Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 [229] 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... 2973
3421
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 10, 2017, 09:27:20 AM »
Verse  4:

நன்றும் இழைத்த சிலம்பிவலைப்
    பரப்பை நாதன் அடிவணங்கச்
சென்ற யானை அநுசிதம்என்
    றதனைச் சிதைக்கச் சிலம்பிதான்
இன்று களிற்றின் கரஞ்சுலவிற்
    றென்று மீள இழைத்துஅதனை
அன்று கழித்த பிற்றைநாள்
    அடல்வெள் ளானை அழித்ததால்.


The tusker that went forth to adore the Lord's feet,
Beholding the extensive web beautifully wrought
By the spider, deemed it as pollution and destroyed it;
The spider but thought that the tusker's trunk made
A (fortuitous) swish which destroyed the web;
So it wove it again; on the succeeding day too
The puissant elephant destroyed it.

Arunachala Siva.
3422
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 10, 2017, 09:22:51 AM »
Verse 3:


ஆன செயலால் திருவானைக்
    காவென்று அதற்குப் பெயராக
ஞான முடைய ஒருசிலந்தி
    நம்பர் செம்பொன் திருமுடிமேல்
கானல் விரவும் சருகுஉதிரா
    வண்ணங் கலந்த வாய்நூலால்
மேல்நல் திருமேற் கட்டியென
      விரிந்து செறியப் புரிந்துளதால்.


When in that flowery forest under a white Naaval tree
The Lord of the flower-soft feet whose form is Truth
And who was, of yore, searched by Vishnu, manifested Himself,
A white tusker of exceeding tapas ritualistically bathed
Him with the beauteous water carried in its trunk,
Adorned Him with bunches of fragrant flowers and adored Him;
Thus it performed daily pooja to the Lord
Whose throat is dark like the blue lily.

Arunachala Siva.
3423
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 10, 2017, 08:07:09 AM »
Verse  2:

அப்பூங் கானில் வெண்ணாவல்
    அதன்கீழ் முன்னாள் அரிதேடும்
மெய்ப்பூங் கழலார் வெளிப்படலும்
    மிக்க தவத்தோர் வெள்ளானை
கைப்பூம் புனலு முகந்தாட்டிக்
    கமழ்பூங் கொத்தும் அணிந்திறைஞ்சி
மைப்பூங் குவளைக் களத்தாரை
    நாளும் வழிபட் டொழுகுமால்.


When in that flowery forest under a white Naaval tree
The Lord of the flower-soft feet whose form is Truth
And who was, of yore, searched by Vishnu, manifested Himself,
A white tusker of exceeding tapas ritualistically bathed
Him with the beauteous water carried in its trunk,
Adorned Him with bunches of fragrant flowers and adored Him;
Thus it performed daily pooja to the Lord
Whose throat is dark like the blue lily.

Arunachala Siva.

3424
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 10, 2017, 08:03:38 AM »
Ko Chengat Chozha Nayanar Puranam:

Verse 1:


துலையிற் புறவின் நிறையளித்த
    சோழர் உரிமைச் சோணாட்டில்
அலையில் தரளம் அகிலொடுசந்
    தணிநீர்ப் பொன்னி மணிகொழிக்கும்
குலையில் பெருகுஞ் சந்திரதீர்த்
    தத்தின் மருங்கு குளிர்சோலை
நிலையில் பெருகுந் தருமிடைந்த
    நெடுந்தண் கானம் ஒன்றுளதால்.


In the Chozha country of the Chozhas who came in the line
Of Emperor Sibi, who to save a dove, chopped off and placed
In the pan of the scale his flesh equaling its weight,
Near Chandra Theertha situate on the bank
Of the beautiful Kaveri whose waters
Shore up by their waves pearls, eagle-wood,
Sandal-wood and gems, is a cool and stately forest,
Rich in cool gardens thick with good many a tree
Flourishing well for ever.   

Arunachala Siva.

3425
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 10, 2017, 08:00:01 AM »
Verse 5:


கற்றை வேணி முடியார்தங்
    கழல்சேர் வதற்குக் கலந்தவினை
செற்ற நேசர் கழல்வணங்கிச்
    சிறப்பால் முன்னைப் பிறப்புணர்ந்து
பெற்றம் உயர்த்தார்க் காலயங்கள்
    பெருக அமைத்து மண்ணாண்ட
கொற்ற வேந்தர் கோச்செங்கட்
    சோழர் பெருமை கூறுவாம்.

Adoring the feet of Nesar who, to reach the feet
Of the Lord whose crown is wrought of braids
Of matted hair, did away with the karma
That fettered him, we proceed to narrate
The glory of Ko-ch-Chengkat Chozha who by reason
Of his (tapaswic) greatness came to be born
With the awareness of his previous birth and who,
For the Lord whose ensign in His flag is the Bull,
Built many a temple and reigned over the earth.

Nesa Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

3426
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 10, 2017, 07:57:23 AM »
Verse  4:


உடையொடு நல்ல கீளும்
    ஒப்பில்கோ வணமும் நெய்து
விடையவர் அடியார் வந்து
    வேண்டுமாறு ஈயு மாற்றால்
இடையறா தளித்து நாளும்
    அவர்கழல் இறைஞ்சி யேத்தி
அடைவுறு நலத்த ராகி
    அரனடி நீழல் சேர்ந்தார்.

Weaving goodly garments, great Keells and peerless Kovanams
He would ceaselessly give away these to the servitors
Of the Lord whose mount is the Bull, whenever
They approached him for these; he would ever adore
And hail their feet and thus came by the beatitude
Of servitorship; thus, even thus, he reached
The shade of Hara?s feet.

Arunachala Siva.

3427
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 10, 2017, 07:54:25 AM »
Verse  3:


ஆங்கவர் மனத்தின் செய்கை
    யரனடிப் போதுக் காக்கி
ஓங்கிய வாக்கின் செய்கை
    யுயர்ந்தஅஞ் செழுத்துக் காக்கித்
தாங்குகைத் தொழிலின் செய்கை
    தம்பிரான் அடியார்க் காகப்
பாங்குடை யுடையுங் கீளும்
    பழுதில்கோ வணமும் நெய்வார்.

He dedicated his thinking to the flower-feet of Hara,
His soaring words to the lofty Panchaakshara
And his manual service to the servitors of the Lord;
He wove fitting clothing, Keell and flawless Kovanam.

Arunachala Siva.

3428
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 10, 2017, 07:51:24 AM »
Verse  2:


அந்நக ரதனில் வாழ்வார்
    அறுவையர் குலத்து வந்தார்
மன்னிய தொழிலில் தங்கள்
    மரபின் மேம்பாடு பெற்றார்
பன்னாகா பரணற் கன்பர்
    பணிதலைக் கொண்டு பாதம்
சென்னியிற் கொண்டு போற்றுந்
    தேசினார் நேசர் என்பார்.

In that city he came to be born in the clan of weavers;
In his traditional and ever-during vocation
He acquired preeminence; he would render, with all his
Heart, service to the devotees of the Lord
Who wears snakes for his jewels; he wore as it were
The feet of the Lord's devotees and hailed them thus;
He that glowed with such splendor was called Nesanaar.


Arunachala Siva.

3429
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 10, 2017, 06:26:56 AM »
Dear atmavichar,

Thank you.

Arunachala Siva.

3430
11. 'There is nothing, there is nothing' - achieve this flawless certitude at once.
That which is seen is verily naught, indeed non existent.  It is naught, verily naught -
meditate thus.

12.  I am indeed the supreme Brahman.  I am indeed peerless.  I alone am.  Of this
there can be no doubt.  I am indeed happier than the happiest.

13. I am indeed the divine Self.  I am indeed the unitary One.  I am simply imperceptible to speech.  I alone am, not another.

14. I am indeed the Self of all.  I am indeed ever adorable.  I am indeed the Self of imagination. I am indeed of thought.

15. I am unlimited.  I am without discontinuity.  I am indeed purged of brooding.
I am indeed the Sadguru.

16. I am indeed the witness ever. I alone am, indeed I alone am. I am neither hidden
nor unhidden.  Neither am I the Self that shines ever.

17. I am neither insentient nor am I just consciousness. 'That' is, wherever and whenever.  I am not the vital air, nor the insentience.  That is altogether misapprehension always.

18.  I am endless bliss.  I am extremely blemish-less.  I am the omniscient Self.  I am the complete bestower of auspiciousness.

19.  I have none in the least of 'I am such'.  I have no recollection of 'I am such'.  I am devoid of all that is before me;  devoid of every joy and good.

20.  Brahman is beyond the beyond. The person is beyond the beyond.  I am verily
beyond the beyond everything and beyond further.

contd.,

Arunachala Siva.               

3431
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 09, 2017, 10:15:34 AM »
Verse  11:


ஏய்ந்தசீ ரெழில்திக ழுந்திருக் காறாயில்
ஆய்ந்தசீ ரானடி யேத்திய ருள்பெற்ற
பாய்ந்தநீர்க் காழியுண் ஞானசம் பந்தன்சொல்
வாய்ந்தவா றேத்துவார் வானுல காள்வாரே.

Praising the feet of Siva whose meaningful fame has been investigated in Vēdas and Ākamams and who is in Tirukkāṟāyil which has a fitting renown and shines with beauty. Those who praise according to their ability with the help of the songs of Jnana Sampandhaṉ, a native of Sirkazhi of flowing water who received the grace of Siva,
will rule over the heaven.

Padigam on Tirukkarayil completed.

Arunachala Siva.

3432
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 09, 2017, 10:12:39 AM »
Verse  10:


செடியாரும் புன்சமண் சீவரத் தார்களும்
படியாரும் பாவிகள் பேச்சுப் பயனில்லை
கடியாரும் பூம்பொழில் சூழ்திருக் காறாயில்
குடியாருங் கொள்கையி னார்க்கில்லை குற்றமே.

There is no substance in the talks of the cruel people who exist in this world, the low Jains of bad odor and Buddhists who cover their bodies with a blanket, called sivaram,
those who observe the vow of residing in Tirukkāṟāyil surrounded by beautiful gardens of fragrant flowers, will have no blemish.

Arunachala Siva.

3433
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 09, 2017, 10:09:00 AM »
Verse  9:

பிறையானே பேணிய பாடலொ டின்னிசை
மறையானே மாலொடு நான்முகன் காணாத
இறையானே யெழில்திக ழுந்திருக் காறாயில்
உறைவானே யென்பவர் மேல்வினை யோடுமே.

Siva who wore a crescent moon on his head!
Who chanted the Sāma Veda which is musical along with songs that he liked.
Who has the greatness of not being seen by Vishnu and Brahma,
Who dwells in Tirukkāṟāyil which is shining with its beauty.
All the acts will flee from those who utter the above mentioned names.

Arunachala Siva.3434
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 09, 2017, 10:05:52 AM »
Verse  8:


கடுத்தானே காலனைக் காலாற் கயிலாயம்
எடுத்தானை யேதமா கம்முனி வர்க்கிடர்
கெடுத்தானே கேழ்கிள ருந்திருக் காறாயில்
அடுத்தானே யென்பவர் மேல்வினை யாடாவே.

Siva who kicked Yama (the god of death) being angry with him!
Who made (Ravana) who lifted Kailash to suffer, and destroyed the sufferings of the sages! Who joined Tirukkāṟāyil whose brilliance is prominent.
Acts, good and bad, will not press round those who utter these names.

Arunachala Siva.


3435
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 09, 2017, 10:02:36 AM »
Verse  7:


சேர்த்தானே தீவினை தேய்ந்தறத் தேவர்கள்
ஏத்தானே யேத்துநன் மாமுனி வர்க்கிடர்
காத்தானே கார்வயல் சூழ்திருக் காறாயில்
ஆர்த்தானே யென்பவர் மேல்வினை யாடாவே.


Siva who completely removed the sins to vanish! 
who is praised by the celestial beings.
Who warded off sufferings to the good and great sages who praise him!
Who pervades Tirukkāṟāyil surrounded by fields of black soil.
Good and bad acts will not press round those who utter the above-mentioned names.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 [229] 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... 2973