Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 [238] 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... 3130
3556
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 02, 2017, 09:16:47 AM »
Verse  9:


அருவரா தொருகை வெண்டலையேந்தி யகந்தொறும் பலியுடன் புக்க
பெருவரா யுறையு நீர்மையர் சீர்மைப் பெருங்கடல் வண்ணனும் பிரமன்
இருவரு மறியா வண்ணமொள் ளெரியா யுயர்ந்தவர் பெயர்ந்தநன் மாற்கும்
குருவராய் நின்றார் குரைகழல் வணங்கக் கோணமா மலையமர்ந் தாரே.


Siva has the nature of dwelling as a great person who went to every house for alms holding a white skull in one hand without loathsomeness, rose high as a column of bright fire that could not be known by both Vishnu who has a color of the renowned ocean, and Brahma. He stood as a preceptor even to the good Vishnu who returned after an unsuccessful search for the head, to worship his feet wearing sounding anklets.  He dwelt with desire in Kōṇamāmalai.


Arunachala Siva.

3557
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 02, 2017, 08:24:27 AM »
Verse 8:

எடுத்தவன் றருக்கை யிழித்தவர் விரலா லேத்திட வாத்தமாம் பேறு
தொடுத்தவர் செல்வந் தோன்றிய பிறப்பு மிறப்பறி யாதவர் வேள்வி
தடுத்தவர் வனப்பால் வைத்ததோர் கருணை தன்னருட் பெருமையும் வாழ்வும்
கொடுத்தவர் விரும்பும் பெரும்புகழாளர் கோணமா மலையமர்ந் தாரே.


Siva snubbed the pride of Rāvaṇaṉ, who lifted the mountain.  He connected him with boons exhibiting intimacy and granting wealth when he praised. He does not know when he was born and when he would die. He prevented the sacrifice from being finished.  He is greatly famous to whom the votaries have their lives, greatness of his grace and the compassion that he bestowed on them, dedicated dwelt in Kōṇamāmalai.

Arunachala Siva.3558
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 02, 2017, 08:23:02 AM »
Verse  7:


Not available.

Arunachala Siva.

3559
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 03:47:44 PM »
Verse  6:

தாயினு நல்ல தலைவரென் றடியார் தம்மடி போற்றிசைப் பார்கள்
வாயினும் மனத்தும் மருவிநின் றகலா மாண்பினர் காண்பல வேடர்
நோயிலும் பிணியுந் தொழிலர்பா னீக்கி நுழைதரு நூலினர் ஞாலம்
கோயிலுஞ் சுனையும் கடலுடன் சூழ்ந்த கோணமா மலையமர்ந் தாரே.


Siva has the unique quality of not leaving the mouths and minds of those who sing his praises of his feet being united together in affection, invoking him as the master who is kinder than the mother has many forms which are visible to the subtle eye.
Having removed the physical ailments and the spiritual impurities from those who have the business of worshipping god, has revealed works of intellectual sharpness.
dwelt in Kōṇamāmalai in this world surrounded by tanks along with the sea.

Arunachala Siva.

3560
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 03:42:13 PM »
Verse  5:


பழித்திளங் கங்கை சடையிடை வைத்துப் பாங்குடை மதனனைப் பொடியா
விழித்தவன் தேவி வேண்டமுன் கொடுத்த விமலனார் கமலமார் பாதர்
தெழித்துமுன் னரற்றுஞ் செழுங்கடற் றரளஞ் செம்பொனு மிப்பியுஞ் சுமந்து
கொழித்துவன் றிரைகள் கரையிடைச் சேர்க்குங் கோணமா மலையமர்ந் தாரே.


Placing in the matted locks, a young lady, Ganga, ridiculing her speed, the spotless god, Siva, who granted a boon that Manmatha, would have a form before his wife, after having burnt and reduced to ash, the beautiful Mathanan, to his wife Rati who implored Siva, (vide notes on Sīrkāḻi, Sambandhar, 4 1 Do. Tiruvakkarai 9.).  One, having feet like lotus, dwelt in Kōṇamāmalai where the strong waves carry with them from the sea superior gold, oysters and pearls which are produced in the fertile ocean which roars, and wash out on the shore sifting them.

Arunachala Siva.
 

3561
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 03:38:21 PM »
Verse  3:

பனித்திளந் திங்கட் பைந்தலை நாகம் படர்சடை முடியிடை வைத்தார்
கனித்திளந் துவர்வாய்க் காரிகை பாக மாகமுன் கலந்தவர் மதின்மேல்
தனித்தபே ருருவ விழித்தழ னாகந் தாங்கிய மேருவெஞ் சிலையாக்
குனித்ததோர் வில்லார் குரைகடல் சூழ்ந்த கோணமா மலையமர்ந் தாரே.

Siva placed in the spreading matted locks, coiled into a crown a cobra with a hood, and a cool young crescent moon.  He was united with a young and beautiful lady with red lips which has the red color of the common creeper of the hedges. He has an unequalled weapon, Meru, which he bent into a cruel bow which supported the angry serpent as a bow-string, opening the eye to pierce through the unequalled enemies on the forts.  He dwelt with desire in Kōṇamāmalai surrounded by a roaring sea.

Arunachala Siva.

3562
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 03:34:38 PM »
Verse  2:

கடிதென வந்த கரிதனை யுரித்து அவ்வுரி மேனிமேற் போர்ப்பர்
பிடியன நடையாள் பெய்வளை மடந்தை பிறைநுத லவளொடு முடனாய்க்
கொடிதெனக் கதறுங் குரைகடல் சூழ்ந்து கொள்ளமு னித்திலஞ் சுமந்து
குடிதனை நெருங்கிப் பெருக்கமாய்த் தோன்றுங் கோணமா மலையமர்ந் தாரே.


Flaying the elephant that came speedily, Siva would cover his body with that skin.
Being united with a lady whose forehead is in shape like the crescent moon, who wears bangles and whose gait is comparable to the gait of a female elephant. Being surrounded by the sea which roars so that people who hear that sound say it is very harsh, carrying pearls coming near the inhabitants on the shore dwells in Kōṇamāmalai which appears to be prosperous.

Arunachala Siva.


3563
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 01:35:54 PM »
Tiruk Konamamalai:

Verse 1:

நிரைகழ லரவஞ் சிலம்பொலி யலம்பும் நிமலர்நீ றணிதிரு மேனி
வரைகெழு மகளோர் பாகமாப் புணர்ந்த வடிவினர் கொடியணி விடையர்
கரைகெழு சந்துங் காரகிற் பிளவு மளப்பருங் கனமணி வரன்றிக்
குரைகட லோத நித்திலங் கொழிக்குங் கோணமா மலையமர்ந் தாரே.

The spotless supreme being, Siva, the sound of rows of anklets, which he wears make a big sound.  He has a form in his holy body, which is smeared with sacred ash and in which the daughter of the mountain is united as one half,  he has in his banner the form of a bull dwells.  He dwells with desire in Koṇamāmalai, where the waves of the ocean scrape the sandal-wood washed ashore and the black eagle-wood logs and sift the pearls.  ( Variant reading: 1 Tirukkōṇamamalai.)

Arunachala Siva.

3564
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 01:30:14 PM »
Verse  11:

விளைதரு வயலுள் வெயில்செறி பவள மேதிகண் மேய்புலத் திடறி
ஒளிதர மல்கு மோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யரனைக்
களிதரு நிவப்பிற் காண்டகு செல்வக் காழியுண் ஞானசம் பந்தன்
அளிதரு பாடல் பத்தும்வல் லார்க ளமரலோ கத்திருப் பாரே.


About Haraṉ, who dwells in the northern temple which is famous in Ōmāmpuliyūr, where in the fields of crops the lustrous coral against which the buffaloes stick their hoofs after leaving the grazing ground. Theu shine to shed red light for those who are capable of reciting the ten verses full of love, composed by Jnana Sambandhan, born in Sirkazhi, which has wealth beautiful to look at and which creates joy in the minds of people. They will stay in the heaven of the celestial beings. 

Padigam on Tiru Omampuliyur completed.

Arunachala Siva.

3565
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 01:25:34 PM »
Verse  10:

தெள்ளிய ரல்லாத் தேரரோ டமணர் தடுக்கொடு சீவர முடுக்கும்
கள்ளமார் மனத்துக் கலதிகட் கருளாக் கடவுளா ருறைவிடம் வினவில்
நள்ளிருள் யாம நான்மறை தெரிந்து நலந்திகழ் மூன்றெரி யோம்பும்
ஒள்ளியார் வாழு மோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.


Along with Teravada Buddhists, who have no clarity of vision, if one asks about the abode of the god who does not grant his grace to the wicked people who have minds of cunning devices and dress themselves in mats, and robes soaked in myrtle dye.
(The Jains wear mats.  The Buddhists wear Sīvaram).  It is the northern shrine of Siva who is the Lord of Ōmāmpuliyūr where intelligent Brahmins who maintain the three good fires after investigating the four Vedas even at midnight when there is dense darkness.

Arunachala Siva.

3566
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 01:21:32 PM »
Verse  9:

கள்ளவிழ் மலர்மே லிருந்தவன் கரியோ னென்றிவர் காண்பரி தாய
ஒள்ளெரி யுருவ ருமையவ ளோடு முகந்தினி துறைவிடம் வினவில்
பள்ளநீர் வாளை பாய்தரு கழனிப் பனிமலர்ச் சோலைசூ ழாலை
ஒள்ளிய புகழா ரோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.

If one asks about the abode of Siva, who had a form of bright fire which could not be known by these two, the black Vishnu and one who was seated in the flower from which honey flows. He dwells happily with Uma, in the temple called Ōmāmpuliyūr, which has sugar-cane surrounded by gardens which have cool flowers and fields where the scabbard fish leaps in the water in the depressions. It is the northern shrine of the Lord who has Omampuliyūr where people of brilliant fame live. 

Arunachala Siva.

3567
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 01:17:42 PM »
Verse  8:

தலையொரு பத்துந் தடக்கைய திரட்டி தானுடை யரக்கனொண் கயிலை
அலைவது செய்த வவன்றிறல் கெடுத்த வாதியா ருறைவிடம் வினவில்
மலையென வோங்கு மாளிகை நிலவு மாமதின் மாற்றல ரென்றும்
உலவுபல் புகழா ரோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.


If one asks about the abode of the god who is the origin of all things and who destroyed the might of that demon, of ten heads and long hands twice that number, who shook the shining Kailash,  Ōmāmpuliyūr where tall mansions rise like mountains, is the northern shrine of the Lord who has Ōmāmpuliyūr, which has permanent high walls of enclosure which cannot be conquered by enemies, and where scholars whose different kinds of fame have spread far and wide.

Arunachala Siva.

3568
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 01:16:34 PM »
Verse  7:

Not available.

Arunachala Siva.

3569
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 01:13:05 PM »
Verse  6:

மணந்திகழ் திசைக ளெட்டுமே ழிசையு மலியுமா றங்கமை வேள்வி
இணைந்தநால் வேத மூன்றெரி யிரண்டு பிறப்பென வொருமையா லுணரும்
குணங்களு மவற்றின் கொள்பொருள் குற்ற  மற்றவை யுற்றது மெல்லாம்
உணர்ந்தவர் வாழு மோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.

The eight directions in which fragrance is eminent and seven notes of music is the northern temple of the god in Ōmāmpuliyūr, where Brahmins who are able to understand the flourishing six Aṅkams, five sacrifices, four Vedas, that can be compared to themselves, maintain the three fires, have two births and know how to differentiate good qualities, and faults and other things pertaining to them, by their concentration of mind.  (The numbers from eight to one are arranged in the descending order.)


3570
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 12:07:02 PM »
Verse  5:

நிலத்தவர் வான மாள்பவர் கீழோர் துயர்கெட நெடியமாற் கருளால்
அலைத்தவல் லசுர ராசற வாழி யளித்தவ னுறைவிடம் வினவில்
சலத்தினாற் பொருள்கள் வேண்டுதல் செய்யாத் தன்மையார் நன்மையான் மிக்க
உலப்பில்பல் புகழா ரோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.


In order to remove the sufferings of the people of this earth, the rulers of heaven and the inhabitants of the nether regions, if one asks about the abode of the god who, out of his grace, granted a discus to the tall Vishnu, to completely destroy the strong demon, who harassed good people.  People who do not desire wealth got by unfair and dishonest means, it is the northern temple of the god in Ōmāmpuliyūr where those who have earned several kinds of fame which will never die, and which are eminent by performing good acts.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 [238] 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... 3130