Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 [242] 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... 2972
3616
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 01, 2017, 09:30:41 AM »
Verse  9:


செடிகொ ணோயினடை யார்திறம் பார்செறு தீவினை
கடிய கூற்றமுங் கண்டக லும்புகல் தான்வரும்
நெடிய மாலொடய னேத்தநின் றார்திரு வாஞ்சியத்
தடிகள் பாதமடைந் தாரடி யாரடி யார்கட்கே.

The devotees of those devotees who have approached the feet of the Siva in Tiruvānchiyam who remained to be praised by the tall Vishnu and Brahma,
will not get distressing diseases. He will not swerve from right conduct into evil acts which will destroy them. The dreadful god of death too will go away from them on seeing them. Higher stage of existence (Sivasakti) will come to them of its own accord.

Arunachala Siva.


3617
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 01, 2017, 09:26:41 AM »
Verse  8:


மாட நீடுகொடி மன்னிய தென்னிலங் கைக்குமன்
வாடியூ டவரை யாலடர்த் தன்றருள் செய்தவர்
வேட வேடர்திரு வாஞ்சிய மேவிய வேந்தரைப்
பாட நீடுமனத் தார்வினை பற்றறுப் பார்களே.


The King of Lanka,  in the south, where the tall flags are permanently fixed in the storeys, Siva bestowed his grace in the past after having pressed him by the mountain to make him become weak and show resentment. He has the form of a hunter.
Those who have thriving minds to praise the King who dwells in Tiruvā?chiyam will cut at the root of Karmas and attachments of two kinds (attachment to the body and attachment to possessions and relations).

Arunachala Siva.

3618
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 01, 2017, 09:22:42 AM »
Verse  7:


விண்ணி லானபிறை சூடுவர் தாழ்ந்து விளங்கவே
கண்ணி னாலநங் கன்னுட லம்பொடி யாக்கினார்
பண்ணி லானவிசை பாடன்மல் குந்திரு வாஞ்சியத்
தண்ணலார் தம்மடி போற்றவல் லார்க்கில்லை யல்லலே.

Siva will wear the crescent moon which is shining in the sky, descending low; reduced to ashes the body of Manmathan by his frontal eye. There will be no sufferings for those who have knowledge of Vēdas and Agamam to praise the feet of the god in Tiruvā?chiyam where singing of songs which have the seven notes is always increasing.

Arunachala Siva.

3619
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 01, 2017, 09:19:01 AM »
Verse  6:


அரவம் பூண்பரணி யுஞ்சிலம் பார்க்க வகந்தொறும்
இரவி னல்லபலி பேணுவர் நாணிலர் நாமமே
பரவு வார்வினை தீர்க்கநின் றார்திரு வாஞ்சியம்
மருவி யேத்தமட மாதொடு நின்றவெம் மைந்தரே.


Siva adorns cobras as his ornaments. He begs with desire good alms in the night in every house, his anklets worn as an adornment, to make a sound. He does not feel ashamed to do so. He is determined to remove the Karmas of those who praise his names only. Our strong god who stood along with a young lady, to praise Truvānchiyam reaching it.

Arunachala Siva.

3620
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 01, 2017, 09:15:18 AM »
Verse  5:

கையி லங்குமறி யேந்துவர் காந்தளம் மெல்விரல்
தையல் பாகமுடை யாரடை யார்புரஞ் செற்றவர்
செய்ய மேனிக்கரி யமிடற் றார்திரு வாஞ்சியத்
தையர் பாதமடை வார்க்கடை யாவரு நோய்களே.

Siva holds in his hand a glittering young deer.  He has as a half a young lady whose beautiful, soft fingers are like the petals of the red Malabar glory lily.He destroyed the cities of the enemies. He has a black neck in the red body. The incurable diseases will not approach those who approach the feet of the father in Tiruvānchiyam.

Arunachala Siva.

3621
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 01, 2017, 09:10:26 AM »
Verse  4:


சூல மேந்திவளர் கையினர் மெய்சுவண் டாகவே
சால நல்லபொடிப் பூசுவர் பேசுவர் மாமறை
சீல மேவுபுக ழாற்பெரு குந்திரு வாஞ்சியம்
ஆல முண்டவடி கள்ளிடம் ஆக வமர்ந்ததே.

Siva has a long hand in which he holds the trident. He will smear profusely with good sacred ash fit for his body. He will chant the great Vēdham. Tiruvānchiyam whose name spreads everywhere by its fame got by good conduct. It is the place which the god who consumed the poison, desired as his abode.


Arunachala Siva.

3622
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 01, 2017, 09:00:29 AM »
Verse  3:

மேவி லொன்றர் விரிவுற்ற விரண்டினர் மூன்றுமாய்
நாவி னாலருட லஞ்சின ராறரே ழோசையர்
தேவி லெட்டர்திரு வாஞ்சிய மேவிய செல்வனார்
பாவந் தீர்ப்பர்பழி போக்குவர் தம்மடி யார்கட்கே.


If one worships Siva with desire he will be identical with him. (Siva is the sole thing.) as extensive spiritual wisdom and rituals and ceremonies prescribed in the Agamams (Sivaṉ is Sakti and Sivam). Being the energy of will, energy which provides the souls with gross and subtle bodies and with experience-planes according to their Karmas, the energy of wisdom which has the virtue of liberating the souls from the bondage of Karmas and establishing them in bliss.  (It may also mean the three lights i.e.
the sun, the moon and the fire.) chants with his tongue the four Vēdas that investigate the three things i.e. Pati, Pasu, Pāsam. He has the holy five forms of Parai, Aadhi, Ichai, Jnaṉam and Kiriyai of the five energies. (It may also mean the Panchap Pirama Mantiram bodies) (has his body bathed in the five products of the cow).
has the six attributes (has a river on his head) is the seven notes of the diatonic scale.
has eight divine forms (this means Ashṭa Mūrtam of Siva) the god who dwells in Tiruvānchiyam, will remove the sins of his devotees and obliterate reproach.
[This verse contains many subtle truths according to the philosophy of Saiva Siddhantam].

Arunachala Siva.
3623
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 01, 2017, 08:56:39 AM »
Verse  2:


கால காலர்கரி கானிடை மாநட மாடுவர்
மேலர் வேலைவிட முண்டிருள் கின்ற மிடற்றினர்
மாலை கோலமதி மாடமன் னுந்திரு வாஞ்சியம்
ஞாலம் வந்து பணியப்பொலி கோயில் நயந்ததே.

Siva is himself the god who killed the god of death. He will perform the great dance in the charred cremation-ground. He is superior to all things, all living beings and all devas.  He has a neck that has become black by consuming the poison that rose in the ocean. The temple which is with splendor to be worshipped by the people of this world, in Tiruva?chiyam where in the storeys the beautiful moon stays in the evenings, is desired by him.

Arunachala Siva.3624
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 01, 2017, 08:51:56 AM »
Tiru Vanchiyam:

Verse  1:


வன்னி கொன்றைமத மத்த மெருக்கொடு கூவிளம்
பொன்னி யன்றசடை யிற்பொலி வித்தபு ராணனார்
தென்ன வென்றுவரி வண்டிசை செய்திரு வாஞ்சியம்
என்னை யாளுடை யானிட மாக வுகந்ததே.

The ancient god, Siva, who wore in his matted locks,  which is like gold leaves of Indian Mesquit, Koṉṟai flowers, Datura flowers, Yarkam, and Bael leaves to appear brilliantly. Tiruvānchiyam where the bees with lines on them hum like Teṉṉa is the place that Siva, who admitted me into his grace, desired as his abode.

Arunachala Siva.

3625
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 08:00:25 AM »
Verse  3:


குவலயத் தரனார் மேவும்
    கோயில்கள் பலவும் சென்று
தவலரும் அன்பில் தாழ்ந்து
    தக்கமெய்த் தொண்டு செய்வார்
சிவபுரி என்ன மன்னும்
    தென்திரு வாருர் எய்திப்
பவமறுத் தாட்கொள் வார்தங்
    கோயிலுள் பணியப் புக்கார்.

He made a holy pilgrimage to all the shrines of Lord Hara
On this earth, did his worship poised unswervingly
In love and devotion and performed true and fitting
Service; he came to Tiruvaaroor in the south, verily a city
Of Siva, and moved into the temple to adore the Lord, the Snapper
And Redeemer of the cycle of transmigration.

Arunachala Siva.

3626
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:57:47 AM »
Verse  2:

காடவர் குரிசி லாராம்
    கழற்பெருஞ் சிங்க னார்தாம்
ஆடக மேரு வில்லார்
    அருளினால் அமரில் சென்று
கூடலர் முனைகள் சாய
    வடபுலங் கவர்ந்து கொண்டு
நாடற நெறியில் வைக
    நன்னெறி வளர்க்கும் நாளில்.


Kazhal Singkar, the scion of the Kaatava dynasty,
By the grace of the Lord who wields the auric mountain
As His bow, waged a war, destroyed his foes,
Captured the northern realms and fostered
His country establishing it in the way of dharma;
Thus he flourished fostering piety.

Arunachala Siva.3627
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:54:42 AM »
Kazhar Singa Nayanar Puranam:

Verse  1:

படிமிசை நிகழ்ந்த தொல்லைப்
    பல்லவர் குலத்து வந்தார்
கடிமதில் மூன்றும் செற்ற
    கங்கைவார் சடையார் செய்ய
அடிமலர் அன்றி வேறொன்
    றறிவினில் குறியா நீர்மைக்
கொடிநெடுந் தானை மன்னர்
    கோக்கழற் சிங்கர் என்பார்.

He hailed from the hoary Pallava dynasty famed
In this world; he reckoned not aught save the roseate
And redemptive and flower-feet of Lord in whose
Matted hair the Ganga flows, and who, of yore,
Smote the triple hostile cities; the king was endowed
With an immense army that flaunted a victorious flag;
He was called Kokkazhal Singkar -- the emperor.

Arunachala Siva.


3628
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:50:33 AM »
Verse  7:


செறிவுண்டென்று திருத்தொண்டில் சிந்தை செல்லும் பயனுக்குக் குறியுண்டு ஒன்றாகிலும் குறையொன் றில்லோம் நிரையும் கருணையினால் வெறியுண் சோலைத் திருமுருகன் பூண்டி வேடர் வழி பறிக்கப் பறியுண்டவர்எம் பழவினை வேர் பறிப்பார் என்னும் பற்றாலே.


In mercy, full and perfect, he stood robbed
By the bowmen on the way to Tirumurukanpoondi
Girt with meliferous gardens; we are sure,
He will pluck out, root and all, our hoary karma;
We are blessed with a divine aim that will establish us
Firmly in servitorship; so we thrive, lacking nothing.

Munai Aduvar Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

3629
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:47:37 AM »
Verse  6:

யாவர் எனினும் இகலெறிந்தே
    ஈசனடியார் தமக்கின்பம்
மேவ அளிக்கும் முனையடுவார்
    விரைப்பூங் கமலக் கழல்வணங்கித்
தேவர் பெருமான் சைவநெறி
    விளங்கச் செங்கோல் முறைபுரியும்
காவல் பூண்ட கழற்சிங்கர்
    தொண்டின் நிலைமை கட்டுரைப்பாம்.   

Whoever they be, he could vanquish them in battle;
Adoring the fragrant lotus-feet of such Manaiyatuvaar
Who gave away in joy his wealth to the Lord?s devotees,
We proceed to narrate the servitorship of Kazhal Singkar
Who wielded a righteous sceprer and fostered the world
In such a way that the Saivite way of the Lord of gods
Shone in splendor.   

Arunachala Siva.3630
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:45:03 AM »
Verse  5:

மற்றிந் நிலைமை பன்னெடுநாள்
    வையம் நிகழச் செய்துவழி
உற்ற அன்பின் செந்நெறியால்
    உமையாள் கணவன் திருவருளால்
பெற்ற சிவலோ கத்தமர்ந்து
    பிரியா வுரிமை மருவினார்
முற்ற வுழந்த முனையடுவார்
    என்னு நாமம் முன்னுடையார்.


He continued in this servitorship for many many days
Making the way of the traditional servitorship to glow
In splendor; by his righteous way of living, he who
Was known as Munaiyatuvaar, by reason of his vocation
As a warrior-hero, came to abide at Siva loka of Uma's
Consort, for ever linked with the beatitude of bliss.   

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 [242] 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... 2972