Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 [237] 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... 2975
3541
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 06, 2017, 11:05:26 AM »
Verse  10:


போதியார் பிண்டியா ரென்றிவர் பொய்ந்நூலை
வாதியா வம்மினம் மாவெனுங் கச்சியுள்
ஆதியார் மேவியா டுந்திரு வேகம்பம்
நீதியாற் றொழுமினும் மேல்வினை நில்லாவே.


(People of this world!)  Please come into our fold without discussing about the works containing lies of the Buddhists who esteem the Bodhi tree (Pipal tree) and the Jains who consider the Asoka tree, as sacred.  In Kanchi in the shrine which got its name from the beautiful mango-tree,worship with joined hand by right conduct Tiruv Ekambam where the first cause of all Kings, dance desiring that place, acts will not stay with you.

Arunachala Siva.


3542
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 06, 2017, 11:01:25 AM »
Verse  9:


நாகம்பூ ணேறதே றல்நறுங் கொன்றைதார்
பாகம்பெண் பலியுமேற் பர்மறை பாடுவர்
ஏகம்ப மேவியா டுமிறை யிருவர்க்கும்
மாகம்ப மறியும்வண் ணத்தவ னல்லனே.


Siva has ornaments of cobras; rides on a bull;
wears garlands of fragrant Koṉṟai on his chest, has on one half a lady.
will receive alms [which act is low] will chant the Vēdas.
The supreme god who dances in Ekambam desiring it.
He is not of such a nature that both Vishnu and Brahma could not know the big pillar of fire.

Arunachala Siva.

3543
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 06, 2017, 10:57:27 AM »
Verse  8:


தூயானைத் தூயவா யம்மறை யோதிய
வாயானை வாளரக் கன்வலி வாட்டிய
தீயானைத் தீதில்கச் சித்திரு வேகம்பம்
மேயானை மேவுவா ரென்றலை மேலாரே.

Those who cherish with love, Siva who is pure.  He who chanted with his mouth the pure Vēdas, who is in the form of fire and who destroyed the strength of the cruel demon, and who desires to dwell in Tiru Ekambam in Kanchi which has no evils,
will be seated on my head.

Arunachala Siva.


3544
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 06, 2017, 10:53:54 AM »
Verse  7:


விண்ணுளார் மறைகள்வே தம்விரித் தோதுவார்
கண்ணுளார் கழலின்வெல் வார்கரி காலனை
நண்ணுவா ரெழில்கொள்கச் சிநக ரேகம்பத்
தண்ணலா ராடுகின் றவலங் காரம்மே.

Siva is in the cosmic space, will expound vēdas and Upanishads is in the eyes of wise people. He will gain victory over Yama of black complexion by kicking him with his leg. How beautiful is the adornment of the god who dances in Ekambam in Kanchi, who assumes the nature of those who approach him!

Arunachala Siva.

3545
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 06, 2017, 10:49:39 AM »
Verse  6:


மழுவாளோ டெழில்கொள்சூ லப்படை வல்லார்தங்
கெழுவாளோ ரிமையாருச் சியுமை யாள்கங்கை
வழுவாமே மல்குசீ ரால்வள ரேகம்பம்
தொழுவாரே விழுமியார் மேல்வினை துன்னாவே.


Siva is capable of holding a battle-axe and a beautiful trident, dwells on the top of the Hmachala along with Uma who is united with him. He has two wives, Uma and Gaṅga.
Near those who worship with joined hands Ekambam flourishing by increasing fame without any defect are really excellent persons, acts will not come.

Arunachala Siva.

3546
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 06, 2017, 10:45:21 AM »
Verse  5:

சடையானைத் தலைகையேந் திப்பலி தருவார்தம்
கடையேபோய் மூன்றுங்கொண் டான்கலிக் கச்சியுள்
புடையேபொன் மலருங்கம் பைக்கரை யேகம்பம்
உடையானை யல்லதுள் காதென துள்ளமே.

My mind. Siva who is prominent by his matted locks in Kanchi of bustle of Siva who snatched the three things [i.e.body, wealth and life], going to the entrances of houses of those who give alms, holding a skull. He will not think of any thing else except the Lord who has Ekambam temple on the bank of the river, Kampai, where in its banks Koṉṟai blossoms like gold.

Arunachala Siva.

3547
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 06, 2017, 10:41:39 AM »
Verse  4:


குன்றேய்க்கு நெடுவெண்மா டக்கொடி கூடிப்போய்
மின்றேய்க்கு முகில்கள்தோ யும்வியன் கச்சியுள்
மன்றேய்க்கு மல்குசீ ரான்மலி யேகம்பம்
சென்றேய்க்குஞ் சிந்தையார் மேல்வினை சேராவே.

The flags that are hoisted on the tall and white storeys which resemble hills join together in the extensive Kanchi where they seem to come into contact with the clouds in which lightnings rub with one another. The acts, good and bad will not approach those who go to Ekambam where the assembly of the earth is situated and is famous by its increasing renown and direct their minds suited to that shrine.

Arunachala Siva.

3548
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 06, 2017, 10:37:30 AM »
Verse  3:

பாராரு முழவமொந் தைகுழல் யாழொலி
சீராலே பாடலா டல்சிதை வில்லதோர்
ஏரார்பூங் கச்சியே கம்பனை யெம்மானைச்
சேராதா ரின்பமா யந்நெறி சேராரே.

Those who do not approach, the Lord in Ekambam in Kanchi, full of beauty and splendor where the big Muzhavu, Montai flute and Yaszh are played as accompaniments to vocal songs, and dance which never ceases, our god,
will not reach the path that leads the attainment of supreme bliss.

Arunachala Siva.

3549
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 06, 2017, 10:33:02 AM »
Verse  2:

நொச்சியே வன்னிகொன் றைமதி கூவிளம்
உச்சியே புனைதல்வே டம்விடை யூர்தியான்
கச்சியே கம்பம்மே யகறைக் கண்டனை
நச்சியே தொழுமின்நும் மேல்வினை நையுமே.

Siva who has as vehicle of a bull, and who has a form, on the head of which he adorns himself with leaves of three-leaved chaste tree, leaves of Mesquit, Koṉṟai flowers, a crescent moon, and leaves of Bael tree.
and the Lord with a black neck who is in Kachi Ekampam.
(People of this world!)  Worship with joined hands, loving him,
the acts which are with you will dwindle.

Arunachala Siva.3550
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 06, 2017, 10:28:47 AM »
Tiruk Kacchi Ekambam:

Verse  1:


மறையானை மாசிலாப் புன்சடை மல்குவெண்
பிறையானைப் பெண்ணொடா ணாகிய பெம்மானை
இறையானை யேர்கொள்கச் சித்திரு வேகம்பத்
துறைவானை யல்லதுள் காதென துள்ளமே.

Siva who is in the form of Vēdas,
who has a white crescent moon waxing on his murky matted locks which has no dirt.
Who is the god who has male as well as female forms in one body.
Who pervades everywhere.
My mind would not think of any thing else except the Lord who dwells in Tiruvēkampam in beautiful Kanchi.

Arunachala Siva.

3551
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 06, 2017, 08:56:32 AM »
Tiruvarur Piranthar Puranam:

Verse 1:


அருவாகி உருவாகி
    அனைத்துமாய் நின்றபிரான்
மருவாரும் குழலுமையாள்
    மணவாளன் மகிழ்ந்தருளும்
திருவாரூர்ப் பிறந்தார்கள்
    திருத்தொண்டு தெரிந்துரைக்க
ஒருவாயால் சிறியேனால்
    உரைக்கலாந் தகைமையதோ.   


He is with form and without from; He is the Lord
Who is omneiscent; he is the bridegroom of Uma of fragrant hair;
Does it lie in my power to articulate with my lips
The servitorship of those born at Tiruvaroor
Which is joyously ruled by the Lord?

Arunachala Siva.

3552
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 06, 2017, 08:52:36 AM »
Sithathai Sivan Pal Vaithaar Puranam:

Verse  1:


காரணபங் கயம்ஐந்தின்
    கடவுளர்தம் பதங்கடந்து
பூரணமெய்ப் பரஞ்சோதி
    பொலிந்திலங்கு நாதாந்தத்
தாரணையால் சிவத்தடைந்த
    சித்தத்தார் தனிமன்றுள்
ஆரணகா ரணக்கூத்தர்
    அடித்தொண்டின் வழியடைந்தார்.


Beyond the beatitudes of the five of Gods
Enthroned on their (respective) causal Lotuses,
They have, by practice of thaaranai, their minds firmly
Established in Naadaanta glowing in Sivan?s splendor
Which is full and perfect, pure and true,
And self existent and self-effulgent;
Blessed with the traditional servitorship
Unto the Lord-Author of the Vedas--the Dancer
In the unique Ambalam--, they have reached Him.

Sithathai Siva Pal Vaithar Puranam completed.

Arunachala Siva.

3553
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 06, 2017, 08:48:56 AM »
Paramanaiye Paduvar Puranam:

Verse  1:


புரமூன்றும் செற்றானைப்
    பூணாகம் அணிந்தானை
உரனில்வரும் ஒருபொருளை
    உலகனைத்தும் ஆனானைக்
கரணங்கள் காணாமல்
    கண்ணார்ந்து நின்றானைப்
பரமனையே பாடுவார்
    தம்பெருமை பாடுவாம்.


We hail the glory of the devotees who sing
Only the Supreme One--the Destroyer of the triple citadels,
The Wearer of snakes as jewels, the peerless Ens
That manifests when wisdom ripens into Gnosis,
The Lord-Author of all the worlds and the Omniscient One
Who is not to be perceived by sense or sense-organs.

Paramanaiye Paduvar Puranam completed.

Arunachala Siva.

3554
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 06, 2017, 08:44:32 AM »
Verse 8:


சங்கரனுக் காளான
    தவங்காட்டித் தாமதனால்
பங்கமறப் பயன்துய்ப்பார்
    படிவிளக்கும் பெருமையினார்
அங்கணனைத் திருவாரூர்
    ஆள்வானை அடிவணங்கிப்
பொங்கிஎழுஞ் சித்தமுடன்
    பத்தராய்ப் போற்றுவார்.


Poised in the tapaswic servitorship to Sankara
They flawlessly enjoy themselves with the fruit thereof;
Their glory invests the world with resplendence;
They adore the feet of the Merciful One--the Lord
Of Tiruvaaroor--, and in devotion which for ever swells
In their mind--, they as true devotees hail the Lord.

Bhaktraaaip Panivar Puranam completed.

Arunachala Siva.


3555
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 06, 2017, 08:42:24 AM »
Verse  7:


நின்றாலும் இருந்தாலும்
    கிடந்தாலும் நடந்தாலும்
மென்றாலும் துயின்றாலும்
    விழித்தாலும் இமைத்தாலும்
மன்றாடும் மலர்ப்பாதம்
    ஒருகாலும் மறவாமை
குன்றாத வுணர்வுடையார்
    தொண்டராம் குணமிக்கார்.

These are service-minded devotees endowed
With a perfect consciousness who never once at any time--
Whether standing, sitting, lying, walking,
Eating, sleeping, waking or winking--,
Forget the flower-feet that dance in the Ambalam.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 [237] 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... 2975