Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 [228] 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... 3194
3406
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 14, 2018, 12:58:21 PM »
Verse 5:

அரக்கர்தம் முப்புர மம்பொன்றி னாலட லங்கியின்வாய்க்
கரக்கமுன் வைதிகத் தேர்மிசை நின்றன கட்டுருவம்
பரக்கவெங் கானிடை வேடுரு வாயின பல்பதிதோ
றிரக்க நடந்தன வின்னம்ப ரான்ற னிணையடியே.


See 1st verse.  They stood upon the chariot drawn by horses which are Vedas, so that the three cities of the demons might disappear by being consumed by the strong fire, by discharging a single arrow. Disguised themselves. artificially into the form of a hunter in the cruel forest, that form which was only made up to spread its fame everywhere walked in each and every villages to beg alms.

Arunachala Siva.

3407
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 14, 2018, 12:52:56 PM »
Verse  4:

ஆறொன் றியசம யங்களி னவ்வவர்க் கப்பொருள்கள்
வேறொன்றி லாதன விண்ணோர் மதிப்பன மிக்குவமன்
மாறொன்றி லாதன மண்ணொடு விண்ணகம் மாய்ந்திடினும்
ஈறொன்றி லாதன வின்னம்ப ரான்ற னிணையடியே.

See 1st verse.  There is nothing except those things for those who follow the six religions.  They are highly esteemed by the residents of heaven.  There are things for which there are no comparison and superior things. These feet can stand no comparison to other things.  Nothing is worthy of being compared to these. They
have no destruction even if all the things in this world and heaven are destroyed.

Arunachala Siva.

3408
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 14, 2018, 12:47:56 PM »
Verse  3:

சுணங்குநின் றார்கொங்கை யாளுமை சூடின தூமலரால்
வணங்கிநின் றும்பர்கள் வாழ்த்தின மன்னு மறைகடம்மில்
பிணங்கிநின் றின்னன வென்றறி யாதன பேய்க்கணத்தோ
டிணங்கிநின் றாடின வின்னம்ப ரான்ற னிணையடியே.


See 1st verse.  His feet were worn on the head by Uma, on whose breasts beautiful yellow spots are spreading. They were worshiped by the inhabitants of heaven by scattering flawless flowers, by standing before him.  His feet could not be known as to their true nature by the everlasting Vedas which are at variance with one another.
He danced joining with the group of ghosts.

Arunachala Siva.

3409
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 14, 2018, 12:42:27 PM »
Verse  2:


பைதற் பிணக்குழைக் காளிவெங் கோபம்பங் கப்படுப்பான்
செய்தற் கரிய திருநடஞ் செய்தன சீர்மறையோன்
உய்தற் பொருட்டுவெங்கூற்றை யுதைத்தன வும்பர்க்கெல்லாம்
எய்தற் கரியன வின்னம்ப ரான்ற னிணையடியே .


See 1st verse.  He performed the rare dance to destroy the cruel anger of Kāḷi who wore on her ear the corpse of a child. He kicked the cruel god of death in order to save the famous Brahmin Mārkaṇdēyaṉ.  He feet are difficult to be reached by all the celestial beings.

Arunachala Siva.

3410
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 14, 2018, 10:08:23 AM »
Tiru Innampar:

Verse  1:


மன்னு மலைமகள் கையால் வருடின மாமறைகள்
சொன்ன துறைதொறுந் தூப்பொரு ளாயின தூக்கமலத்
தன்ன வடிவின வன்புடைத் தொண்டர்க் கமுதரும்பி
இன்னல் களைவன வின்னரம்ப ரான்ற னிணையடியே.


The twin feet of Siva in Iṉṉampar were gently rubbed by the hands of the daughter of the permanent mountain, who is his wife are the pure meaning of each and every branch of knowledge, which are found in the great Vedas. They have the shape of the fertile lotus flowers.  They will weed out the sufferings of the loving devotees, issuing the ambrosia of his grace.

Arunachala Siva.
 

3411
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 14, 2018, 10:01:40 AM »
Verse  10:


உந்திநின் றார்உன்றன் ஓலக்கச் சூளைகள் வாய்தல் பற்றித்
துன்றிநின் றார்தொல்லை வானவ ரீட்டம் பணியறிவான்
வந்துநின் றாரய னுந்திரு மாலு மதிற்கச்சியாய்
இந்தநின் றோமினி யெங்ஙன மோவந் திறைஞ்சுவதே.


The Lord in Kachi, which has a wall of fortification!  The prostitutes were thrusting forward, who were in your audience.  The old celestial beings were standing in groups close to one another standing at the entrance.  Brahma and Vishnu were standing coming near you to know the services they should do to you.  How could these people who are standing here, pay namaskarams to you now?

Padigam on Tiruk Kacchi Ekampam concluded.

Arunachala Siva.

3412
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 14, 2018, 09:57:46 AM »
Verse  9:

ஏன்றுகொண் டாயென்னை யெம்பெரு மானினி யல்லமென்னில்
சான்றுகண் டாயிவ் வுலகமெல் லாந்தனி யேனென்றெனை
ஊன்றிநின் றாரைவர்க் கொற்றிவைத் தாய்பின்னை யொற்றியெல்லாம்
சோன்றுகொண் டாய்கச்சி யேகம்ப மேய சுடர்வண்ணனே.

My god! Siva who has the color of the fire and who is the Ekampam in Kachi,
you accepted me as your protege.  If you reply in the negative, all the people of the world will bear witness to that.  You mortgaged me to the five organs of sense who had gained a firm footing in me, thinking me to be without any companion.
You redeemed from that mortgage afterwards. 

Arunachala Siva.

3413
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 14, 2018, 09:52:20 AM »
Verse 8:


பாம்பரைச் சேர்த்திப் படருஞ் சடைமுடிப் பால்வண்ணனே
கூம்பலைச் செய்த கரதலத் தன்பர்கள் கூடிப்பன்னாள்
சாம்பரைப் பூசித் தரையிற் புரண்டுநின் றாள்சரணென்
றேம்பலிப் பார்கட் கிரங்குகண் டாய்கச்சி யேகம்பனே.


Siva who has the color of milk and has  spreading matted locks, coiled into a crown and has tied a cobra in the waist!  The Lord in Ekampam in Kachi.  Your devotees join together with folded hands and smearing themselves with the sacred ash, rolling on the ground for many days, feel intense ardor that your feet are their refuge.  Please take pity on them and grant your grace.


Arunachala Siva.

3414
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 14, 2018, 08:18:16 AM »
Verse  7:

அரியய னிந்திரன் சந்திரா தித்த ரமரரெல்லாம்
உரியநின் கொற்றக் கடைத்தலை யாருணங் காக்கிடந்தார்
புரிதரு புன்சடைப் போக முனிவர் புலம்புகின்றார்
எரிதரு செஞ்சடை யேகம்ப வென்னோ திருக்குறிப்பே.


The Lord in Ekampam who has matted locks resembling fire,  Hari, Brahma, Indra, the moon, the sun and all other immortals, lie being emaciated, lying prostrate in the portico of the entrance of your own palace. The sages who enjoy the please of enjoying the ecstasy of Siva and who have murky matted locks which is twisted, wail.
which is your will?


Arunachala Siva.

3415
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 14, 2018, 08:13:46 AM »
Verse  6:


கருவுற்ற நாள்முத லாகவுன் பாதமே காண்பதற்கு
உருகிற்றெ னுள்ளமும் நானுங் கிடந்தலந் தெய்த்தொழிந்தேன்
திருவொற்றி யூரா திருவால வாயா திருவாரூரா
ஒருபற்றி லாமையுங் கண்டிரங் காய்கச்சி யேகம்பனே.


The Lord in Ekampam in Kachi!  From that day when I was in my mothers womb,
my heart also melted to have a vision of your feet only. I too grew completely weary suffering and lying prostrate.  The Lord in Tiruvotṟiyūr!  The Lord in Tiruvālavāy!
the Lord in Tiruvārūr!  Will you not take pity on me seeing that I have no other support except you? 

Arunachala Siva.

3416
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 14, 2018, 08:09:06 AM »
Verse  5:

உரைக்குங் கழிந்திங் குணர்வரி யானுள்கு வார்வினையைக்
கரைக்கு மெனக்கை தொழுவதல் லாற்கதி ரோர்களெல்லாம்
விரைக்கொண் மலரவன் மாலெண் வசுக்களே காதசர்கள்
இரைக்கு மமிர்தர்க் கறியவொண் ணானெங்க ளேகம்பனே.

Except worshiping him with joined hands thinking that he will dissolve as salt the acts of those who meditate on him, Siva is difficult to be comprehended, being above the reach of even words which try to describe him.  Our Lord in Ekampam is not easy to be comprehended by Brahma, who is in a fragrant lotus flower, Vishnu, a class of deities called eight Vasus, eleven Rudras and celestial beings who went after nectar.

Arunachala Siva.

3417
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 14, 2018, 08:04:38 AM »
Verse  4:

குறிக்கொண் டிருந்துசெந் தாமரை யாயிரம் வைகல்வைகல்
நெறிப்பட விண்டை புனைகின்ற மாலை நிறையழிப்பான்
கறைக்கண்ட நீயொரு பூக்குறை வித்துக்கண் சூல்விப்பதே
பிறைத்துண்ட வார்சடை யாய்பெருங் காஞ்சியெம் பிஞ்ஞகனே.


Siva who wears a crescent, a segment of the full moon!  Who has a blue neck!
Who adorns his head with a peacock's feather and who is in big Kanchi.  Taking particular care with concentration, in order to destroy the vow of Vishnu who adorned your head with a circlet of one thousand red lotus flowers day after day, in the proper manner, is it proper on your part to make one flower less and make him scoop out one eye to fill up the number.

Arunachala Siva.


3418
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 14, 2018, 07:59:40 AM »
Verse  3:


மெய்யம்பு கோத்த விசயனொ டன்றொரு வேடுவனாய்ப்
பொய்யம்பெய் தாவ மருளிச்செய் தாய்புர மூன்றெரியக்
கையம்பெய் தாய்நுன் கழலடி போற்றாக் கயவர்நெஞ்சில்
குய்யம்பெய் தாய்கொடி மாமதில் சூழ்கச்சி யேகம்பனே.


Assuming the form of a hunter in that distant past, with Vijayan who had inserted in his body arrows, discharging an arrow, playfully, you granted him a quiver.  You shot a small arrow for the three cities to burn. You practice concealment in the minds of low people who did not worship your feet wearing anklets. Ekampaṉ who is in Kachi, surrounded by a big wall of fortification in which flags are flown.

Arunachala Siva.

3419
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 03:46:02 PM »
Verse  2:

எத்தைக்கொண் டெத்தகை யேழை யமனொ டிசைவித்தெனைக்
கொத்தைக்கு மூங்கர் வழிகாட்டு வித்தென்னக் கோகுசெய்தாய்
முத்திற் றிரளும் பளிங்கினிற் சோதியு மொய்பவளத்
தொத்தினை யேய்க்கும் படியாய் பொழிற்கச்சி யேகம்பனே.


For what reason?  Making me associated with Jains, of what a great ignorance.
You acted with guile on your part, just like the dumb people showing the path to the blind people.  Siva who has a body resembling the heap of pearls, the luster in crystal quartz and a cluster of corals, Ekampaṉ in Kachi which has gardens!

Arunachala Siva.

3420
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 03:40:24 PM »
Tiruk Kachi Ekampam:  (Kanchipuram):

Verse  1:

ஓதுவித் தாய்முன் னறவுரை காட்டி யமணரொடே
காதுவித் தாய்கட்ட நோய்பிணி தீர்த்தாய் கலந்தருளிப்
போதுவித் தாய்நின் பணிபிழைக் கிற்புளி யம்வளாரால்
மோதுவிப் பாயுகப் பாய்முனி வாய்கச்சி யேகம்பனே.


God! You taught works on moral instruction, making me understand them.
You were the cause for the Jains to put an end to my life.  By making me embrace their religion, you cured me of my difficulties, physical ailments and mental worries.
residing within me you made me embrace Saivam again.  If I commit any wrong in my service to you, you lash me with a tender twig of the tamarind tree.  You will be pleased with me.  You will be angry with me, you can do anything to me.  Ekampaṉ in Kachi?

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 [228] 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... 3194