears a feather of a peacock, on the red matted locks and adorns a crescent moon which sought refuge in him,
the flock of swans which make the ghat beautiful live crowded in spotless lotus flowers. He whose tongue is made beautiful by chanting the Vedas, is the great Mazhapāṭi desired by him.

Arunachala Siva.


3639
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 18, 2017, 10:41:53 AM »
Tiru Mazha Padi:

Verse  1:

காலையார் வண்டினங் கிண்டிய காருறும்
சோலையார் பைங்கிளி சொற்பொருள் பயிலவே
வேலையார் விடம்அணி வேதியன் விரும்பிடம்
மாலையார் மதிதவழ் மாமழ பாடியே.

The parrots which live in the gardens on which clouds settle and in which the swarms of bees which hum the tune of Marutam, penetrate into the flowers, practice words and their meanings the place which the Brahmin among gods, Siva, who adorns his neck with the poison that rose in the ocean. It is the great Mazhapāṭi on whose mansions the moon which rises in the evening seems to crawl.

Arunachala Siva.


3640
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 18, 2017, 08:53:15 AM »
Verse  11:


நாறு பூம்பொழில் நண்ணிய காழியுள் நான்ம றைவல்ல ஞானசம் பந்தன்
ஊறும் இன்தமி ழால்உயர்ந் தார்உறை தில்லைதன்னுள்
ஏறு தொல்புகழ் ஏந்துசிற் றம்பலத் தீச னைஇசை யாற்சொன்ன பத்திவை
கூறு மாறுவல் லார்உயர்ந் தாரொடும் கூடுவரே.


Jnāṉa Sampantaṉ who is well versed in all the four Vedas, and was born in Sirkazhi which has pleasing gardens spreading fragrance.  These ten verses which were composed in sweet Tamizh, with music about the Lord in the exalted Chitrambalam, which has ever increasing ancient fame and which is situated in Thillai where eminent people reside. Those who are capable of reciting them will join with the resident of the celestials beings world after leaving this world. (Notes: Contrary to the distinguishing features of Sampantar`s Tēvāram, the two things are omitted - 1 Rāvaṇaṉ has not been mentioned in the 8th verse; 2 Brahma and Vishnu searching the feet and head of the Lord is not mentioned in the 9th verse.)

Padigam on Tiruch Chakrapalli completed.

Arunachala Siva.

3641
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 18, 2017, 08:48:24 AM »
Verse  10:


வெற்ற ரையுழல் வார்துவர் ஆடைய வேடத் தாரவர் கள்உரை கொள்ளன்மின்
மற்ற வருல கின்னவ லம்மவை மாற்றகில்லார்
கற்ற வர்தொழு தேத்துசிற் றம்பலம் காத லால்கழற் சேவடி கைதொழ
உற்ற வர்உல கின்உறு திகொள வல்லவரே.

The Jains who wander naked (This refers to Digambara jains- naked Jains), the followers of Buddha who wear a robe soaked in the yellow ochre of Marutam bark;
Do not take the words of these people as truth. They are incapable of removing the sorrow of the world. In the Chitrambalam which is praised and worshipped by the learned people, to do obeisance with both hands devotedly to the red feet wearing anklets, those who reached Thillai are capable of enjoying the fruits of being born as a human being in this world

Arunachala Siva.3642
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 18, 2017, 08:44:20 AM »
Verse 9:


தாரி னார்விரி கொன்றை யாய்மதி தாங்கு நீள்சடை யாய்தலை வாநல்ல
தேரி னார்மறு கின்திரு வாரணி தில்லைதன்னுள்
சீரி னால்வழி பாடொழி யாததோர் செம்மை யால்அழ காயசிற் றம்பலம்
ஏரி னால்அமர்ந் தாய்உன சீரடி யேத்துதுமே.


The one who has adorned yourself with abundant well-blossomed chest-garlands made of Koṉṟai flower Indian Laburnam one who has on the long matted locks the crescent moon. The Chief!  In the beautiful Thillai where riches are abundant and which are streets where beautiful temple cars are dragged, in the Chitraṟṟampalam which is beautiful by the goodness of ceaseless worship conducted with pomp.
you resided with desire with your beauty. We shall praise your famous feet.

Arunachala Siva.

3643
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 18, 2017, 08:39:54 AM »
Verse 8:


வேயி னார்பணைத் தோளியொ டாடலை வேண்டி னாய்விகிர் தாஉயிர் கட்கமு
தாயி னாய்இடு காட்டெரி யாடல்அ மர்ந்தவனே
தீயி னார்கணை யால்புரம் மூன்றெய்த செம்மை யாய்திகழ் கின்றசிற் றம்பலம்
மேயி னாய்கழ லேதொழு தெய்துதும் மேலுலகே.


You desired dancing with Kāḷi who has big shoulders like bamboos. God, who is different from the world! You became the nectar for all living beings. Oh one who desired to dance in the fire of the burning ground! You, the just one who burnt the three cities with arrow tipped at the end with fire.  You desired Chitrambalam, which is shining with beauty. We shall reach the upper world Sivalōkam by worshipping your feet only.


Arunachala Siva.


3644
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 17, 2017, 02:50:17 PM »
Verse  7:


பாரினார் தொழுதெழு பரவுபல் லாயிரம்
பேரினார் பெண்ணொரு கூறனார் பேரொலி
நீரினார் சடைமுடி நிரைமலர்க் கொன்றையந்
தாரினார் வளநகர் சக்கரப் பள்ளியே.

Siva who has many thousands of names and whom the people of this world worship and get up for work and praise, has a lady on one half, has water of great sound on the matted locks, coiled into a crown. In Chakkarappaḷḷi, the city with many kinds of riches is the place of the god who has a garland of Koṉṟai flowers that blossom in rows.

Arunachala Siva.

3645
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 17, 2017, 02:45:27 PM »
Verse  6:


பாங்கினான் முப்புரம் பாழ்பட வெஞ்சிலை
வாங்கினார் வானவர் தானவர் வணங்கிட
ஓங்கினார் உமையொரு கூறொடும் ஒலிபுனல்
தாங்கினார் உறைவிடஞ் சக்கரப் பள்ளியே.

Siva bent the desirable bow to ruin the three cities in fairness to them became high in esteem to be worshipped by the celestial beings and demons.  Chakkarappaḷḷi is the abode of Siva who supported the roaring water of Ganga besides the half of Uma.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 [243] 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... 3062