Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 [228] 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... 2903
3406
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 01:40:31 PM »
Verse  3:


பன்னுதிருப் பதிகஇசைப்
    பாட்டுஓவா மண்டபங்கள்
அன்னநடை மடவார்கள்
    ஆட்டு ஓவா அணியரங்கு
பன்முறைதூ ரியமுழங்கும்
    விழவுஓவா பயில்வீதி
செந்நெல்லடி சிற்பிறங்கல்
    உணவுஓவா திருமடங்கள்.

In its Mantapams, the divine hymns (in decades) were ever
Melodized;  in the theaters, the lasses whose gait was
Swan-like, for ever danced;  the crowded streets
Were always full of festivities linked to the orchestration
Of music; the sacred Matams were ever full
Of hills of cooked samba rice.

Arunachala Siva.


3407
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 01:37:24 PM »
Verse 2:

பீடுகெழு பெருந்தெருவும்
    புத்தருடன் பீலிஅமண்
வேடமுடை யவர்பொருள்போல்
    ஆகாச வெளிமறைக்கும்
ஆடிகொடி மணிநெடுமா
    ளிகைநிரைகள் அலைகமுகின்
காடனைய கடல்படப்பை
    யெனவிளங்குங் கவின்காட்டும்.

Its glorious and vast streets with their rows
Of beauteous mansions from whose tops wafted fluttering
Flags covering the sky, suggested,
Like the Buddhists and the peacock-feather holding Jains
The non-existence of space; these resembled
The waving Areca-gardens; the nearby sea was
Like unto beautiful gardens full of crops.

Arunachala Siva.


3408
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 10:04:28 AM »
Tiruk Kazhumalam:  (Sirkazhi):

Verse  1:

பிறையணி படர்சடை முடியிடை பெருகிய புனலுடை யவனிறை
இறையணி வளையிணை முலையவள் இணைவன தெழிலுடை யிடவகை
கறையணி பொழினிறை வயலணி கழுமல மமர்கன லுருவினன்
நறையணி மலர்நறு விரைபுல்கு நலமலி கழல்தொழன் மருவுமே.

The god has water (of Ganga) swelling in the matted hair coiled into a crown on which he wears a crescent, he who pervades all things. The place of great beauty of the god who is intimately united with a lady whose breasts are comparable only to each other and who wears bangles on the forearm. He who has a form of fire, who is in Kazhumalam which is made beautiful by dark parks and fields full of crops.
People of this world!, meditate upon worshipping the feet of the Lord which abounds in granting bliss and have in them the good fragrance of flowers with honey.

Arunachala Siva.

3409
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 09:58:49 AM »
Verse  11:

குன்றம்மது வெடுத்தானுடல் தோளுந்நெரி வாக
நின்றங்கொரு விரலாலுற வைத்தானின்றி யூரை
நன்றார்தரு புகலித்தமிழ் ஞானம்மிகு பந்தன்
குன்றாத்தமிழ் சொல்லக்குறை வின்றிநிறை புகழே.


The body and the shoulders (of that Ravana) who lifted the mountain to be crushed.
praising Niṉṟiyūr of the god who fixed firmly one toe, standing. If one says the Tamizh verses whose fame does not diminish, composed by Jnana Sambandhan well-versed in Tamizh, a native of Pukali which abounds in good things. His fame will be filling the earth without decreasing at any time. [The story of Ravaṇaṉ which should be in the eight stanza is mentioned in the last one, contrary to his usual arrangement.]

Arunachala Siva.


3410
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 09:55:37 AM »
Verse  10:

நெறியில்வரு பேராவகை நினையாநினை வொன்றை
அறிவில்சமண் ஆதருரை கேட்டும்மய ராதே
நெறியில்லவர் குறிகள்நினை யாதேநின்றி யூரில்
மறியேந்திய கையானடி வாழ்த்தும்மது வாழ்த்தே.


Without getting confused on hearing the words of the ignorant, Jains, who could not understand the one thing which is meditated upon, losing one's identity without forgetting and not changing from it, which has come down to us as the preceptor showed spiritual path from time immemorial.  Unmindful of the symbols of those people who have no right paths of their own, that praise is really worth the name, which extols the feet of the Lord who holds in his hand a young deer, in Niṉṟiyūr.

Arunachala Siva.3411
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 09:52:35 AM »
Verse 9:


நல்லம்மலர் மேலானொடு ஞாலம்மது வுண்டான்
அல்லரென வாவரென நின்றும்மறி வரிய
நெல்லின்பொழில் சூழ்ந்தநின்றி யூரின்னிலை யாரெம்
செல்வரடி யல்லாதென சிந்தையுண ராதே.

One who could not be known by Brahma, seated in a fertile (lotus)flower and Vishnu who swallowed all the worlds, who were so proud as to fight to decide who was the chief and who was not, the Lord who is permanent in Niṉṟiyūr surrounded by vast stretch of paddy fields, and who is our wealth, my mind will not know any other thing except his feet as worthy of worship.

Arunachala Siva.


3412
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 09:51:24 AM »
Verse 8:

This verse is lost.

Arunachala Siva.

3413
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 09:48:11 AM »
Verse 7:


பற்றியொரு தலைகையினி லேந்திப்பலி தேரும்
பெற்றியது வாகித்திரி தேவர்பெரு மானார்
சுற்றியொரு வேங்கையத ளோடும்பிறை சூடும்
நெற்றியொரு கண்ணார்நின்றி யூரின்னிலை யாரே.


Assuming a form for begging alms and holding tightly a skull in his hand, the great Lord of the Devas who wanders for that.  The god with a frontal eye, who adorns himself with a crescent, besides tying round his waist the skin of a tiger, is staying permanently in Niṉṟiyūr.

Arunachala Siva.


3414
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 09:45:28 AM »
Verse 6:


மூரன்முறு வல்வெண்ணகை யுடையாளொரு பாகம்
சாரன்மதி யதனோடுடன் சலவஞ்சடை வைத்த
வீரன்மலி யழகார்பொழில் மிடையுந்திரு நின்றி
யூரன்கழ லல்லாதென துள்ளம்முண ராதே.

Having as a half a lady of smiling white teeth, the hero who placed water(of Gangai) on his matted hair along with the crescent on one side, resides cheerfully.
My mind will not know anything except the feet of the god in Niṉṟiyūr where beautiful gardens are growing densely.

Arunachala Siva.3415
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 09:42:37 AM »
Verse  5:


குழலின்னிசை வண்டின்னிசை கண்டுகுயில் கூவும்
நிழலின்னெழில் தாழ்ந்தபொழில் சூழ்ந்தநின்றி யூரில்
அழலின்வல னங்கையது வேந்தியன லாடும்
கழலின்னொலி யாடும்புரி கடவுள்களை கண்ணே.

Hearing the music of the flute and the humming of the bees, in Niṉṟiyūr surrounded by gardens where the beautiful shadows interspersed with spots of light are found and where the Indian cuckoo sings. The god who is loved and dances to make the anklets sound, holding a red-hot iron which has flames burning clock-wise and dances in the fire at the end of the world, is our support.


Arunachala Siva.


3416
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 09:39:26 AM »
Verse  4:


பூண்டவ்வரை மார்பிற்புரி நூலன்விரி கொன்றை
ஈண்டவ்வத னோடும்மொரு பாலம்மதி யதனைத்
தீண்டும்பொழில் சூழ்ந்ததிரு நின்றியது தன்னில்
ஆண்டகழல் தொழலல்லது அறியாரவ ரறிவே.


He has a beautiful sacred thread of three strands on his chest which can be compared to a mountain.  The blossomed Koṉṟai flowers are dense along with the sacred thread.
Unless the devotees worship the feet of the god which can accept them into their grace, in Niṉṟiyūr surrounded by gardens which seem to touch the milk-white moon.
those devotees cannot know god with the help of their own knowledge, which is defective. Unless god himself grants spiritual vision or inward illumination one cannot see god.

Arunachala Siva.

3417
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 09:35:29 AM »
Verse  3:

பறையின்னொலி சங்கின்னொலி பாங்காரவு மார
அறையும்மொலி யெங்கும்மவை யறிவாரவர் தன்மை
நிறையும்புனல் சடைமேலுடை யடிகள்நின்றி யூரில்
உறையும்மிறை யல்லதென துள்ளம் உணராதே.

The sound of drums, the sound produced in Conches, is full on all sides.
Those devotees who know other sounds produced everywhere, from instruments beaten with a stick.  My mind will not know any other thing except the nature of the god who dwells in Niṉṟiyūr and who has on his matted hair water (of Ganga) which is full.

Arunachala Siva.


3418
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 09:32:12 AM »
Verse  2:

அச்சம்மிலர் பாவம்மிலர் கேடும்மில ரடியார்
நிச்சம்முறு நோயும்மிலர் தாமுந்நின்றி யூரில்
நச்சம்மிட றுடையார்நறுங் கொன்றைநயந் தாளும்
பச்சம்முடை யடிகள்திருப் பாதம்பணி வாரே.Devotees, who bow to the holy feet of the god who has affection to admit people who offer fragrant Koṉṟai flowers, himself having desired it, who is in Niṉṟiyūr and has stationed in his neck poison. They have nothing to fear. They have no sins. They
have no destruction which is the result of sins do not have acute sufferings also, daily.


Arunachala Siva.


3419
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 08:36:31 AM »
Kaliya Nayanar Puranam:

Verse  1:


பேருலகில் ஓங்குபுகழ்ப்
    பெருந்தொண்டை நன்னாட்டு
நீருலவுஞ் சடைக்கற்றை
    நிருத்தர்திருப் பதியாகும்
காருலவு மலர்ச்சோலைக்
    கன்னிமதில் புடைசூழ்ந்து
தேருலவு நெடுவீதி
    சிறந்ததிரு வொற்றியூர்.

It is a beauteous city dear to the Lord Dancer
In whose matted hair the Ganga flows;  it is in the great
Tondai Naadu renowned in this vast world;  it is girt
With impregnable fort-like walls surrounded by cloud-capped
Flower-gardens; it is great Tiruvotriyoor,
In whose long streets the cars ply.

Arunachala Siva.


3420
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 08:32:54 AM »
Verse  10:

ஓத மலிநீர் விடமுண்டார்
    அடியார் வேடம் என்றுணரா
மாத ரார்கை தடிந்தகலிக்
    கம்பர் மலர்ச்சே வடிவணங்கிப்
பூத நாதர் திருத்தொண்டு
    புரிந்து புவனங் களிற்பொலிந்த
காதல் அன்பர் கலிநீதி
    யார்தம் பெருமை கட்டுரைப்பாம்.Adoring the flower-feet of Kalikkampar who cut away
The hand of his wife who could not con the habit
Of the devotee of the Lord that ate the poison
Churned out of the roaring waters of the main,
We proceed to hymn the glory of Kali Nitiyaar
Who divinely served the Lord of the Bhootas
And whose splendorous servitorship shines
In all the worlds.

Kalik Kamba Nayanar Puranam concluded.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 [228] 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... 2903