Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 [239] 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... 3146
3571
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 26, 2017, 06:48:49 AM »
Verse 3:


அருமணித்தடம் பூண்முலை யரம்பையரொ டருளிப் பாடியர்
உரிமையிற் றொழுவார் உருத்திர பல்கணத்தார்
விரிசடைவிர திகளந்தணர் சைவர்பாசு பதர்க பாலிகள்
தெருவினிற் பொலியுந் திருவாரூ ரம்மானே.

Executor of divine commands along with celestial damsels who adorn their breasts with rare and big precious stones, devotees of Siva Maheswarar worship you by right,
Saivaite devotees who have loosened matted locks, called Mīviratikaḷ Brahmins,
Saivaites, our god, father in Tiruvarūr in whose streets Pasupatar, Kapālikaḷ are eminent.


Arunachala Siva.


3572
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 04:29:27 PM »
Verse  2:


கடம்படந்நட மாடினாய்களை கண்ணினக்கொரு காதல் செய்தடி
ஒடுங்கி வந்தடைந்தே னொழிப்பாய் பிழைப்பவெல்லாம்
முடங்கிறான்முது நீர்மலங்கிள வாளைசெங்கயல் சேல்வ ரால்களி
றடைந்த தண்கழனி யணியாரூ ரம்மானே.


Our father Siva in Ārūr made beautiful by cool fields in which the curved prawn, the Malaṅku fish which lives in old water, young scabbard, red carp, Sēl, Murral and Kaḷiṟu have taken refuge!  You danced to the accompaniment of Kuṭamuḻā.   I came all the way and approached your feet having restrained all my desires, cherishing you who is the support to me and other devotees. You remove all the wrongs that I commit.

Arunachala Siva.

3573
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 12:27:49 PM »
Tiru Arur:

Verse 1:

காண்டலேகருத் தாய்நினைந்திருந் தேன்மனம்புகுந் தாய்க ழலடி
பூண்டுகொண் டொழிந்தேன் புறம்போயினா லறையோ
ஈண்டுமாடங்க ணீண்டமா ளிகை மேலெழுகொடி வானி ளம்மதி
தீண்டிவந் துலவுந் திருவாரூ ரம்மானே.


Our father, god, who is in Tiruvārūr where the rising flags which are hoisted on the tall mansions of many storeys touch the crescent in the sky and move about!  Having the sole aim of obtaining vision of you, I was meditating on you. I definitely adorned my head with your feet wearing anklets.  If you go out I swear on your honor.

Arunachala Siva.

3574
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 12:23:04 PM »
Verse  11:


மஞ்சாடு குன்றடர வூன்றி மணிவிரலால்
துஞ்சாப்போர் வாளரக்கன் றோணெரியக் கண்குருதிச்
செஞ்சாந் தணிவித்துத் தன்மார்பிற் பால்வெண்ணீற்
றஞ்சாந் தணிந்தானை நான்கண்ட தாரூரே.


With the beautiful toe pressing firmly to crush under the hill on which clouds move.
to break the shoulders of the cruel demon Ravaṇaṉ, who was fighting without sleeping. Smearing blood in the eyes which is like red-sandal paste, Siva who smeared on his chest as beautiful sandal paste white sacred ash which is color like milk.  (see 1st verse).

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.

3575
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 12:17:09 PM »
Verse  10:

தாடழுவு கையன் றாமரைப்பூஞ் சேவடியன்
கோடலா வேடத்தன் கொண்டதோர் வீணையினான்
ஆடரவக் கிண்கிணிக்கா லன்னானோர் சேடனை
ஆடுந்தீக் கூத்தனை நான்கண்ட தாரூரே.


Siva has a small drum tapering in the middle which is beaten, He has a beautiful form in which he wears a crescent shaped necklace of pearls; He has a Veena which he holds in his hand.  (There is one form of Siva, which is called Veena Dakshiṇāmūrti.)
Such a great god who is indescribable and who wears on his legs as 'kiṇkiṇi', the cobra which dances. He is also one who dances in the fire. (see 1st verse).


Arunachala Siva.

3576
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 12:13:44 PM »
Verse  9:


காரமுது கொன்றை கடிநாறு தண்ணென்ன
நீரமுது கோதையோ டாடிய நீண்மார்பன்
பேரமுத முண்டார்க ளுய்யப் பெருங்கடனஞ்
சாரமுதா வுண்டானை நான்கண்ட தாரூரே.


The fragrance of the old Koṉṟai flowers that blossom in winter to be cool, Siva who has a long chest and who danced with a lady who wears a garland which resembles water by the white flowers of which it is made,  He who drank the poison that rose in the big ocean as rare nectar, in order that the Devas who had partaken the nectar which was got from the ocean, might be saved from death. (see 1st verse).

Arunachala Siva.

3577
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 12:10:47 PM »
Verse  8:

வஞ்சனையா ரார்பாடுஞ் சாராத மைந்தனைத்
துஞ்சிருளி லாட லுகந்தானைத் தன்றொண்டர்
நெஞ்சிருள் கூரும் பொழுது நிலாப்பாரித்
தஞ்சுடராய் நின்றானை நான்கண்ட தாரூரே.

The strong youth who is not near to anyone who has deceitfulness, who felt pleasure in dancing the darkness when everything is dead or asleep who was the beautiful light spreading milk light when the minds of his devotees are intensely dark with ignorance.
(see 1st verse.)


Arunachala Siva.

3578
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 12:06:54 PM »
Verse  7:

போழொத்த வெண்மதியஞ் சூடிப் பொலிந்திலங்கு
வேழத் துரிபோர்த்தான் வெள்வளையா டான்வெருவ
ஊழித்தீ யன்னானை யோங்கொலிமாப் பூண்டதோர்
ஆழித்தேர் வித்தகனை நான்கண்ட தாரூரே.


Wearing a white crescent moon which is like the segment of a circle, Siva covered himself with the skin of an elephant glittering and appearing grand, when Uma wearing white bangles was frightened at that sight. He who is like the fire that rises at the end of the world, and who is the able god who has a round car to which are yoked tall and neighing horses. (see 1st verse).

Arunachala Siva.

3579
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 12:01:32 PM »
Verse  6:

எம்பட்டம் பட்ட முடையானை யேர்மதியின்
நும்பட்டஞ் சேர்ந்த நுதலானை யந்திவாய்ச்
செம்பட் டுடுத்துச் சிறுமா னுரியாடை
அம்பட் டசைத்தானை நான்கண்ட தாரூரே.


Siva who has the right of mastery over Chit, Achit and Chit-achit, (intelligent beings;
non-intelligent beings;  beings endowed with both, who has the beautiful crescent moon as a plate of gold on his forehead. The significance of நும் is not clear. Dressing in a red silk which is like the red sky, and who wore as a beautiful silk-dress, the skin of a young deer. 

Arunachala Siva.

3580
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 11:57:39 AM »
Verse  5:

தாங்கோல வெள்ளெலும்பு பூண்டுதம் மேறேறிப்
பாங்கான வூர்க்கெல்லாஞ் செல்லும் பரமனார்
தேங்காவி நாறுந் திருவாரூர்த் தொன்னகரில்
பூங்கோயி லுண்மகிழ்ந்து போகா திருந்தாரே.

Adorning himself with the beautiful white bones, riding on a bull which belongs to him,
the supreme god who goes to all villages that are nearby.  Siva stayed without leaving it with his heart full of joy, in the Poon Kovil in the ancient city of Tiruvārūr where the blue Nelumbo flowers with honey spread their fragrance.

Arunachala Siva.

3581
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 08:41:15 AM »
Verse  4:


ஏறேற்ற மாவேறி யெண்கணமும் பின்படர
மாறேற்றார் வல்லரணஞ் சீறி மயானத்தில்
நீறேற்ற மேனியனாய் நீள்சடைமே னீர்ததும்ப
ஆறேற்ற வந்தணனை நான்கண்டதாரூரே.


Riding on a bull to give it preeminence the eight groups of worshipers to follow Siva, destroying the strong forts of these demons, who were opposed to Siva, having a body smeared with holy ash, and the Brahmin who received a river on his long matted locks for the water to overflow. (see the 1st verse.).

Arunachala Siva.

3582
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 08:37:29 AM »
Verse  3:


சேய வுலகமுஞ் செல்சார்வு மானானை
மாயப்போர் வல்லானை மாலைதாழ் மார்பானை
வேயொத்த தோளியர்த மென்முலைமேற் றண்சாந்தின்
ஆயத் திடையானை நான்கண்ட தாரூரே.


Siva is the highest world above all worlds and the support of all, who can destroy the three impurities of the soul which are metaphorically the three cities.  He who has a garland of Koṉṟai flowers hanging down on the chest,  who is in the midst of female attendants, who witness the festivals in Ārūr, who smear on their soft breasts cool sandal paste and who have shoulders resembling bamboo.

Arunachala Siva.3583
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 08:34:09 AM »
Verse 2:


பக்கமே பாரிடங்கள் சூழப் படுதலையில்
புக்கவூர்ப் பிச்சையேற் றுண்டு பொலிவுடைத்தாய்க்
கொக்கிறகின் றூவல் கொடியெடுத்த கோவணத்தோ
டக்கணிந்த வம்மானை நான்கண்ட தாரூரே. 


Surrounded on all sides by Bhutas, eating the alms received in the villages he entered in a begging bowl of a dead skull, who is our father who adorned himself with a string of black beads along with a loin-cloth, which was held aloft in the banner, and the feather of a crane which is beautiful.  (see 1st verse.).

Arunachala Siva.

3584
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 24, 2017, 02:59:06 PM »
Tiru Arur:


Verse  1:

சூலப் படையானைச் சூழாக வீழருவிக்
கோலத்தோட் குங்குமஞ்சேர் குன்றெட் டுடையானைப்
பாலொத்த மென்மொழியாள் பங்கனைப் பாங்காய
ஆலத்தின் கீழானை நான்கண்ட தாரூரே.

Siva who has a weapon of a trident, who has beautiful shoulders like the hills on which saffron is smeared, which is like the streams descending down, flowing in all directions who has as a half a lady who speaks soft words which are as sweet as milk.  It is in Ārūr that I obtained vision of the god seated under the beautiful banyan tree.

Arunachala Siva.


3585
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 24, 2017, 02:41:36 PM »
Verse  10:


பத்துக்கொ லாமவர் பாம்பின்கண் பாம்பின்பல்
பத்துக்கொ லாமெயி றுந்நெரிந் துக்கன
பத்துக்கொ லாமவர் காயப்பட் டான்றலை
பத்துக்கொ லாமடி யார்செய்கை தானே.


The cobra that he wears has ten eyes and ten fangs: the five fangs in the upper row and five fangs in the lower row of the mouth. The teeth of Ravanan, which were broken and fell down were ten in number. The heads of Ravanan punished by him were ten.  The acts of devotees are ten in number:    1 wearing emblems of Saiva religion, as Rudraksham beads and sacred ashes    2 worship of the preceptor as god himself    3 praising god    4 reciting the names of god    5 right conduct    6 listening to the exposition of Purāṇams    7 visiting temples    8 Not eating in any other house except in devotees houses    9 giving to devotees    10: performing of Pujai. Another version of the acts is    1 Tattvarūpam    2 Tatvadarsanam    3 Tatvasuddhi    4 Atmarūpam    5 Atma darsanam    6 Atmasuddhi    7 Sivarupam    Sivadarsanam    9 Sivayogam    10 Siva bhogam.  These are mentioned in Sivagnāṉabhotam, Sivajnaṉa Siddhiyar, Sivaprakasam, Unnmai Neṟi Viḷakkam, and Paṇtāra Sastaram, all Saiva religious works. 

General Padigam concluded.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 [239] 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... 3146