Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 [231] 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... 3139
3451
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 27, 2017, 02:42:59 PM »
Verse  4:

குணங்கள்பேசிக் கூடிப்பாடித் தொண்டர்கள்
பிணங்கித்தம்மிற் பித்தரைப்போலப் பிதற்றுவார்
வணங்கிநின்று வானவர்வந்து வைகலும்
அணங்கனாரூ ராதிரை நாளா லதுவண்ணம்.Speaking about the attributes of Siva, devotees, joining together and singing his praises, being at variance with each other will prattle like mad people.  The celestial beings will descend to the earth and worship daily paying obeisance to him.  That is the beauty of the god in Ārūr on the festival of Ātirai day. 

Arunachala Siva.3452
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 27, 2017, 06:48:10 AM »
Verse  3:


வீதிகடோறும் வெண்கொடியோடு விதானங்கள்
சோதிகள்விட்டுச் சுடர்மாமணிக ளொளிதோன்றச்
சாதிகளாய பவளமுமுத்துத் தாமங்கள்
ஆதியாரூ ராதிரைநாளா லதுவண்ணம்.


In every street white flags and canopies adorn them, emitting rays.
The brilliance of the big lustrous gems are conspicuous. Everywhere, superior coral garlands and garlands of pearl are hung.  That is the beauty of Siva`s festival of Ātirai day in Ārūr. 

Arunachala Siva.

3453
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 27, 2017, 06:43:51 AM »
Verse  2:

நணியார் சேயார் நல்லார் தீயார் நாடோறும்
பிணிதான் றீரு மென்று பிறங்கிக் கிடப்பாரும்
மணியே பொன்னே மைந்தா மணாளா வென்பார்கட்
கணியா னாரூ ராதிரை நாளா லதுவண்ணம்.


Those who live very near Tiruvārūr and at a distance, and worship Siva, are good people. Those who do not worship him are bad people. Those who do not worship Siva in Arūr, though they live very near that place, are far away from god;  though they are good people in other respects are in this respect bad people is another interpretation.  There are people who lie down densely crowded thinking that their diseases will be removed. That is the beauty of the festival of Ātirai day of Siva who is near at hand to those who praise him as ruby, gold, strong youth, bridegroom!

Arunachala Siva.

3454
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 26, 2017, 11:11:39 AM »
Tiru Arur:


Verse  1:


முத்துவிதான மணிப்பொற்கவரி முறையாலே
பத்தர்களோடு பாவையர்சூழப் பலிப்பின்னே
வித்தகக்கோல வெண்டலைமாலை விரதிகள்
அத்தனாரூ ராதிரைநாளா லதுவண்ணம்.

A canopy with pearls, beautiful yak tail which has a handle of gold, following in an order, pious devotees and young ladies surround the deity, Māviratis who wear garlands of white skulls of beautiful perfection, are following the offerings to god.
That is the beauty of the festival of Ātirai day of Siva, our father.

Arunachala Siva.

3455
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 26, 2017, 11:06:53 AM »
Verse  10:

நாடினார்கம லம்மலரய னோடிரணிய னாகங் கீண்டவன்
நாடிக் காணமாட்டாத் தழலாய நம்பானைப்
பாடுவார்பணி வார்பல்லாண்டிசை கூறுபத்தர்கள் சித்தத் துள்புக்குத்
தேடிக் கண்டுகொண்டேன் திருவாரூ ரம்மானே.

Our father in Tiruvārūr!  Vishnu who tore the body of Hiranyan, along with Brahma seated in the lotus-flower, searched for you. Siva, who assumed the form of fire which could not be found though they tried their level best. Though you were hiding yourself entering into the minds of pious people, who sing your praises, pay homage and sing benedictory verses wishing you longevity. I found out you by searching for you.

Padigam on Tiruvarur completed.

Arunachala Siva.

3456
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 26, 2017, 11:03:27 AM »
Verse  9:


முளைத்தவெண்பிறை மொய்சடையுடை யாயெப்போதுமென் னெஞ்சிடங் கொள்ள
வளைத்துக் கொண்டிருந்தேன் வலிசெய்து போகலொட்டேன்
அளைப்பிரிந்தவ லவன்போய்ப்புகு தந்தகாலமுங் கண்டு தன்பெடை
திளைக்குந் தண்கழனித் திருவாரூ ரம்மானே.

God in Tiruvārūr which has cool fields in which the female crab rejoices knowing the time where the male crab left its hole in the ground and returned to it! Siva, who has dense matted locks of hair on which you wear a white crescent moon just risen!           
I obstructed you to occupy my mind always.  I won`t consent to your going out, by restraining you.

Arunachala Siva.3457
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 26, 2017, 11:00:27 AM »
Verse 8:

பிறத்தலும்பிறந் தாற்பிணிப்பட வாய்ந்தசைந் துட லம்பு குந்துநின்
றிறக்குமா றுளதே யிழித்தேன் பிறப்பினைநான்
அறத்தையேபுரிந் தமனத்தனா யார்வச்செற்றக் குரோத நீக்கியுன்
திறத்தனா யொழிந்தேன் றிருவாரூ ரம்மானே.


Birth. if born, many diseases enter into the body and the body becomes exhausted and reduced and death is there. I degraded birth myself having a mind that desires exclusively virtue. Removing desire irrepressible anger and rancor, I definitely joined your side as your slave.

Arunachala Siva.

3458
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 26, 2017, 10:56:30 AM »
Verse 7:

திரியுமூவெயில் தீயெழச்சிலை வாங்கிநின்றவ னேயென் சிந்தையுள்
பிரியுமா றெங்ஙனே பிழைத்தேயும் போகலொட்டேன்
பெரிய செந்நெற்பி ரம்புரிகெந்த சாலிதிப்பிய மென்றி வையகத்
தரியுந் தண்கழனி அணியாரூ ரம்மானே.


A kind of superior paddy with big grains and a yellowish hue, pirampuri, kentacāli tippiyam, our God, father, in beautiful Tiruvārūr which has cool fields in which the aforesaid paddy crops are reaped! Siva who stood, bending the bow to make the wandering three forts to be engulfed by fire. How can you leave my mind?
I won`t consent to that even by fault.

Arunachala Siva.


3459
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 26, 2017, 08:26:03 AM »
Verse  6:


அளித்துவந்தடி கைதொழுமவர் மேல்வினைகெடும் என்றி வையகம்
களித்துவந் துடனே கலந்தாடக் காதலராய்க்
குளித்துமூழ்கியுந் தூவியுங்குடைந் தாடுகோதையர் குஞ்சி யுட்புகத்
தெளிக்குந் தீர்த்தமறாத் திருவாரூ ரம்மானே.


The people of this world thinking that the karmas of those who worship with joined hands the feet of Siva, having become mellow, would perish.  Bathe at the same time arriving there with joy, joining with others, with devotion. God, our father in Tiruvārūr, the holy water does not dry up when the ladies who bathe wash their bodies up to the neck, plumage into it, sprinkle the water and splash water on one another making sounds like musical instruments with the hands, in the water.

Arunachala Siva.

3460
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 26, 2017, 08:22:42 AM »
Verse  5:

நீறுசேர்செழு மார்பினாய்நிரம் பாமதியொடு நீள்ச டையிடை
ஆறுபாய வைத்தாய் அடியே யடைந்தொழிந்தேன்
ஏறிவண்டொடு தும்பியஞ்சிற கூன்றவிண்ட மலரி தழ்வழி
தேறல்பாய்ந் தொழுகுந் திருவாரூ ரம்மானே.

God, our father in Tiruvārūr, where the honey flows like a stream and overflows from the petals of flowers which blossom as the bees and Tumpi varieties of bees climb upon the flowers and fix firmly their beautiful wings!  Siva, who has a strong chest smeared with holy ash!  You placed on your long matted locks of hair a crescent moon which has not grown to its full size, and a river to flow into it. I definitely approached your feet.

Arunachala Siva.


3461
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 26, 2017, 08:19:14 AM »
Verse  4:


பூங்கழறொழு தும்பரவியும் புண்ணியாபுனி தாவுன் பொற்கழல்
ஈங்கிருக் கப்பெற்றேன் என்ன குறையுடையேன்
ஓங்குதெங்கிலை யார்கமுகிள வாழைமாவொடு மாது ளம்பல
தீங்கனி சிதறுந் திருவாரூ ரம்மானே.


God, our father in Tiruvārūr, where the tall coconut trees, Areca palm with leaves, young plantain trees, mango trees, pomegranate and jack trees scatter their sweet fruits!  The embodiment of all virtues!  The holy god!  Worshiping with joined hands, your feet which are like flowers and praising them, I had the fortune of your golden feet to stay in my mind.  In what way am I deficient?

Arunachala Siva.

3462
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 26, 2017, 06:48:49 AM »
Verse 3:


அருமணித்தடம் பூண்முலை யரம்பையரொ டருளிப் பாடியர்
உரிமையிற் றொழுவார் உருத்திர பல்கணத்தார்
விரிசடைவிர திகளந்தணர் சைவர்பாசு பதர்க பாலிகள்
தெருவினிற் பொலியுந் திருவாரூ ரம்மானே.

Executor of divine commands along with celestial damsels who adorn their breasts with rare and big precious stones, devotees of Siva Maheswarar worship you by right,
Saivaite devotees who have loosened matted locks, called Mīviratikaḷ Brahmins,
Saivaites, our god, father in Tiruvarūr in whose streets Pasupatar, Kapālikaḷ are eminent.


Arunachala Siva.


3463
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 04:29:27 PM »
Verse  2:


கடம்படந்நட மாடினாய்களை கண்ணினக்கொரு காதல் செய்தடி
ஒடுங்கி வந்தடைந்தே னொழிப்பாய் பிழைப்பவெல்லாம்
முடங்கிறான்முது நீர்மலங்கிள வாளைசெங்கயல் சேல்வ ரால்களி
றடைந்த தண்கழனி யணியாரூ ரம்மானே.


Our father Siva in Ārūr made beautiful by cool fields in which the curved prawn, the Malaṅku fish which lives in old water, young scabbard, red carp, Sēl, Murral and Kaḷiṟu have taken refuge!  You danced to the accompaniment of Kuṭamuḻā.   I came all the way and approached your feet having restrained all my desires, cherishing you who is the support to me and other devotees. You remove all the wrongs that I commit.

Arunachala Siva.

3464
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 12:27:49 PM »
Tiru Arur:

Verse 1:

காண்டலேகருத் தாய்நினைந்திருந் தேன்மனம்புகுந் தாய்க ழலடி
பூண்டுகொண் டொழிந்தேன் புறம்போயினா லறையோ
ஈண்டுமாடங்க ணீண்டமா ளிகை மேலெழுகொடி வானி ளம்மதி
தீண்டிவந் துலவுந் திருவாரூ ரம்மானே.


Our father, god, who is in Tiruvārūr where the rising flags which are hoisted on the tall mansions of many storeys touch the crescent in the sky and move about!  Having the sole aim of obtaining vision of you, I was meditating on you. I definitely adorned my head with your feet wearing anklets.  If you go out I swear on your honor.

Arunachala Siva.

3465
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 12:23:04 PM »
Verse  11:


மஞ்சாடு குன்றடர வூன்றி மணிவிரலால்
துஞ்சாப்போர் வாளரக்கன் றோணெரியக் கண்குருதிச்
செஞ்சாந் தணிவித்துத் தன்மார்பிற் பால்வெண்ணீற்
றஞ்சாந் தணிந்தானை நான்கண்ட தாரூரே.


With the beautiful toe pressing firmly to crush under the hill on which clouds move.
to break the shoulders of the cruel demon Ravaṇaṉ, who was fighting without sleeping. Smearing blood in the eyes which is like red-sandal paste, Siva who smeared on his chest as beautiful sandal paste white sacred ash which is color like milk.  (see 1st verse).

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 [231] 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... 3139