Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 3061
346
Verse  11:


அரக்க னீரைந் தலையுமோர் தாளினால்
நெருக்கி யூன்றியிட் டான்தமர் நிற்கிலும்
சுருக்கெ னாதங்குப் பேர்மின்கண் மற்றுநீர்
சுருக்கெ னிற்சுட ரான்கழல் சூடுமே.

Wherever the devotees of Siva, who fixed his single toe, to crush all the ten heads of the demon stand. Go away from that place without saying tighten the noose.
If you play any mischief with them, the feet of Siva, who is the light divine will burn you.

Padigam General, (4)  completed.

Arunachala Siva.


347
Verse  10:

மற்றுங் கேண்மின் மனப்பரிப் பொன்றின்றிச்
சுற்றும் பூசிய நீற்றொடு கோவணம்
ஒற்றை யேறுடை யானடி யேயலால்
பற்றொன் றில்லிகள் மேற்படை போகலே.

Listen to what I say further. Without any other thought in your minds, do not go with your weapons near the devotees, who have no other attachment except the feet themselves of Siva, who has an unequaled bull, a loin-cloth and sacred ash smeared all over the body.

Arunachala Siva.

348
Verse 9:

இன்னங் கேண்மி னிளம்பிறை சூடிய
மன்னன் பாதம் மனத்துட னேத்துவார்
மன்னு மஞ்செழுத் தாகிய மந்திரம்
தன்னி லொன்றுவல் லாரையுஞ் சாரலே.

Listen again still.  Do not go near those people who are capable of one letter of the Mantram consisting of five letters which are permanent and who praise with intention the feet of the King who wears a young crescent moon.

Arunachala Siva.


349
Verse  8:

விச்சை யாவதும் வேட்கைமை யாவதும்
நிச்சல் நீறணி வாரை நினைப்பதே
அச்ச மெய்தி யருகணை யாதுநீர்
பிச்சை புக்கவன் அன்பரைப் பேணுமே.

To think of people who smear themselves with sacred ash daily is education and desire.  Cherish with love the devotees of Siva, who begged alms, being afraid of them and not going near them.

Arunachala Siva.


350
Verse  7:


படையும் பாசமும் பற்றிய கையினீர்
அடையன் மின்நம தீச னடியரை
விடைகொ ளூர்தியி னானடி யார்குழாம்
புடைபு காதுநீர் போற்றியே போமினே.

Messengers who hold in your hands weapons and a noose!  Do not approach the devotees of our Siva.  You go praising without going by the side of the group of devotees of Siva, who has a vehicle of a bull.

Arunachala Siva.


351
Verse  6:


வாம தேவன் வளநகர் வைகலும்
காம மொன்றில ராய்க்கை விளக்கொடு
தாமம் தூபமும் தண்நறுஞ் சாந்தமும்
ஏம மும்புனை வாரெதிர் செல்லலே.


Messenger of the god of death!  Without having any other desire in the least, except the attachment to Siva's feet, do not go in front of devotees of Siva, who adorn the temples in which Siva dwells with small portable lamps, garlands, incenses, cool, fragrant sandal-paste and sacred ashes even during nights.

Arunachala Siva.

352
Verse  5:


இறையென் சொல்மற வேல்நமன் தூதுவீர்
பிறையும் பாம்பு முடைப்பெரு மான்தமர்
நறவம் நாறிய நல்நறுஞ் சாந்திலும்
நிறைய நீறணி வாரெதிர் செல்லலே.

The messengers of the god of death! Do not forget my words even a little.
Do not go in front of those devotees who are relations of Siva, who wears a crescent moon and cobras, and who smear themselves profusely with sacred ash which has the smell of flowers esteeming it to be superior to good and fragrant sandal-paste.

Arunachala Siva.

353
Verse  4:


சாற்றி னேன்சடை நீண்முடிச் சங்கரன்
சீற்றங் காமன்கண் வைத்தவன் சேவடி
ஆற்ற வுங்களிப் பட்ட மனத்தராய்ப்
போற்றி யென்றுரைப் பார்புடை போகலே.


I tell you publicly. Sankara, who has  tall matted locks, coiled into a crown,
do not go near the devotees who say "Let the red feet of Siva who burnt Manmatha, protect us", with their minds, filled with excessive joy.

Arunachala Siva.

354
Verse 3:

கார்கொள் கொன்றைக் கடிமலர்க் கண்ணியான்
சீர்கொள் நாமஞ் சிவனென் றரற்றுவார்
ஆர்க ளாகிலு மாக அவர்களை
நீர்கள் சாரப் பெறீரிங்கு நீங்குமே.


Whoever they may be, those people who shout with excitement uttering the famous name "Siva", who wears a chaplet of fragrant flowers of Koṉṟai which blossoms in the winter, you do not go even near them.  (see 2nd verse.)

Arunachala Siva.355
Verse  2:

நடுக்கத் துள்ளும் நகையுளும் நம்பர்க்குக்
கடுக்கக் கல்ல வடமிடு வார்கட்குக்
கொடுக்கக் கொள்க வெனவுரைப் பார்களை
இடுக்கண் செய்யப் பெறீரிங்கு நீங்குமே.


Do not inflict sufferings on those who say 'give anything to the devotees' and those who actually give to them, who play on the instrument Kallavaṭam with speed, in times of adversity, when their minds tremble and when people laugh derisively.
Leave from this place also.

Arunachala Siva.

356
General Padigam (4):

Verse  1:


கண்டு கொள்ளரி யானைக் கனிவித்துப்
பண்டு நான்செய்த பாழிமை கேட்டிரேல்
கொண்ட பாணி கொடுகொட்டி தாளங்கைக்
கொண்ட தொண்டரைத் துன்னிலுஞ் சூழலே.

Having caused Siva, who is difficult to be seen, to become soft by love.  If you listen to the strength of my devotion which I had to Siva, if you are very near the devotees, who have the instrument Koṭukoṭṭi which is played to the measure of time and cymbals in their hands, do not think of snatching their lives.

Arunachala Siva.

357
Verse  10:


தெள்ளத் தேறித் தெளிந்துதித் திப்பதோர்
உள்ளத் தேற லமுத வொளிவெளி
கள்ளத் தேன்கடி யேன்கவ லைக்கடல்
வெள்ளத் தேனுக்கெவ் வாறு விளைந்ததே.

When Siva made my mind clear, recognized myself and became clear, the sweet honey that is produced in the mind.  The space that has the rays of nectar.
How was that honey produced in me, who is full of deceit, fit to be despised, and has an ocean full of water which is only cares and anxieties?

Padigam General,  (3) completed.

Arunachala Siva.358
Verse  9:

Not available.

Arunachala Siva.

359
Verse  8:

என்னை யேது மறிந்தில னெம்பிரான்
தன்னை நானுமுன் ஏது மறிந்திலேன்
என்னைத் தன்னடி யானென் றறிதலும்
தன்னை நானும் பிரானென் றறிந்தெனே.


I did not know the truth about myself.  In the early days of my life, I did not know even a little about our master. As soon as he recognized me as his protege,
I too recognized Siva as my master.

Arunachala Siva.

360
Verse 7:


மனிதர் காளிங்கே வம்மொன்று சொல்லுகேன்
கனிதந் தாற்கனி யுண்ணவும் வல்லிரே
புனிதன் பொற்கழல் ஈசனெ னுங்கனி
இனிது சாலவு மேசற்ற வர்கட்கே.

Men of this world!  Please come here, I shall tell you, one thing which will benefit you.
If you are given a fruit you are able to eat it.  The fruit that is Siva, who wears a golden anklets, and who is pure, is very sweet for those who long for it.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 3061