Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 3139
361
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 25, 2018, 11:35:06 AM »
Tiru Arisil Karai Puthur:

Verse  1:


மலைக்கும்மக ளஞ்ச மதகரியை
    உரித்தீர்எரித் தீர்வரு முப்புரங்கள்
சிலைக்குங்கொலைச் சேவுகந் தேறொழியீர்
    சில்பலிக்கில்கள் தோறுஞ் செலவொழியீர்
கலைக்கொம்புங் கரிமருப் பும்மிடறிக்
    கலவம்மயிற் பீலியுங் காரகிலும்
அலைக்கும்புனல் சேரரி சிற்றென்கரை
    அழகார்திருப் புத்தூர் அழகனீரே.

O, Lord, Verily are you Fair of fair and holy Puttur
on the South bank of Arisil whose waters waft deer horns,
elephant tusks,feathers of peacocks' fan tailed ocelli
and tawny aquila logs! To scare the girl of Himavant
on your half, you skinned the must ichorous elephant;
burnt up the uprooted citadels that flew at you; yet,
mount as ever the fell lowing burly killer Bull;
and roam from home to home to take alms without fail!

Arunachala Siva.


362
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 25, 2018, 11:27:39 AM »
Verse 10:


தஞ்சொலார் அருள்ப யக்குந்
    தமியனேன் தடமு லைக்கண்
அஞ்சொலார் பயிலும் ஆரூர்
    அப்பனை ஊரன் அஞ்சிச்
செஞ்சொலால் நயந்த பாடல்
    சிந்தியா ஏத்த வல்லார்
நஞ்சுலாங் கண்டத் தெங்கள்
    நாதனை நணுகு வாரே.

This loner me, Nampiaarooran
weak in heart on count of maids
unsafe to cling to, feared ever
their bouncing breasts that hit the eye
and sang the hymns on Father of Aaroor
where maidens of speech, speech
cultivate dance and song; they that sing these
with intent, reach the Lord of venom hued neck!

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.


363
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 25, 2018, 11:24:22 AM »
Verse 9:


பொய்த்தன்மைத் தாய மாயப்
    போர்வையை மெய்யென் றெண்ணும்
வித்தகத் தாய வாழ்வு
    வேண்டிநான் விரும்ப கில்லேன்
முத்தினைத் தொழுது நாளும்
    முடிகளால் வணங்கு வாருக்
கத்தன்மைத் தாகும் ஆரூர்
    அப்பனே அஞ்சி னேனே.


Rare as pearl you are! Great grace
you grant to those that pray
hailing you high bowing unto ever.
You are the Father of Aaroor!
O, Lord! This mundane life menacingly
regards smart, the transient body
is to last indispensable sans expiry!
I hate and fear its changing for the worse!

Arunachala Siva.


364
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 25, 2018, 11:18:34 AM »
Verse  8:

உதிரநீர் இறைச்சிக் குப்பை
    எடுத்தது மலக்கு கைம்மேல்
வருவதோர் மாயக் கூரை
    வாழ்வதோர் வாழ்வு வேண்டேன்
கரியமா லயனுந் தேடிக் கழலிணை
    காண மாட்டா
அரியனாய் நின்ற ஆரூர்
    அப்பனே அஞ்சி னேனே.O, Father of Aaroor dear to see
by dark hued Vishnu and Brahama
are your Kazhal-Feet! It is abomination
to squeeze into the pseudo-igloo
of a hide thatching over blood kneaded
sod of muddy flesh upon a fecal mound
of body decaying. How love to lurk in this hole?
And for how long? I do fear for life
in fright of all the meet of menacing ills!

Arunachala Siva.

365
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 25, 2018, 11:14:35 AM »
Verse 7:


தாழ்வெனுந் தன்மை விட்டுத்
    தனத்தையே மனத்தில் வைத்து
வாழ்வதே கருதித் தொண்டர்
    மறுமைக்கொன் றீய கில்லார்
ஆழ்குழிப் பட்ட போது
    அலக்கணில் ஒருவர்க் காவர்
யாழ்முயன் றிருக்கும் ஆரூர்
    அப்பனே அஞ்சி னேனே.


Giving up humility,obsessed with wealth,
many pine to live fanatic with charity none
for next; they help in the least to lift those
in dire bogs; but their most to the opulent.
O, Father of Aaroor where people play
on the Yaazh their blithesome best!
Yet I do fear to live among the throng
of unfeeling inane flocks!

Arunachala Siva.

366
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 25, 2018, 11:11:12 AM »
Verse 6:

மணமென மகிழ்வர் முன்னே
    மக்கள்தாய் தந்தை சுற்றம்
பிணமெனச் சுடுவர் பேர்த்தே
    பிறவியை வேண்டேன் நாயேன்
பணையிடைச் சோலைதோறும்
    பைம்பொழில் விளாகத் தெங்கள்
அணைவினைக் கொடுக்கும் ஆரூர்
    அப்பனே அஞ்சி னேனே.Happy to marry in due age early;
kids, mothers, fathers, kin would
later throw them as blighted dead
to ghats to burn and depart;
such eerie things I do loathe.
O,Father of Aaroor, of groves and fields
and arbors wide to game and mirth
for all destined! Fear do I to fall in birth!

Arunachala Siva.

367
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 25, 2018, 07:47:25 AM »
Verse  5:


நரம்பினோ டெலும்பு கட்டி
    நசையினோ டிசைவொன் றில்லாக்
குரம்பைவாய்க் குடியி ருந்து
    குலத்தினால் வாழ மாட்டேன்
விரும்பிய கமழும் புன்னை
    மாதவித் தொகுதி யென்றும்
அரும்புவாய் மலரும் ஆரூர்
    அப்பனே அஞ்சி னேனே.


Barely I live by status of clan
locked low in festering flesh
fettered to show by nerves and bones
annoyed by desire, aloof in revulsion,
stay put in the bound hut! O, Father of Aaroor
where aromal cassia blooms, buds of madhavi
drapes are ever in spray by your Deed!!
See, I am fear struck of my apartheid!

Arunachala Siva.

368
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 25, 2018, 07:44:15 AM »
Verse  4:

சொல்லிடில் எல்லை யில்லை
    சுவையிலாப் பேதை வாழ்வு
நல்லதோர் கூரை புக்கு
    நலமிக அறிந்தே னல்லேன்
மல்லிகை மாட நீடு
    மருங்கொடு நெருங்கி யெங்கும்
அல்லிவண் டியங்கும் ஆரூர்
    அப்பனே அஞ்சி னேனே.Wordless to word the limitless languor
of life, for no haven I have to hive in!
nor know-how of one to choose to let me so!
O, Father of Aaroor where topless towers
have jasmine climbers in whose buds
the lily-bees are seen hovering
within the calyxes keen in caress!
I am fear-struck of my hapless hovel for life!

Arunachala Siva.

369
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 25, 2018, 07:41:04 AM »
Verse  3:


அறுபதும் பத்தும் எட்டும்
    ஆறினோ டஞ்சும் நான்கும்
துறுபறித் தனைய நோக்கிச்
    சொல்லிற்றொன் றாகச் சொல்லார்
நறுமலர்ப் பூவும் நீரும்
    நாள்தொறும் வணங்கு வாருக்
கறிவினைக் கொடுக்கும் ஆரூர்
    அப்பனே அஞ்சி னேனே.


Sixty, ten, eight, six, four and five
essence, nocent, noetic numina,fine
limbs of tanmaatras cum causals in,
gnostic agencies, tatwaas--Were I to sum
or sever, none take my say! Hid to me too!
O, Father of Aaroor, Gnosis granter to the pious
pouring balmy lotus-lily waters daily!
I am fear-struck of the furtive for life!


Arunachala Siva.

370
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 24, 2018, 03:07:59 PM »
Verse  2:

ஊன்மிசை உதிரக் குப்பை
    ஒருபொரு ளிலாத மாயம்
மான்மறித் தனைய நோக்கின்
    மடந்தைமார் மதிக்கும் இந்த
மானுடப் பிறவி வாழ்வு
    வாழ்வதோர் வாழ்வு வேண்டேன்
ஆனல்வெள் ளேற்ற ஆரூர்
    அப்பனே அஞ்சி னேனே.

The flesh upon is a leather sac
of blood within to circulate
an insubstantial lie; knowing not
of which, deer-eyed maids boost
high this human birthing, I truly loathe
to love and live through.
O, Father of Aaroor, upon silver strident
Bull mount! I am fear-struck for life!

Arunachala Siva.


371
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 24, 2018, 03:04:54 PM »
Tiru Arur:

Verse  1:


இறைகளோ டிசைந்த இன்பம்
    இன்பத்தோ டிசைந்த வாழ்வு
பறைகிழித் தனைய போர்வை
    பற்றியான் நோக்கி னேற்குத்
திறைகொணர்ந் தீண்டித் தேவர்
    செம்பொனும் மணியுந் தூவி
அறைகழல் இறைஞ்சும் ஆரூர்
    அப்பனே அஞ்சி னேனே.


Trinkets as tribute increase the joy;
jovial topples up tilting at my life;
torn tom-tom hide clothes my flesh;
via which I peep out to perceive you,
O, Father of Aaroor, adored by Devas
fetching tributes of carat gold and gem
to heap on your tinkling kazhal-feet
and pray! I am fear-struck for life!


Arunachala Siva.

372
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 24, 2018, 02:58:43 PM »
Verse  11:


முத்து நீற்றுப் பவள மேனிச்
    செஞ்சடை யானுறையும்
பத்தர் பந்தத் தெதிர்கொள் பாடிப்
    பரமனை யேபணியச்
சித்தம் வைத்த தொண்டர் தொண்டன்
    சடைய னவன்சிறுவன்
பத்தன் ஊரன் பாடல் வல்லார்
    பாதம் பணிவாரே.


Lord in Ethirkolpaadi wears pearly lustrous ash upon;
glows with coral red holy mien; ruddy locks He has;
His abode there binds the servitors in fealty to Him;
and make their hearts long to bow unto him;
they that sing well these hymns of Nampiaarooran,
son of Sataiyan, servitor of Siva,
and of Siva's servitors shall for sure reach
unto the Lord's Feet and dwell bowing in piety!

Padigam on Ehirkolpaadi completed.

Arunachala Siva.

373
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 24, 2018, 02:55:37 PM »
Verse  10:

குருதி சோர ஆனையின் தோல்
    கொண்ட குழற்சடையன்
மருது கீறி ஊடு போன
    மாலய னும்அறியாச்
சுருதி யார்க்குஞ் சொல்ல வொண்ணாச்
    சோதியெம் மாதியான்
கருது கோயில் எதிர்கொள் பாடி
    யென்ப தடைவோமே.O, Hearts, the imminent do
is to reach unto the temple
in Ethirkolpaadi of our Lord
of catchy locks unseen by Vishnu
that crawled betwixt a pair of Marutha
and by Brahma,so dazzling a light in form
Vedas spellbound describe dearly,
our Siva willingly staying there!

Arunachala Siva.


374
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 24, 2018, 02:52:29 PM »
Verse  9:

தந்தை யாருந் தவ்வை யாரு
    மெட்டனைச் சார்வாகார்
வந்து நம்மோ டுள்ள ளாவி
    வான நெறிகாட்டும்
சிந்தை யீரே னெஞ்சி னீரே
    திகழ்மதி யஞ்சூடும்
எந்தை கோயில் எதிர்கொள் பாடி
    யென்ப தடைவோமே.


O, Hearts, fathers and sisters like
nearest kin even escort not,
not even a whit, not even a trice.
If only you would come close to us
cogitating keen on salvation,
may we better reach unto the temple
of our Lord sporting luminous crescent
solely abiding in Ethirkolpaadi!

Arunachala Siva.


375
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 24, 2018, 02:49:06 PM »
Verse  8:

இன்ப முண்டேல் துன்ப முண்டு
    ஏழை மனைவாழ்க்கை
முன்பு சொன்னால் மோழை மையாம்
    முட்டை மனத்தீரே
அன்ப ரல்லால் அணிகொள் கொன்றை
    யடிகளடி சேரார்
என்பர் கோயில் எதிர்கொள் பாடி
    யென்ப தடைவோமே.


Does it not meet your eye that as joy, sorrow too,
household vortex, consequent on nil awareness,
has in store for you? O, Hearts egg-like with none
of differential sense! Save the loving servitors
of the Lord,none else reach His cassia garland
decked feet, say they. If this be revealed in advance
it might seem vague for you to grasp! Silence!
Be not housebound, hie to the Temple Ethirkolpaadi!

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 3139