Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 [239] 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... 3112
3571
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 14, 2017, 10:07:33 AM »
Verse  4:


ஊனம ராக்கை யுடம்புதன்னை உணரிற் பொருளன்று
தேனமர் கொன்றையி னானடிக்கே சிறுகாலை யேத்துமினோ
ஆனம ரைந்துங்கொண் டாட்டுகந்த வடிக ளிடம்போலும்
வானவர் நாடொறும் வந்திறைஞ்சும் வலம்புர நன்னகரே.


People of this world if we think about the body which is made of flesh and other things, it is not of great moment praise the feet of Siva who wears Koṉṟai which has honey, early in your life. The place of the god who enjoyed being bathed in the five products obtained from the cow, is the good city of Valampuram where the Devas in heaven descend to the earth daily and pay obeisance to god.

Arunachala Siva.

3572
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 14, 2017, 10:01:01 AM »
Verse  3:

நொய்யதொர் மான்மறி கைவிரலின் னுனைமே னிலையாக்கி
மெய்யெரி மேனிவெண் ணீறுபூசி விரிபுன் சடைதாழ
மையிருஞ் சோலை மணங்கமழ இருந்தா ரிடம்போலும்
வைகலு மாமுழ வம்மதிரும் வலம்புர நன்னகரே.

Having made a young deer of light body to stay on the tip of the finger, smearing the holy white ash on the body which has the color of fire. When the golden matted locks which is spreading hangs low. The place of the god who dwelt as the dark and big gardens spread their fragrance, is the good city of Valampuram where daily the great Muzhavu is played to resound as thunder.

Arunachala Siva.

3573
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 14, 2017, 09:56:28 AM »
Verse  2:

கோத்தகல் லாடையுங் கோவணமுங் கொடுகொட்டி கொண்டொருகைத்
தேய்த்தன் றநங்கனைத் தேசழித்துத் திசையார் தொழுதேத்தக்
காய்த்தகல் லாலதன் கீழிருந்த கடவுள் ளிடம்போலும்
வாய்த்தமுத் தீத்தொழி னான்மறையோர் வலம்புர நன்னகரே.

Holding in one hand a cloth dyed in red ochre worn by people who have renounced the world, a loin-cloth, and a Koṭukoṭṭi a kind of leather instrument, burning Manmathan, in the past and destroying his brilliant body. When people living in all directions praise him with joined hands, the place of the god who sat under the Kallāl tree which bore fruits. (Kallāl is a variety of the banyan tree.)  is the good city of Valampuram where [there are] brahmins who have learnt the four Vēdas and perform the act of  maintaining the three fires appropriate to them.

Arunachala Siva.

3574
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:57:46 PM »
Tiru Valampuram:

Verse  1:


கொடியுடை மும்மதி லூடுருவக் குனிவெஞ் சிலைதாங்கி
இடிபட வெய்த வமரர்பிரா னடியா ரிசைந்தேத்தத்
துடியிடை யாளையொர் பாகமாகத் துதைந்தா ரிடம்போலும்
வடிவுடை மேதி வயல்படியும் வலம்புர நன்னகரே.


The master of the immortals, who shot an arrow with a thunderous roar, to pierce through the three forts on which flags were flying holding a bent and cruel bow.
The devotees praise in a chorus. The place of Siva who is closely united with a lady whose waist is like the drum tapering towards the middle, as a half is the good city of Valampuram where the buffaloes of good form lie down in the fields.

Arunachala Siva.

3575
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:53:42 PM »
Verse 11:

தண்மதி தாழ்பொழில் சூழ் புகலித் தமிழ்ஞான சம்பந்தன்
ஒண்மதி சேர்சடை யானுறையுந் திருநாரை யூர்தன்மேல்
பண்மதி யாற்சொன்ன பாடல் பத்தும் பயின்றார் வினைபோகி
மண்மதி யாதுபோய் வான்புகுவர் வானோ ரெதிர்கொளவே.


On Tirunāraiyūr where Siva who wears a bright crescent moon on his matted locks, dwells.  Jnana Sambandhan, who is well-versed in Tamizh and is a native of Pukali which is surrounded by garden on which the cool moon stays.  Those who always recite the ten verses with 'tala' which were composed by his superior knowledge, being rid of their karmas and without minding as of any worth the pleasures of this world, will enter into heaven, being received by the inhabitants of heaven when they go there.

Arunachala Siva.
 

3576
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:50:38 PM »
Verse  10:

தூசுபு னைதுவ ராடை மேவுந் தொழிலா ருடம்பினிலுள்
மாசுபு னைந்துடை நீத்தவர்கண் மயனீர்மை கேளாதே
தேசுடை யீர்கள் தெளிந்தடைமின் திருநாரை யூர்தன்னில்
பூசுபொ டித்த லைவ ரடியா ரடியே பொருத்தமே.


Buddhists who desire [to have] robes soaked in myrtle-dye as their dress without paying heed to the words of confusing nature of the Jains who have discarded dress but have accumulated dirt on their bodies.  People who have brilliant knowledge!
The feet of the devotees of the chief who smears himself with holy ash and who is in Tirunāraiyūr, is the proper place for our refuge.  Reach them clarifying your mind.

Arunachala Siva.

3577
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:47:45 PM »
Verse  9:

ஊனுடைவெண் டலைகொண் டுழல்வா னொளிர்புன் சடைமேலோர்
வானிடைவெண் மதிவைத் துகந்தான் வரிவண் டியாழ்முரலத்
தேனுடைமா மலரன்னம் வைகுந் திருநாரை யூர்மேய
ஆனிடையைந் துகந்தா னடியே பரவா வடைவோமே.


Siva wanders holding a white skull which has flesh in it. He was pleased to place a white crescent moon that rises in the sky, on the shining golden matted locks when the bees with lines on their bodies hum like the music of the lute. We will reach praising the feet of Siva, who was pleased to bathe in the five products of the cow and who is in Nāṟaiyūr where the swans are sitting on the lotus flowers which have honey.

Arunachala Siva.


3578
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:44:25 PM »
Verse  8:

நாமமெ னைப்பல வும்முடை யான்நல னோங்கு நாரையூர்
தாமொம் மெனப்ப றையாழ் குழல் தாளார் கழல்பயில
ஈம விளக்கெரி சூழ்சு டலை யியம்பும் மிடுகாட்டில்
சாம முரைக்கநின் றாடு வானுந் தழலாய சங்கரனே.

Siva has ever so many names when the sound of the anklets, flute and lute blend with the sound of the drum which makes a sound like `mom`. In Nāraiyūr of increasing beauty in the burial-ground, where the light of the firebrand burns with a sound, lighting the dance-arena, it is Saṅkaraṉ who is himself the form of fire and dances, when the noise in the cremation ground resembles Samavedam.

Arunachala Siva.

3579
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:41:23 PM »
Verse  7:

கள்ளி யிடுதலை யேந்துகை யர்கரி காடர் கண்ணுதலர்
வெள்ளிய கோவண வாடை தன்மேல் மிளிரா டரவார்த்து
நள்ளிரு ணட்டம தாடுவர் நன்னல னோங்கு நாரையூர்
உள்ளிய போழ்தி லெம்மேல் வருவல் வினையாயின வோடுமே.


Siva holds in his hand a skull left in the cremation ground where cactus grows.  He lives in the scorched cremation ground; he has a frontal eye. Tying a shining and dancing cobra on the dress which is a white loin-cloth, he will dance in the dense darkness.  The irresistible Karmas which are to approach us will flee when we think of Nāṟaiyūr where prosperity is always on the increase.

Arunachala Siva.

3580
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:38:41 PM »
Verse  6:

பாரு றுவாய் மையினார் பரவும் பரமேட்டி பைங்கொன்றைத்
தாரு றுமார் புடையான் மலையின் றலைவன் மலைமகளைச்
சீரு றுமா மறுகிற் சிறைவண் டறையுந் திருநாரை
யூரு றையெம் மிறைவர்க் கிவையொன் றொடொன் றொவ்வாவே.

Siva who is in the most exalted place is worshipped by truthful people whose fame has spread throughout the world.  He wears on his chest fertile garlands of Koṉṟai flowers, he is the chief of the mountain Kailash. He will embrace the daughter of the mountain with great esteem these things are at variance with one another for the Lord who dwells in Tirunāraiyūr where in the big streets bees with wings hum.

Arunachala Siva.

3581
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:35:32 PM »
Verse  5:


பொங்கி ளங்கொன் றையினார் கடலில் விடமுண் டிமையோர்கள்
தங்களை யாரிடர் தீர நின்ற தலைவர் சடைமேலோர்
திங்களை வைத்தன லாட லினார்திரு நாரை யூர்மேய
வெங்கனல் வெண்ணீ றணிய வல்லா ரவரே விழுமியரே.

Siva wears fresh and Verdent flowers of Koṉṟai, he is the chief who stood as a help to remove the inescapable suffering of the immortals who do not wink, by drinking the poison that rose in the ocean.  Having placed on the matted locks, a crescent moon, he dances in the fire.  He who smears on his body white holy ash well burnt in the hot fire and who is in Tirunāraiyūr is the most exalted person.

Arunachala Siva.

3582
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:32:22 PM »
Verse  4:


துஞ்சிரு ளாடுவர் தூமுறுவல் துளங்குமு டம்பினராய்
அஞ்சுட ராரெரி யாடு வரார்அழ லார்வி ழிக்கண்
நஞ்சுமிழ் நாக மரைக்கசைப் பர்நல னோங்கு நாரையூர்
எஞ்சிவ னார்க்கடி மைப்படு வார்க்கினி யில்லை யேதமே.


Siva will dance in that darkness when everything is absorbed in the great infinite.
He will dance in the bright and unbearable fire with a body moving from side to side, with an innocent smile he has in his frontal eye fire of unbearable heat. He will tie round his waist a cobra that spits poison. For those who become the slaves of our Siva  in Nāraiyūr whose prosperity is always increasing, there will be no sufferings here-after.

Arunachala Siva.

3583
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:25:38 PM »
Verse  3:


மாயவன் சேயவன் வெள்ளி யவன் விடஞ்சேரு மைமிடற்றன்
ஆயவ னாகியொ ரந்தர மும்மவ னென்று வரையாகம்
தீயவ னீரவன் பூமி யவன்றிரு நாரை யூர்தன்னில்
மேயவ னைத்தொழு வாரவர் மேல்வினை யாயின வீடுமே.


Siva is black in color. He is red in color. He is white in color.  (These refer to the three faces namely Agōram, Vāmatēvam, Satyojatham and  of the five faces of the Sadasivamurthi, according to grammar, implying something which has not been made explicit by expressing another thing associated or connected with it, we must add the remaining two faces, Taṟpuruṭam, and Isaṉam which are like gold and marble in color.). He has a neck as black as the cloud, in which the poison stays. Being himself each and every difference, like this, His body which is like the mountain, is fire.
He is the water.  He is the earth. The karmas of those who worship Sivaṉ who is in Tirunāraiyūr will perish.

Arunachala Siva,

3584
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:22:21 PM »
Verse  2:

தீவினை யாயின தீர்க்க நின்றான் றிருநாரை யூர்மேயான்
பூவினை மேவு சடைமுடி யான்புடை சூழப் பலபூதம்
ஆவினி லைந்துங்கொண் டாட்டு கந்தா னடங்கார் மதின்மூன்றும்
ஏவினை யெய் தழித்தான் கழலே பரவா வெழுவோமே.

Siva was steadfast in completely removing the evil actions.  He who dwells in Tirunāraiyūr who has matted hairs coiled into a crown on which there are flowers.
He derived pleasure by being bathed with all the five products got from the cow, and who is surrounded by many Bhutas. We shall rise high in doing service by praising the feet of Siva who destroyed all the three forts of the enemies by discharging an arrow.

Arunachala Siva.

3585
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 13, 2017, 02:16:06 PM »
Verse  2:


விண்ணின்மின் னேர்மதி துத்திநாகம் விரிபூ மலர்க்கொன்றை
பெண்ணின்முன் னேமிக வைத்துகந்த பெருமா னெரியாடி
நண்ணிய தன்னடி யார்களோடுந் திருநாரை யூரானென்
றெண்ணுமி னும்வினை போகும்வண்ண மிறைஞ்சுந் நிறைவாமே.


Siva who rejoiced in having placed in front of the lady Ganga, the crescent moon, which is like lightning in the sky, a cobra with spots on it hood, and blossomed, shining Koṉṟai flowers.  He dances in the fire. People of this world! Meditate upon him as residing in Nāraiyūr, along with the devotees who have approached him.  Bow before him in order that your karmas may leave you. You will be full of happiness.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 [239] 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... 3112