Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 [238] 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... 3200
3556
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 10:32:45 AM »
Verse 4:

முடியின்முற் றாததொன் றில்லையெல் லாமுடன் றானுடையான்
கொடியுமுற் றவ்விடை யேறியோர் கூற்றொரு பாலுடையான்
கடியமுற் றவ்வினை நோய்களை வான்கண்டி யூரிருந்தான்
அடியுமுற் றார்தொண்ட ரில்லைகண் டீரண்ட வானவரே.


There is nothing that cannot be accomplished if one tries. Siva has everything within himself. Riding on a bull which is drawn on the flag also, he has Uma, on one half.
He will weed out completely the irresistible karmas, and diseases. His devotees reached the feet of Siva who is in Kaṇṭiyūr. The celestial beings dwelling in heaven do not have that good fortune.

Arunachala Siva.

3557
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 08:18:04 AM »
Verse  3:


பண்டங் கறுத்ததோர் கையுடை யான்படைத் தான்றலையை
உண்டங் கறுத்தது மூரொடு நாடவை தானறியும்
கண்டங் கறுத்த மிடறுடை யான்கண்டி யூரிருந்த
தொண்டர் பிரானைக்கண் டீரண்ட வாணர் தொழுகின்றதே.

Siva cut off the hand of the Fire god in the distant past at the sacrifice of Dakshan.
There is a story of his having cut off the head of the creator. Village and countries know these.  He has a black neck!  The residents of heaven worship the master of devotees in Kaṇtiyūr.

Arunachala Siva.

3558
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 08:13:40 AM »
Verse  2:


வான மதியமும் வாளர வும்புன லோடுசடைத்
தான மதுவென வைத்துழல் வான்றழல் போலுருவன்
கான மறியொன்று கையுடை யான்கண்டி யூரிருந்த
ஊனமில் வேத முடையனை நாமடி யுள்குவதே.


Siva wanders, placing at their place in his matted locks, the moon that is in the "sky", the cruel cobra and the water of Ganga. He has a form as bright as fire. He has on his hand a deer that lives in the forest, we esteem the feet of the god who has Vedas without any defect, and who is in Kaṇṭiyūr.

Arunachala Siva.

3559
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:45:22 AM »
Tiruk Kantiyur Veerasthanam:

Verse  1:

வானவர் தானவர் வைகன் மலர்கொணர்ந் திட்டிறைஞ்சித்
தானவர் மால்பிர மன்னறி யாத தகைமையினான்
ஆனவ னாதிபு ராணனன் றோடிய பன்றியெய்த
கானவ னைக்கண்டி யூரண்ட வாணர் தொழுகின்றதே.

Worshiping daily Siva, by placing flowers which the celestial beings and people of this world who are famous by their munificence, with flowers brought by them, Siva who has the greatness of not being known to demons, Vishnu and Brahma, one who has a bull, the very old primordial one, what a wonder the inhabitants of heaven worship in Kaṇtiyūr, the hunter who spot an arrow at the pig which ran to kill Arjuna, in the distant past!

Arunachala Siva.


3560
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:35:49 AM »
Verse 20:


வலியான் றலைபத்தும் வாய்விட்டலற வரையடர்த்து
மெலியா வலியுடைக் கூற்றை யுதைத்துவிண் ணோர்கண்முன்னே
பலிசேர் படுகடைப் பார்த்துப்பன் னாளும் பலரிகழ
அலியா நிலைநிற்கு மையனை யாற னடித்தலமே.


Having pressed down under the mountain, the ten heads of the strong one, Ravanan, crying  raising his voice, and kicking the god of death who had strength that never decreased in the presence of the inhabitants of heaven. To be ridiculed by many for many days, by going to the entrance of houses expecting the gift of alms, will stand in a state which is not suited to manliness.  (From the previous verse in which the search by Vishnu and Brahma is hinted and from this verse in which Ravanan is mentioned all the twenty verses should be taken as one Padigam. This is found as one Padigam only in the edition of Madurai Jnana Sambandha Pillai.)

Padigam (twenty verse Padigam) on Tiru Aiyaru completed.

Arunachala Siva. 

3561
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:31:33 AM »
Verse  19:

சுழலார் துயர்வெயிற் சுட்டிடும் போதடித் தொண்டர்துன்னும்
நிழலா வனவென்றும் நீங்காப் பிறவி  நிலைகெடுத்துக்
கழலா வினைகள் கழற்றுவ கால வனங்கடந்த
அழலா ரொளியன காண்கவை யாற னடித்தலமே.


They are the shade which is approached by the servants of his feet, when the sunlight of sufferings which are revolving round them, scorches them. They extricate the karmas which do not slip off, by destroying the state of birth which never leaves the souls.  They have the brightness of fire which burnt the forest of time.  (The idea is god transcends time.) 

Arunachala Siva.

3562
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:26:28 AM »
Verse  18:

சுணங்கு முகத்துத் துணைமுலைப் பாவை சுரும்பொடுவண்
டணங்குங் குழலி யணியார் வளைக்கரங் கூப்பிநின்று
வணங்கும் பொழுதும் வருடும் பொழுதும்வண் காந்தளொண்போ
தணங்கு மரவிந்த மொக்குமை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva in Aiyāṟu, the lady with two breasts having yellow spreading beauty spots and tresses of hair which are pecked by Surumpu and Vaṇṭu, at that time when she worships joining the hands which at that time wear beautiful bangles and at that time when she gently massages them, make the bright flower of the fertile Malabar glory, lily red or white feet distressed resembles the lotus.

Arunachala Siva.

3563
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:22:15 AM »
Verse  17:

ஓதிய ஞானமும் ஞானப் பொருளு மொலிசிறந்த
வேதியர் வேதமும் வேள்வியு மாவன விண்ணுமண்ணும்
சோதியுஞ் செஞ்சுடர் ஞாயிறு மொப்பன தூமதியோ
டாதியு மந்தமு மானவை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva which are the beginning and end of all things, they are the spiritual wisdom that is obtained by study.  The substance of that wisdom.  The Vedas of the Brahmins, which are eminent by their pronunciation, and the sacrifices.  They are like the spotless moon and the sun of red rays which give light in the sky and the earth.

Arunachala Siva.

3564
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:18:46 AM »
Verse  16:

பேணித் தொழுமவர் பொன்னுல காளப் பிறங்கருளால்
ஏணிப் படிநெறி யிட்டுக் கொடுத்திமை யோர்முடிமேல்
மாணிக்க மொத்து மரகதம் போன்று வயிரமன்னி
ஆணிக் கனகமு மொக்குமை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva in Aiyāṟu, helping those who worship him with reverence to rule the world of gold heaven by arranging the path like the rugs of a ladder, by his excellent grace. Resembling the ruby on the crowns of the celestial beings who do not wink, resembling emerald staying like diamond can be compared to gold of the finest quality.

Arunachala Siva.

3565
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:15:09 AM »
Verse  15:

மாதிர மானில மாவன வானவர் மாமுகட்டின்
மீதன மென்கழல் வெங்கச்சு வீக்கின வெந்நமனார்
தூதரை யோடத் துரப்பன துன்பறத் தொண்டுபட்டார்க்
காதர மாவன காண்கவை யாற னடித்தலமே.

The feet of Siva in Aiyāṟu are the four quarters, mountains and the heaven.
They are on the top of the inhabitants of heaven. Tied soft anklets and a strong belt can drive away the messengers of the cruel god of death, to flee.  They are full of love to those who are his protege, to remove all sufferings.

Arunachala Siva.


3566
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:10:56 AM »
Verse  14:

வானைக் கடந்தண்டத் தப்பான் மதிப்பன மந்திரிப்பார்
ஊனைக் கழித்துய்யக் கொண்டருள் செய்வன வுத்தமர்க்கு
ஞானச் சுடராய் நடுவே யுதிப்பன நங்கையஞ்ச
ஆனை யுரித்தன காண்கவை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva in Aiyāṟu are esteemed by persons who are on the other side of the universe, they having gone beyond heaven.  Bestow grace redeeming those who repeat the sacred formula of invocation of Siva, by causing to discard the bodies, rise as the light of spiritual wisdom in the minds of men of sterling worth.  He flayed the skin of an elephant when Uma, the lady of distinction was seized with fear on seeing that.

Arunachala Siva.

3567
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:07:22 AM »
Verse  13:

உற்றா ரிலாதார்க் குறுதுணை யாவன வோதிநன்னூல்
கற்றார் பரவப் பெருமை யுடையன காதல்செய்ய
கிற்பார் தமக்குக் கிளரொளி வானகந் தான்கொடுக்கும்
அற்றார்க் கரும்பொருள் காண்கவை யாற னடித்தலமே.

See 1st verse.  They are great companions to those who have no relations.  They
have greatness of being praised by those who have learnt good works which give spiritual knowledge, will grant Siva Lōkam of shining brightness to those who are capable of bestowing their love on him.  They are the rare wealth to those who have renounced all attachments.

Arunachala Siva.


3568
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:03:16 AM »
Verse  12:

பொலம்புண்டரீகப் புதுமலர் போல்வன போற்றியென்பார்
புலம்பும் பொழுதும் புணர்துணை யாவன பொன்னனையாள்
சிலம்புஞ் செறிபா டகமுஞ் செழுங்கிண் கிணித்திரளும்
அலம்புந் திருவடி காண்கவை யாற னடித்தலமே.

The feet of Siva in Aiyāṟu resemble the fresh flowers of beautiful lotus.
They keep company with those who say "protect me", even when they are lonely are the holy feet in which the collection of faultless tinkling small bells, ornaments of the ankle, tight-fitting anklets and Silambu of Uma who is golden in color, make sounds.

Arunachala Siva.

3569
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:58:29 AM »
Verse 11:

மலையார் மடந்தை மனத்தன வானோர் மகுடமன்னி
நிலையா யிருப்பன நின்றோர் மதிப்பன நீணிலத்துப்
புலையாடு புன்மை தவிர்ப்பன பொன்னுல கம்மளிக்கும்
அலையார் புனற்பொன்னி சூழ்ந்தவை யாற னடித்தலமே.T

The feet of Siva in Aiyāṟu surrounded by floods of the Poṉṉi which is full of waves are always in the mind of the daughter of the mountain. They stay permanently resting on the crowns of the celestial beings, without leaving them.  Devotees who are steadfast in their piety, pay reverence to them. They remove the meanness of being born in several kinds of bodies in the extensive world.

Arunachala Siva.

3570
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:54:40 AM »
Verse  10:

நின்போ லமரர்க ணீண்முடி சாய்த்து நிமிர்த்துகுத்த
பைம்போ துழக்கிப் பவளந் தழைப்பன பாங்கறியா
என்போ லிகள்பறித் திட்ட விலையு முகையுமெல்லாம்
அம்போ தெனக்கொள்ளு மையனை யாற னடித்தலமே.

The feet of yours who are in Aiyāṟu, which accept the leaves and buds that were plucked and placed by people like me who do not know proper rules of worship.
Trampling down upon the green buds which were scattered by the immortals by covering and then holding upright their tall crowns are increasingly red like yourself.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 [238] 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... 3200