Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 [241] 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... 2903
3601
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 12:06:06 PM »
Verse  10:


மசங்கற்சமண் மண்டைக்கையர் குண்டக்குண மிலிகள்
இசங்கும்பிறப் பறுத்தானிடம் இருந்தேன்களித் திரைத்துப்
பசும்பொற்கிளி களிமஞ்ஞைகள் ஒளிகொண்டெழு பகலோன்
விசும்பைப்பொலி விக்கும்பொழில் வீழிம்மிழ லையே.


The abode of Siva, who cut off the birth they may lead to the company of the characterless bow Buddhists who hold an eating bowl in their hands and Jains of perplexed minds, is Veezhi Mizhalai, which has gardens which make the sky in which the sun shines brightly, appear grand by its mirthful peacocks and beautiful green parrots and where the swarms of bees having drunk honey hum noisily.

Arunachala Siva.

3602
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 12:02:26 PM »
Verse  9:

பண்டேழுல குண்டானவை கண்டானுமுன் னறியா
ஒண்டீயுரு வானானுறை கோயின்னிறை பொய்கை
வண்டாமரை மலர்மேன்மட வன்னந்நடை பயில
வெண்டாமரை செந்தாதுதிர் வீழிம்மிழ லையே.

The temple where Siva, who assumed the form of a bright fire, which could not be found out by Vishnu, who swallowed long ago the seven worlds, and Brahma, who created them, is Veezhi Mizhalai, where from the white lotus red colored pollen drops down, when the young swans practice walking on the fertile lotus flowers in the natural tanks full of water.

Arunachala Siva.

3603
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:57:56 AM »
Verse  8:

முன்னிற்பவ ரில்லாமுர ணரக்கன்வட கயிலை
தன்னைப்பிடித் தெடுத்தான்முடி தடந்தோளிற வூன்றிப்
பின்னைப்பணிந் தேத்தப்பெரு வாள்பேரொடுங் கொடுத்த
மின்னிற்பொலி சடையானிடம் வீழிம்மிழ லையே.


The Arakkaṉ, Ravanan, who had nobody opposing him in battle standing in front of him;  pressing his toe to crush the big shoulders and heads of the Arakkaṉ who caught hold of the mountain, Kailash, in the north, and lifted it.
Veezhi Mizhalai  is the abode of Siva, who has glittering matted locks, like the lightning, and gave the name of Ravanan and a big sword when afterwards he praised Siva, making obeisance to him.

Arunachala Siva.
3604
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:53:01 AM »
Verse  7:

கரத்தான்மலி சிரத்தான்கரி யுரித்தாயதொர் படத்தான்
புரத்தார்பொடி படத்தன்னடி பணிமூவர்கட் கோவா
வரத்தான்மிக வளித்தானிடம் வளர்புன்னைமுத் தரும்பி
விரைத்தாதுபொன் மணியீன்றணி வீழிம்மிழ லையே.

Siva, holds in his palm the skull of Brahma, which occupied it fully, has a cloth with which he covered himself and which was got from flaying an elephant.
When all the other demons in the three cities were burnt and reduced to ashes, the abode of Siva who granted very much his grace without ceasing, to those three who bowed to his feet [without being misled by the guileful teachings of Vishnu to create hatred towards Siva] the thriving mast-wood tree having put forth buds like pearls,
is Veezhi Mizhalai,  which is made beautiful by producing fruits like emeralds and putting forth fragrant pollen resembling gold in color.

Arunachala Siva.


3605
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:47:56 AM »
Verse  6:


கல்லானிழற் கீழாயிடர் காவாயென வானோர்
எல்லாமொரு தேராயயன் மறைபூட்டிநின் றுய்ப்ப
வல்வாயெரி காற்றீர்க்கரி கோல்வாசுகி நாண்கல்
வில்லாலெயி லெய்தானிடம் வீழிம்மிழ லையே.


Praying Siva, who is under the shade of a variety of banyan tree, called Kallal!
protect us from suffering! When all the celestial beings transformed themselves into a chariot, when Ayaṉ (Brahma) harnessed the Vedams as horses and drove it, standing in his seat, the abode of one who shot an arrow with the mountain converted into a bow which had Vasuki, as its bow-string, Vishnu as arrow, feathers fixed in the arrow being the wind, and fire which is quickly ignited, is Veezhi Mizhalai.


Arunachala Siva.

3606
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:43:16 AM »
Verse  5:


ஆயாதன சமயம்பல வறியாதவன் நெறியின்
தாயானவ னுயிர்கட்குமுன் தலையானவன் மறைமுத்
தீயானவன் சிவனெம்மிறை செல்வத்திரு வாரூர்
மேயானவ னுறையும்மிடம் வீழிம்மிழ லையே.


Siva, who could not be known by many religions which did not research by means of correct knowledge and personal experience to know the truth as it is. The source of the several religions which try to realize god. He is the chief of the living beings from time immemorial is the three fires mentioned in the Vedam [Akarvanīyam, Kārukappattiyam, and Takkiṇākkiṉi] who has the name of Siva; our master who dwells in Tiruvarur of great wealth, his abode is Veezhi Mizhalai.

Arunachala Siva.


3607
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:39:14 AM »
Verse  4:


பண்ணும்பத மேழும்பல வோசைத்தமி ழவையும்
உண்ணின்றதொர் சுவையும்முறு தாளத்தொலி பலவும்
மண்ணும்புன லுயிரும்வரு காற்றுஞ்சுடர் மூன்றும்
விண்ணும்முழு தானானிடம் வீழிம்மிழ லையே.


Being the art of music and the diatonic seven scales and the Tamizh language of Valliṉam, Melliṉam and Iṭaiyiṉam sounds the sweetness of the music which is enjoyed by the mind when it is properly sung, the sound of the measures of time accompanying music. The place of Siva who is completely the earth, water, living beings,  blowing wind, the three lights [sun, moon and fire] and the space.
is Veezhi Mizhalai.


Arunachala Siva.

3608
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:36:20 AM »
Verse  3:


வம்மின்னடி யீர்நாண்மல ரிட்டுத்தொழு துய்ய
உம்மன்பினொ டெம்மன்புசெய் தீசன்னுறை கோயில்
மும்மென்றிசை முரல்வண்டுகள் கெண்டித்திசை யெங்கும்
விம்மும்பொழில் சூழ்தண்வயல் வீழிம்மிழ லையே.Devotees! Please come to save yourselves by scattering flowers that blossomed at day-break, to worship him. The temple where Siva dwells to bestow on him your love as well as ours is Veezhi Mizhalai which has cool fields and is surrounded by gardens in all places where the bees which hum like the sound mum and work into the flowers.

Arunachala Siva.3609
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:27:20 AM »
Verse  2:


ஈறாய்முத லொன்றாயிரு பெண்ணாண்குண மூன்றாய்
மாறாமறை நான்காய்வரு பூதம்மவை யைந்தாய்
ஆறார்சுவை யேழோசையொ டெட்டுத்திசை தானாய்
வேறாயுட னானானிடம் வீழிம்மிழ லையே.


Being the end of all movable and immovable things that are absorbed into him at the end of the world, and being the sole thing from which all things that have been absorbed come into existence at the time of creation.  And being the TWO as male and female, the being the THREE, as three types of characters,  namely SATTVAM,  RAJAS  and TAMAS, being the FOUR VEDAMS at are not contradictory to each other.
being the FIVE elements that are born out of the sensations, being the SIX kinds of flavors,  being the SEVEN notes of the diatonic scale, and the EIGHT directions,
the place of Sivan who is separate from them and at the same time pervading them.
is Veezhi Mizhalai.

Arunachala Siva.

3610
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:23:36 AM »
Tiru Veezhi Mizhalai:

Verse  1:


சடையார்புன லுடையானொரு சரிகோவண முடையான்
படையார்மழு வுடையான்பல பூதப்படை யுடையான்
மடமான்விழி யுமைமாதிட முடையானெனை யுடையான்
விடையார்கொடி யுடையானிடம் வீழிம்மிழ லையே.


Siva has on his matted locks, water, wears a loin-cloth which slides down. He
has a weapon of a battle-axe, possesses an army of many Bhootas;  has on his left half a lady by name Uma who has eyes like the tender deer. He has me as his slave.
He has a flag on which the form of a bull is drawn.
His place is Veezhi Mizhalai.

Arunachala Siva.


3611
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:47:53 AM »
Verse  7:உலகம் உய்யநஞ் சுண்டவர்
    தொண்டினில் உறுதிமெய் யுணர்வெய்தி
அலகில் தொண்டருக் கறிவளித்
    தவர்திற மவனியின் மிசையாக்கும்
மலர்பெ ரும்புகழ்ப் புகலியில்
    வருங்கண நாதனார் கழல் வாழ்த்திக்
குலவு நீற்றுவண் கூற்றுவ
    னார்திறங் கொள்கையின் மொழிகின்றாம்.


Established in the true and deliverance-conferring
Consciousness of servitorship to the Lord, who ate
The poison for the worlds to flourish, Gananaathar
Of vast and glorious Pukali, conferred such knowledge
On innumerable servitors as befitted their individual skill
And caused their service to thrive
In the world; hailing his feet, we proceed to narrate
The principled greatness of Kootruvanaar
Firmly poised in the piety of the holy ash.

Gana Natha Nayanar Puranam concluded.

Arunachala Siva.

3612
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:44:44 AM »
Verse  6:


ஆன தொண்டினில் அமர்ந்தபேர்
    அன்பரும் அகலிடத் தினில்என்றும்
ஞான முண்டவர் புண்டரீ
    கக்கழல் அருச்சனை நலம்பெற்றுத்
தூந றுங்கொன்றை முடியவர்
    சுடர்நெடுங் கயிலைமால் வரையெய்தி
மான நற்பெருங் கணங்கட்கு
    நாதராம் வழித்தொண்டின் நிலைபெற்றார்.


The great servitor who was thus established
In such servitorship, gaining in this vast world,
The fruit of the daily Pooja rendered to the lotus-feet
Of the Partaker of the nectarean Gnosis, reached
The immense and radiant Kailaash of the Lord
Who wears on His crown Konrai blossoms of pure fragrance
And was blessed to become the chief of the great
And goodly Host of Siva;  thus was he graced
With this inheritance of aeviternal beatitude.   


Arunachala Siva.

3613
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:42:06 AM »
Verse  5:

இப்பெ ருஞ்சிறப் பெய்திய
    தொண்டர்தாம் ஏறுசீர் வளர்காழி
மெய்ப்பெ ருந்திரு ஞானபோ
    னகர்கழல் மேவிய விருப்பாலே
முப்பெ ரும்பொழு தருச்சனை
    வழிபாடு மூளும்அன் பொடுநாளும்
ஒப்பில் காதல்கூர் உளங்களி
    சிறந்திட வொழுகினார் வழுவாமல்.


The servitor blessed with this great glory, by reason
Of his devotion to the feet of the Partaker of Gnosis
Of truthful and great divinity, who hailed from Kaazhi
Of ever-growing glory, performed daily, unswervingly
During the three great divisions of the day, Pooja
In love-impelling devotion, and thus thrived in joy.

Arunachala Siva.3614
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:39:03 AM »
Verse  4:


இனைய பல்திருப் பணிகளில்
    அணைந்தவர்க் கேற்றவத் திருத்தொண்டின்
வினைவி ளங்கிட வேண்டிய
    குறையெலாம் முடித்துமே விடச்செய்தே
அனைய அத்திறம் புரிதலில்
    தொண்டரை யாக்கிஅன் புறுவாய்மை
மனைய றம்புரிந் தடியவர்க்
    கின்புற வழிபடுந் தொழில்மிக்கார்.


In such and such like manifold and holy acts
Of service, he flawlessly trained the devotees
That came to him willingly, as became their skill,
And caused their servitorship to thrive in splendor;
By fostering the growth of such skill in servitorship
The devotees increased in number. Poised in loving and true
Domestic life, he flourished exemplarily, gladdening
The way of adoration of the devotees.

Arunachala Siva.

3615
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:36:43 AM »
Verse  3:நல்ல நந்தன வனப்பணி
    செய்பவர் நறுந்துணர் மலர்கொய்வோர்
பல்ம லர்த்தொடை புனைபவர்
    கொணர்திரு மஞ்சனப் பணிக்குள்ளோர்
அல்லும் நண்பக லும் திரு
    வலகிட்டுத் திருமெழுக் கமைப்போர்கள்
எல்லை யில்விளக் கெரிப்பவர்
    திருமுறை எழுதுவோர் வாசிப்போர்.The rearing and fostering of flower gardens, the gathering
Of fragrant flowers from bunches, the weaving
Of manifold garlands, the securing of holy water
For the ablutions, the coating with cow-dung after
Sweeping the holy premises during day and night,
The lighting of innumerable lamps, the inditing
And reciting of the Tirumurai:   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 [241] 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... 2903