Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 3111
346
Verse  5:


மெய்யானைத் தன்பக்கல் விரும்பு வார்க்கு
    விரும்பாத வரும்பாவி யவர்கட் கென்றும்
பொய்யானைப் புறங்காட்டி லாட லானைப்
    பொன்பொலிந்த சடையானைப் பொடிகொள் பூதிப்
பையானைப் பையரவ மசைத்தான் தன்னைப்
    பரந்தானைப் பவளமால் வரைபோல் மேனிச்
செய்யானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.


He is the truthful One to the loving ones.
He never reveals Himself to those that are inseparable from sins.
He is the Dancer of the crematory.
His matted hair is golden.
He holds a pouch of ash.
He causes the hooded snake to dance.
He is the omnipresent.
He is the ruddy One who is like unto a huge,
coral mountain.
He abides at Tirnaakeccharam.
They that seek Him not are those that have not attained the way of salvific righteousness.

Arunachala Siva.

347
Verse  4:


தலையானை எவ்வுலகுந் தானா னானைத்
    தன்னுருவம் யாவர்க்கும் அறிய வொண்ணா
நிலையானை நேசர்க்கு நேசன் தன்னை
    நீள்வான முகடதனைத் தாங்கி நின்ற
மலையானை வரியரவு நாணாக் கோத்து
    வல்லசுரர் புரமூன்றும் மடிய எய்த
சிலையானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.


He is the Chief.
He became all the worlds.
He is such that none can know of His form.
He is dear to the loving ones.
He is the Mountain that upholds the vault of extensive heaven.
He had the striped snake for His Bow's string and shot the three towns of the cruel Asuras to destruction.
He abides at Tirunaakeccharam.
They that seek Him not are those that have not attained the way of salvific righteousness.

Arunachala Siva.

348
Verse  3:


காரானை உரிபோர்த்த கடவுள் தன்னைக்
    காதலித்து நினையாத கயவர் நெஞ்சில்
வாரானை மதிப்பவர்தம் மனத்து ளானை
    மற்றொருவர் தன்னொப்பா ரொப்பி லாத
ஏரானை இமையவர்தம் பெருமான் தன்னை
    இயல்பாகி உலகெலாம் நிறைந்து மிக்க
சீரானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.


He is the God mantled in the hide of the dark tusker.
He visits not the hearts of the deceitful ones who do not think of Him in love.
He ever abides in the minds of those who hail Him.
He is the lofty One beyond compare.
He is the God of Devas.
He is the glorious One who naturally fills the world with His presence.
He abides at Tirunaakeccharam.
They that seek Him not are those that have not attained the righteous way.

Arunachala Siva.

349
Verse  2:


உரித்தானை மதவேழந் தன்னை மின்னா
    ரொளிமுடியெம் பெருமானை உமையோர் பாகந்
தரித்தானைத் தரியலர்தம் புரமெய் தானைத்
    தன்னடைந்தார் தம்வினைநோய் பாவ மெல்லாம்
அரித்தானை ஆலதன்கீழ் இருந்து நால்வர்க்
    கறம்பொருள்வீ டின்பமா றங்கம் வேதந்
தெரித்தானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.He flayed the inchorous tusker.
our Lord wears a crown,
Bright and fulgurant;
He shares Uma in His person.
He burnt the towns of foes.
He scrapes away karma,
Disease and sins of those who take refuge in Him.
Seated under the Banyan tree,
He explicated Dharma,
Wealth,
Joy,
Moksha,
the six Angas and the four Vedas.
He abides at Tirunaakeccharam.
They that seek Him not are those have not attained the righteous way.Arunachala Siva.

350
Tiru Nageswaram:


Verse  1:

தாயவனை வானோர்க்கும் ஏனோ ருக்குந்
    தலையவனை மலையவனை உலக மெல்லாம்
ஆயவனைச் சேயவனை அணியான் தன்னை
    அழலவனை நிழலவனை அறிய வொண்ணா
மாயவனை மறையவனை மறையோர் தங்கள்
    மந்திரனைத் தந்திரனை வளரா நின்ற
தீயவனைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.


He is Mother.
He is the Chief of the Devas and the others.
He is of the mountain.
He became all the worlds.
He is Far,
far away;
He is close,
very close.
He is fire.
He is shade.
He is the incomprehensible One of gramarye.
He is the Brahmin.
He is the Mantra of the Brahmins.
He is the Tantra.
He is the growing fire.
He abides at Tirunaakeccharam.
They that seek Him not (as their refuge) are those that have not attained the righteous way.


Arunachala Siva. 

351
Verse  10:


பொன்னிசையும் புரிசடையெம் புனிதன் தான்காண்
    பூதகண நாதன்காண் புலித்தோ லாடை
தன்னிசைய வைத்தஎழி லரவி னான்காண்
    சங்கவெண் குழைக்காதிற் சதுரன் தான்காண்
மின்னிசையும் வெள்ளெயிற்றோன் வெகுண்டு வெற்பை
    யெடுக்கஅடி யடர்ப்பமீண் டவன்றன் வாயில்
இன்னிசைகேட் டிலங்கொளிவா ளீந்தோன் கச்சி
    ஏகம்பன் காண்அவன்என் எண்ணத் தானே.


பொன்போன்ற ஒளிவீசும் முறுக்கேறிய சடையை உடைய எம் தூயோனாய், பூதகணத் தலைவனாய், புலித்தோலாகிய ஆடையின் மேல் இறுக்கிச் சுற்றிய அழகிய பாம்பினை உடையவனாய், காதில் சங்கினாலாகிய குழையை அணிந்த திறமை உடையவனாய், மின்னலைப் போல ஒளி வீசும் வெள்ளிய பற்களை உடைய இராவணன், கோபம் கொண்டு கயிலை மலையை அசைக்கத் தன் திருவடி அவனை நசுக்க, பின்னர் அவன் வாயிலிருந்து வெளிப்பட்ட இனிய இசையைக் கேட்டு, அவனுக்குச் சந்திரகாசம் என்ற வாளினை வழங்கிய கச்சி ஏகம்பன் என் எண்ணத்திலுள்ளான்.

(Eng. trans. not available.)

Padigam on Tiruk Kacchi Ekampam  (2) completed.

Arunachala Siva. 

352
Verse  9:முந்தைகாண் மூவரினும் முதலா னான்காண்
    மூவிலைவேல் மூர்த்திகாண் முருக வேட்குத்
தந்தைகாண் தண்கடமா முகத்தி னாற்குத்
    தாதைகாண் தாழ்ந்தடியே வணங்கு வார்க்குச்
சிந்தைகாண் சிந்தாத சித்தத் தார்க்குச்
    சிவனவன்காண் செங்கண்மால் விடையொன் றேறும்
எந்தைகாண் எழிலாரும் பொழிலார் கச்சி
    ஏகம்பன் காண்அவன்என் எண்ணத் தானே.


He is the most ancient One.
He is the First among the Three.
He is the Moorti that wields the three-leaved trident.
He is the Father of Lord Muruga.
He is the Father of Him that has the face of a cool ichor-dripping animal.
He pervades the mind of those who bow at His feet and adore Him.
He is Siva to those of undistracted mind.
He is our Father who rides a red-eyed and huge Bull.
He is Ekampan of Kacchi girt with beauteous groves.
Behold Him,
the One that is poised in my thought!

Arunachala Siva.

353
Verse  8:

தொண்டுபடு தொண்டர்துயர் தீர்ப்பான் தான்காண்
    தூமலர்ச்சே வடியிணையெம் சோதி யான்காண்
உண்டுபடு விடங்கண்டத் தொடுக்கி னான்காண்
    ஒலிகடலில் அமுதமரர்க் குதவி னான்காண்
வண்டுபடு மலர்க்கொன்றை மாலை யான்காண்
    வாண்மதியாய் நாண்மீனு மாயி னான்காண்
எண்டிசையும் எழிலாரும் பொழிலார் கச்சி
    ஏகம்பன் காண்அவன்என் எண்ணத் தானே.

He will annul the misery of servitors poised in servitorship.
He is our Light whose twin roseate feet are pure flowers.
He contained the sea's venom that He ate,
in His throat.
He gave to the Devas the oceanic nectar.
He Konrai garlands in which chafers lie cradled.
He became the bright moon and the star that rule the days.
He is Ekampan of Kacchi girt with beauteous groves.
Behold Him,
the One that is poised in my thought!

Arunachala Siva.


354
Verse  7:


உமையவளை யொருபாகஞ் சேர்த்தி னான்காண்
    உகந்தொலிநீர்க் கங்கைசடை யொழுக்கி னான்காண்
இமய வடகயிலைச் செல்வன் தான்காண்
    இற்பலிக்குச் சென்றுழலும் நல்கூர்ந் தான்காண்
சமயமவை யாறினுக்குந் தலைவன் தான்காண்
    தத்துவன்காண் உத்தமன்காண் தானே யாய
இமையவன்காண் எழிலாரும் பொழிலார் கச்சி
    ஏகம்பன் காண்அவன்என் எண்ணத் தானே.He is concorporate with Uma.
He caused the resounding Ganga to descend from His matted hair.
He is the opulent One of the Himalayan Kailash in the north.
He is the poor One that goes abegging for alms from door to door.
He is the Chief of the six faiths.
He is Tattvan.
He is the lofty One.
He Himself is the Himavant.
He is Ekampan of Kacchi girt with beauteous groves.
Behold Him the One that is poised in my thought!

Arunachala Siva.

355
Verse  6:


ஆய்ந்தவன்காண் அருமறையோ டங்கம் ஆறும்
    அணிந்தவன்காண் ஆடரவோ டென்பு மாமை
காய்ந்தவன்காண் கண்ணழலாற் காமன் ஆகங்
    கனன்றெழுந்த காலனுடல் பொடியாய் வீழப்
பாய்ந்தவன்காண் பண்டுபல சருகால் பந்தர்
    பயின்றநூற் சிலந்திக்குப் பாராள் செல்வம்
ஈந்தவன்காண் எழிலாரும் பொழிலார் கச்சி
    ஏகம்பன் காண்அவன்என் எண்ணத் தானே.


He has scrutinized the rare Vedas and the six Angas.
He wears a dancing snake,
bones and a carapace.
He burnt Manmatha's body with the fire of His eye.
He so leaped at Death that rose up in spiraling wrath that he crumbled into powder.
He endowed the Spider that wove many a time a canopy of dried leaves.
With the opulent rulership of the world.
He is Ekampan of Kacchi girt with beauteous groves.
Behold Him,
The One that is poised in my thought!

Arunachala Siva.

356
Verse  5:


பெருந்தவத்தெம் பிஞ்ஞகன்காண் பிறைசூ டிகாண்
    பேதையேன் வாதையுறு பிணியைத் தீர்க்கும்
மருந்தவன்காண் மந்திரங்க ளாயி னான்காண்
    வானவர்கள் தாம்வணங்கும் மாதே வன்காண்
அருந்தவத்தான் ஆயிழையாள் உமையாள் பாகம்
    அமர்ந்தவன்காண் அமரர்கள்தாம் அர்ச்சித் தேத்த
இருந்தவன்காண் எழிலாரும் பொழிலார் கச்சி
    ஏகம்பன் காண்அவன்என் எண்ணத் தானே.


He is the Pigngnaka of great tapas.
He wears a crescent moon.
He is the medicine that cures the agony of myself-- The fool.
He became the mantras.
He is the great God adored by Devas.
He is concorporate with be jewelled Uma of rare askesis.
He is ever ritualistically adored by the Devas.
He is Ekampan of Kacchi girt with beauteous groves.
Behold Him poised in my thought!


Arunachala Siva.

357
Verse  4:


பாரவன்காண் விசும்பவன்காண் பவ்வந் தான்காண்
    பனிவரைகள் இரவினொடு பகலாய் நின்ற
சீரவன்காண் திசையவன்காண் திசைக ளெட்டுஞ்
    செறிந்தவன்காண் சிறந்தடியார் சிந்தை செய்யும்
பேரவன்காண் பேரா யிரங்க ளேத்தும்
    பெரியவன்காண் அரியவன்காண் பெற்றம் ஊர்ந்த
ஏரவன்காண் எழிலாரும் பொழிலார் கச்சி
    ஏகம்பன் காண்அவன்என் எண்ணத் தானே.


He is earth,
sky and sea.
He is the cook mountains.
He is the glory that is night and day.
He is directions.
He pervades the eight directions.
His name is meditated by devotees.
He is the great One whose names are legion.
He is the rare One,
He is the handsome One whose mount is the Bull.
He is Ekampan of Kacchi girt with beauteous groves.
Behold.
behold Him,
The One that is poised in my thought!

Arunachala Siva.

358
Verse  3:

பொறையவன்காண் பூமியேழ் தாங்கி யோங்கும்
    புண்ணியன்காண் நண்ணியபுண்டரிகப்போதின்
மறையவன்காண் மறையவனைப் பயந்தோன் தான்காண்
    வார்சடைமா சுணமணிந்து வளரும் பிள்ளைப்
பிறையவன்காண் பிறைதிகழும் எயிற்றுப் பேழ்வாய்ப்
    பேயோடங் கிடுகாட்டில் எல்லி யாடும்
இறையவன்காண் எழிலாரும் பொழிலார் கச்சி
    ஏகம்பன் காண்அவன்என் எண்ணத் தானே.


He is the Prop.
He is the lofty and holy One who supports the seven worlds.
He is the Brahmin of Lotus flower.
He is the Father of that Brahmin.
He is the One who wears a crescent moon and snake in His matted hair.
He is the God that dances during night in the crematory with the ghosts of gaping mouths and sabre-teeth like unto the crescent moon.
He is Ekampan of Kacchi girt with beauteous groves.
Behold Him,
the One poised in my thought!

Arunachala Siva.


359
Verse  2:


நேசன்காண் நேசர்க்கு நேசந் தன்பால்
    இல்லாத நெஞ்சத்து நீசர் தம்மைக்
கூசன்காண் கூசாதார் நெஞ்சு தஞ்சே
    குடிகொண்ட குழகன்காண் அழகார் கொன்றை
வாசன்காண் மலைமங்கை பங்கன் தான்காண்
    வானவர்கள் எப்பொழுதும் வணங்கி யேத்தும்
ஈசன்காண் எழிலாரும் பொழிலார் கச்சி
    ஏகம்பன் காண்அவன்என் எண்ணத் தானே.


Unto the loving devotees He is the dear One.
He is ashamed to eye the base of loveless heart.
He is the handsome One abiding in the hearts of those who have given up the sense of shame (for His sake).
He is the fragrant with lovely Konrai.
He is the Partner of the Mountain's Daughter.
He is the Lord Who is ever adored and hailed by the Devas.
He is Ekampan of Kacchi girt with beauteous groves.
Behold Him,
the One that is poised in my thought!

Arunachala Siva.

360
Tiruk Kacchi Ekampam  (2):


Verse 1:


உரித்தவன்காண் உரக்களிற்றை உமையாள் ஒல்க
    ஓங்காரத் தொருவன்காண்உணர் மெய்ஞ் ஞானம்
விரித்தவன்காண் விரித்தநால் வேதத் தான்காண்
    வியனுலகிற் பல்லுயிரை விதியி னாலே
தெரித்தவன்காண் சில்லுருவாய்த் தோன்றி யெங்குந்
    திரண்டவன்காண் திரிபுரத்தை வேவ வில்லால்
எரித்தவன்காண் எழிலாரும் பொழிலார் கச்சி
    ஏகம்பன் காண்அவன்என் எண்ணத் தானே.


He flayed the puissant tusker at which Uma quaked.
He is the peerless one of AUM.
He explicated Gnosis that is realizable.
His is poised in the unfolded Vedas four.
He gave embodiment to the many lives in keeping with their karma.
He is the Pervader that assumed the forms of minor gods.
With His bow He burnt the triple towns.
He is Ekampan of Kacchi girt with beauteous groves.
Behold Him,
the One poised in my thought!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 3111