Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 3024
361
Verse  9:

மாலொ டும்மறை யோதிய நான்முகன்
காலொ டும்முடி காண்பரி தாயினான்
சேலொ டுஞ்செருச் செய்யுநெய்த் தானனை
மாலொ டுந்தொழு வார்வினை வாடுமே.

Siva whose feet and head were difficult to the found by Vishnu and Brahma,  of four faces who chanted the Vedas, the karmas of those who worship with desire Siva in Neyttānam where the Carnatic carp fish fight among themselves, will become weak and disappear.

Arunachala Siva.


362
Verse  8:

உச்சி மேல்விளங் கும்மிள வெண்பிறை
பற்றி யாடர வோடுஞ்ச டைப்பெய்தான்
நெற்றி யாரழல் கண்டநெய்த் தானனைச்
சுற்றி மெய்தொழு வார்சுடர் வாணரே.


Siva who placed on his matted locks, a white crescent moon, which shines in the sky, along with a dancing cobra, catching hold of it, going round the god in Neyttāṉam from left to right, who created an eye of fire on his forehead.  Those who worship sincerely are people with brilliance of the body.

Arunachala Siva.

363
Verse  7:


கொள்ளித் தீயெரி வீசிக் கொடியதோர்
கள்ளிக் காட்டிடை யாடுவர் காண்மினோ
தெள்ளித் தேறித் தெளிந்துநெய்த் தானனை
உள்ளத் தால்தொழு வாரும்பர் வாணரே.

Flourishing sparks of fire from the fire-brand, Siva dances in the cruel cremation ground where spurge grow.  Those who worship with intention Siva in Neyttāṉam, after sifting all philosophical works and coming to a decision and being firm in that decision, shall live in heaven.

Arunachala Siva.


364
Verse  6:

சுட்ட நீறுமெய் பூசிச் சுடலையுள்
நட்ட மாடுவர் நள்ளிருள் பேயொடே
சிட்டர் வானவர் தேருநெய்த் தானனை
இட்ட மாய்த்தொழு வாரின்ப வாணரே.


Besmearing his body with the holy ash which was got by burning all worlds and reducing them to ashes, he will dance in the dense darkness along with ghosts.
Those who worship with love Siva in Neyttāṉam, whom the superior people and the celestial beings are still investigation to know his real nature, are people who live happily.

Arunachala Siva.

365
Verse 5:

முன்கை நோவக் கடைந்தவர் நிற்கவே
சங்கி யாது சமுத்திர நஞ்சுண்டான்
நங்கை யோடு நவின்றநெய்த் தானனைத்
தங்கை யால்தொழு வார்தலை வாணரே.


When those who churned the ocean of milk for their forearms to ache, were standing aside with fear, Siva consumed the poison which rose in the ocean, without any hesitation. Those who worship with their joined hands, Siva who is always in Neyttāṉam with a lady of distinction, are people who live with excellence.

Arunachala Siva.

366
Verse  4:

விண்ட வர்புர மூன்றும்வெண் ணீறெழக்
கண்ட வன்கடி தாகிய நஞ்சினை
உண்ட வன்னொளி யானநெய்த் தானனைத்
தொண்ட ராய்த்தொழு வார்சுடர் வாணரே.


Siva who saw to it that from the three cities of the enemies, white ash rose.
He consumed the cruel poison. Those who worship becoming the devotees of the lustrous god in Neyttāṉam will live with internal illumination.

Arunachala Siva.

367
Verse 3:

ஆனிடை யைந்தும் ஆடுவ ராரிருள்
கானிடை நடம் ஆடுவர் காண்மினோ
தேனிடை மலர் பாயுநெய்த் தானனை
வானி டைத்தொழு வார்வலி வாணரே.

He will dance in the cremation ground in the dense darkness.  See him, in Neyttāṉam, where the honey flows from the flower,  those who worship Siva in the recess of their hearts, who bathes in the five products of the cow, will live with great strength to overcome the karmas.

Arunachala Siva.


368
Verse  2:

இரவ னையிடு வெண்தலை யேந்தியைப்
பரவ னைப்படை யார்மதில் மூன்றையும்
நிரவ னைநிலை யானநெய்த் தானனைக்
குரவ னைத்தொழு வார்கொடி வாணரே.


Siva, who begs alms who holds a white skull to place alms, who is pervading everywhere, one who is praised by all people, who razed and leveled down the three forts which had many layers, who is residing permanently in Neyttāṉam, who is the first religious preceptor, those who worship Siva, with the above attributes, lead a life of righteousness.

Arunachala Siva.


369
Tiru  Neyttanam:

Verse 1:


கொல்லி யான்குளிர் தூங்குகுற் றாலத்தான்
புல்லி யார்புரம் மூன்றெரி செய்தவன்
நெல்லி யானிலை யானநெய்த் தானனைச்
சொல்லி மெய்தொழு வார்சுடர் வாணரே.

Siva in the Kolli hill, who is in Kutṟālam of intense cold, burnt the three cities of the low demons, who is in Nellikka, those who worship Siva in permanent Neyttāṉam uttering his names sincerely, will receive illumination of the mind.

Arunachala Siva.

370
Verse 11:

வாழ்ந்த வன்வலி வாளரக் கன்றனை
ஆழ்ந்து போயல றவ்விர லூன்றினான்
சூழ்ந்த பாரிடஞ் சோற்றுத் துறையர்க்குத்
தாழ்ந்து நீபணி செய்மட நெஞ்சமே.


Ignorant mind! Siva fixed his toe to make the demon, who lived to be praised by the world, and who was very strong and had a sword, to roar by sinking very low, under the mountain. You do service only to Siva in Chōtṟuttuṟai, surrounded by Bhutas, being submissive to him in thought, word and deed.

Padigam on Tiruch Chotrutturai completed.

Arunachala Siva.

371
Verse  10:

மிண்ட ரோடு விரவியும் வீறிலாக்
குண்டர் தம்மைக் கழிந்துய்யப் போந்துநீ
தொண்டு செய்தென்றுஞ் சோற்றுத் துறையர்க்கே
உண்டு நீபணி செய்மட நெஞ்சமே.

Ignorant mind! Fixing with ignorant strong people, coming to Siva, slipping away from the low Jains, who do not possess any distinctive excellence, eating to do service to Siva, only in Chōtṟuttuṟai, you do service to him always.


Arunachala Siva.

372
Verse  9:

அல்லி யானர வைந்தலை நாகணைப்
பள்ளி யானறி யாத பரிசெலாம்
சொல்லி நீயென்றுஞ் சோற்றுத் துறையர்க்கே
புல்லி நீபணி செய்மட நெஞ்சமே.


Ignorant mind!  Brahma, who is seated in the inner petals of the lotus flower, and Vishnu, who has the cobra with five hoods as his bed, could not see him.   You say his nature which they could not know.  Do service always only to Siva in Chōtṟuttuṟai, in a suitable manner.

Arunachala Siva.


373
Verse  8:


பெற்ற மேறிலென் பேய்படை யாகிலென்
புற்றி லாடர வேயது பூணிலென்
சுற்றி நீயென்றுஞ் சோற்றுத் துறையர்க்கே
பற்றி நீபணி செய்மட நெஞ்சமே. 


Ignorant mind!  What does it matter, if Siva rides on a bull? 
What does it matter if ghosts are his army, what does it matter if he wears as ornaments dancing cobras that live in ant-hills?  Do not think these as low things not befitting his greatness. You do service only to Siva in Chōtṟuttuṟai, being stead-fast in your devotion by going round him from left to right.

Arunachala Siva.


374
Verse 7:

ஆணி போலநீ ஆற்ற வலியைகாண்
ஏணி போலிழிந் தேறியு மேங்கியும்
தோணி யாகிய சோற்றுத் துறையர்க்கே
பூணி யாய்ப்பணி செய்மட நெஞ்சமே.


Ignorant mind!  Though you suffer like the ladder, which is helpful to climb up and descend down, being stationery in a place, and though you are very strong as an iron nail, you do service working like a bull always to Siva in Chōtṟuttuṟai who is like a boat to redeem people from the ocean of birth.

Arunachala Siva.

375
Verse  6:


பொங்கி நின்றெழுந் தகடல் நஞ்சினைப்
பங்கி உண்டதோர் தெய்வமுண் டோசொலாய்
தொங்கி நீயென்றுஞ் சோற்றுத் துறையர்க்குத்
தங்கி நீபணி செய்மட நெஞ்சமே.


Ignorant mind! Tell me, is there any deity that consumed the poison that rose angrily in the ocean snatching it from the ocean.  Do service to sticking to the right path, being submissive always to Siva in Chōtṟuttuṟai.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 3024