Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 [239] 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... 3062
3571
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 03, 2017, 01:45:28 PM »
Verse  8:


மடவரல் பங்கினன் மலைதனை மதியாது
சடசட வெடுத்தவன் தலைபத்து நெரிதர
அடர்தர வூன்றியங் கேயவற் கருள்செய்தான்
திடமென வுறைவிடந் திருவுசாத் தானமே.

Without any regard for the mountain belonging to Siva, who has a young lady as his half. Siva bestowed his grace at that place itself, to Ravanan fixing firmly his toe to press and crush his ten heads who lifted it to make a sound like Chata chata  is Tiru Uchāttāṉam is his abode where he dwells with certainly.


Arunachala Siva.

3572
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 03, 2017, 01:44:06 PM »
Verse 6:

Not available.

Arunachala Siva.

3573
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 03, 2017, 01:40:58 PM »
Verse 7:


பண்டிரைத் தயனுமா லும்பல பத்தர்கள்
தொண்டிரைத் தும்மலர் தூவித்தோத் திரஞ்சொலக்
கொண்டிரைக் கொடியொடுங் குருகினி னல்லினம்
தெண்டிரைக் கழனிசூழ் திருவுசாத் தானமே.


From time immemorial Brahma, Vishnu and many pious people sing praises loudly with joy, scattering flowers. Tiruv uchāttāṉam is the abode of Siva where the good flock of birds go round and round and fields which have clear waves, along with the crows which have caught their prey.

Arunachala Siva.

3574
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 03, 2017, 01:04:05 PM »
Verse  5:

Not available.


Arunachala Siva.

3575
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 03, 2017, 01:00:14 PM »
Verse  4:


மறிதரு கரத்தினான் மால்விடை யேறியான்
குறிதரு கோலநற் குணத்தினா ரடிதொழ
நெறிதரு வேதியர் நித்தலு நியமஞ்செய்
செறிதரு பொழிலணி திருவுசாத் தானமே.

Siva holds a young one of the deer in his hand. He rides on a big bull. The devotees who are distinguished by their form and good qualities to worship his feet.
Tiru uchāttāṉam is the abode of Siva which is beautiful by dense gardens where the Brahmins who follow the right path, perform their daily routine of duties.

Arunachala Siva.3576
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 03, 2017, 12:55:47 PM »
Verse  3:

தாமலார் போலவே தக்கனார் வேள்வியை
ஊமனார் தங்கனா வாக்கினா னொருநொடிக்
காமனா ருடல்கெடக் காய்ந்தவெங் கண்ணுதல்
சேமமா வுறைவிடந் திருவுசாத் தானமே.


Siva made the sacrifice performed by Daksha as the dream dreamt by a dumb person which he cannot narrate and must keep within himself, like an enemy Siva who has a frontal eye with which he destroyed the body of Manmatha in an instant which is the time-measure taken for snapping the thumb and the middle finger. Tiruvuchasthantāṉam is the abode of Siva where he dwells for the welfare of the world.

Arunachala Siva.

3577
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 22, 2017, 08:49:58 AM »
Verse  2:


கொல்லையே றுடையவன் கோவண ஆடையன்
பல்லையார் படுதலைப் பலிகொளும் பரமனார்
முல்லையார் புறவணி முதுபதி நறைகமழ்
தில்லையா னுறைவிடந் திருவுசாத் தானமே.


Siva has a bull that lives in the forest region.  He dresses himself in a men's loin-cloth,
the supreme being who receives alms on a dead skull which has its teeth intact.
Tiru Usathnam is the abode of the god in Thillai where fragrance spreads, and the ancient place which is made beautiful by the forest region where the creepers, Arabian jasmine are flourishing.

Arunachala Siva.

3578
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 22, 2017, 08:44:16 AM »
Tiru Usathanam:

Verse  1:நீரிடைத் துயின்றவன் றம்பிநீள் சாம்புவான்
போருடைச் சுக்கிரீ வன்அநு மான்றொழக்
காருடை நஞ்சுண்டு காத்தருள் செய்தவெம்
சீருடைச் சேடர்வாழ் திருவுசாத் தானமே.


To be worshipped by Rāmaṉ who is an incarnation of Vishnu, who slept in the ocean of milk, his brother, Lakshmanan, Jambavan who has a long span of life, Sugrivan, always engaged in battle, an Hanuman, Tiru Usathanam, is the place where the great god of fame, who bestowed his grace by saving the celestial beings, by consuming the poison of black color resides.

Arunachala Siva.3579
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 12:30:56 PM »
Verse  11:

கோடுசந் தனமகில் கொண்டிழி வைகைநீர்
ஏடுசென் றணைதரு மேடகத் தொருவனை
நாடுதென் புகலியுண் ஞானசம் பந்தன
பாடல்பத் திவைவல்லார்க் கில்லையாம் பாவமே.


On the unequalled Siva in Eṭakam where the strip of a Palmyra leaf with a verse written on it reaches in the water going upstream in the river Vaigai which flows taking in it tusks of elephants sandal woods and eagle wood. there will be no sins to those who are capable of reciting these ten verses, of Jnana Sambandhan, Pukali in the south desired earnestly by all. (The anecdote suggested is an internal evidence;
the details are given exhaustively in Periya Purāṇam, Jnana Sambandhar  Nāyaṉār Purāṇam, verses 846-851.)

Padigam on Tiru Etakam completed.


Arunachala Siva.

3580
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 12:25:53 PM »
Verse  10:

குண்டிகைக் கையினர் குணமிலாத் தேரர்கள்
பண்டியைப் பெருக்கிடும் பளகர்கள் பணிகிலர்
வண்டிரைக் கும்மலர்க் கொன்றையும் வன்னியும்
இண்டைசேர்க் குஞ்சடை யேடகத் தெந்தையே.


The Jains who carry an ascetic's pitcher in their hands and Buddhists who are not good-natured, both of them who are stupid and increase the size of their paunch, have not the good fortune to pay homage. Siva our father who is in Eṭakam and in whose matted locks, he combines in the circlet Koṉṟai flowers on which bees hum and leaves of Indian mesquit, is the syntactical link.

Arunachala Siva.


3581
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 12:21:18 PM »
Verse  9:


பொன்னுமா மணிகளும் பொருதிரைச் சந்தகில்
தன்னுளார் வைகையின் கரைதனிற் சமைவுற
அன்னமா மயனுமா லடிமுடி தேடியும்
இன்னவா றெனவொணான் ஏடகத் தொருவனே.


On the bank of the river Vaigai, where the waves dash perishing along with them gold, big gems, sandal wood and eagle-wood trees and leave them deposited.  The unequalled god in Eṭakam is indescribable as this is his form even though Brahma who transformed himself into a swan and Vishnu,  who changed himself into a pig, could not find his feet and head.

Arunachala Siva.

3582
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 12:16:38 PM »
Verse  8:

தடவரை யெடுத்தவன் றருக்கிறத் தோளடர்
படவிர லூன்றியே பரிந்தவற் கருள்செய்தான்
மடவர லெருக்கொடு வன்னியு மத்தமும்
இடமுடைச் சடையினன் ஏடகத் திறைவனே.

Fixing firmly the toe to press down the shoulders to destroy the pride of the demon who lifted the big mountain, Siva later taking pity on him granted his grace.  Siva who has on his spacious matted locks, Gaṅga, in the form of a lady, Yarcum, leaves of Indian mesquit and Datura flowers, is the Lord in Eṭakam.


Arunachala Siva.

3583
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 12:15:13 PM »
Verse  7:

Not available.

Arunachala Siva.

3584
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 12:11:25 PM »
Verse  6:


பொய்கையின் பொழிலுறு புதுமலர்த் தென்றலார்
வைகையின் வடகரை மருவிய வேடகத்
தையனை யடிபணிந் தரற்றுமின் னடர்தரும்
வெய்யவன் பிணிகெட வீடெளி தாகுமே.


In Eṭakam which is situated on the north bank of the river Vaigai where the balmy southern breeze which carries the fragrance of the fresh flowers growing in the tanks and gardens, fills up the place. People of this world! Shout with excitement paying homage to the feet of the father.  Attaining salvation is easy as the cruel and not easily curable diseases which are crowded, are destroyed.

Arunachala Siva.

3585
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 12:07:52 PM »
Verse  5:


வரியணி நயனிநன் மலைமகண் மறுகிடக்
கரியினை யுரிசெய்த கறையணி மிடறினன்
பெரியவன் பெண்ணினோ டாணலி யாகிய
எரியவ னுறைவிட மேடகக் கோயிலே.

The good daughter of the mountain who has streaks in the eyes to become bewildered in mind, Siva with a black neck flayed an elephant. The great god. The temple in Eṭakam is the dwelling place of the god who is fire and who is male, female and who is neither completely male nor completely female.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 [239] 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... 3062