Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 [234] 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... 3113
3496
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:42:29 AM »
Verse  10:

குண்டரும் புத்தருங் கூறையின்றிக் குழுவா ருரைநீத்துத்
தொண்டருந் தன்றொழில் பேணநின்ற கழலா னழலாடி
வண்டம ரும்பொழின் மல்குபொன்னி வலஞ்சுழி வாணனெம்மான்
பண்டொரு வேள்வி முனிந்துசெற்ற பரிசே பகர்வோமே.


Siva to whose feet the devotees perform their service turning a deaf ear to the words of Jains, who live in groups and without dress, and of Buddhists, both of whom are low people. He dances in fire.  We shall praise the nature of destroying a sacrifice in the past by our master who dwells in Vala?chuzhi, on the bank of Poṉṉi where gardens in which bees stay in the flowers, are prosperous.  (The sacrifice referred to here was the one performed by Daksha).

Arunachala Siva.

3497
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:38:47 AM »
Verse 9:

ஏடிய னான்முகன் சீர்நெடுமா லெனநின் றவர்காணார்
கூடிய கூரெரி யாய்நிமிர்ந்த குழக ருலகேத்த
வாடிய வெண்டலை கையிலேந்தி வலஞ்சுழி மேயவெம்மான்
பாடிய நான்மறை யாளர்செய்யுஞ் சரிதை பலபலவே.

The youth who rose straight as a thick column of fire, not to be seen by Brahma of four faces, seated in a flower, and tall Vishnu.  Holding a white skull in which the flesh has dried to be praised by the people of this world, very many are the sports of Siva who recited the four Vedas with proper intonation and who is our Lord dwelling in Vala?chuzhi. 

Arunachala Siva.

3498
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:34:27 AM »
Verse  8:

வெஞ்சின வாளரக்கன் வரையை விறலா லெடுத்தான்றோள்
அஞ்சுமொ ராறிரு நான்குமொன்று மடர்த்தா ரழகாய
நஞ்சிருள் கண்டத்து நாதரென்று நணுகு மிடம்போலும்
மஞ்சுல வும்பொழில் வண்டுகெண்டும் வலஞ்சுழி மாநகரே.

Siva pressed down the twenty shoulders of the demon of intense anger and murderous propensity who lifted the mountain by his strength.  The place in which the master with a beautiful neck which became black by drinking the poison, always resides, is the big city of Vala?chuzhi, where in the garden in which clouds wander, the bees work into flowers to gather honey.

Arunachala Siva.

3499
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:30:41 AM »
Verse  7:

கல்லிய லும்மலை யங்கைநீங்க வளைத்து வளையாதார்
சொல்லிய லும்மதின் மூன்றுஞ்செற்ற சுடரா னிடர்நீங்க
மல்லிய லுந்திர டோளெம்மாதி வலஞ்சுழி மாநகரே
புல்கிய வேந்தனைப் புல்கியேத்தி யிருப்பவர் புண்ணியரே.

Bending the mountain [and] removing its hard nature, by his beautiful hand,
the brilliant Siva who destroyed the three forts of ill-fame belonging to the enemies.
Those who praise with attachment the god who has as his shrine the big city of Vala?chuzhi, of our primordial one who has shoulders well skilled in wrestling,
are really persons of great religious merit.

Arunachala Siva.

3500
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:26:30 AM »
Verse  6:

தண்டொடு சூலந் தழையவேந்தித் தையலொருபாகம்
கண்டிடு பெய்பலி பேணிநாணார் கரியி னுரிதோலர்
வண்டிடு மொய்பொழில் சூழ்ந்தமாட வலஞ்சுழி மன்னியவர்
தொண்டொடு கூடித் துதைந்துநின்ற தொடர்பைத் தொடர்வோமே.

Holding a club and a trident to become brilliant, placing a young lady on one half,
desiring the alms placed and poured by ladies in the bowl, he is not ashamed of that act.  He covers himself with the skin of an elephant flayed from it. Siva who dwells permanently in Vala?chuzhi, which has storeys and is surrounded by dense gardens in which bees gather honey, we shall follow the relationship of Siva which is close by associating with the devotees.

Arunachala Siva.


3501
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:22:08 AM »
Verse 5:

கையம ரும்மழு நாகம்வீணை கலைமான் மறியேந்தி
மெய்யம ரும்பொடிப் பூசிவீசுங் குழையார் தருதோடும்
பையம ரும்மர வாடவாடும் படர்சடை யார்க்கிடமாம்
மையம ரும்பொழில் சூழும்வேலி வலஞ்சுழி மாநகரே.

Holding in the hand a desirable battle-axe, cobra, Veena and a young stag, smearing his body with holy ash which he wishes, a glittering men's ear-ring and a woman's ear-ring fixed in the ears, is the place for Siva, with spreading matted locks, who dances when the cobra dances spreading its hood. It is the great city of Vala?chuzhi, which is surrounded by gardens on which clouds rest, like a fence.

Arunachala Siva.

3502
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:17:31 AM »
Verse  4:


விடையொரு பாலொரு பால்விரும்பு மெல்லியல் புல்கியதோர்
சடையொரு பாலொரு பாலிடங்கொள் தாழ்குழல் போற்றிசைப்ப
நடையொரு பாலொரு பால்சிலம்பு நாளும் வலஞ்சுழிசேர்
அடையொரு பாலடை யாதசெய்யுஞ் செய்கை யறியோமே.


There is a bull on one side. On one half there is the tender lady whom he loves.
On one side there is matted locks in which the Ganga, the tender lady, stays.
When the lady with flowing locks of hair, who is in the left half, sings the praises,
there is a gait of the feet like that of the bull.  On one side anklet is worn on the leg.
We do not know the fitness of dwelling in Vala?chuzhi always, which is not found anywhere else, and acts which are not suited to his greatness.  How can we, with our limited knowledge, know all these?

Arunachala Siva.

3503
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:13:26 AM »
Verse  3:

பொன்னிய லுந்திரு மேனிதன்மேற் புரிநூல் பொலிவித்து
மின்னிய லுஞ்சடை தாழவேழ வுரிபோர்த் தரவாட
மன்னிய மாமறை யோர்கள்போற்றும் வலஞ்சுழி வாணர்தம்மேல்
உன்னிய சிந்தையி னீங்ககில்லார்க் குயர்வாம் பிணிபோமே.

Causing the sacred thread of three strands to shine on the beautiful body which glitters like gold, covering himself with the skin of an elephant when the matted locks which shine like the lightning hangs low, the cobra to dance, salvation will come to those who do not withdraw their minds which are meditating upon Siva who dwells in Vala?chuzhi, where Brahmins who permanently reside, worship him diseases will vanish.

Arunachala Siva.

3504
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 20, 2017, 10:08:56 AM »
Verse  2:

காரணி வெள்ளை மதியஞ்சூடிக் கமழ்புன் சடைதன்மேல்
தாரணி கொன்றையுந் தண்ணெருக்குந் தழைய நுழைவித்து
வாரணி கொங்கைநல் லாள்தனோடும் வலஞ்சுழி மேவியவர்
ஊரணி பெய்பலி கொண்டுகந்த வுவகை யறியோமே.


Wearing a crescent moon that lends beauty to the black cloud and inserting Koṉṟai blossoming in garlands and cool Yarcum flowers to flourish without fading, into his fragrant ruddy matted locks, Siva who is in Vala?chuzhi with a lady who wears a bodice on her breasts.  We do not know the joy he felt when he became prominent by receiving alms placed by the ladies in the rows of villages. How can we really understand the acts of Siva with our limited knowledge, when he felt joy in receiving alms?

Arunachala Siva.

3505
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 19, 2017, 11:10:22 AM »
Tiru Valanchuzhi:

Verse  1:

பள்ளம தாய படர்சடைமேற் பயிலுந் திரைக்கங்கை
வெள்ளம தார விரும்பிநின்ற விகிர்தன் விடையேறும்
வள்ளல் வலஞ்சுழி வாணனென்று மருவி நினைந்தேத்தி
உள்ள முருக வுணருமின்க ளுறுநோ யடையாவே.


Siva, different from the world who stood desiring the floods of Ganga, with many waves to stay always in the hollow of his spreading matted locks.  Siva of unbounded liberality who rides on a bull, saying that he dwells in Vala?chuzhi, realize him reaching that place, thinking of him, praising him to make your hearts melt out of piety, great diseases will not reach you.

Arunachala Siva.


3506
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 19, 2017, 11:06:03 AM »
Verse 11:

ஆழியு ணஞ்சமு தாரவுண்டன் றமரர்க் கமுதுண்ண
ஊழிதொறும்முள ராவளித்தா னுலகத் துயர்கின்ற
காழியுண் ஞானசம் பந்தன்சொன்ன தமிழாற் கலிக்காமூர்
வாழி யெம்மானை வணங்கியேத்த மருவா பிணிதானே.

Having drunk on that day the poison that rose in the ocean as nectar, on him who gave the immortals a long life to live in every age as they partook of nectar, with the Tamizh verses sung by Jnana Sambandhan of Sirkazhi, which is pre-eminent in this world,  diseases will not go near them if people bow to our Lord and praise him, in Kalikkāmūr.

Padigam on Tiruk Kalikkamur completed.

Arunachala Siva.

3507
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 19, 2017, 11:02:46 AM »
Verse  10:

மாசு பிறக்கிய மேனியாரு மருவுந் துவராடை
மீசு பிறக்கிய மெய்யினாரு மறியா ரவர்தோற்றங்
காசினி நீர்த்திரண் மண்டியெங்கும் வளமார் கலிக்காமூர்
ஈசனை யெந்தை பிரானையேத்தி நினைவார் வினைபோமே.


Those who have abundant dirt on their bodies, Jains those who cover their bodies with shining robes soaked in myrtle dye do not know his real nature. In Kalikkāmūr where every place is full of fertility as floods are moving swiftly, the actions of those who praise and fix their thoughts on the master who is also our father and Lord, will leave them of their own accord.

Arunachala Siva.

3508
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 19, 2017, 10:57:25 AM »
Verse 9:


அருவரை யேந்திய மாலுமற்றை யலர்மே லுறைவானும்
இருவரு மஞ்ச வெரியுருவா யெழுந்தான் கலிக்காமூர்
ஒருவரை யான்மகள் பாகன்றன்னை யுணர்வாற் றொழுதேத்தத்
திருமரு வுஞ்சிதை வில்லைச்செம்மைத் தேசுண் டவர்பாலே.


Vishnu, who held up as an umbrella the pre-eminent mountain Gōvardhanam, and the other one who resides on a lotus flower, in Kalikkāmūr where the god who rose as a column of fire for both of them to be afraid of.  If one worships and praises with consciousness, the god who has on his half the daughter of the mountain which has no equal, wealth will come to him. it will not perish. There will be spotless luster on their bodies.

Arunachala Siva.

3509
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 19, 2017, 10:54:02 AM »
Verse  8:

ஊரர வந்தலை நீண்முடியா னொலிநீ ருலகாண்டு
காரர வக்கடல் சூழவாழும் பதியாங் கலிக்காமூர்
தேரர வல்குலம் பேதையஞ்சத் திருந்து வரைபேர்த்தான்
ஆரர வம்பட வைத்தபாத முடையா னிடமாமே.


Ruling over the world surrounded by noisy sea having a crown of matted locks of hairs on the head which has crawling serpents, Kalikkāmūr, a city which prospers surrounded by the blue sea of roaring noise.  On one, who removed the perfect mountain for the young lady who has a waist resembling the central seating place of chariot and the expanded hood of a snake to fear, is the place of the god who placed his foot to make him cry aloud. (Ravanan).

Arunachala Siva.

3510
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 19, 2017, 10:49:58 AM »
Verse  7:

கோலநன் மேனியின் மாதர்மைந்தர் கொணர்மங் கலியத்திற்
காலமும் பொய்க்கினுந் தாம்வழுவா தியற்றுங் கலிக்காமூர்
ஞாலமுந் தீவளி ஞாயிறாய நம்பன் கழலேத்தி
ஓலமி டாதவ ரூழியென்று முணர்வைத் துறந்தாரே.

With the auspicious things brought by young men and ladies with beautiful bodies,
in Kalikkāmūr where they perform worship without any deficiency. Even if the seasonal rains fail, the god in whom we can repose confidence and who is the world, fire, air and sun those who do not cry aloud for protection, worshipping his feet.
though they live for many ages, have permanently left their clear discernment.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 [234] 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... 3113