Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 [231] 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... 2948
3451
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 15, 2017, 12:18:40 PM »
Verse  4:

கரையு லாவு கதிர்மா மணிமுத்தம்
திரையு லாவு வயல்சூழ் திருப்புன்கூர்
உரையி னல்ல பெருமா னவர்போலும்
விரையி னல்ல மலர்ச்சே வடியாரே.


The great one who is well-known by his fame and who dwells in Tiruppuṉkūr surrounded by fields where along with the waves pearls and big precious stones shedding light move about on the banks,
has red feet on which are strewn flowers of good fragrance.

Arunachala Siva.


3452
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 15, 2017, 12:15:32 PM »
Verse  3:


பங்க யங்கண் மலரும் பழனத்துச்
செங்க யல்கள் திளைக்குந் திருப்புன்கூர்க்
கங்கை தங்கு சடையா ரவர்போலும்
எங்க ளுச்சி யுறையும் மிறையாரே.

In the fields where lotus flowers blossom,
in Tiruppuṉkūr where red carp fish are found playing always,
the God on whose matted hair the Ganga stays is the Lord who dwells on the crown of our head.

Arunachala Siva.


3453
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 15, 2017, 12:12:21 PM »
Verse  2:

மூவ ராய முதல்வர் முறையாலே
தேவ ரெல்லாம் வணங்குந் திருப்புன்கூர்
ஆவ ரென்னு மடிக ளவர்போலும்
ஏவி னல்லா ரெயின்மூன் றெரித்தாரே.

He is the chief besides being the trinity of Brahma, Vishnu, and Rudran the god who is said to be the deity dwelling in Tiruppuṉkūr and who is worshipped by all the devas, in the proper manner is he who burnt the three forts of the enemies with a single arrow.

Arunachala Siva.

3454
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 15, 2017, 12:09:17 PM »
Tirup Punkur:

Verse  1:

முந்தி நின்ற வினைக ளவைபோகச்
சிந்தி நெஞ்சே சிவனார் திருப்புன்கூர்
அந்த மில்லா வடிக ளவர்போலும்
கந்த மல்கு கமழ்புன் சடையாரே.


My mind!
Think of Tiruppuṉkūr of Siva, so that accumulated karmas and karmas done in the present birth and yet to bear their fruits in future births may go away from you.
The god who does not know death is the Lord who has golden matted hairs which is naturally fragrant and the fragrance increases due to the flowers worn on it.

Arunachala Siva.

3455
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 12:03:08 PM »
Verse  11:


முட்டில் மீன்கொலைத் தொழில்வளத்
    தவர்வலை முகந்து
பட்ட மீன்களில் ஒருதலை
    மீன்படுந் தோறும்
நட்ட மாடிய நம்பருக்
    கெனநளிர் முந்நீர்
விட்டு வந்தனர் விடாதஅன்
    புடன்என்றும் விருப்பால்.குறைவில்லாத மீன்களைப் பிடித்து, அக்கொலைத் தொழிலின் வளத்தையுடைய பரதவர், வலைகளால் வாரி எடுக்க, அதனுள் அகப்பட்ட மீன்களில், ஒரு தலைமையான மீன் கிட்டும் தோறும், `இஃது ஐந்தொழில் செய்து அருட்கூத்தாடுகின்ற ஐயருக்காகுக!' என்று, இடையறாத அன்பினால் விருப்புடன், குளிர்ந்த கடலிடத்தில் நாடோறும் விட்டு வந்தார்.

Arunachala Siva.   

3456
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 11:59:57 AM »
Verse  10:

ஆங்கு அன்பர்தாம் நுளையர்தந்
    தலைவராய் அவர்கள்
ஏங்கு தெண்டிரைக் கடலிடைப்
    பலபட இயக்கிப்
பாங்கு சூழ்வலை வளைத்துமீன்
    படுத்துமுன் குவிக்கும்
ஓங்கு பல்குவை யுலப்பில
    வுடையராய் உயர்வார்.

He, the devotee, was the chief of the fishermen
Who plied their boats over the lucid, billowy
And resounding main; they threw their nets on
(all) sides
And caught the fishes; these they set before
Their chief in endless heaps of highly-priced
Varieties; thus he flourished.   

Arunachala Siva.

3457
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 11:57:08 AM »
Verse 9:


அனைய தாகிய அந்நுளைப்
    பாடியில் அமர்ந்து
மனைவ ளம்பொலி நுளையர்தங்
    குலத்தினில் வந்தார்
புனையி ளம்பிறை முடியவர்
    அடித்தொண்டு புரியும்
வினைவி ளங்கிய அதிபத்தர்
    எனநிகழ் மேலோர்.


In that habitation, from a bountiful family
Of fishermen he came to be born; he applied
Himself devotedly to the service of the Lord who wears
The young crescent on His crest; he was the noble
Athipatthar of glowing servitorship.   

Arunachala Siva.

3458
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 11:54:52 AM »
Verse  8:

வலைநெ டுந்தொடர் வடம்புடை
    வலிப்பவர் ஒலியும்
விலைப கர்ந்துமீன் குவைகொடுப்
    பவர்விளி ஒலியும்
தலைசி றந்தவெள் வளைசொரி
    பவர்தழங் கொலியும்
அலைநெ டுங்கடல் அதிரொலிக்
    கெதிரொலி யனைய.


The noise of those that stretched the long nets
To mend them, the call of the vendors of heaped fishes
To intending buyers and their noisy bargain
As well as the noise of those who shored up white shells
Of great excellence, were like unto the echo
Of the long and billowy and noisy sea.

Arunachala Siva.


3459
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 11:52:24 AM »
Verse 7:


உணங்கல் மீன்கவர் வுறுநசைக்
    குருகுடன் அணைந்த
கணங்கொள் ஓதிமங் கருஞ்சினைப்
    புன்னையங் கானல்
அணங்கு நுண்ணிடை நுளைச்சியர்
    அணிநடைக் கழிந்து
மணங்கொள் கொம்பரின் மருங்குநின்று
    இழியல மருளும்.The flocks of swans that came thither with storks
That flew there with intent to life away the kippered fish,
Vanquished by the beauteous gait of the women
Endowed with lithe and slender waists,
Flew up and perched on the black branches
Of the fragrant Punnai trees in bewilderment.

Arunachala Siva.

3460
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 09:58:28 AM »
Verse  6:


புயல ளப்பில வெனவலை
    புறம்பணை குரம்பை
அயல ளப்பன மீன்விலைப்
    பசும்பொனி னடுக்கல்
வியல ளக்கரில் விடுந்திமில்
    வாழ்நர்கள் கொணர்ந்த
கயல ளப்பன பரத்தியர்
    கருநெடுங் கண்கள்.

Near their small huts where the nets spread
For drying, looked like resting clouds, the new
Gold coins received from the buyers of fishes
Were heaped and measured; the long and dark eyes
Of the fishwives measured and assessed the worth
And price of the Kayal fish brought by the fishermen
Who flourished by plying their fishing boats on the main.   

Arunachala Siva.


3461
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 09:56:08 AM »
Verse  5:


அந்நெ டுந்திரு நகர்மருங்
    கலைகடல் விளிம்பில்
பன்னெ டுந்திரை நுரைதவழ்
    பாங்கரின் ஞாங்கர்
மன்னு தொன்மையின் வலைவளத்
    துணவினில் மலிந்த
தன்மை வாழ்குடி மிடைந்தது
    தடநுளைப் பாடி.


Near this vast and beautiful city, at the marge
Of the billowy sea and near unto the places
Where long and foam-crested waves crawl,
Are the dense habitations of fishermen
Who pursue their ancient calling of fishing
With their nets and who flourish well
With the leaping wealth of the tide.   

Arunachala Siva.


3462
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 09:53:38 AM »
Verse  4:


நீடு தொல்புகழ் நிலம்பதி
    னெட்டினும் நிறைந்த
பீடு தங்கிய பலபொருள்
    மாந்தர்கள் பெருகிக்
கோடி நீள்தனக் குடியுடன்
    குவலயங் காணும்
ஆடி மண்டலம் போல்வதவ்
    வணிகிளர் மூதூர்.


As there flourish increasingly its people who own
All the glorious and manifold goods which abound
In the hoary and ever-during realms--
Eighteen in number--, and as its rich citizens
Are more than a crore, this beauteous and hoary city
Is like unto a mirror mandala which reflects
(Within it) the whole world.   

Arunachala Siva.


3463
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 09:50:17 AM »
Verse  3:

பெருமை யில்செறி பேரொலி
    பிறங்கலின் நிறைந்து
திரும கட்குவாழ் சேர்விட
    மாதலின் யாவும்
தருத லில்கடல் தன்னினும்
    பெரிதெனத் திரைபோல்
கரிப ரித்தொகை மணிதுகில்
    சொரிவதாங் கலத்தால்.


This city is full of glorious sounds; it is
The beloved abode of Lakshmi, the Goddess of Wealth;
It yields all things desires; it looks vaster than
The sea with its waves of elephants, steeds,
Gems and garments and other things thither brought
In barks and ships.

Arunachala Siva.   

3464
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 09:47:09 AM »
Verse  2:


தாம நித்திலக் கோவைகள்
    சரிந்திடச் சரிந்த
தேம லர்க்குழல் மாதர்பந்
    தாடுதெற் றிகள்சூழ்
காமர் பொற்சுடர் மாளிகைக்
    கருங்கடல் முகந்த
மாமு கிற்குலம் மலையென
    ஏறுவ மருங்கு.


Black clouds that have drunk deep the black sea-waters,
Mistaking for hills the gold-bright and beauteous
Mansions, crawl over their sides; many are the raised
Platforms in those mansions where lasses whose
Rows of chains made of pearls dangle low and whose
Locks decked with honey-laden flowers get loosened,
As they play with a ball.

Arunachala Siva.

3465
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 14, 2017, 09:11:23 AM »
Verse  11:


நல்ல கேள்வி ஞான சம்பந்தன்
செல்வர் சேட ருறையுந் திருப்புத்தூர்ச்
சொல்லல் பாடல் வல்லார் தமக்கென்றும்
அல்லல் தீரு மவல மடையாவே.


Sufferings will come to an end to those who are able to recite the verses in praise of Tirupputtūr where the god who is the repository of all wealth and who survives everything, dwells, done by Jnana Sambandhan who had gained knowledge by listening to good words of wisdom poverty of any kind will not reach them.

Padigam on Tirup Puttur completed.

Arunachala Siva.

 

Pages: 1 ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 [231] 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... 2948