Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 [237] 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... 3062
3541
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 12:21:39 PM »
Verse 10:


வீங்கிய வுடலினர் விரிதரு துவருடைப்
பாங்கிலார் சொலைவிடும் பரனடி பணியுமின்
ஓங்குவண் காளத்தி யுள்ளமோ டுணர்தர
வாங்கிடும் வினைகளை வானவர்க் கொருவனே.

Jains who have bulky bodies and the Buddhists who cover themselves with a big robe soaked in red ochre and who not good people, give up listening to their words prostrate at the feet of the supreme being, Siva to realize the greatness of Kāḷahasti of increasing fertility, the unequaled one among gods will remove all good and bad acts.

Arunachala Siva.

3542
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 12:17:41 PM »
Verse  9:

மண்ணுமா வேங்கையும் மருதுகள் பீழ்ந்துந்தி
நண்ணுமா முகலியின் கரையினி னன்மைசேர்
வண்ணமா மலரவன் மாலவன் காண்கிலா
அண்ணலார் காளத்தி யாங்கணைந் துய்ம்மினே.


Situated on the bank of the big Mukali which approaches pushing soil, splitting east Indian Kino trees and Arjuna trees, People of this world! Save yourselves by approaching Kāḷahasti of the chief whom Brahma, who is seated in a big colorful flower, and Mālavaṉ were incapable of seeing, which shrine has many good things.

Arunachala Siva.

3543
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 12:14:29 PM »
Verse  8:


முத்துமா மணிகளு முழுமலர்த் திரள்களும்
எத்துமா முகலியின் கரையினி லெழில்பெறக்
கத்திட வரக்கனைக் கால்விர லூன்றிய
அத்தன்றன் காளத்தி அணைவது கருமமே.


Situated beautifully on the bank of the river, Mukali which tosses about pearls, other big gems, and collections of big flowers, approaching Kāḷatthi of the master, who fixed his toe to make the demon cry aloud, is a specific religious duty.

Arunachala Siva.

3544
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 12:13:18 PM »
Verse  7:


Not available.

Arunachala Siva.

3545
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 12:12:07 PM »
Verse  6:


Not available.


Arunachala Siva.

3546
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 08:49:16 AM »
Verse  5:

வரைதரு மகிலொடு மாமுத்த முந்தியே
திரைதரு முகலியின் கரையினிற் றேமலர்
விரைதரு சடைமுடிக் காளத்தி விண்ணவன்
நிரைதரு கழலிணை நித்தலும் நினைமினே.

On the bank of the Mukali which pushes by its waves, eagle-wood tree produced in the mountain, and big pearls, stays Siva. People of this world! Meditate daily on the twin feet which are regular, of the god in Kāḷahasti, who has a matted locks coiled into a crown and which spreads the fragrance of flowers with honey.

Arunachala Siva.

3547
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 08:45:35 AM »
Verse  4:

கரும்புதேன் கட்டியுங் கதலியின் கனிகளும்
அரும்புநீர் முகலியின் கரையினி லணிமதி
ஒருங்குவார் சடையினன் காளத்தி யொருவனை
விரும்புவா ரவர்கடாம் விண்ணுல காள்வரே.

On the bank of the river Mukali in whose water honey, sugar-cane Jaggery and Plaintain fruits appear,  those who cherish with love the unequalled god in Kalahasti who has a long matted locks, to which the beautiful crescent moon is attached, will rule over heaven.

Arunachala Siva.

3548
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 08:42:13 AM »
Verse 3:

கோங்கமே குரவமே கொன்றையம் பாதிரி
மூங்கில்வந் தணைதரு முகலியின் கரையினில்
ஆங்கமர் காளத்தி யடிகளை யடிதொழ
வீங்குவெந் துயர்கெடும் வீடெளி தாகுமே.

To worship the feet of the god in Kalahasti, which is situated on the bank of the Mukali, where the Malabar iron wood tree, bottle-flowered trees, Koṉṟai tree, yellow-flowered fragrant trumpet flower trees are deposited, increasing cruel sufferings will perish; attainment of salvation in easy.


Arunachala Siva.

3549
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 08:38:23 AM »
Verse  2:


ஆலமா மரவமோ டமைந்தசீர்ச் சந்தனம்
சாலமா பீலியுஞ் சண்பக முந்தியே
காலமார் முகலிவந் தணைதரு காளத்தி
நீலமார் கண்டனை நினையுமா நினைவதே. 

It is our duty to think of Siva who has a blue neck and who is in Kalahasti, on the bank of the Mukali which reaches it coming with seasonal floods pushing Champak trees peacocks feathers Sāl, sandal wood with fitting greatness, common Kadamba mango trees and banyan trees, in the proper manner laid down in Agamas.

Arunachala Siva.

3550
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 08:35:03 AM »
Tiruk Kalathi - (Sri Kalahasti)

Verse  1:

சந்தமா ரகிலொடு சாதிதேக் கம்மரம்
உந்துமா முகலியின் கரையினி லுமையொடும்
மந்தமார் பொழில்வளர் மல்குவண் காளத்தி
எந்தையா ரிணையடி யென்மனத் துள்ளவே.

On the bank of the great Mukali which pushes in its course sandal wood, common mountain ebony, nut-meg trees and teak, the twin feet of our father who dwells along with Uma in Kalahasti of prosperity where gardens grow fertile and in which the southern breeze stays.

Arunachala Siva.

   

3551
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 08:28:23 AM »
Verse  11:


தேனலார் சோலைசூழ் தென்குடித் திட்டையைக்
கானலார் கடிபொழில் சூழ்தருங் காழியுள்
ஞானமார் ஞானசம் பந்தன செந்தமிழ்
பானலார் மொழிவலார்க் கில்லையாம் பாவமே.


About Teṉkuṭittiṭṭai surrounded by gardens which have abundant honey, and are full of darkness, is Sirkazhi, surrounded by fragrant gardens by the sea-shore. There will be sins to those who are able to recite the verses of chaste Tamizh which can do good like milk, composed by Jnana Sambandhan who had knowledge of Sivaṉ.

Padigam on Tenkutith tittai completed.

Arunachala Siva.

3552
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 08:24:35 AM »
Verse  10:

குண்டிகைக் கையுடைக் குண்டரும் புத்தரும்
பண்டுரைத் தேயிடும் பற்றுவிட் டீர்தொழும்
வண்டிரைக் கும்பொழிற் றண்டலைக் கொண்டலார்
தெண்டிரைத் தண்புனல் தென்குடித் திட்டையே.

The low Jains who carry in their hands an ascetic's pitcher, and Buddhists, having left attachment to the words of those two, since a long time. People of this world!
Worship Teṉkuṭittiṭṭai where in the parks and gardens where bees hum noisily, the clouds rest and has cool water in the clear waves.


Arunachala Siva.

3553
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 08:21:02 AM »
Verse  9:

நாரணன் றன்னொடு நான்முகன் றானுமாய்க்
காரணன் னடிமுடி காணவொண் ணானிடம்
ஆரணங் கொண்டுபூ சுரர்கள்வந் தடிதொழச்
சீரணங் கும்புகழ்த் தென்குடித் திட்டையே.

The place of Siva who is the cause of all things and whose head and feet could not be found by Narayna and four faced Brahma, by their united efforts, is Teṉkuṭittiṭṭai which has fame and divinity by its greatness as the Brahmins worship his feet coming to the temple chanting Vedas.

Arunachala Siva.


3554
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 08:17:20 AM »
Verse  8:


மாலொடும் பொருதிறல் வாளரக் கன்னெரிந்
தோலிடும் படிவிர லொன்றுவைத் தானிடம்
காலொடுங் கனகமூக் குடன்வரக் கயல்வரால்
சேலொடும் பாய்வயல் தென்குடித்திட்டையே.


The place of Siva who fixed firmly his toes to make the brilliant demon who fought with Vishnu during his campaign of conquering enemies in the four quarters, to be crushed and to make a roaring noise, is Teṉkuṭittiṭṭai of fields where carp, Karnatic carp and Murrel coming along with the fish with a golden nose in the channels, leap.

Arunachala Siva.


3555
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 01:34:02 PM »
Verse 7:

கானலைக் கும்மவன் கண்ணிடந் தப்பநீள்
வானலைக் குந்தவத் தேவுவைத் தானிடம்
தானலைத் தெள்ளமூர் தாமரைத் தண்டுறை
தேனலைக் கும்வயல் தென்குடித் திட்டையே.


When the hunter Kaṇṇappaṉ who drove hither and thither the beasts in the forest, stuck his eye, having scooped it.  The place of Siva who elevated that hunter to the level of celestial beings by his penance to make them feel jealous about him.
He is in Teṉkuṭittiṭṭai which has fields and the cool ghats which have lotus flowers on which the clear waves of honey flow.

Arunachala Siva.
Pages: 1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 [237] 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... 3062