Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 3145
346
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 09, 2018, 12:09:06 PM »
Verse  10:


வாயார் மனத்தால் நினைக்கு
    மவருக் கருந்தவத்தில்
தூயார் சுடுபொடி ஆடிய மேனியர்
    வானில்என்றும்
மேயார் விடையுகந் தேறிய
    வித்தகர் பேர்ந்தவர்க்குச்
சேயார் அடியார்க் கணியவர்
    ஊர்திரு நின்றியூரே.

He is the ultimate reality for those who meditate upon him.He is pure by the form in which he did penance. He had a person on which well burnt holy ash was smeared.
He is in the pure space. The able person who rode on a bull with joy.  He is far away from people who are far away from him. The place of the god who is nearby to his holy slaves is Tiruniṉṟiyūr.

Arunachala Siva.

347
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 09, 2018, 12:03:02 PM »
Verse  9:


காலமும் ஞாயிறு மாகிநின்
    றார்கழல் பேணவல்லார்
சீலமுஞ் செய்கையுங் கண்டுகப்
    பார்அடி போற்றிசைப்ப
மாலொடு நான்முகன் இந்திரன்
    மந்திரத் தால்வணங்க
நீலநஞ் சுண்டவ ருக்கிட
    மாந்திரு நின்றியூரே.


God is Time and the Sun which is useful to reckon it.  He will feel happy on seeing the good conduct and actions of those who are able to cherish his feet with love.
When Vishnu the four-faced Brahma and Indra praised his feet and worshipped them with Mantras, Tiruniṉṟiyūr is the place of the god who drank the poison of blue color.

Arunachala Siva.

348
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 09, 2018, 11:59:06 AM »
Verse  8:


எட்டுகந் தார்திசை யேழுகந்
    தார்எழுத் தாறுமன்பர்
இட்டுகந் தார்மலர்ப் பூசைஇச் சிக்கும்
    இறைவர்முன்னாள்
பட்டுகும் பாரிடைக் காலனைக்
    காய்ந்து பலியிரந்தூண்
சிட்டுகந் தார்க்கிட மாவது
    நந்திரு நின்றியூரே.


One who is pleased with the eight directions, who is pleased with music sung with the initial letters of the seven notes, the Lord who is desirous of the worship with flowers which were strewn with joy by devotees whose minds are still as the passions have been controlled.  Being angry with the Yama, god of death, who fell down dead on the earth, long ago, the place of the God desired the life of eating by begging alms,
is our Tiruniṉṟiyūr.

Arunachala Siva.

349
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 09, 2018, 11:55:23 AM »
Verse  7:

தலையிடை யார்பலி சென்றகந் தோறுந்
    திரிந்தசெல்வர்
மலையுடை யாள்ஒரு பாகம்வைத்
    தார்கற் றுதைந்தநன்னீர்
அலையுடை யார்சடை எட்டுஞ்
    சுழல அருநடஞ்செய்
நிலையுடை யார்உறை யும்மிட
    மாந்திரு நின்றியூரே.

தலை ஓட்டிற் பொருந்துகின்ற பிச்சைக்குச் சென்று இல்லங்கள் தோறும் திரிகின்ற தன்மையை உடையசெல்வரும், மலையைப் பிறந்த இடமாக உடையவளை ஒருபாகத்தில் வைத்த வரும், மலையின்கண் நிறைந்து வீழ்கின்ற நல்ல நீரினது அலையை உடைய நிறைந்த சடைகள் எட்டும் எட்டுத் திசைகளிலும் சுழலுமாறு அரிய நடனத்தைச் செய்கின்ற நிலையினை உடையவரும் ஆகிய இறைவர் எழுந்தருளியிருக்கின்ற இடம் திருநின்றியூரேயாம்.  (Eng. Trans. Not available)

Arunachala Siva.
350
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 09, 2018, 11:51:29 AM »
Verse  6:

ஆர்த்தவர் ஆடர வம்மரை
    மேற்புலி ஈருரிவை
போர்த்தவர் ஆனையின் தோலுடல்
    வெம்புலால் கையகலப்
பார்த்தவர் இன்னுயிர் பார்படைத் தான்சிரம்
    அஞ்சிலொன்றைச்
சேர்த்தவ ருக்குறை யும்மிட
    மாந்திரு நின்றியூரே.


God who tied securely a tiger's skin and a dancing cobra on his waist. He
covered himself with an elephant's skin. He saw to it that the offensive smell of flesh was removed from him. Tiruniṉṟiyūr is the dwelling place of the god who placed on his hand one of the five heads of Brahma who created the world and the living beings in it. 

Arunachala Siva.

351
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 09, 2018, 11:47:40 AM »
Verse 5:


வஞ்சங்கொண் டார்மனஞ் சேரகில்
    லார்நறு நெய்தயிர்பால்
அஞ்சுங்கொண் டாடிய வேட்கையி
    னார்அதி கைப்பதியே
தஞ்சங்கொண்டார்தமக் கென்றும்
    இருக்கை சரணடைந்தார்
நெஞ்சங்கொண் டார்க்கிட மாவது
    நந்திரு நின்றியூரே.


God could not stay in the minds of deceitful persons. He had great desire to bathe in sweet-smelling ghee, curd and milk which are the main ingredients of five products got from the cow (Pa?cakavviyam).  He had as his support the city of Adigai only.
our Tiruṉinṟiyūr is the place for him who occupied the minds of those devotees who took refuge in him, as his permanent place of hereditary right. 

Arunachala Siva.

352
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 09, 2018, 11:42:49 AM »
Verse 4:

ஆறுகந் தார்அங்கம் நான்மறை
    யார்எங்கு மாகிஅடல்
ஏறுகந் தார்இசை ஏழுகந் தார்முடிக்
    கங்கைதன்னை
வேறுகந் தார்விரி நூலுகந்
    தார்பரி சாந்தமதா
நீறுகந் தார்உறை யும்மிட
    மாந்திரு நின்றியூரே.


God is the author of the six Aṅgams of the Vedas, with intention.  He has the four Vedas  pervading everywhere without exception.  He rides on a strong bull with joy.
He is pleased to hear music of seven fundamental notes.  He stationed separately the Ganga on his head, desiring it.  He is happy to wear a broad sacred thread.
He is pleased to smear the holy ash like the sandal-wood paste.
Tiruṉinṟiyūr is the place where the god of the above mentioned greatness dwells.

Arunachala Siva.


353
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 09, 2018, 08:07:05 AM »
Verse  3:

அங்கையின் மூவிலை வேலர்
    அமரர் அடிபரவச்
சங்கையை நீங்க அருளித்
    தடங்கடல் நஞ்சமுண்டார்
மங்கையொர் பாகர் மகிழ்ந்த
    இடம்வளம் மல்குபுனற்
செங்கயல் பாயும் வயல்பொலி
    யுந்திரு நின்றியூரே.

God holds in his palm a trident of three blades bestowing his grace as the immortals who praised his feet, and clearing their doubt.  He drank the poison of the expansive sea.  The place where the Lord who has a lady on one half dwells with pleasure,
is Tiruniṉṟiyūr which is eminent by fields full of water in which the red carp fish leaps.

Arunachala Siva.354
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 09, 2018, 08:02:53 AM »
Verse  2:

வாசத்தி னார்மலர்க் கொன்றையுள்
    ளார்வடி வார்ந்தநீறு
பூசத்தி னார்புக லிந்நகர் போற்றும்எம்
    புண்ணியத்தார்
நேசத்தி னால்என்னை ஆளுங்கொண்
    டார்நெடு மாகடல்சூழ்
தேசத்தி னார்க்கிட மாவது
    நந்திரு நின்றியூரே.


God wears a garland of Koṉṟai flowers which are full of fragrance, who besmears his person with the beautiful holy ash our god who is the embodiment of all virtues and who is extolled by the people of the city of Puḵali Sīrlazhi.  He admitted me too into his grace, out of love towards me. Our Niṉṟiyūr is the place of that god who has the world surrounded by the big and deep sea, as his place.

Arunachala Siva.

355
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 08, 2018, 11:51:32 AM »
Tiruninriyur:

Verse  1:

அற்றவ னாரடி யார்தமக்
    காயிழை பங்கினராம்
பற்றவ னாரெம் பராபரர் என்று
    பலர்விரும்பும்
கொற்றவ னார்குறு காதவர்
    ஊர்நெடு வெஞ்சரத்தால்
செற்றவ னார்க்கிட மாவது
    நந்திரு நின்றியூரே.


God who has decided to be completely at the disposal of his devotees and is under their control, who has attachment to the lady wearing choice ornaments, who is his half, the chief who is liked by all as our god and who is the high and low things.
our Tiruniṉṟiyūr is the place of the god who destroyed the places of the enemies with a long and burning arrow.

Arunachala Siva.


356
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 08, 2018, 11:45:31 AM »
Verse  10:

கூடலர் மன்னன் குலநாவ
    லூர்க்கோன் நலத்தமிழைப்
பாடவல் லபர மன்னடி
    யார்க்கடி மைவழுவா
நாடவல் லதொண்டன் ஆரூரன்
    ஆட்படு மாறுசொல்லிப்
பாடவல் லார்பர லோகத்
    திருப்பது பண்டமன்றே.

The King of enemies who bow to him, .the chief of the eminent Nāvalūr, the devoted slave of god who always thinks of approaching that god, by performing devoted service without any faults to the devotees of the supreme god and thereby is able to sing the Tamiḻ verses of great beauty, and who has the name of Ārūraṉ.
Those who are able to sing these verses, saying that their is the way to become the devoted slave of god.  It is not difficult of achievement to dwell in the supreme world of Siva it is quite easy.(As Sundara was brought up in the palace of Narasinka Muṉaiyarayar, a petty chieftain, ruling the region round Nāvalūr, he calls himself the King of enemies.

Padigam on Tiru Velvikkudi and Tiru Navalur completed.

Arunachala Siva.`


357
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 08, 2018, 11:39:49 AM »
Verse  9:


இந்திர னுக்கும் இராவண
    னுக்கும் அருள்புரிந்தார்
மந்திரம் ஓதுவர் மாமறை
    பாடுவர் மான்மறியர்
சிந்துரக் கண்ணனும் நான்முக
    னும்முட னாய்த்தனியே
அந்தரஞ் செல்வ தறிந்தோமேல்
    நாம்இவர்க் காட்படோமே.

Siva bestowed his grace on Indra, the king of the Devas and Ravana, the king of demons. He chants Mantras. He sings the great Vedas. He holds the young one of a deer. Though he is together with the Vishnu of red eyes and Brahma of four faces,
He will go into the space alone. See 1st verse.

Arunachala Siva.

358
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 08, 2018, 11:34:29 AM »
Verse  8:


உம்பரான் ஊழியான் ஆழியான்
    ஓங்கி மலர்உறைவான்
தம்பர மல்லவர் சிந்திப்
    பவர்தடு மாற்றறுப்பார்
எம்பர மல்லவர் என்னெஞ்சத்
    துள்ளும் இருப்பதாகி
அம்பர மாவ தறிந்தோமேல்
    நாம்இவர்க் காட்படோமே.


Siva is not within easy reach of Indra, Rudra, Vishnu who has a discus, and Brahma who dwells in a lotus flower being superior.  He will completely destroy the confusion of those who meditate on him.  He is not of easy reach to us.  Dwelling even in my low mind, and being in the space, in addition to that.  See 1st verse.

Arunachala Siva.

359
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 08, 2018, 08:14:09 AM »
Verse  7:


பித்தரை ஒத்தொரு பெற்றியர்
    நற்றவை என்னைப்பெற்ற
முற்றவை தம்மனை தந்தைக்குந்
    தவ்வைக்குந் தம்பிரானார்
செத்தவர் தந்தலை யிற்பலி
    கொள்வதே செல்வமாகி
அத்தவ மாவ தறிந்தோமேல்
    நாம்இவர்க் காட்படோமே.


The supreme god our chief!  He is the mother who gave birth to me, and her mother who is aged, and the mother of both, and the father and elder sister. He
has a nature akin to mad people it being his wealth to receive alms in the skull of people who are dead.  He is having such a penance. See 1st verse

Arunachala Siva.

360
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 08, 2018, 08:08:32 AM »
Verse 6:


குறவனார் தம்மகள் தம்மக
    னார்மண வாட்டிகொல்லை
மறவனா ராய்அங்கோர் பன்றிப்பின்
    போவது மாயங்கண்டீர்
இறைவனார் ஆதியார் சோதியா
    ராய்அங்கோர் சோர்வுபடா
அறவனா ராவ தறிந்தோமேல்
    நாம்இவர்க் காட்படோமே.


The wife of the son of our chief is the daughter of the hunters caste. It is deception for him to go after a pig having assumed the guise of a killing hunter the supreme god.
and the origin of all things.  Being the light is the embodiment of all virtues who does not know weakness.  See 1st verse.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 3145