Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 [240] 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... 3112
3586
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 12:18:23 PM »
Tiru Naraiyur:

Verse  1:

காம்பினை வென்றமென் றோளி பாகங் கலந்தா னலந்தாங்கு
தேம்புனல் சூழ்திகழ் மாமடு விற்றிரு நாரை யூர்மேய
பூம்புனல் சேர்புரி புன்ச டையான் புலியின் னுரிதோன்மேல்
பாம்பினை வீக்கிய பண்ட ரங்கன் பாதம் பணிவோமே.

Siva who combined in himself a half of the lady of soft shoulders which are superior to bamboo, who is in Tirunāraiyūr which has big and prominent pools surrounded by sweet water and which has many good properties,  who has golden twisted matted locks, on which the beautiful water of Ganga stays, we shall bow before the feet of Pantarankan, tied tightly a cobra on the skin of a tiger which was flayed.

Arunachala Siva.

3587
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 12:13:13 PM »
Verse  11:

தேவியை வவ்விய தென்னிலங்கை யரையன் றிறல்வாட்டி
ஏவியல் வெஞ்சிலை யண்ணல்நண்ணு மிராமேச் சுரத்தாரை
நாவியன் ஞானசம் பந்தனல்ல மொழியா னவின்றேத்தும்
பாவியன் மாலைவல்லா ரவர்தம்வினை யாயின பற்றறுமே.


On Siva in Rameswaram, which was established by the chief who had a cruel bow from which arrows could be discharged and who destroyed the strength of the king of Lanka, in the South who carried off the wife of Raman. The acts, good and bad, of those who are capable of reciting the garland of verses which contain all the good qualities of poetry and which were praised with desire by words that bear good, by Jnana Sambandhaṉ who has a good tongue, will completely perish.

Padigam on Tiru Rameswaram concluded.

Arunachala Siva.


3588
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 12:03:06 PM »
Verse  10:


பின்னொடு முன்னிடு தட்டைச்சாத்திப் பிரட்டே திரிவாரும்
பொன்னெடுஞ் சீவரப் போர்வையார்கள் புறங்கூறல் கேளாதே
இன்னெடுஞ் சோலைவண் டியாழ்முரலு மிராமேச் சுரமேய
பன்னெடு வெண்டலை கொண்டுழலும் பரமர் செயுஞ்செயலே.


The Jains who wander straying from the path of virtue, clad with mats at the back and front which are hanging, without heeding the slanderous words of the Buddhists, who cover their bodies with a long golden colored cloth by name 'Sīvaram', people of this world save yourselves by comprehending the act of the supreme god who wanders with a white skull with teeth intact, and who dwells in Rameswaram, where in the long and pleasant gardens the bees hum like the music produced in Yazh.

Arunachala Siva.

3589
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 11:58:38 AM »
Verse  9:


கோவல னான்முக னோக்கொணாத குழக னழகாய
மேவல னொள்ளெரி யேந்தியாடு மிமையோ ரிறைமெய்ம்மை
ஏவல னார்புகழ்ந் தேத்திவாழ்த்து மிராமேச் சுரமேய
சேவல வெல்கொடி யேந்துகொள்கையெம் மிறைவர் செயுஞ்செயலே.

The youth who could not be seen by Vishnu who incarnated as Kannan - Kovalan  and Brahma,  of four faces, Siva who is beautiful and desired by all.  The master of the celestial beings, who do not wink, and who dances holding a bright fire.
the act of our Lord is the nature of holding a victorious flag with the form of a strong bull, the Lord who is in Rameswaram, which Raman, who was a very good archer and who cared for truth, praised singing its fame and sang songs of benediction.

Arunachala Siva.

3590
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 11:54:37 AM »
Verse  8:

பொன்றிகழ் சுண்ணவெண் ணீறுபூசிப் புலித்தோ லுடையாக
மின்றிகழ் சோதியர் பாடலாடன் மிக்கார் வருமாட்சி
என்றுநல் லோர்கள் பரவியேத்து மிராமேச் சுரமேயார்
குன்றினா லன்றரக் கன்றடந்தோ ளடர்த்தார்கொளுங் கொள்கையே.


Smearing himself with white sacred ash of fine powder which shines like gold and having tiger's skin as his dress, the excellence of the appearance of Siva who is great in singing and dancing and has brilliance glittering like the lightning. The nature that Siva who pressed down the big shoulders of the demon by a toe and who is in Rameswaram, which is praised in the second person and the third person always by good people, is of possession only his votaries would comprehend.

Arunachala Siva.3591
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 11:50:27 AM »
Verse  7:


நீரினார் புன்சடை பின்புதாழ நெடுவெண் மதிசூடி
ஊரினார் துஞ்சிருள் பாடியாடும் உவகை தெரிந்துணர்வார்
ஏரினார் பைம்பொழில் வண்டுபாடு மிராமேச் சுரமேய
காரினார் கொன்றைவெண் டிங்கள்சூடுங் கடவுள் செயுஞ்செயலே.

Wearing a white and long crescent moon, when the ruddy matted locks which is full of water hangs low on the nape, his joy in dancing and singing in the night when all the people of the village are in sound sleep, and the act of the god who wears on his head a white crescent moon and Koṉṟai flowers which blossom profusely in winter and who is in Rameswaram, where in the beautiful ever-green gardens the bees like music,
his votaries will comprehend discerning them.

Arunachala Siva.

3592
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 11:47:13 AM »
Verse  6:


கணைபிணை வெஞ்சிலை கையிலேந்திக் காமனைக் காய்ந்தவர்தாம்
இணைபிணை நோக்கிநல் லாளோடாடு மியல்பின ராகிநல்ல
இணைமலர் மேலன்னம் வைகுகான லிராமேச் சுரமேயார்
அணைபிணை புல்கு கரந்தைசூடும் அடிகள் செயுஞ்செயலே.

Siva who destroyed by anger Manmatha, who held in his hand a cruel bow to which arrows were fixed.  Having the nature of dancing along with a lady whose looks are like those of the deer, the act of the deity who wears on his head, fragrant and sweet basil which is strung one after another and who is in Rameswaram, where in the sea-shore gardens the swan is seated in a good lotus flower having rows of petals,
his votaries, will comprehend.

Arunachala Siva.

3593
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 11:43:46 AM »
Verse  5:


சூலமோ டொண்மழு நின்றிலங்கச் சுடுகா டிடமாகக்
கோலநன் மாதுடன் பாடவாடுங் குணமே குறித்துணர்வார்
ஏல நறும்பொழில் வண்டுபாடு மிராமேச் சுரமேய
நீலமார் கண்ட முடையவெங்கள் நிமலர் செயுஞ்செயலே.

The quality of dancing when the lady sings along with him, having as the stage the cremation-ground, when the trident and bright battle-axe are shining, and the act of our spotless god who has a blue neck and who dwells in Rameswaram, where bees hum like music in the fragrant cardamon gardens, his votaries will comprehend by meditation.

Arunachala Siva.

3594
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 11:39:43 AM »
Verse 4:


மாதன நேரிழை யேர்தடங்கண் மலையான் மகள்பாடத்
தேதெரி யங்கையி லேந்தியாடுந் திறமே தெரிந்துணர்வார்
ஏதமி லார்தொழு தேத்திவாழ்த்து மிராமேச் சுரமேயார்
போதுவெண் டிங்கள்பைங் கொன்றைசூடும் புனிதர் செயுஞ்செயலே.

When the daughter of the mountain, who has beautiful big eyes, and adorned her big breasts with fine ornaments, sings the nature of his dance, holding in the hand a bright fire, Siva who dwells in Rameswaram, worshipped by people who have no blemish. The act of the pure god who wears fresh Koṉṟai and the white crescent moon which is like a flower,  devotees will comprehend discerning them.

Arunachala Siva.

3595
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 11:35:00 AM »
Verse  3:

அலைவளர் தண்புனல் வார்சடைமே லடக்கி யொருபாகம்
மலைவளர் காதலி பாடவாடி மயக்கா வருமாட்சி
இலைவளர் தாழை முகிழ்விரியு மிராமேச் சுரமேயார்
தலைவளர் கோலநன் மாலைசூடுந் தலைவர் செயுஞ்செயலே.

Siva who is in Rameswaram, where the screw-pine trees which have big leaves unfold their buds. Restraining the cool water of surging waves on the long matted locks, he action of the master who wears a beautiful garland of skulls and the greatness of confusing the minds of devotees without allowing them to know his true nature when Uma, Malai vaḷar kātali, sings to suit his dance, are unique. (Malai vaḷar kātali is the name of the goddess in this shrine.)

Arunachala Siva.

3596
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 08:15:41 AM »
Verse  2:


பொறிகிளர் பாம்பரை யார்த்தயலே புரிவோ டுமைபாடத்
தெறிகிள ரப்பெயர்ந் தெல்லியாடுந் திறமே தெரிந்துணர்வார்
எறிகிளர் வெண்டிரை வந்துபேரு மிராமேச் சுரமேய
மறிகிளர் மான்மழுப் புல்குகையெம் மணாளர் செயுஞ்செயலே.


Tying in the waist a cobra which has shining spots, when Uma sings with love, standing by the side.  The action of his dance at night moving when the thrumming of the strings of the lute is in a high pitch and the action of our bride-groom who holds a young jumping deer and a battle-axe in his hand and who dwells with desire in Rameswaram, where the rising white waves dash and recede, only devotees understand them.

Arunachala Siva.

3597
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 12, 2017, 02:42:51 PM »
Tiru Rameswaram:

Verse  1:

திரிதரு மாமணி நாகமாடத் திளைத்தொரு தீயழல்வாய்
நரிகதிக்க வெரியேந்தி யாடு நலமே தெரிந்துணர்வார்
எரிகதிர் முத்த மிலங்குகான லிராமேச் சுரமேய
விரிகதிர் வெண்பிறை மல்குசென்னி விமலர் செயுஞ்செயலே.

Swinging to and fro, for the cobra which has a big jewel to dance, people who can understand distinguishing the action of the spotless god on whose head the white crescent moon, which spreads rays is waxing and who is in Rameswaram where in the sea-shore gardens the bright pearls are shining, with the excellence of his dance holding fire,  when the jackals move rapidly in the fire which scorches everything, are really endowed with true spiritual knowledge;

Arunachala Siva.

3598
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 12, 2017, 02:38:50 PM »
Verse  11:

தூமரு மாளிகை மாட நீடு தோணி புரத்திறையை
மாமறை நான்கினொ டங்க மாறும் வல்லவன் வாய்மையினால்
நாமரு கேள்வி நலந்திகழும் ஞான சம்பந் தன்சொன்ன
பாமரு பாடல்கள் பத்தும் வல்லார் பார்முழு தாள்பவரே.

One who is well versed in the great four Vēdas and six Aṅgams, Jnana Sambandhan,  who is brilliant by the excellence of the spiritual instruction coming from his tongue by virtue of his truthfulness, those who are capable of reciting the ten verses possessing all the beauties of verse, composed on the Lord in Thōṇipuram where storeys in white mansions are tall, will rule over the whole world.

Padigam on Tiru Thonipuram completed.

Arunachala Siva.

3599
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 12, 2017, 02:35:45 PM »
Verse  10:

குண்டிகை பீலி தட்டோடு நின்று கோசரங் கொள்ளியரும்
மண்டைகை யேந்தி மனங்கொள் கஞ்சி யூணரும் வாய்மடிய
இண்டை புனைந்தெரு தேறிவந்தெ னெழில்கவர்ந் தாரிடமாம்
தொண்டிசை பாட லறாத தொன்மைத் தோணி புரந்தானே.

The Jains who catch fish holding in their hands a mat to sit on, a bundle of peacock`s feathers and an ascetic's pitcher and the Buddhists who have as their food gruel to which they are partial and holding in their hands a shallow earthern a vessel begging bowl resembling in shape skull, to be silenced, the place of the Lord who took away my beauty riding on a bull and adorning his head with a variety of garland called circlet.

Arunachala Siva.

3600
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 12, 2017, 02:30:09 PM »
Verse  9:


வெல்பற வைக்கொடி மாலு மற்றை விரைமலர் மேலயனும்
பல்பற வைப்படி யாயுயர்ந்தும் பன்றிய தாய்ப்ப ணிந்துஞ்
செல்வறநீண்டெஞ் சிந்தை கொண்ட செல்வ ரிடம்போலுந்
தொல்பற வைசுமந் தோங்கு செம்மைத் தோணி புரந்தானே.


Vishnu who has on his banner a victorious bird Gardua and the other one, Brahma who is seated on the fragrant lotus flower, Having grown long as a column of fire, to put an end to their journey, the latter one flying high as if many birds were assuming one form, and the former going down digging the earth, the place of the Lord who occupied my mind, is Thōṇipuram of charities which floated high and was borne by old birds.  (During a deluge Sirkazhi floated like a boat barge and it was lifted and borne by twenty-birds). (Even now in the artificial hillock there is the head of a bird made of brick and mortar, reminding one of this legend.)

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 [240] 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... 3112