Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 [236] 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... 3074
3526
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 09:11:28 AM »
Verse  7:


கூருமாலை நண்பகற் கூடிவல்ல தொண்டர்கள்
பேருமூருஞ் செல்வமும் பேசநின்ற பெற்றியான்
பாரும்விண்ணுங் கைதொழப் பாயுங்கங்கை செஞ்சடை
ஆரநீரொ டேந்தினா னானைக்காவு சேர்மினே.


The able devotees gathering together in the evening dense darkness, noon and morning is also included as the other two parts of the day are mentioned, Siva who has the nature of being spoken about his names, places, and wealth of grace,
people of this world!  Reach Aṉaikkā of Siva who bore one his red matted locks the water of Ganga which came rushing, to be worshipped by the people of this world and the celestial beings along with a garland of precious stones.

Arunachala Siva.

3527
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 09:06:57 AM »
Verse  6:

நாணுமோர்வு சார்வுமுன் நகையுமுட்கு நன்மையும்
பேணுறாத செல்வமும் பேசநின்ற பெற்றியான்
ஆணும்பெண்ணு மாகிய வானைக்காவி லண்ணலார்
காணுங்கண்ணு மூன்றுடைக் கறைகொண்மிடற னல்லனே.Wisdom which is the cause for feeling bashful.  Wealth that is the support of everyone.
The fame that produces joy which is the foremost wish for everybody.  The valor that is awe inspiring, all good things.  Wealth which is the cause for not minding anyone.
Siva who has the nature of being praised for these six attributes, who is the god in Aṉaikka who is both male and female.  Is he not the one who has a black neck and three eyes which posses the power of seeing things?

Arunachala Siva.

3528
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 09:02:06 AM »
Verse  5:

வெய்யபாவங் கைவிட வேண்டுவீர்க ளாண்டசீர்
மைகொள்கண்டன் வெய்யதீ மாலையாடு காதலான்
கொய்யவிண்ட நாண்மலர்க் கொன்றைதுன்று சென்னியெம்
ஐயன்மேய பொய்கைசூ ழானைக்காவு சேர்மினே.

People who wish that cruel sins should leave you! Siva who has a black neck and a fame for accepting people as his protege, who has the nature of dancing with desire in the hot fire.  You reach Aṉaikkā that blossomed with Konrai, in the early morning to be plucked, are closely placed.

Arunachala Siva.3529
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 08:59:07 AM »
Verse  4:

விண்ணினண்ணு புல்கிய வீரமாய மால்விடைச்
சுண்ணவெண்ணீ றாடினான் சூலமேந்து கையினான்
அண்ணல்கண்ணொர் மூன்றினா னானைக்காவு கைதொழ
எண்ணும்வண்ணம் வல்லவர்க் கேதமொன்று மில்லையே.


Siva who bathed in the powder of white holy ash and who has a big bull which is valorous and can travel in the sky, holds in his hand a trident. To those who can meditate upon, and can worship with joined hands, Aṉaikkarū belonging to the god who has three eyes, there will not be the slightest blemish.

Arunachala Siva.

3530
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 08:55:06 AM »
Verse  3:


தாரமாய மாதரா டானொர்பாக மாயினான்
ஈரமாய புன்சடை ஏற்றதிங்கள் சூடினான்
ஆரமாய மார்புடை யானைக்காவி லண்ணலை
வாரமாய் வணங்குவார் வல்வினைகள் மாயுமே.

Siva has on one half a lady as his wife.  He has adorned his golden and wet matted locks, with a suitable crescent moon.  The irresistible Karmas of those who bow with love before the god in Aṉaikka who adorned his chest with a garland and of pearls.

Arunachala Siva.

3531
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 08:51:48 AM »
Verse  2:


சேறுபட்ட தண்வயற் சென்றுசென்று சேணுலா
வாறுபட்ட நுண்டுறை யானைக்காவி லண்ணலார்
நீறுபட்ட மேனியார் நிகரில்பாத மேத்துவார்
வேறுபட்ட சிந்தையார் விண்ணிலெண்ண வல்லரே.

The God in Aṉaikkā which has cool ghats in the river which, coming from a long distance, enters often into the cool fields which are full of mire. He has a holy body on which holy ash is smeared those who praise his feet which have no comparison.
Those who have a mind different from the common multitude. They can be considered as having attained eternal bliss.

Arunachala Siva.


3532
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 16, 2017, 04:20:29 PM »
Tiru Anaikka -  (nowadays called Tiruvanaikkaval)

Verse  1:

வானைக்காவில் வெண்மதி மல்குபுல்கு வார்சடைத்
தேனைக்காவி லின்மொழித் தேவிபாக மாயினான்
ஆனைக்காவில் அண்ணலை அபயமாக வாழ்பவர்
ஏனைக்காவல் வேண்டுவார்க் கேதுமேத மில்லையே.


Siva who has one half Dēvi Uma, whose words carry the sweetness of honey, and who has a long matted locks, on which the crescent  moon which shines in the garden of the sky, those who lead their lives taking refuge for protection from fear in the god in Aṉaikkā.  Will they seek any other protection?  A slight modulation of the voice will change this affirmative sentence into an interrogative sentence. They will not have even the slightest blemish.

Arunachala Siva.
3533
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 16, 2017, 04:15:21 PM »
Verse  11:


போயநீர் வளங்கொளும் பொருபுனற் புகலியான்
பாயகேள்வி ஞானசம் பந்தன்நல்ல பண்பினால்
ஆயசொல்லின் மாலைகொண்டு ஆலவாயிலண்ணலைத்
தீயதீர எண்ணுவார்கள் சிந்தையாவர் தேவரே.


The native of Pukali where the fields into which water flows and dashes against the ridges, receive fertility.  With the help of the garlands of words composed by the good nature of Jnana Sambandhan, who has extensive knowledge by listening to words of wisdom.  Those who meditate upon the god in Alavāi to remove evils and who retain these in their minds, will become celestial beings.

Padigam on Tiru Alavai completed.


Arunachala Siva.

3534
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 16, 2017, 04:11:56 PM »
Verse  10:

தேற்றமில் வினைத்தொழிற் றேரருஞ் சமணரும்
போற்றிசைத்து நின்கழல் புகழ்ந்து புண்ணியங்கொளார்
கூற்றுதைத்த தாளினாய் கூடலால வாயிலாய்
நாற்றிசைக்கு மூர்த்தியாகி நின்றதென்ன நன்மையே.


The Tērar Buddhists and Jains who commit acts which are without clearness of mind do not sing your praises and by singing the fame of your feet do not obtain virtue.
Siva, who kicked the god of death with your left foot!  God at the temple by name Alavāi in Kūṭal!  What a great good it is that you remained assuming visible forms for the benefit of the world!

Arunachala Siva.


3535
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 16, 2017, 04:07:09 PM »
Verse  9:

தாவணவ் விடையினாய் தலைமையாக நாடொறும்
கோவணவ் வுடையினாய் கூடலால வாயிலாய்
தீவணம் மலர்மிசைத் திசைமுகனு மாலுநின்
தூவணம் மளக்கிலார் துளக்கமெய்து வார்களே.


Oh God, who is riding on a bull with swift gait daily with leadership. Oh God, having a men's loin cloth as dress.  Oh God, who is residing in the temple Alavāi of the town Kūṭal.  Brahma of four faces who is seated in a red lotus which has the color of fire, and Vishnu were seized with dread as they could not measure your pure nature.

Arunachala Siva.3536
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 16, 2017, 04:03:14 PM »
Verse  8:

கறையிலங்கு கண்டனே கருத்திலாக் கருங்கடல்
துறையிலங்கை மன்னனைத் தோளடர ஊன்றினாய்
மறையிலங்கு பாடலாய் மதுரையால வாயிலாய்
நிறையிலங்கு நெஞ்சினால் நினைப்பதே நியமமே.


Siva in whose neck the poison is shining!you fixed your toe to press down the shoulders of the King of Lanka which is surrounded by the black sea having ghats, and who had no discrimination.  You chanted the Vedas which are eminent!  God who is at the temple by name Alavāi in Madurai.  It is our regular duty to contemplate on him with perfect mind.


Arunachala Siva.


3537
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 16, 2017, 03:59:14 PM »
Verse  7:

ஆதியந்த மாயினா யாலவாயி லண்ணலே
சோதியந்த மாயினாய் சோதியுள்ளொர் சோதியாய்
கீதம்வந்த வாய்மையாற் கிளர்தருக்கி னார்க்கலால்
ஓதிவந்த வாய்மையா லுணர்ந்துரைக்க லாகுமே.


You are the beginning and the end of all things.  The chief in Alavāi!  You are the end of all lights.  You are the effulgence within the lights. Except for those who have been initiated into spiritual wisdom by a preceptor and who have that eminent ability on account of that, is it possible for others to realize you and speak about you having acquired worldly knowledge by studying works.

Arunachala Siva.

3538
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 16, 2017, 03:54:21 PM »
Verse  6:


பொன்றயங் கிலங்கொளிந் நலங்குளிர்ந்த புன்சடை
பின்றயங்க வாடுவாய் பிஞ்ஞகா பிறப்பிலீ
கொன்றையம் முடியினாய் கூடலால வாயிலாய்
நின்றயங்கி யாடலே நினைப்பதே நியமமே.


You dance to make the ruddy cool and bright colored matted locks shining like gold, move to and fro at the back. God who adorns his head with the feather of the peacock! God who performs the function of destruction god who does not know birth!
Siva who wears on his head flowers of Koṉṟai!  Siva at Alavāi in Kootal!  It is my regular duty of fixing my thoughts only on your dance which you perform swinging the arms.

Arunachala Siva.

3539
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 16, 2017, 03:50:25 PM »
Verse  5:


கோலமாய நீண்மதிற் கூடலால வாயிலாய்
பாலனாய தொண்டு செய்து பண்டுமின்று முன்னையே
நீலமாய கண்டனே நின்னையன்றி நித்தலும்
சீலமாய சிந்தையில் தேர்வதில்லை தேவரே.


Siva who dwells at the temple, Alavāi in Kutal, which has long and beautiful walls of fortification!  Doing worship to you in the past and in the present like the boy, Sandēsa Nāyanār, god who has a blue neck!  Except you.  I do not seek any other god in my disciplined mind.

Arunachala Siva.

3540
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 16, 2017, 03:44:43 PM »
Verse  4:

முதிருநீர்ச் சடைமுடி முதல்வன்நீ முழங்கழல்
அதிரவீசி யாடுவா யழகன்நீ புயங்கன்நீ
மதுரன்நீ மணாளன்நீ மதுரையால வாயிலாய்
சதுரன்நீ சதுர்முகன் கபாலமேந்து சம்புவே.

You are the cause of all things who has on the matted locks coiled into a crown, excellent water.  You dance swinging the arms to cause the fire to make a sound reverberate.  You are beautiful.  You wear cobras as ornaments.  You are sweet to your devotees. You are the bridegroom.  You dwell at the temple Alavāi in Madurai.
You are an able god.  Sambu who holds the skull of Brahma of four faces.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 [236] 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... 3074